Stichting Malta Obedience
Statutenwijziging

 
Heden eenentwintig oktober negentienhonderdachtennegentig verschenen voor mij mr. Frederik Onno Aalbers, notaris ter standplaats Hillegom:
de heer Ronald David Ginn, gepensioneerd, wonende Ruys de Beerenbroucklaan 20, 1181 XS Amstelveen, geboren te Lambeth, Verenigd Koninkrijk, legitimatiebewijs: rijbewijs, afgegeven te Amstelveen, geldig tot vijfentwintig februari tweeduizend drie, nummer *****, gehuwd, te dezer zake handelend:
a. in zijn hoedanigheid van voorzitter van het bestuur van de te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Malta Obedience, welke stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder dossiernummer 41210095, hierna ook te noemen: ‘de stichting’;
b. als gevolmachtigde van het bestuur van de stichting, blijkens de notulen van de bestuursvergadering van de stichting de data negenentwintig september negentienhonderdachtennegentig. Een door de secretaris van de stichting ondertekende kopie van de notulen van deze vergadering zal aan deze akte worden gehecht. Van het bestaan van de volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Verklaringen vooraf
De comparant verklaarde:
De stichting: Stichting Malta Obedience, is opgericht bij een akte op tweeëntwintig december negentienhonderdnegentig voor notaris mr. J.H.J.M. Hamans te Amsterdam verleden.

Bij een akte van statutenwijziging op tweeëntwintig februari negentienhonderdeenennegentig voor genoemde notaris Hamans verleden werd de naam van de stichting bij de oprichting, te weten Stichting Atavis et Armis, gewijzigd in Stichting Malta Obedience. De statuten van de stichting zijn sedertdien niet gewijzigd. Op grond van artikel 10 van de statuten van de stichting is het bestuur bevoegd tot wijziging van de statuten. In gemelde bestuursvergadering van negenentwintig september negentienhonderdachtennegentig. in welke vergadering alle bestuurders tegenwoordig en/of vertegenwoordigd waren, is met algemene stemmen besloten:
a. de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen zoals hierna vermeld; en
b. de comparant te machtigen de in de vergadering vastgestelde statuten in een notariële akte te doen opnemen en terzake van de statutenwijziging al het nodige te verrichten.
Statutenwijziging
Ter uitvoening van het vorenstaande verklaarde de comparant de statuten van de stichting hierbij te wijzigen als volgt:

Naam, Zetel
Artikel 1
1. a. De stichting draagt de naam: Stichting Malta Obedience;
b. de stichting is tevens bekend onder de namen:
‘Bailiwick stichting’; en
‘Grand Bailiwick of the Low Countries’,
doch zal onder deze namen niet aan het rechtsverkeer deelnemen.
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
Definities
Artikel 2
Waar in deze statuten sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan hetgeen uit het volgende blijkt:
de stichting: Stichting Malta Obedience;
de Orde: the Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus, met als zetel Malta.
Commanderij: één of meer in Nederland gevestigde stichtingen:
- die zich statutair hebben verbonden tot het bevorderen van de doelstellingen van de Orde;
- die als zodanig door de Orde worden erkend;
- waarvan het werkgebied wordt bepaald door de stichting; en
- waarvan de voorzitter wordt benoemd door de stichting.
Priorij: één of meer in België gevestigde rechtspersonen en/of andere organisaties naar Belgisch recht:
- die zich statutair hebben verbonden tot het bevorderen van de doelstellingen van de Orde;
- die als zodanig door de Orde worden erkend;
- waarvan het werkgebied wordt bepaald door de stichting; en
- waarvan de voorzitter wordt benoemd door de stichting.
Doel

Artikel 3
De stichting heeft tot doel:
a. het bevorderen van doelstellingen van de Orde, zoals vastgelegd in de statuten van de Orde, te weten: het onderhouden en verdedigen van het Christelijk geloof; het bewaken, assisteren, steunen en helpen van de armen, zieken en stervenden; het bevorderen en onderhouden van de principes van de Christelijke ridderlijkheid en het volgen van de leerstellingen van Christus en zijn Heilige Kerk in al haar werk.
b. het toezien op de organisatie en administratie voor de Commanderijen en Priorijen in Nederland en België en het verzorgen en bevorderen van de contacten tussen de Orde, de Commanderijen en de Priorijen.
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. a. De voorzitter (“Bailiff”) wordt benoemd door de Orde;
b. De voorzitter benoemt tot leden van het bestuur:
- een vice-voorzitter (“Deputy Bailiff”)
- een secretaris (“Bailiwick Chancellor”) en
- een penningmeester (“Receiver General”).

De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
4. a. Bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de voorzitter wordt in de ontstane vacature zo spoedig mogelijk voorzien door de Orde.

b. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur van de overige bestuursleden, zal de voorzitter binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
6. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 5

1. In een bestuursvergadering zal worden vastgesteld waar de eerstvolgende bestuursvergadering zal plaatsvinden. Bij gebreke van een dergelijk besluit worden de bestuursvergaderingen gehouden in de gemeente Amsterdam.
2. Elk kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht.
Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuursleden en degenen die daartoe door de voorzitter zijn uitgenodigd.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
5. Bij de oproeping wordt vermeld, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. De te behandelen onderwerpen dienen zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting hiervoor in artikel 3 genoemd.
6. Indien het bestuur uit meer dan drie leden bestaat kan het bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste drie in functie zijnde leden ten vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Indien het bestuur uit drie of minder dan drie leden bestaat kan het bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering niet door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen anders dan in het geval zulks voor de desbetreffende bestuursvergadering uitdrukkelijk ter vergadering wordt besloten.
7. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. De te behandelen onderwerpen dienen zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting hiervoor in artikel 3 genoemd.

8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid worden de vergaderingen geleid door de vice-voorzitter.
9. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
Ten aanzien van elk bestuursbesluit zal in de notulen dienen te worden vermeld of de voorzitter gebruik heeft gemaakt van zijn hierna in lid 15a omschreven recht.

Van de uitoefening door de voorzitter van het recht om een besluit ongeldig te verklaren of het verstrijken van de termijn in lid 15b bedoeld, zal afzonderlijk schriftelijk melding worden gemaakt, welke melding aan de desbetreffende notulen zullen worden gehecht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Met inachtneming van het hierna in lid 15 bepaalde, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, voorzover deze statuten geen groter meerderheid voorschrijven.
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vooor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
15. a. De voorzitter heeft het recht om in de bestuursvergadering ten aanzien van elk genomen bestuursbesluit dat naar de mening van de voorzitter strijdig is met de constitutie van de Orde, zonder opgaaf van redenen, zich het recht voor te behouden om het desbetreffende bestuursbesluit ongeldig te verklaren.
b. Uitoefening van het recht om een besluit ongeldig te verklaren kan geschieden in de vergadering waarin het desbetreffende besluit is genomen, maar dient in ieder geval te geschieden binnen vier weken na de datum waarop de bestuursvergadering is gehouden. Na deze periode wordt het desbetreffende besluit geacht te zijn aanvaard.
c. Uitoefening door de voorzitter van het recht om een besluit ongeldig te verklaren dient te geschieden door een schriftelijke mededeling aan een ieder van zijn medebestuursleden. Deze mededeling dient uiterlijk op de eerste werkdag na het verstrijken van de sub b. gemelde periode in het bezit van de medebestuursleden te zijn.
d. Het aan een als zodanig ongeldig verklaard besluit ten grondslag liggende voorstel wordt geacht te zijn verworpen.
16. De officiële binnen de Orde en de Stichting Malta Obedience gehanteerde talen zijn Engels, Frans en Spaans. In verband hiermee dienen alle akten, notulen, verslagen en andere stukken, behoudens die stukken die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik binnen de stichting, vertaald te worden in één of meer van de genoemde officiële talen. Een vertalingen van elk hiervoor bedoeld stuk dient binnen gerede tijd te worden verzonden naar de Orde.

Bestuursbevoegdheid
Artikel 6
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeen komsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Vertegenwoordiging
Artikel 7
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichtcng in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en/of twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 8
1. Het bestuurslidmaatschap van de voorzitter eindigt:
a. door overlijden van de voorzitter;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door zijn ontslag hem verleend door de Orde:
e. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Met bestuurslidmaatschap van de overige bestuursleden eindigt:
a. door overlijden van het betreffende bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door zijn ontslag hem verleend door de voorzitter;
e. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en Jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester biedt deze stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aan, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.
Reglement
Artikel 10
1. het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het besluit daartoe behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Op de wijziging en opheffing van het reglement is het bepatalde in lid 1 van dit artikel van toepassing.
4. Op de vaststelling, de wijziging en de opheffing is het bepaalde in artikel 5 lid 15 van toepassing.

Statutenwijziging
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste veertien dagen.

4. Op het besluit tot statutenwijziging is het bepaalde in artikel 5 lid 15 van toepassing.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 5 lid 15 en artikel 11 leden 2 en 3 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister als hiervoor bedoeld.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende negen jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

Slotbepaling
Artikel 13
In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
 
Waarvan akte in minuut is verleden te Hillegom op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.


Home