Stichting Commanderij Willebrord
Statuten

 
Heden eenentwintig oktober negentienhonderdachtennegentig verschenen voor mij. mr. Frederik Onno Aalbers, notaris ter standplaats Hillegom:
de heer Ronald David Ginn, gepensioneerd, wonende Ruys de Beerenbroucklaan 20, 1181 XS Amstelveen, geboren te Lambeth, Verenigd Koninkrijk, legitimatiebewijs: rijbewijs, afgegeven te Amstelveen, geldig tot vijfentwintig.februari tweeduizend tien, nummer ***. gehuwd.
De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:
Naam en Zetel
Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting Commanderij Sint Willebrord.
Definitie
Artikel2
Waar in deze statuten sprake is van de volgende begrippen, wordt daaronder verstaan hetgeen uit het volgende blijkt:
de stichting: Stichting Commanderij Sint Willebrord.
de Order: the Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus, met als zetel Malta.
Stichting Malta Obedience: De te Amsterdam gevestigde stichting: Stichting Malta Obedience.
Doel
Artikel 3
De stichting heeft ten doel:
a. het bevorderen van doelstellingen van de Orde, zoals vastgelegd in de statuten van deze Orde, te weten; het onderhouden en verdedigen van het Christelijk geloof; het bewaken, assisteren, steunen en helpen van de armen, zieken en stervenden; het bevorderen en onderhouden van de principes van de Christelijke ridderlijkheid en het volgen van de leerstellingen van Christus en zijn Heilige Kerk in al haar werk.
b. het verzorgen en bevorderen van de contacten tussen de Nederlandse organisaties, binnen de gebiedsgrenzen van de stichting, welke direct of indirect verbonden zijn aan de Orde en/of de doelstellingen van de Orde onderschrijven en als zodanig door de Orde worden erkend;
c. in overleg met de Stichting Malta Obedience, het stimuleren van ontwikkelingen en initiatieven die tot het bereiken van de doelstellingen van de Orde kunnen leiden;

d. het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
Bestuur

Artikel 4
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. a. De voorzitter wordt benoemd door de Stichting Malta Obedience.
b. Bij beëindiging van het bestuurslidmaatschap van de voorzitter wordt in de ontstane vacature zo spoedig mogelijk voorzien door de Stichting Malta Obedience.
3. a. De voorzitter benoemt tot leden van het bestuur;
- een secretaris; en
- een penningmeester.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
b. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur van de overige bestuursleden, zal de voorzitter binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, een voorstel tot benoeming van een nieuw bestuurlid/bestuursleden doen aan de Stichting Malta Obedience.
c. Indien de Stichting Malta Obedience binnen twee maanden na verzending van een voorstel tot benoeming van een bestuurslid niet, bij aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging, heeft laten weten dat er bezwaren bestaan tegen benoeming van het voorgestelde bestuurslid/bestuursleden, zal de voorzitter in de vacature voorzien.

d. Indien de Stichting Malta Obedience binnen twee maanden na laatstbedoelde datum wel bezwaar heeft gemaakt tegen het voorgestelde bestuurslid/bestuursleden, zal de voorzitter binnen twee maanden na ontvangst van laatstbedoeld bericht schriftelijk een voorstel tot benoeming van een ander nieuw bestuurslid doen aan de Stichting Malta Obedience. De procedure sub b, c en d wordt vervolgens herhaald totdat het nieuw bestuurslid is benoemd.
4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
6. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen
Artikel 5
1. De bestuursvergaderingen warden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Elk kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. De te behandelen onderwerpen dienen zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting hiervoor in artikel 3 genoemd.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. De te  behandelen onderwerpen dienen zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel van de stichting hiervoor in artikel 3 genoemd.
7. De vergaderingen warden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
8. Van het.verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten
Artikel 6
1. Indien het bestuur uit meer dan drie leden bestaat, kan het bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien ten minste drie in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien het bestuut uit drie, of minder dan drie leden bestaat, kan het bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden te vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering niet door een mede bestuurslid laten vertegenwoordigen anders dan in het geval zulks voor de desbetreffende bestuursvergadering uitdrukkelijk ter vergadering wordt besloten.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen ant­woorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.
7. De officiële binnen de Orde en de Stichting Malta Obedience gehanteerde talen zijn Engels, Frans en Spaans. In verband hiermee dienen alle akten, notulen, verslagen en andere stukken, behoudens die stukken die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik binnen de stichting, vertaald te worden in één of meer van de genoemde officiële talen.
Een vertalingen van elk hiervoor bedoeld stuk dient binnen gerede tijd te worden verzonden naar de Orde en de Stichting Malta Obedience.
Bestuursbevoegdheid
Artikel 7
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging; vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het bestuur daartoe de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heef t verkregen van de Stichting Malta Obedience.
Zonder vermelde goedkeuring kan de stichting ter zake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede als schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden en het bestuur daartoe de voorafgaande schriftelijke goedkeuring heeft verkregen van de Stichting Malta Obedience.

Zonder vermelde goedkeuring kan de stichting terzake niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
4. Erfstellingen mogen slechts onder her voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en/of twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Einde bestuurslidmaatschap
Artikel 9

1. Het bestuurslidmaatschap van de voorzitter eindigt:
a. door overlijden van de voorzitter:
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken).;
d. door zijn ontslag hem verleend door de Stichting Malta Obedience:
e. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Het bestuurslidmaatschap van de overige bestuursleden eindigt:
a. door overlijden van het betreffende bestuurslid;
b. bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door zijn ontslag hem verleend door de voorzitter;

e. bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 10
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van elk boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. De penningmeester biedt deze stukken binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur aan, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.
Reglement
Artikel 11
1. Met bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het besluit daartoe behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Het besluit tot vaststelling is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Stichting Malta Obedience.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Op de wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in lid 1 van dit artikel van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen.
2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Het besluit tot statutenwijziging is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Stichting Malta Obedience.
3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift, van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste veertien dagen.
4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
Het besluit tot ontbinding is onderworpen aan de schriftelijke goedkeuring van de Stichting Malta Obedience.
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door de Stichting Malta Obedience.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het handelsregister als hiervoor bedoeld.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd aan de Stichting Malta Obedience.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende negen jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
Slotbepalingen
Artikel 14
Ten slotte verklaarden de comparanten:
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. In afwijking van het vorenstaande worden hierbij tot leden van het eerste bestuur benoemd:

a. de heer drs. Ronald Hendrikus Maria Hendriks, wonende Turfschip 318, 1186 XX Amstelveen, geboren te Amsterdam op twee oktober negentienhonderdvierenveertig, als voorzitter;
b. de heer mr.drs. J.W. Rameijer, wonende Korte Bergweg 26, 3712 AG Huis ter Heide, als vice-voorzitter;
c. de heer dr. A.H.C.H. de Bruijn, wonende mr. F.A. van Hallweg 63, 1181 ZT Amstelveen, als secretaris;
d. mevrouw Christina Jeanette Margriet Koop Pastoor, wonende Goeman Borgesiuslaan 3, 1181 XZ Amstelveen, geboren te Apeldoorn op twintig mei negentienhonderddrieënveertig, als penningmeester;
e. de heer Chris Bos, wonende Everardusplein 1, 6602 EP Wychen, als bestuurslid; en
f. de heer E. Schüttenhelm, wonende Lekmondshof 249, 1103 EZ Amsterdam, als bestuurslid.

3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december negentienhonderdachtennegentig.
 
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Hillegom op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. Volgt ondertekening. Home