Stichting Malta Obedience
Statuten

 
Heden, de twee en twintigste december negentienhonderd negentig, verscheen voor mij, mr. Josef Hubertus Joannes Marie Hamans, notaris te Amsterdam, de heer Stanley Steven Henry Wibbens, advocaat en procureur, wonende te 1016 DA Amsterdam, Leidsekade 67-l, geboren te ‘s Gravenhage op elf december negentienhonderd een en vijftig.
De komparant verklaarde bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen:
Naam, zetel en duur 
Artikel 1.
1. De stichting is genaamd Stichting Atavis et Armis. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.
2. De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Doel
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel:
a) het verzorgen van de organisatie en administratie in Nederland van de The Military and Hospitaller Order of Saint-Lazarus of Jerusalem
b) het bevorderen van de doelstellingen van genoemde Orde zoals deze doelstellingen zijn vastgelegd in de statutaire bepalingen van de Orde, welke luiden als volgt: “Het doel van de Orde zal zijn het onderhouden en verdedigen van het Christelijk geloof; het bewaken, assisteren, steunen en helpen van de armen, zieken en stervenden; het bevorderen en onderhouden van de principes van Christelijke ridderlijkheid en het volgen van de leerstellingen Van Christus en zijn Heilige Kerk in al haar werk.
Bestuur
Artikel 3.
De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste drie leden.
De leden zijn natuurlijke personen. De voorzitter wordt benoemd door The Military and Hospitaller Order of Saint Lazarus of Jerusalem. De voorzitter benoemt de overige bestuursleden en geeft tevens hun functie aan.

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
De penningmeester legt uiterlijk in de maand mei aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorafgaande boekjaar gevoerde beheer.
Artikel 4.
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden of door opzegging van het lidmaatschap door het betreffende lid, alsmede door ontslag door de rechtbank. 
Artikel 5.
Wanneer in het voorzitterschap een vacature is ontstaan zal daarin door genoemde Orde ten spoedigste worden voorzien.

Indien in het overige bestuur een vacature is ontstaan zal daarin door de voorzitter ten spoedigste worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, die als zodanig dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij wordt benoemd.
Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken en voorts indien het overgebleven bestuurslid zou nalaten binnen redelijke termijn in de vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.
Artikel 6.

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten ter verkrijging van onroerend goed en overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, alsook tot het sluiten van overeenkomsten tot het verschaffen van zekerheid voor de nakoming van voormelde overeenkomsten.
Artikel 7.
De voorzitter en de secretaris zijn belast met de uitvoering van de bestluiten van het bestuur. Twee leden van het bestuur vertegenwoordigen de stichting in ­en buiten rechte.
Bestuursvergaderingen.
Artikel 8.
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of degene die hem als zodanig vervangt dit gewenst acht(en).
2. De secretaris roept op tot de vergaderingen. Hij maakt van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
Artikel 9. 
1. Het bestuur is bevoegd zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen.
2. Besluiten worden genomen met algemene stemmen.
3. Bij staking van stemmen wordt het voorstel als verworpen beschouwd.

Statutenwijziging.
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam.
Ontbinding.
Artikel 11.
1. Het bestuur in bevoegd de stichting te ontbinden.
2. De stichting wordt bovendien ontbonden:
a. door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
b. door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
Vereffening.

Artikel 12.
1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voorzover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.
4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden besteed voor een doel hetwelk het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt.
Slotbepaling.
Artikel 13.
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien beslist het bestuur.

Artikel 14.
De onderhavige oprichtingsakte is zowel in de Engelse als Nederlandse taal verleden. Bij verschil van mening inzake de uitleg van de Nederlandse en Engelse tekst zal de Nederlandse tekst prevaleren. Tenslotte verklaarde de komparante dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
1. de heer Ronald David Ginn, wonende to 1181 KS Amstelveen, Ruys de Beerenbroucklean 20, geboren te London (Groot Brittannië) op twee maart negentienhonderd dertig, als voorzitter;
2. de komparant, als secretaris, en

3. de heer Maurice Anderson, wonende to 3027 GB Rotterdam, Balkanstraat 11a, geboren Glasgow, Schotland, (Groot Brittannië) op vier juni negentienhonderd zeven en veertig, als penningmeester.
De komparant is mij, notaris, bekend. Deze akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daar van geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte door de komparant en mij, notaris, onmiddellijk na beperkte voorlezing, ondertekend.
Getekend: S. Wibbens; J. Hamans.
 
Op 20 februari 1991 werden de statuten van deze stichting gewijzigd. De enige wijziging betrof de naam: deze werd Stichting Malta Obedience. In 1998 werden de statuten opnieuw gewijzigd.


Home