Rituaal voor de Graad van Geheim Meester

Deze tekst van dit Rituaal stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw. De tekst van het Rituaal zoals dat tegenwoordig gebruikt wordt is te vinden op deze pagina.


Inrichting van de Loge:
Zwart behang, bezaaid met tranen. De Loge wordt geacht het Heilige der Heiligen voor te stellen.
Men ziet er een grote cirkel met een ingeschreven driehoek met in het midden daarvan een Vlammende Ster.
81 kaarsen op 9 kandelaars met 9 armen. Men beperkt zich vaak tot 3 kandelaars met 3 armen.

Titels:
De Achtbare in het Oosten stelt Salomo voor; men noemt hem Driewerf Machtige. Hij draagt zijn scepter, heeft een zwarte moker en vóór hem, op een driehoekig altaar ligt een kroon van laurier- en olijftakken, bestemd voor de kandidaat.
Er is maar één Opziener, die Adoniram voorstelt. Hij wordt Inspecteur genoemd. Hij is in het Westen geplaatst en hij behoort generlei ijzeren gereedschap te hebben.
Het doel is blijkbaar om Hiram Abiff te vervangen door 7 kundige meesters die worden toegelaten tot de rang van Levieten.

Kleding:
De D\ M\ is bekleed met een zwarte mantel, gevoerd met hermelijn. Hij draagt, evenals de Bbr\ een blauw Cordon, afgebiesd met zwart. Daaraan hangt een ivoren sleutel met de letter Z in de baard.

OPENING

D\ M\ Adoniram, zijt gij Geheim Meester?
Opz\ D\ M\ , ik ben gegaan van Winkelhaak tot Passer, ik heb het graf van de E\ Mr\ Hiram Abiff gezien en ik heb, met mijn Bbr\ en met de Machtigste en Meest Wijze Koning tranen gestort op dat graf.
D\ M\ Hoe laat is het?
Opz\ De aanbrekende dag heeft de duisternis verjaagd en het Grote Licht begint te verschijnen.
D\ M\ Aangezien het Grote Licht begint te verschijnen in deze Loge, en aangezien wij Geheim Meesters zijn is het tijd om onze arbeid aan te vangen. Wil aankondigen dat ik de Loge ga openen.
Insp\ Aangezien het Grote Licht begint te verschijnen in deze Loge, en aangezien wij Geheim Meesters zijn is het tijd om onze arbeid aan te vangen. De D\ M\ gaat de Loge openen.
De D\ M\ , evenals de Bbr\ slaan 7 x (...... .) en maken het Teken van Stilzwijgendheid (Men legt de twee voorste vingers van de rechterhand op de mond. Alle Bbr\ maken hetzelfde Teken met de linkerhand, dat is het antwoord. Alleen de Insp\ doet gelijk de D\ M\ ).
 D\ M\ De Loge is geopend.

AANNEMING

De kandidaat moet goed worden onderzocht, door een Br\ Onderzoeker, omtrent de eerste 3 graden, alvorens hij wordt binnengeleid. Hij doet 7 slagen op de deur. Dan komt de Cer\ Mr\ binnen en legt rekenschap af aan de Insp\ , die weer verslag uitbrengt aan de D\ M\ . Hij vraagt verlof om de kandidaat toe te laten; hij staat in voor zijn toewijding, ijver en volharding.
Daarna geeft de D\ M\ opdracht aan de Br\ Adoniram om de kandidaat binnen te laten en deze geeft hem het bewijs van zijn maconnieke kennis. Hij brengt hem voor het altaar, geblinddoekt, zodat hij niets kan zien. Hij houdt de toorts in de hand en een Winkelhaak voor zich. Hij knielt ter rechterzijde.
D\ M\ Tot dusverre hebt u niets gezien dan de negen muren die het Heilige der Heiligen van de Tempel Gods omringen. Uw trouw, uw toewijding en uw volharding hebben u de gunst doen verdienen die ik u nu zal verlenen. Ik zal u een schat tonen. Ik zal u brengen in de plaats die het Heilige der Heiligen wordt genoemd.

 GELOFTE

Kand\ Ik, zweer en beloof oprecht, in tegenwoordigheid van de O\ B\ d\ H\ en van deze Eerwaarde Loge van Geheim Meesters, dat ik nooit, aan wie dan ook van een lagere Graad, zal openbaren of bekendmaken wat hier voorvalt. Ik beloof bovendien dat ik nooit buiten deze Loge iets bekend zal maken omtrent de wetten van, of het verhandelde in deze Loge, tenzij aan een mij bekende Br\ G\ M\ . Ik zal mij richten naar de Statuten en Reglementen die mij worden meegedeeld. Ik zal gehoorzaam zijn aan de voorschriften en bevelen van de Volmaakte en Verheven Grootloge en mij onderwerpen aan alle opdrachten die mij worden gegeven. Ik zal stipte gehoorzaamheid betrachten jegens de Groot-Inspecteurs en hun afgevaardigden als zijnde de Opperhoofden van de gehele Vrijmetselarij.
Tenslotte beloof ik dat ik nooit zal meewerken aan of toestemmen in iemands aanneming, tenzij in deze Eerwaarde Loge.
Ik zal nooit over Vrijmetselarij spreken behalve met degenen waarvan ik weet, dat zij op regelmatige wijze zijn aangenomen.
Dit alles op straffe als genoemd in mijn vorige Geloften, met de bede tot de O\ B\ d\ H\ om mij te houden op het rechte pad van Gerechtigheid en Deugd.
Adoniram doet hem dan opstaan en de D\ M\ bekleedt hem met het Cordon waaraan het Juweel hangt en met het schootsvel. Hij zet hem de Kroon van Laurier en Olijftakken op en zegt tot hem:
Mijn waarde Br\ , ik ontvang u als geheim Meester, ik laat u toe tot de rang der Levieten. Deze Lauwerkrans stelt de overwinning voor die u hebt behaald op uw hartstochten, en de olijftak is symbool voor vrede en Eenheid die altijd moeten heersen onder ons. U kunt de gunst verwerven dat God u toestaat om eens op de gewijde plaats te geraken waar u de Kolom van Schoonheid kunt aanschouwen. Ik tooi u met de Ivoren Sleutel, die hangt aan het blauwe, zwart-afgebiesde Cordon als symbool van getrouwheid, van uw onschuld en uw kiesheid. Uw schootsvel en uw handschoenen zijn kentekenen van de onschuld van alle G\ MM\ in wier midden u verdiend hebt te worden opgenomen in de rang van Leviet die u zojuist hebt verworven. Als G\ M\ wordt u een trouw bewaker van het Heilige der Heiligen en één van de zeven aangewezen vervangers van onze Eerw\ Mr\ Hiram Abiff, in het roemrijke bouwwerk dat zich verheft naar de Godheid. Het Oog dat is weergegeven op de flap van uw schootsvel moet u eraan herinneren dat u bij voortduring de gang van zaken bij de bouw moet bewaken.
Het Teken is Zwijgzaamheid.
Het Paswoord is Zizon, dat men vertaalt met: hekwerk.
De Aanraking wordt als volgt gegeven. Eerst de Meestergreep, dan laat men wederkerig de hand doorlopen tot de elleboog en men wiegelt 7 keer heen en weer met gekruiste rechterbenen.
De Heilige Woorden zijn: Jaho, Adonai en Jah. Die drie woorden zijn de eerste drie die God aan Mozes gaf op de berg en waarvan u de beginletters aantreft in de driehoek.
Mijn Br\ , ga deze woorden herhalen bij alle Bbr\ en daarna zult u kunnen luisteren naar ons leergesprek.
Bij zijn terugkomst zet de Kand\ zich ter rechterzijde van de D\ M\ .
Die stelt de volgende vragen, waarop de Insp\ antwoordt.

CATECHISMUS

V Zijt gij Geheim Meester?
A Jazeker, en daar ben ik trots op.
V Hoe bent u tot G\ M\ aangenomen?
A Ik ben gegaan van Winkelhaak tot Passer.
V Waar bent u tot G\ M\ aangenomen?
A Onder laurier en olijftak.
V In welke plaats werd u aangenomen?
A In het Heilige der Heiligen.
V Wie heeft u ontvangen?
A Salomo met Adoniram, de Inspecteur van de werken aan de Tempel.
V Hebt u iets waargenomen toen u zich in het H\ d\ H\ bevond?
A Klaarblijkelijke kentekenen van de aanwezigheid Gods.
V Hebt u nog meer in het bijzonder opgemerkt?
A Ik heb een driehoek gezien in een grote cirkel. In het midden was een Vlammende Ster die mij heilig ontzag inboezemde.
V Wat betekende het Hebreeuwse letterteken in het midden?
A Iets wat boven de menselijke vermogens uitstijgt en wat ik niet kan uitspreken.
V Wij zijn in Loge bijeen, en daarom is het u toegestaan.
A Ik heb een grootse en weldadige Helderheid aanschouwd, zonder die te kunnen kennen.
V Wat bevond zich in het heldere?
A De grootse en onuitsprekelijke naam van de O\ B\ d\ H\ . Alleen Mozes kende de uitspraak ervan; die kreeg hij van God. Vervolgens verbood Mozes bij wet om ooit dat woord uit te spreken en daardoor ging de ware uitspraak verloren. Maar ik hoop eens kennis te zullen krijgen van dat onuitsprekelijke woord.
V Hebt u nog iets opgemerkt?
A Ik heb 9 andere woorden gezien in Hebreeuwse letters.
V Waar waren die geschreven?
A In 9 stralen die uitgingen van de grootse en lichtgevende driehoek.
V Wat betekenen die 9 stralen?
A Het zijn de 9 namen die God zelf gaf aan Mozes op de berg Sinai, in de hoop dat zijn nageslacht Zijn Ware Naam te weten zou komen.
V Geef ze mij met hun betekenis.
A El, Eloha, Elohem, Ehel, Ehhai, Judai, Jah, Elecon en Sebacth. Die zijn ontleend aan de naam van de Godheid volgens het alfabet der engelen en volgens de Kabbalistische Ark.
V Waarop duidt de cirkel die de driehoek omvat?
A Hij stelt de grootsheid voor van God die begin noch einde heeft.
V Wat betekent de Vlammende Ster?
A Die is als een meteoor die ons altijd moet lijden naar voorzienigheid.
V Wat betekent de letter G in het hart van de V\ S\ ?
A Glorie. Grootsheid. Gomez.
V Wat verstaat u onder die 3 woorden?
A Glorie: God; Grootsheid: de man die door vervolmaking groeit; Gomez: is een Hebreeuws woord dat betekent: dank aan de Eeuwige voor Zijn verheven Macht en Goedheid. Het waren ook de eerste woorden die Adam uitsprak toen hij Eva ontmoette.
V Waarop slaan de vijf punten van de V\ S\ ?
A Op de vijf bouwordes waarvan men zich bediende bij de bouw van de Tempel. Ook op de 5 zinnen zonder welke de mens niet volmaakt kan zijn.
V Wat hebt u nog meet gezien in het H\ d\ H\ ?
A De Ark des Verbonds, de Gouden 7-armige Kandelaar en de Tafel der Toonbroden.
V Waar stond de Ark des Verbonds?
A In het midden van het H\ d\ H\ , onder de V\ S\ .
V Waarop zinspelen de A\ d\ V\ en de V\ S\ ?
A Gelijk de A\ d\ V\ het embleem is van het Verbond dat God met Zijn Volk sloot, en zoals ze werd gesteld in de schaduw van de Cherubijnen, zo omvat de cirkel de driehoek en de V\ S\ is het symbool van de Vrijmetselaren.
V Wat was de vorm van de A\ d\ V\ ?
A Een langwerpig vierkant.
V Waar was zij van gemaakt?
A Van cederhout, bedekt met bladgoud; daarboven een gouden Kroon de werd ondersteund door 2 Cherubijnen van hetzelfde metaal.
V Hoe heette de deksel van de A\ d\ V\ ?
A Het Verzoendeksel, dat diende om de woede van de Heer te bedaren.
V Wat hield de A\ d\ V\ in?
A De Tafelen der Wet.
V Wat bevatten die 2 Tafelen, en waar waren zij van gemaakt?
A Ze waren van wit marmer en bevatten de 10 Geboden van God. De eerste 4 hebben betrekking op onze plichten jegens God; de overige 6 betreffen onze plichten jegens de mensen.
V Waartoe diende de Tafel in het H\ d\ H\ ?
A Om de 12 Toonbroden op te leggen, die in Gods opdracht altijd moeten worden neergelegd in Zijn aanwezigheid.

V Waar waren die van gemaakt?
A Van het zuiverste en fijnste meel.
V Hoe waren ze neergelegd?
A 6 rechts en 6 links, zodat er twee stapels waren.
V Wat zette men daartussen?
A De beste en zuiverste wierook.
V Waarom dat?
A Als herinnering aan de verplichtingen die wij hebben jegens God.
V Hoe luidde de naam van het H\ d\ H\ ?
A Dableca.
V Wat betekent dat?
A Het Woord.
V Waarom wordt het zo genoemd?
A Omdat de Godheid er woonde.
V Wie maakte de Ark?
A Toen Mozes de opdracht van God had gekregen om de Ark te maken koos hij Bezaleël, de zoon van Uri, van de stam Juda, en van Maria de zuster van Mozes. Hij koos ook Aholiab van de stam Dan. Twee geoefende werkers koos hij dus voor het werk en bij die gelegenheid getuigde het Volk van Israël van een vurige ijver en toewijding, en gaf zoveel rijkdommen, dat Mozes, op verzoek van degenen die de arbeid leidden, zich genoodzaakt zag bekend te maken bij het steken van de trompetten dat er geen behoefte meer was aan hun gulle bijstand.
Het werk werd dus aangevangen volgens het plan dat God had geopenbaard aan Mozes. Die had de bijzondere leiding bij het vaatwerk dat gebruikt moest worden bij de offerandes in de Tabernakel.
V Waarom heeft de Kandelaar 7 armen?
A Omdat er 7 planeten zijn.
V Wat zit er aan het eind van elke arm?
A Een lamp, en elk daarvan is verdeeld in Oost en Zuid.
V Uit hoeveel onderdelen bestaat de Kandelaar?
A 72.
V Wat betekent dat getal?
A De 12 Tekens van de Dierenriem, waardoorheen zich die van de Planeten bewegen.
V Wat beduidt dat Oog dat voortdurend onze Loge inkijkt?
A Dat één Licht de Duisternis onder ons verdrijft.
V Hoe kwam men boven bij de Galerijen in de Tempel?
A Langs een wenteltrap in de muren van de Tempel klom men naar boven met 3, 5 en 7 treden. Men noemde dat de schulp, want het had de vorm van een slakkenhuis.
V Hoeveel toegangen waren er tot het H\ d\ H\ ?
A Er was er maar één, in het Oostelijk deel. Hij werd Laara genoemd en was verdekt met een draperie in purper, hyacinth, goud en azuur.
V Wat stellen die kleuren voor?
A De 4 elementen.
V Wat is uw leeftijd?
A 9 jaar en meer.
V Wat is uw paswoord?
A Zizon, dat betekent hekwerk.

SLUITING

D\ M\ Br\ Insp\ , hoe laat is het?
Insp\ De dag loopt ten einde.
D\ M\ Wat blijft ons nog te doen?
Insp\ Deugd beoefenen, ondeugd afzweren en in Zwijgzaamheid verblijven.
D\ M\ Aangezien ons niets anders te doen blijft dan Deugd beoefenen en ondeugd te ontvluchten verblijven wij in stilte, opdat Gods wil worde gedaan.
Br\ Insp\ , wil bij de Bbr\ aankondigen dat ik de werkzaamheden ga sluiten met het geheimzinnige getal.
Insp\ Bbr\ !, De D\ M\ gaat de werkzaamheden sluit met het geheimzinnige getal.
Dan klapt de D\ M\ 7x (6 + 1) in zijn handen en alle Bbr\ volgen hem na. Hij maakt het Teken van Zwijgzaamheid, hetwelk wordt beantwoord door alle leden en de Loge is aldus gesloten.

 


Home