Ordenen Sønner af Norge
Ritual for Første Grad


1930Aabningsceremonier

Presidenten: Vi er nu ifærd med at aabne … Loge No. … , Sønner of Norge.Alle, som ikke er Medlemmer af denne Orden, vil behage at fjerne sig. Embedsmændene vil iføre sig Regalier og indtage sine Pladse.
Embedsmædene indtager de dem ifølge omstaaende Plan anviste Pladse, hvorpaa Presidenten foretager de nødvendige Udnævnelser af midlertidige Embedsmænd, og derpaa fortsætter han som følger:
Presidenten:
Marshal og Assisterende Marshal! I vil paase, at Logen er under ordentlig Vagt og undersøge, om alle tilstedeværende er I Besiddelse af de rette Pasord samt meddele Resultatet.
M. og A.M. gaar frem til Presidenten og giver ham begge Pasord, derpaa optager de Pasordene af Medlemmerne. M. begynder med Doktoren; A.M. med Sekretæren. De melder enhver Feil til Presidenten, for at samme straks af ham kan blive rettet. Efter endt Undersøgelse indtager de sine Pladse og siger.
Marshal:
President! Alt er i Orden paa venstre Side.
Assisterende Marshal:
President! Alt er i Orden paa høire Side.
Presidenten:
Venner! Det er min Pligt at opretholde Orden; at paase, at Embedsmændene er iførte Regalier samt at lede Forhandlingerne upartisk. Embedsmænd! Hvilke er eders Pligter?
Vicepresidenten:
Det er min Pligt at hjælpe dig med at opretholde Orden; at paase, at ingen tillades at indtræde eller fjerne sig under Aabnings-, Slutnings- eller Optagelses-Ceremonierne uden dertil beordret af dig, samt at have Tilsyn med Vagte me.
Regenten:
Det er min Pligt at lede Sangen under Aabnings-, Slutnings- og Optagelses-Ceremonierne samt sørge for Underholdning.
Dommeren:
Det er min Pligt at undervise og prøve de Kandidater, som fremmøder til Optagelse samt at udføre alle andre Pligter, som henhører under mit Embede.
Presidenten:
Venner! Vi sarnies her for at udføre de Forretninger, som kan forhandles paa dette Møde. Lad os udføre vort Arbeide i den rette Aand og med det Maal for Øie at fremme vor Forenings Vel. Vi vil nu synge vor Aabningssang, No. … i vor Sangbog.
Presidenten:
Jeg erklærer herved … Loge No. … Sønner af Norge, lovlig aabnet.
Indre Vagt vil anmode Medlemmer i Forværelset om at træde ind.
 

Afstemning over Indmeldelsesansøgninger

Efterat Logen er rede til at stemme over en Indmeldelsesansøgning, fortsætter man som følger:
Presidenten:
Marshalen vil efterse, at Valgurnen er i tilbørlig Stand og forevise den for Presidenten og Vicepresidenten.
Marshaleit gjør som befalet, og efterat Valgurnen er but nøie inspiceret af nævnte Embedsmænd, sætter Marshalen den paa Midtbordet, hilser Presidenten og siger:
Marshalen:
Presidlent! Valgurnen er nn i tilbørlig Stand og færdig for Afstemning.
Han gaar derpaa tilbage til sin Plads.
Presidenten:
Vi skal nu stemme over Indmeldelesansøgning fra …
Presidenten læser op Ansøgerens Navn.

De sorte Kugler forkaster, de hvide antager. Vær forsigtig og samvittighedsfuld og stem saaledes, at det vil tjene til Foreningens Bedste. Medlemmerne vil behage at skride til Afstemning.
Medlemmerne gaar derpaa frem en for en og ikke altfor nær efter hinanden, og uden at hilse Presidenten stemmer de paa en saadan Maade, at det ikke kan sees af de øvrige. Naar Stemmegivningen synes at være afsluttet, siger Presidenten:
Presidenten:
Har alle stemt, som ønsker at stemme?
Han venter et Øieblik, hvis ingen svarer eller kommer frem, fortsætter han:

Saa erklærer jeg Afstemningen for afsluttet.
Marshalen vil behage at fremvise Valgurnen for Vicepresidenten og Presidenten.
Marshalen gjør som befalet. Idet han bringer Valgurnen til Presidenten, siger denne:
Presidenten:
Vicepresident! Hvorledes finder du Valgurnen?
Hvis der befindes at være kastet enten ingen eller færre end 3 sorte Kugler, svarer denne:
Vicepresidenten:
Valgurnen er lys, President!
Hvis der derimod befindes at være kastet 3 eller flere sorte Kugler, siger Vicepresidenten:
Vicepresidenten:
Valgurnen er mørk, President!
Efterat Presidenten har overtydet sig om Rigtigheden heraf, siger han:
Presidenten:
Saaledes forholder det sig, og jeg erklærer derfor Indmeldelsesansøgning fra … han nævner Ansøgerens Navn… at være forkastet og Ansøgeren afvist.
 

Optagelsesceremonier

Presidenten:
Indre Vagt! Du vil udfinde, hvorvidt der i Forværelset er nogen Kandidater, som ønsker at optages i vor Loge.
Indre Vagt begiwer sig ud Forværelset, kommer tilbage og melder:
Indre Vagt:
President! Der er … Kandidater i Forværelset.
Presidenten:
Sekretær! Du vil gaa ud i Forværelset og udfinde, om disse Kandidaters Optagelsesansøgninger er i Orden, og i saa Tilfælde indkræve det resterende af deres Optagelsesafgift samt meddele deres Navne.
Sekretæren fjerner sig, og idet han kommer tilbage, melder han:
Sekretæren:
President! I Forværelset er der følgende Kandidater, som ønsker at blive optagne vor Loge:
Sekretæren oplæser Kandidaternes Navne, Beskjæftigelse og Adresser og fortsætter derpaa:

Disse Kandidaters Ansøgninger er i Orden, deres Optagelsesafgift er betalt, og de er berettiget til Optagelse i vor Loge.
Sekretæren overrækker Kandidaternes Optagelsesansøgninger til Dommeren og derpaa indtager han sin Plads:
Presidenten:
Dommer og Marshal vil behage at træde frem.
De træder frem og hilser.

I vil gaa ud i Forværelset og undersøge om Kandidaterne er villige at aflægge de Løfter og underkaste sig de Love og Regler, som vor Orden fordrer.
Dommeren og Marshalen gaar ud i Forværelset, medtagende Optagelsesansøgningerne, hvorpaa Dommeren forhører hver enkelt Kandidat, idet han viser ham hans Optagelsesansøgning, som følger:
Dommeren:
Er dette din Optagelsesansøgning og Underskrift?
Kandidaten:
Ja
Dommeren henvender derpaa følgende Spørgsmaal til alle Kandidaterne under et:
Dommeren:
De Løfter og Forpligtelser, som vor Orden kræver af eder, vil ikke paa nogensomhelst Maade fjerne eder fra eders Familie, eders Land eller eders Kirke. Vor Orden søger kun at opvække de ædleste og reneste Følelser i eders Hjerter. Den fordrer af eder, at I villig skal bistaa de Medlemmer, som maatte være i Nød og Fare. Men paa den anden Side lover den ogsaa eder og eders Familie Hjælp og Bistand i Nødens tunge Time.
Om I finder, at I ikke kan indgaa paa de Forpligtelser, som kræves af eder, har I Ret til at trække eder tilbage nuder selve Optagelsesceremonierne.
Vil I aflægge de Løfter, og indgaa paa de Forpligtelser, som udkræves af eder?
Kandidaterne:
Ja!
Dommeren:
Lover I aldrig at meddele til nogen udenforstaaende, hivad I maatte se eller høre in
den denne Loge?
Kandidaterne:
Ja!
Dommeren:
Lover I at adlyde vore Love, saalænge som I tilhører vor Orden, samt at gjøre eders Bedste til at fremme vor Ordens Velfærd i enhver Henseende?
Kandidaterne:
Ja!
Dommeren:
Vi vil nu forlade eder; men andre Embedsmænd vil straks indfinde sig for at ledsage eder ind i vor Loge.
Dommer og Marsllal træder ind i Logeværelset, hilser og melder som følger, hvorpaa de atter indtager sine Pladse:
Dommeren:
President! Kandidaterne er nu rede til at optages i vor Orden.
Presidenten:
Venner! Vor Loge vil blive forsterket med … nye Medlemmer. Lad intet uvedkommende optage eders Opmerksomhed under Kandidaternes Indvielse. Lad Vagterne paase, at Logen ikke forstyrres under Handlingen, og lad os alle undgaa enhver unødig Bevægelse eller Tale.
Marshal og Assisterendle Marshal vil begive sig ud i Forværelset for at indføre Kandidaterne.
M. og A.M. hilser og forlader Salen.
Presidenten:
Sekretæren vil fremlægge Medlemsprotokollen, forat Kandidaterne deri kan indskrive sine Navne og Adresser.
Saasnart Marshalen er færdig, slaar hlan tre lydelige Slag paa den indre Dør:
Indre Vagt:
Hvem der?
Marshal:
Marshal og Assisterende Marshal med Kandidater.
Indre Vagt:
Vicepresident? Marshal og Assisterende Marshal med Kandidater søger Adgang.
Vicepresidenten:
President! Indre Vagt melder, at Marshal og Assisterende Marshal med Kandidater søger Adgang.
Presidenten:
Tillad dem at træde ind. Lad os synge vor Velkomstsang:
Vi er et Folk, vi fandt et Hjem
nu slaar vi Rod i Landet.
I Kappedyst vi stevner frem
saa kvast som noget andet.
Vi kom fra Nordens Sne og Is,
vi vented intet Paradis, —
vi vil paa ægte Nordmands Vis
staa Æresvagt om Landet.
Under Sangen fører M. og A.M. Kandidaterne rundt Salen og stanser foran Vicepresidenten.
Marshal:
Vicepresident ! Jeg fremstiller for dig disse vore Venner, som ønsker at optages som Medlemmen i vor Orden.
Vicepresidenten:
Jeg ønsker eden et hjertelig Velkommen. I vil nu erholde de nødvendige Oplysninger om vor Orden, forudsat at I er villige til at aflægge de Løfter, som kræves af eder. Er I villige dertil?
Kandidaterne svarer.

Af Historien kjender I Beretningerne om Nordmændenes Opdagelse af Amerika. Leif Erikson var den lykkelige Opdager af dette vort store og herlige Land. Torfin Karlsevne var Amerikas første Nybygger. Snorre var det første hvide Barn født paa Amerikas Jord.
Senere strømmede Tusener of Nutidens Vikinger til Landet, og her bor vi med Arvens og Odelens Ret. Vi er Arvtagere efter Amerikas Opdagere.
Vi er Arvtagere efter Vestens Banebrydere og Nybyggere. Mine Venner: Glem aldrig, at I er Efterkommere af et lidet, men kraftig, oplyst og ærlig Folk. Glem ikke, at I maa agte og æere de gamle; den trofaste, viljesterke norske Nybygger, hvis store Arbeide i dette Lands Udvikling vi har faaet i Opdrag at fortsætte. Glemmer vi ikke dette, vil Troen paa os selv som et Folk styrkes, og vi vil komme til at sætte dybe og varige Merker i dette Lands fremtidige Kultur.
Marshalen vil nu ledsage eder til vor Regent for yderligere Undervisning.
Medlemmerne synger nu det følgende Vers, medens M. og A.M. fører Kandidaterne rundt Salen og stanser foran Regenten:

Den Kjæmpe fra Storhavet, stormgraat og stridt,
fandt Landet her vester og tog det som sit.
Til Vinlandt der gode, hvor hver Mand en fri
har Ætten hans Odel, og Ætten er vi.
Marshal:
Regent! Vi kommer fin til dig for at faa videre Undervisning.
Regenten:
Venner fra Midnatssolens og Polarstjernens herlige Land! I ved, at begge disse Himmellegemer altid og uforanderlig viser os Veien mod Nord. Ordenen Sønner of Norge han til sit Merke valgt Polarstjernen; og dette skal være os en Paamindelse om, at vor Stræben, saavel indenfor som udenfor denne Orden, altid bør lede mod et bestemt og uforanderligt Maal, nemlig det at gjøre godt mod von Næste.
Marshal! Du vil nu ledsage Kandidaterne til Dommeren, somi end yderligere vil undervise dem paa denes Vandring.
Medlemmerne istemmer Sangen, medens Kandidaterne føres rundt Salen til DommerenZ:

O Herre, som Landet I Eie os gav,
lys Fred om dets Hjem ifra Hav og til Hav.
Du lade os Nordmænd faa fæste vort Navn
til Frihed, til Fremskridt, til Folkenes Gavn.
Marshal:
Dommer! Paa Grundi af din Erfaring og høie Stilling har von Regent sendt os hid for af dig end ydermere at erholde Oplysning om von Ordens Principer.
Dommeren:
Mine Venner! Paa von Ordens Vegne ønsker jeg eder atter et hjerteligt og oprigtigt Velkommen til vor Loge, vort brodenlige Hjem, hvis Valgsprog er:
"Frihed, Broderkjærlighed og Fremskridt."
Kandidater! De Løfter, som vor Orden kræver af eder, staar ikke i Strid med eders politiske, moralske eller religiøse Anskuelser.
For os indebærer disse Løfter Forpligtelser om Troskab mod Livets største, sandeste og ædleste Idealer, den skal føre os fremad og opad paa den Sti, som vort Valgsprog henpeger paa.
Kandidater! Sanddruhed og Troskab fordres først og fremst af eder. Lover I os dette?
Kandidaterne:
Ja!
Dommeren:
Marshal! Ledsag Kandidaterne til von President for at aflægge Ordenens Forpligtelser?
Marshalen fører Kandidaterne til Presidenten ad korteste Vei.

Ja, maatte vi i Sprog og Tro
ved meste Sekel mødes.
Og maatte Norskhed stedse gro,
og Nordmænds Hjerter glødes,
saa Haralds Tanke, Olavs Sag
Maa bære vort og Norges Flag,
saa ud af Eidsvoldsmindets Dag
til større Daad vi fødes.
Marshal:
President! Vi forestiller for dig disse Venner, som nu en rede til at aflægge de Forpligtelser og Løfter, som vor Orden kræver.
Presidenten:
Mine Venner! Eftersom I lover os Sanddruhed og Troskab, vil vi møde eder med Venskab og Kjærlighed: Læg den høire Haand over Hjertet og læg vel Merke til de Forpligtelser, som nu kræves af eder.
 

Forpligtelserne

I lover høitidelig i disse Vidners Nærvær, at I vil nøie overholde denne Ordens Love og Regler.
I vil i alt erkjende Hovedlogen "Sønner af Norge" som denne Ordens høieste Autoritet, og dens Afgjørelser sont denne Ordens høieste Lov.
I vil adlyde alle Befalinger, som maatte udgaa fra Hovedlogen eller fra eders lokale Loge, forsaavidt samme ikke strider imod edens borgerlige eller religiøse Frihed og Rettigheder.
I vil aldrig svige eller forurette denne Orden eller nogen af dens Medlemmer, ei heller tillade nogen anden at gjøre det, hvis det staar i eders Magt at forhindre det.
I vil efter bedste Evne hjælpe ethvert Medlem af denne Orden eller hans Familie i Helbred saavel som i Sygdom og Nød.
I vil aldrig indføre nogen Sag af politisk eller religiøs Karakter i vore Logemøder.
I vil aldrig skrive eller meddele eller give andre Anledning til at meddele nogen af denne Ordens Tegn, Pasord eller andet, som fonegaar i Logen, undtagen til Medlemmer, og da kun i Overensstemmelse med Ordenens Love. Og selv om I skulde udstødes ellen udtræde af Ordenen, saa vil I alligevel betragte dette Taushedsløfte som bindende for Livet.
Kandidater! I har hørt de høitidelige Forpligtelser, som von Orden kræver af eder. Samtykker I deri?
Kandidaterne:
Ja!
Presidenten:
Marshalen vil nu ledsage Kandidaterne til Sekretæren for at de kan nedskrive sine Navne og Adressen i vor Protokol.
Efterat dette en udført, føres Kandidaterne atter til bage til Presidenten.
Marshal:
President! Vi kommen nu til dig for at erholde Slutningsundervisning i denne Grad.
Presidenten:
Mine Venner! I har nu indgaaet en høitidelig Forpligtelse, og vi venter, at eders Indflydelse og Virke herefter vil være med og for os, at I vil være nærvænende ved vore Møder, og at vort Forbund baade her og andensteds maa blive til gjensidig Gavn og Hygge. I har paa Ære og Samvittighed lovet at respektere de Baand, som binder os sammen. Fra nu af vil eders egen Interesse og denne Forenings Fremgang staa i nøie Forhold til hinanden. Vi venter, at I vil være selskabelige; velmenende og overbærende i eders Opførsel, ikke lettelig fornærmes, men altid være rede til at tilgive.
Vi har Pasord, Haandgreb og Tegn, som jeg nu skal underette eder om.
 
Pasord
Vi han to Pasord. Det ene er staaende, det vil sige, det forandres ikke. Det staaende Pasord benyttes ved den ydre Dør, og det en (1). Det andet Pasord benyttes ved den indre Dør, og for Tiden en det (2). Pasordene maa kan gives af den presiderende Embedsmand ved en Hvisken, og aldrig af et Medlem til et andet, medmindre dertil særskilt beordret af Presidenten.
 
Indtrædelse og Udtrædelse af Logen
Forat komme ind i Logeværelset eften Mødets Aabning banker I paa den ydre Dør og til den Ydre Vagt giver I det staaende Pasord. Han vil da give eder Adgang til Forværelset. Ved den indre Dør banker I som følger (3). Den Indre Vagt vil da aabne Gluggen, og til ham giver I derpaa det halvaarlige Pasord. Han vil da slippe eden ind i Logeværelset, hvorpaa i straks gaar frem og hilser Presidenten med denne Grads Tegn, som er saaledes (4). Presidenten svarer ved at gjentage Tegnet, hvorpaa I kan indtage eders Plads.
Naar I besøger en anden Loge, maa I ved den indre dør tillige opgive eders Navn, samt Navnet og Nummeret paa den Loge, som I tilhører. Denne Loges Navn og Nummer er …
Hvis I er tilstede ved Logens Aabning, giver I den Embedsmand, som prøver Medlemmerne, baade det halvaarlige og det staaende Pasord og samtidig følgende Haandgreb (5).
Hvis I ønsker at fjenne eder under Mødet, gaar I hen foran Vicepresidenten og hilser ham med Gradens Tegn.
Er der intet til Hinder for, at I kan fjerne eder, vil han svare ved at gjentage Tegnet.
Hvis man ønsker at gaa fra en Side af Salen til den anden, indhenter man først Presidentens Tilladelse dertil. Dog maa man ikke krydse Salen mellem Presidenten og Salens Midte.
 

Optræden i Logen

Hvis I ønsker at forlange Ordet, reiser I eder og hilser Presidenten med Gradens Tegn og siger: "President!" Naar Presidenten har besvaret eders Hilsen og nævnt eders navn, har I Ret til Ordet.
Tegnet for Stemmegivning denne Orden er lig Hilsningstegnet nemlig saaledes (4).
Klubben er i den presiderende Embedsmands Haand et Tegn paa Myndighed. Et Slag med denne Klubbe betyder, at Logen skal komme til Orden, eller om den staar, at den skal sætte sig. Ved to Slag reiser Embedsmændene sig, ved tre Slag hele Logen.
Marshalen vil nu ledsage Kandidaterne til Salens Midte, medens Medlemmerne dannen Søskendekredsen.
President, Marshal, Assisterende Marshal, samt Kandidaterne i Midten, medens de øvrige Embedsmænd og Medlemmerne, tagende hinanden Haand i Haand, danner en Kreds rundt dem.
Presidenten:
Nu er I omninget af Venner, som I kan henvende eder til som Søskende. Ti den Kreds, som I nu ser omlutte os, er et Symbol paa stedsevarende Venskab.
Forening af vore Hænder betyder Forening af vore Hjerten, Formaal og Bestræbelser i vort Arbeide.
Ligesom vore gjæve Fædre, da de havde endt sit ansvarsfulde Hverv paa Eidsvold, tilsvor hinanden Enighed og Troskab indtil Dovre skulde falde, saaledes betyden denne Kneds, som nu omslutter os, at ogsaa vi i vor Gjerning inden denne Orden vil staa enige og tro, indtil Dovre falder.
Logen istemmer Kor efter Presidenten:
Enige og tro indtil Dovre falder.
Ifølge Fuldmagt of Ordenen Sønner af Norge enklærer jeg herved, at disse Mænd (og Kvinder) er Medlemmer af denne Loge og saaledes berettiget til alle de Rettigheder og al den Beskyttelse, som er sikret Medlemmerne af denne Orden ved vor Konstitution, Tillægslove, Reglen og Skikke.
Jeg overrækker eder herved et Eksemplar af Ordenens Love samt et Eksemplar af denne Loges Tillægslove.
Den vil nu blive en Hvilestund for at give alle Anledning til at blive bekjendt med og lykønske de nye Medlemmer.
I Tilfælde af Mangel paa Tid, kan Optagelseceremonierne forkortes som følger:
Efterat Sekretæren har meldt Kandidaternes Navne, befaler Presidenten Marshalen at bringe Kandidaterne ind. De føres da med en Gang til Presideilten, som lader dem aflægge Forpligtelserne, hvorpaa han underviser dem i det hemmelige Arbeide og afslutter Ceremonierne som vanligt.
Undervisningen i det hemmelige Arbeide kan ogsaa udsættes til et andet Møde.
I Tilfælde af, at Medlemmerne optages udenfor Logemødet, udelades alle Ceremonierne, og de aflægger da kun Forpligtelserne og undervises det hemmelige Arbeide.

 

Slutningsceremonier

Presidenten:
Sekretær! Ved du om nogen anden Forretning, som skal forhandles paa dette Møde?
Sekretæren, hvis der ikke er noget:
President! Vort Anbeide er fuldført.
Presidenten:
Embedsmænd og Medlemmer! Jeg takken eder for eders Nærværelse og Opmerksomhed denne Aften. Lad os synge von Slutningssang, No …
Dommeren:
Maa Fred og Harmoni herske inden von Loge.
Presidenten:
Medilemmerne vil blive staaende, medens Marshalerne opsamler Regalierne.
Marshalerne begynder med Presidenten og gaar paa hver Side af Salen, medtagende alt Logen tilhørende, til de mødes. De gaar derpaa til sine Pladse uden at hilse og melder:
Marshal:
President! Regalierne en opsamlet paa venstre Side.
A.M.:
President! Saa og saa Paa høire Side.
Presidenten:
Vort næste Møde holdes … den … Kl … Aften. Jeg erklærer herved dette Møde hævet.


Home