Rituaal voor de Graad van Intendant der Gebouwen
Ook wel genoemd Opziener bij de Bouw of Meester in Israël
 

Dit rituaal dateert uit het begin van de negentiende eeuw. In deze Graad wordt in Nederland niet gewerkt.


Inrichting en Titels
Rood behang, 27 Lichten in groepen van 15, 7 en 5. De 15 moeten voor het Altaar van de Driewerf Machtige staan. Die stelt Salomo voor.
Een Inspecteur (1e Opziener) stelt Tito voor. Hij heeft de titel van Driewerf Verlichte. Vóór hem staan de 7 Lichten. De 2e Opziener heeft de titel van Geleider; hij stelt Adoniram voor; er staan 5 Lichten voor hem.
De Driewerf Machtige is in het Oosten geplaatst, de Inspecteur in het Westen en de Geleider in de hoek daartegenover, gereed om de opdrachten van de Inspecteur uit te voeren

Regalia
Schootsvel: wit, gevoerd met rood en afgezet met groen. In het midden een ster met negen punten op een Weegschaal. Op de flap een Driehoek met daarin de letters B\ , A\ en J\ (Benchorim, Akal, Jakinai).
Het Cordon is rood gewaterd en wordt als een sjerp, van links naar rechts gedragen, met daarop een groen rozet.
Het Juweel is een Driehoek. Op de ene kant zijn de woorden Benchorim, Akal en Jakinai gegraveerd, op de andere kant Civi, Juda en Jah.
 

Opening

D\ M\ , met de Scepter in de hand: Broeder Tito, zijn wij gedekt?
1e Opz\ : Dat zijn wij, Driewerf Machtige.
D\ M\ : Hoe laat is het?
1e Opz\ : De dag breekt aan.
D\ M\ geeft vijf gelijke slagen met zijn Scepter op het Altaar. Deze worden herhaald door 1e en 2e Opziener
D\ M\ : Aangezien de dag aanbreekt, mijn waarde Broeders, is het tijd om de arbeid aan te vangen. De Loge is geopend.
Alle Broeders slaan vijf keer in hun handen en maken het Teken van Bewondering en Verbazing.
 

Aanneming

De Kandidaat gaat blootvoets
D\ M\ : Broeder Tito, wat moeten wij doe om het verlies van onze beminde Broeder Hiram Abiff goed te maken? Hij moest zorgen voor de aankleding van de Geheime Kamer die de Heilige Ark bevat om de Israëlieten te verzekeren van de aanwezigheid en bescherming van de Almachtige God.
Tito: Ik ondervind zelf allerlei moeilijkheden om in het verlies van onze Eerwaarde Meester Hiram Abiff te voorzien, en wat dat betreft geloof ik dat de enige oplossing is om bij elke Bouworde een Hoofd aan te stellen en om al onze middelen en bekwaamheden te verenigen, en zo het werk aan de Geheime Kamer tot zijn derde etage klaar te krijgen.
D\ M\ : Uw raad is te goed om hem niet op te volgen, en om dat te bewijzen benoem ik u, Broeder Tito en u, Broeder Abda, tot Inspecteur en Geleider. Ga dan nu kijken in de Middenkamer, Broeder Geleider.
Die begeeft zich daarheen en treft daar Johabert aan, tot wie hij zegt: Zijn hier de vijf Hoofden van de Bouworden?
Kand\ : Ik ben hier.
Gel\ : Mijn Waarde Broeder, hebt u voldoende doorzettingsvermogen om u met aandacht te wijden aan alle taken die de Driewerf Machtige aan u zou willen geven?
Kand\ : Ik beschouw het als mijn grootste geluk en een voordeel om mij in te zetten voor wat de Driewerf Machtige van mij wenst.
De Inspecteur vraagt hem Woorden, Tekens en Aanrakingen van de eerste drie Graden, en vervolgens slaat hij 3, 5 en 7 maal op de deru, hetgeen van binnenuit wordt herhaald, waarna van binnen uit wordt gevraagd: Wiedaar?
Inspecteur: Het is een arbeider uit de Middenkamer.
De deur wordt geopend. Dan vat de Geleider de Kandidaat met de Meester-greep, laat hem vijf maal rond de Loge reizen en laat hem ondertussen de schoonheid bewonderen. Hij leidt hem dan voor het Altaar met vijf stevige passen en zegt hem te knielen.
Tito, die aan zijn zijde is gekomen, geeft hem de Acaciatak in de hand en in die houding legt hij de volgende Gelofte af.
 

Gelofte

Ik, , beloof, in tegenwoordigheid van de Opperste Bouwheer des Heelals en van deze Verlichte Broeders om voor altoos het Geheim te bewaren van de mysteriën van deze Graad die mij zullen worden toevertrouwd, en ook die ik later nog zal vernemen.
Ik beloof algehele gehoorzaamheid en onderwerping aan de Statuten en Besluiten die mij zullen worden overgebracht door de Grote Raad van Prinsen van Jeruzalem, en dat op straffe, als genoemd in mijn eerste Geloftes, van mijn lichaam in tweeën te doen delen en mijn ingewanden te laten uitrukken. Moge God mij bewaren in Gerechtigheid en Redelijkheid. Amen!

Als de Kandidaat de laatste woorden van zijn Gelofte uitspreekt bedekt Tito hem met een rode sluier, neemt hij hem bij de schouder, doet hem opstaan en neerzitten op een krukje.
D\ M\ : Mijn Waarde Broeder! Salomo, die het werk waaraan hij was begonnen, tot grotere Vervolmaking wilde voeren, was genoodzaakt om de vijf Hoofden van de Bouwordes aan te nemen en hij belastte Tito en Abda met de leiding. Salomo was overtuigd van de toewijding en bekwaamheid van degenen die hij in dienst had voor de voltooiing van zijn werk.
Evenzo hopen wij, mijn Broeder, dat u naar vermogen zult bijdragen aan datzelfde doel. De toestand van dood, waarin u even hebt verkeerd, heeft u geleerd, dat u onze Eerwaarde Meester Hiram Abiff alleen kunt vervangen bij dit werk, als u dezelfde vastberadenheid hebt als hij had toen hij de dood verkoos boven verraad van de Geheimen van onze Orde. Wij vertrouwen dat u hem zult navolgen.
Ik gan u nu Woorden, Tekens en Aanraking geven.
Het eerste Teken, dat van Verbazing wordt gebracht door de twee duimen aan de slapen te brengen, de handpalmen omhoog; laat ze dan vallen op het middel, zie ten hemel en zeg: Benchorin.
Het tweede Teken, dat van Bewondering wordt gemaakt door de vingers van beide handen te verstrengelen, de handpalmen omhoog; zie dan omhoog en zeg: Hakar.
Het derde Teken is het Teken van Smart. Beiden leggen de rechterhand op het hart en de linkerhand op de heup; dan drie maal wiegelen met de knieën. De eerste zegt dan Chai, de tweede: Jah.
De Aanraking wordt gegeven door elkander op het hart te kloppen met de rechterhand; laat die dan gaan naar de andere elleboog en vat elkaar met de linkerhand bij de schouder; de eerste zegt Jakinai, de tweede Juda.
 

Catechismus

V. Zijt gij Intendant der Gebouwen?
A. Ik heb de zeven treden van nauwkeurigheid beklommen, ik ben in het grootste deel van de Tempel doorgedrongen, ik heb in het midden daarvan een groot Licht aanschouwd, en ik heb drie hebreeuwse letters opgemerkt, maar zonder te weten wat die betekenen.
V. Hoe bent u aangenemomen?
A. Door mijn onwetendheid te erkennen.
V. Waarom bent u aangenomen?
A. Om de Duisternis te verdrijven en om mij het Ware Licht te verschaffen, om mijn hart te verlichten en mijn verstand te leiden.
V. Waar bent u heen geleid?
A. Naar een wonderbaarlijke plaats, vol lieflijkheid, waar de Waarheid woont en de soevereine Wijsheid.
V. Wat is uw plicht?
A. Door mijn voorbeeld moet ik mijn Broeders aanmoedigen, ik moet deugd beoefenen, en mijn werk geheim houden.
V. Waarom heeft men de beproevingen van Gezel en Meester van u verlangd alvorens u aan te nemen?
A. Om mij duidelijk te maken dat ik alleen langs wegen van geleidelijkheid in staat ben om tot Vervolmaking te geraken.
V. Wat doen de eerste drie Graden u zien?
A. De Leelring toont de mannelijke Deugd en de Meester de heldhaftige Deugd.
V. Waarom gaat u in deze Graad vooruit en dan weer terug?
A. Om trapsgewijs aan te tonen dat een van ons de nederigheid stelde tegenover de hoogmoed die ons eigen is, dat wij moeten voortgaan op het pad der Deugd, en dat wij moeten verheffen tot doel van ons handelen, kortom dat wij alleen dat moeten doen wat gepast is.
V. Zoudt u mij de geheimen van onze Loge kunnen verklaren?
A. Ik zal het zo goed mogelijk proberen.
V. Wat betekenen de geheimzinnige letters in de hoek van uw Juweel?
A. Jakinai en Jah betekenen Machtige God, en de derde is de naam van God.
V. Wat beduidt de Cirkel in de Driehoek?
A. Die slaat op de Grootheid van God, Die geen begin en geen eind heeft.
V. Wat betekenen de vier letters in de Cirkel: J\ A\ J\ N\ ?
A. O Gij, Eeuwige Bezitter van alle Goddelijke Eigenschappen.
V. Welke zijn de voornaamste eigenschappen van de Godheid?
A. Schoonheid, Wijsheid, Genade, Alwetendheid, Eeuwigheid, Volmaking, Gerechtigheid, Meegevoel en Schepping.
Alle letters van die namen vormen een totaal van 81 letters die het vierkant vormen dat te zien is in de Drievoudige Driehoek die 81 kenmerken van de negen Deugden aangeeft.
V. Waarom plaatst u Salomo in de Tempel?
A. Om te laten zien dat hij de eerste was die een Tempel aan de Godheid wijdde.
V. Waarom werd de Bronzen Zee daarin geplaatst?
A. Om te benadrukken dat de Tempel des Heren heilig is, en dat men er alleen kan binnentreden na te zijn gezuiverd.
V. Wat betekent de linkerzijde van de Tempel?
A. De Vrijmetselarij onder de Wetten van Symbolen en Ritualen.
V. En de rechterzijde?
A. De Ware Vrijmetselarij onder de Wetten van Grootsheid en Waarheid.
V. Wat behelst de 7-armige Kandelaar?
A. De tegenwoordigheid van de Heilige Geest in het hart van al degenen die Gods Wetten in acht nemen.
V. Waarom was u bij de aanneming barrevoets?
A. Omdat ik heilige zaken zou vernemen en omdat Mozes ook zo ging toen hij Heilige Grond betrad.
V. Wat hoorde u vóór uw binnenkomst?
A. Vijf harde slagen.
V. Wat duiden die aan?
A. De vijf punten van Getrouwheid.
V. Wie kwam er tevoorschijn?
A. Een Opziener.
V. Wat heeft hij met u gedaan?
A. Hij leidde mij vijf maal rond de Loge.
V. Waarom alzo?
A. Om mij er de Schoonheid van te doen bewonderen.
V. Welke indrukken brachten die vijf reizen bij u teweeg?
A. Een grote Verbazing, Bewondering en Smart.
V. Vanwaar die Verbazing?
A. Door wat ik zag in de Vlammende Ster.
V. Wat was er dan in die Ster?
A. De Heilige Naam van de Opperste Bouwheer des Heelals.
V. Waarom heeft die ster maar vijf punten?
A. Omdat die vijf punten zinspelen op de vijf Bouwordes die in gebruik waren bij de Bouw van de Tempel; de vijf zintuigen zonder welke de mens niet volmaakt kan zijn; de vijf Lichten in de Vrijmetselarij; de vijf werelddelen waar Maçons wonen en op de vijf punten van Getrouwheid.
V. Welke zijn de vijf punten van Getrouwheid?
A. In actie komen voor een Broeder, voor hem tussenbeide komen, voor hem bidden, hem hoogachten en hem te hulp snellen.
V. Waardoor werd u bevangen door Bewondering?
A. Toen ik de Schoonheid van de Tempel aanschouwde en alle versiersingen.
V. Hebt u alle Schoonheid van de Tempel gezien?
A. Ik heb er maar een deel van gezien.
V. Hoe kwam het dat u niet alles zag?
A. Een dunne muur bedekte een deel, zodat een deel aan mijn gezicht werd onttrokken. Maar dank zij mijn ijver om mij in de Koninklijke Kunst verder te volmaken hoop ik dat er eens geen beletselen meer zullen zijn.
V. Waardoor voelde u Smart?
A. Omdat de sieraden in de Tempel mij de dood in herinnering brachten van onze Eerwaarde Meester Hiram Abiff, die zo wreed aan zijn eind kwam.
V. Raakte u door die Smart onwel?
A. Neen, maar dat zou ongetwijfeld gebeurd zijn als niet iemand, die ik als Broeder herkende, mij had ondersteund.
V. Hoe hebt u hem als Broeder herkend?
A. Door de Grote Naam die hij heeft aangeroepen, na het woord Jakinai te hebben uitgesproken, en dat is het Gewijde Woord dat ik heb gezien in het midden van de Vlammende Ster.
V. Hebt u ook beloofd om alles wat u hebt gezien geheim te houden?
A. Jawel, Zeer Verlicht Meester.
V. Wat hebt u zichzelf opgelegd als u de Gelofte mocht verzaken?
A. Om mijn lichaam in tweeën te laten delen en mijn ingewanden eruit gerukt.
V. Hoe bent u voorwaarts gegaan?
A. Met vijd stevige passen die ik naar de Troon heb gemaakt om er mijn Gelofte af te leggen.
V. Waarom bent u even schijndood geweest en was u bedekt met een rode sluier?
A. Om te begrijpen dat alle Broeders afgestorven moeten zijn aan wereld en ondeugd.
V. Waarop sloeg die Weegschaal die men u in de voorgaande Graad gaf?
A. De Weegschaal, die een kenmerk van gerechtigheid is, is mij gegeven om die toe te passen op alle Vrijmetselaren zonder aanzien des persoons, en ook om mijn eigen gedrag te verbeteren als ik zou wensen om de Naam te verdienen van de letter die mij is gegeven toen ik de Graad van Intendant der Gebouwen ontving.
V. Hebt u vandaag uw Meester gezien?
A. Ja, ik heb hem gezien.
V. Waar was hij gezeten?
A. Onder een hemelsblauw Baldakijn bezaaid met flonkerende sterren.
V. Hoe was hij gekleed?
A. In goud en azuur.
V. Waarom alzo?
A. Omdat God zo aan Mozes verscheen op de berg Sinaï, toen Hij hem de Tafelen der Wet gaf.
V. Verkeert u nog in Duisternis?
A. Het daglicht is mij opgegaan en de Geheimzinnige Ster is mijn gids.
V. Waar bent u heengeleid?
A. Ik kan het niet zeggen.
V. Wat is uw leeftijd?
A. 21 jaar.
V. Hoe merkte u de getallen 5 - 7 - 15 op?
A. Vanwege de manier waarop de kaarsen waren neergezet.
V. Wat beduiden die?
A. De eerste twee heb ik al verklaard; de laatste stellen de vijfteen Meesters voor die het lijk van Hiram Abiff vonden onder een Acaciatak.
V. Waarom is er groen op uw Schootsvel?
A. Omdat ik moet hopen om meer verheven kennis te bereiken door mijn toewijding en volharding in de Vrijmetselarij.
V. Waarop slaat uw Juweel?
A. Het Drievoudig Verbond van de Godheid.
V. Hoe laat is het nu?
A. 7 uur in de avond.
 

Sluiting

D\ M\ : Mijn Waarde Broeders, nu u de vijf punten van Getrouwheid hebt beoefend, is het tijd voor verpozing.
Hij geeft vijf gelijke slagen, herhaald door de Opzieners. Alle Broeders slaan vijf, zeven en vijftien keer en de Loge is gesloten.


Home