Rituaal voor de Graad van Provoost en Rechter
Ook wel genoemd Iers Meester

Deze tekst van dit rituaal dateert uit het begin van de negentiende eeuw. In deze Graad wordt in Nederland niet gewerkt. 


Inrichting van de Loge
Rood behang, vijf kaarsen: één in elke hoek en één in het midden.

Titels
De Achtbare stelt voor: Tito, Prins van Harodim. Hij wordt aangesproken met Driewerf Verlichte. Hij zetelt in het Oosten onder een baldakijn, bezaaid met sterren. Tito was de oudste Provoost en Rechter, Groot-Opziener en Inspecteur over 300 werklieden.
Er zijn twee Opzieners; die noemt men Verlichte Broeders.

Regalia
Schootsvel: Wit, omzoomd en gevoerd met rood; een zak middenop met een rood/wit rozet; op de flap staat een Sleutel. Het rood staat voor de vurigheid van de Iers Meester, de zak is bestemd om de sleutel te bewaren die gebruikt wordt om de ontwerpen af te sluiten.
Het Cordon is karmozijn en wordt om de hals gedragen.
Het Juweel is een Gouden Sleutel, die wordt geacht te passen op de urn die het hart van Hiram Abiff bevat.
 

Opening

Tito: Verlichte Broeder 1e Opziener, zijn wij gedekt?
1e Opz\ : Dat zijn wij, Driewerf Verlichte.
Tito: Waar is de plaats van uw Meester?
1e Opz\ : Overal.
Tito: Waarom?
1e Opz\ : Om te waken over de voortgang van de arbeid, om de werklieden voor te gaan en om aan iedereen Gerechtigheid te gunnen.
Tito: Hoe laat is het?
1e Opz\ : De dag breekt aan, 8 uur, 2 en 7.
Dan slaat de Driewerf Verlichte vier maal achtereen en nog 1 maal los erna. De beide Opzz\ herhalen dat.
Tito: Aangezien het 8 uur is, 2 en 7, is het tijd om de arbeid aan te vangen.
Alle Broeders maken de slagen met de handen.
Tito: De Loge is geopend!.
 

Aanneming

De Cer\ Mr\ begeeft zich naar de zijkamer. Hij geleidt de Kandidaat voor de deur van de Tempel waar hij aanklopt met vijf slagen, die worden beantwoord door de Tito en de beide Opzz\ .
Tito geeft opdracht aan de Broeder Onderzoeker om te gaan zien wie daar aanklopt. Deze meldt dat het een Broeder si die de Graad van Provoost en Rechter wil verwerven.
Nadat Tito de Cer\ Mr\ heeft bevolen hem binnen te brengen, wordt de Kandidaat tussen de beide Opzz\ geplaatst.
De 1e Opz\ neemt hem bij de hand, laat hem knielen en zegt: Civi.
Daarna brengt de 2e Opz\ zijn ontblote Degen op de schouder van de Kandidaat en na korte duur zegt
Tito: Ky.
De 1e Opz\ doet de Kandidaat weer opstaan en laat hem zeven maal rond de Loge reizen. Bij elke reis laat hij hem het Teken van een voorgaande Graad maken. Het Leerlingsteken bij de eerste reis, het Gezellenteken bij de tweede reis en zo voorts. Na de zevende reis houden zij halt voor het Altaar.
Tito: Eerwaarde Broeder, het is met groot genoegen dat ik u mag belonen voor uw toewijding en verknochtheid aan de Vrijmetselarij en dat ik u benoem tot Provoost en Rechter. Wij zijn overtuigd van uw stilzwijgendheid en wij zullen u zonder aarzelen het belangrijkste geheim toevertrouwen. Vervul uw plichten in de Graad waarin wij u verheffen gelijk u ze hebt vervuld in de voorgaande. Ik geef u de Sleutel tot de bergplaats van het lijk en het hart van Hiram Abiff. Geef ons de verzekering dat u nimmer de plaats zult verraden waar die zijn opgeborgen.
Kniel dan neer en zeg mij na:
 

Gelofte

Ik zweer en beloof in tegenwoordigheid van de Oppeste Bouwheer des Heelals en van deze Zeer Verlichte Broeders om nooit iets te openbaren betreffende de Graad van Provoost en Rechter, direct noch indirect, aan wie dan ook, van lagere Graad.
Ik beloof, naar recht en billijkheid te handelen tegenover een ieder, aangezien ik door deze Eerwaarde Loge ben aangesteld om rechtvaardigheid te betrachten.
Ik beloof verder dat ik stipt zal gehoorzamen aan de opdrachten en besluiten van de Grote Raad van Prinsen van Jeruzalem en mijn gedrag te richten naar wat zij voorschrijven.
Dat zweer ik op gelijke wijze als in mijn voorgaande geloftes.
Moge God mij bewaren in billijkheid en Rechtvaardigheid. Amen! Amen! Amen!
Hierna laat Tito de Kandidaat opstaan en terwijl hij zijn handen op diens schouders legt zegt
Tito: Op grond van de macht die mij is toevertrouwd en waarmee ik ben bekleed, benoem ik u tot Provoost en Rechter over alle werkzaamheden en werklieden aan deze Tempel.
Ik tooi u als zodanig met een sleutel, hangend aan een rood Cordon dat u om de hals zult dragen.
Het Teken is deze Graad wordt gemaakt door de eerste twee vingers van de rechterhand opzij tegen de neus te leggen. Het antwoordteken wordt gemaakt door de rechterwijzvinger op de punt van de neus te brengen en de duim onder de kin, in de vorm van een Winkelhaak.
De Aanraking wordt gegeven door de rechterpinken ineen te draaien en elkander zeven klopjes op de palm van de hand te geven.
Het Heilig Woord is Jakaina.
Het Paswoord voor deze Graad is Tito.
 

Catechismus

V. Zijt gij Provoost en Rechter?
A. Ik verschaf rechtvaardigheid aan alle werklieden, zonder uitzondering.
V. Hoe bent u in deze Loge binnengebracht?
A. Met vier gelijke slagen, en daarna nog één.
V. Waarop duiden die slagen?
A. De vier hoeken van de Tempel en dan het midden, waar wij God onze eer bewijzen.
V. Wie trof u aan bij binnenkomst van deze Loge?
A. Een Broeder die mij naar het Oosten geleidde.
V. Wat deed hij vervolgens?
A. Hij liet mij knielen op de linkerknie en zei Civi.
V. Wat antwoordde daarop de Driewerf Verlichte?
A. Na een korte poos zei hij: Ky.
V. Wat betekenen deze uitdrukkingen?
A. Civi wil zeggen: Kniel!, Ky wil zeggen: Sta op!
V. Wat heeft hij u gegeven nadat hij u had bevestigd als Provoost en Rechter?
A. Een Gouden Sleutel en Woorden, Tekens en Aanraking.
V. Waartoe dient de Sleutel?
A. Om het ebbehouten kistje te openen dat de nodige ontwerptekeningen bevat voor de bouw van de Tempel.
V. Waarop duidt het nog meer?
A. Dat de Provoost en Rechter de plaats kent waar het lijk van de Eerwaarde Meester Hiram Abiff zich bevindt.
V. Hoe luidt het Paswoord?
A. Tito, de naam van de Groot-Opziener, Prins Harodim, de oudste Provoost en Rechter, die het toezicht had op de 300 bouwmeesters van de Tempel.
V. Wat hebt u gezien in de Loge?
A. Een gordijn waaronder het ebbehouten kistje hing, rijkelijk versierd met edelstenen; dat bevatte de werktekeningen voor de Tempel. Verder midden in de Loge een Driehoek met daarin de letter O.
V. Wat betekent die letter?
A. Dat God is de Opperste Bouwheer des Heelals.
V. Wat was er nog meer?
A. Een Weegschaal om de nauwkeurigheid uit te drukken waarmee wij onze plichten moeten vervullen.
V. Waar rust het hart van Hiram Abiff?
A. In een urn, geplaatst boven op een zuil.
V. Wat betekenen de letters X\ en J\ ?
A. Xinchem, te vertalen als zetel van de ziel en Jakinai.
V. Wat behelzen de letters I\ , H\ en S\ met daarboven een Acaciatak?
A. I\ staat voor Ivah, H\ staat voor Hiram en S\ staat voor Stolkin, de naam van degene die het lijk van Hiram Abiff vond.
V. Waar bent u aangenomen?
A. In de Middenkamer, waar ik werd aangewezen om het Graf van Hiram Abiff te verfraaien.
V. Waarmee heeft de Driewerf Verlichte u getooid?
A. Met een wit Schootsvel, gevoerd en omzoomd met vuurrood, midden daarop was een zak met een rood/wit rozet om daarin de Sleutel tot de werktekeningen veilig op te bergen.
V. Wat stelt dat rood/witte rozet voor?
A. Het rood symboliseert het bloed van Hiram, het wit symboliseert de onschuld van de Meesters.
V. Wat had Salomo voor bij de instelling van deze Graad?
A. Het bleek nodig om die in te stellen bij een zo groot aantal Broeders. De Koning benoemde eerst tot Provoost en Rechter Tito, Prins van Harodim, Adoniram en zijn vader Abda. Hij gaf opdracht om zijn gunsteling Johabert in de geheimste mysteriën in te wijden en gaf hem de Sleutel tot alle werktekeningen die waren opgeborgen in een ebbehouten kistje dat hing in het Heilige der Heiligen onder een prachtig baldakijn. Ter plekke werd hij overweldigd door bewondering en terwijl hij op de knieën zonk sprak hij: Civi.
Toen Salomo hem zo geknield zag antwoordde hij: Ky en hij gaf hem een Weegschaal, als teken van zijn nieuwe functie en van de vergroting van zijn kennis.
 

Sluiting

Tito: Wat is uw leeftijd?
1e Opz\ : vier maal tien jaren.
Tito: Vanwaar komt gij?
1e Opz\ : Ik kom en ga overal.
Tito: Hoe laat is het?
1e Opz\ : De dag breekt aan, 8 uur, 2 en 7.
Tito: Waarom alzo?
1e Opz\ : Omdat een Provoost en Rechter te allen tijde klaar moet staan om gerechtigheid te verlenen.
Tito geeft de vijf slagen en zegt: Nu het 8 uur is, 2 en 7 en nu gerechtigheid is verleend aan alle werklieden zonder onderscheid, kondig ik u aan dat de Loge is gesloten.
Alle Broeders geven de slagen.


Home