Rituaal voor de Graad van Geheimschrijver 

Deze tekst van dit rituaal dateert uit het begin van de negentiende eeuw. In deze Graad wordt in Nederland niet gewerkt. 


Inrichting van de Loge:
Zwart behang, bezaaid met tranen. De Loge stelt de audiëntiezaal van de Meesters voor.
Zevenentwintig lichten op drie negenarmige kandelaars, waarop staat gegraveerd O\ W\ Z\ (Oost, West en Zuid).

Titels:
De Loge wordt voorgezeten door Salomo en Hiram, koning van Tyrus. Zij zijn gekleed in blauw, gevoerd met hermelijn en zij hebben de Kroon op hun hoofd. Op de tafel tussen hen in liggen twee gekruiste Degens en een rol perkament. Ze worden bijgestaan door een Kapitein van de Wacht en een Luitenant (de 1e en 2e Opzz\ ). Ten tijde van de Aanneming zijn de Koningen alleen. Alle anderen zijn buiten en worden geacht de wacht te vormen.

Regalia:
Het Schootsvel is wit, gevoerd en omzoomd met rood; op de flap staat een Driehoek.
Het Cordon is Karmozijn, wordt gedragen over de borst.
Het Juweel bestaat uit drie dooreengevlochten driehoeken.

De Slagen zijn zevenentwintig in getal, 3 x 9, steeds 8 + 1. Het aantal kan worden teruggebracht tot negen slagen.
 

Opening

Salomo slaat zevenentwintig maal, Hiram antwoordt deze Slagen. Alle Broeders buigen de knie, de handen gekruist, zodanig dat de duimen het voorhoofd raken; zij zeggen drie maal fluisterend Ivah. Daarna staan ze op en trekken hun Degen.
Salomo benoemt een Kapitein en een Luitenant van de Wacht, die uit alle andere Broeders bestaat. De Koning draagt hun op om zich rustig te gedragen en met uiterste zorg de veiligheid van de Loge te bewaken en om iedereen weg te jagen die onbevoegd naderbij wil komen.
Nadat deze opdracht is gegeven gaan ze allemaal naar buiten.
 

Aanneming

Salomo en Hiram zijn alleen gebleven. De Kandidaat komt in de zijkamer. De Kapitein van de Wacht ontneemt hem hoed, Schootsvel, handschoenen, Degen en Cordon van Volmaakt Meester. Hij stelt hem dan op bij de Logedeur, die met opzet op een kier staat. Vervolgens gaat hij na of alles in orde is.
Als de Wacht enig gedruis maakt bij de toegang van de Loge, wendt Hiram het hoofd daarheen. Hij merkt de Kandidaat op, slaat de ogen ten hemel en roept:
Hiram: Mijn God, daar is iemand die ons afluistert!
Salomo: Dat kan toch niet, want mijn Wacht staat aan de deur.
Zonder iets te zeggen staat Hiram op, grijpt de Kandidaat bij de hand, sleurt hem de Loge in en roept: Hier is hij!
Salomo: Wat zullen wij met hem doen?
Hiram, met de hand aan het gevest van zijn Degen: Ter dood met hem!
Salomo staat op, houdt de hand van Hiram tegen: Een ogenblik, mijn Broeder. Op hetzelfde moment geeft hij een harde slag op de tafel. Terstond treedt de Kapitein van de Wacht, gevolgd door zes man de Loge binnen en groet de Koningen.
Salomo: Arresteer deze man, en breng hem bij mij als ik u dat vraag. U bent verantwoordelijk voor hem.
De Wacht vertrekt met de gevangene. Salomo en Hiram blijven alleen achter en onderhouden zich fluisterend met elkaar. Dan geeft Salomo weer een harde slag op tafel en de Wacht brengt de gevangene tot vlak voor de Troon.
Alle Broeders nemen hun plaats in en gaan zitten.
Salomo: Door mijn vriendschap met mijn bondgenoot, de Koning van Tyrus, kon ik te uwen gunste tussenbeide komen toen u hem door uw nieuwsgierigheid had beledigd en toen hij over u al een doodvonnis had uitgesproken. Ik heb niet alleen vergiffenis voor u verworven, maar zelfs zijn toestemming dat u zult worden benoemd tot Geheimschrijver van ons Nieuwe Verbond. Acht u zich in staat om hetgeen wij u zullen meedelen onverbrekelijk geheim te houden, en stemt u erin toe om uw Gelofte op plechtige wijze af te leggen.
Kand\ : Dat zweer ik en ik stem toe.
Salomo: Laat hem dan knielen, laat hem de hand op het Evangelie leggen en laat hem dan de volgende Gelofte afleggen.
 

Gelofte

Ik, , zweer en beloof, in tegenwoordigheid van de Opperste Bouwheer des Heelals, en van deze Eerwaarde vergadering om nimmer, direct noch indirect, aan wie dan ook enig punt te openbaren van hetgeen mij zal worden toevertrouwd aangaande de Graad van Geheimschrijver, zelfs niet aan een Broeder van lagere Graad.
Ik beloof ook dat ik stipt de opdrachten zal uitvoeren die mij zullen worden gegeven door deze Eerwaarde Loge, en dat ik zoveel mogelijk de Wetten en Constituties in acht zal nemen.
Ik beloof onderwerping en eerbied voor de vonnissen en besluiten van de Grote Raad van Prinsen van Jeruzalem.
Dit alles beloof ik op straffe dat mijn lichaam wordt opengesneden, mijn ingewanden eruit gerukt, mijn hart verscheurd en dat het geheel als prooi voor de wilde dieren wordt gesmeten.
Zo helpe mij God en houde Hij mij standvastig in mijn gelofte. Amen.

Salomo toont hem vervolgens het Tableau en geeft hem de verklaring daarvan: Het Venster in de wolk stelt het Tempelgewelf voor. In de Vlammende Ster ziet u de letter G\ , de beginletter van de Opperste Bouwheer des Heelals.
De tranen en het Mausoleum verbeelden de Audiëntiezaal der Meesters in het Paleis, uitgevoerd in zwart. Daar slaakte Salomo nog steeds zijn verzuchtingen over het smartelijk verlies van Hiram Abiff en Hiram, Koning van Tyrus trof Salomo daar aan als hij hem kwam bezoeken. De letter B\ in het Mausoleum staat voor Berith, dat betekent Verbond. De letter N\ betekent Neder, Belofte en de letter S\ staat voor Schelemouth, Vervolmaking.
Ik neem u aan, mijn Broeder, tot Geheimschrijver. Beloof mij dat u zich openhartig zult gedragen in de Orde waarin u zojuist bent toegetreden; zo was ook de Grote Man die u hebt vervangen.
De kleur van dit Cordon herinnert u aan de slagen die de moordenaars gaven en aan het bloed dat hij liever vergoot dan dat hij de geheimen van de Vrijmetselarij zou verraden. Wij hopen, Waarde Broeder, dat uw trouw onwankelbaar zal zijn en bestand tegen beproevingen.
De Degen waarmee wij ons wapenen zal dienen om u te verdedigen tegen de lafaards die u verraderlijk zouden kunnen overvallen om u te ontfutselen wat wij u meedelen.
Ook deze Graad heeft zijn Tekens, Woorden en Aanraking.
Het eerste Teken is het Teken van Gelofte. Het wordt gemaakt door de rechterhand op de linkerschouder te brengen en vandaar naar de rechterheup.
Het tweede Teken wordt gemaakt door de handen en armen te kruisen en vervolgens te laten vallen naar de kant waar de Degen hangt. De ogen worden omhoog gericht.
Het Paswoord in deze Graad is Johabert, dat is de naam van de nieuwsgierige. Het antwoord op dit Paswoord is Zerbal, de naam van de Kapitein van de Wacht.
De Aanraking wordt gegeven door elkander bij de rechterhand te nemen. De een zegt Berith, de ander draait de hand om en zegt Neder, de eerste draait dan weer de hand en zegt Schelemouth.
 

Historisch Bouwstuk

Ingevolge een verdrag dat zijn gezanten hadden gesloten met de Koning van Tyrus moest Salomo hem vergoeding geven voor de bouwmaterialen uit de bossen van de Libanon en uit de steengroeve van Tyrus. Dat zouden bepaalde hoeveelheden olie, honing en graan zijn, waarvan meteen al een deel was toegezonden. Maar bovendien zou een landstreek met dertig steden in Galilea aan Hiram worden overgedragen als de Tempel geheel voltooid zou zijn.
Salomo liet een jaar lang die toezegging liggen en Hiram, die de streek had bezocht, had bevonden dat het een dor landschap was met ruwe en verdorven inwoners. Bijgevolg zou het meer een last voor hem zijn door wat het hem zou kosten dan dat het hem van nut zou zijn door opbrengsten. Hij besloot daarop om Salomo op te zoeken om zijn beklag te doen. In Jeruzalem aangekomen maakte hij zich een weg dwars door de Wacht in de Voorhof en begaf zich regelrecht naar de Audiëntiezaal van de Koning, die hij aantrof in verzuchting over het verlies van Hiram Abiff. De Koning van Tyrus liep zo opgewonden naar binnen dat een van Salomo's gunstelingen, genaamd Johabert bang werd dat hij misschien kwaad in de zin had tegen Salomo. Hij volgde hem en zette de deur op een kier om te luisteren. Toen Hiram hem opmerkte riep hij: Mijn God, daar is iemand die ons afluistert. Hij snelde meteen naar de deur, greep de nieuwsgierige en sleurde hem de zaal in en riep uit: Daar is hij! Salomo antwoordde: Wat zullen wij met hem doen? Hiram sloeg de hand aan het gevest van zijn Degen, maar Salomo hield zijn arm krachtig tegen en zei: Wacht even, mijn Broeder. Hij sloeg daarna hard op de tafel, de Wacht kwam binnen, greep Johabert en voerde hem weg.
Toen Salomo weer alleen was met Hiram sprak hij hem aldus toe: Die man Johabert is mijn voornaamste gunsteling en van mijn hovelingen is hij mij het meest verknocht. Ik ben er vast van overtuigd dat hij alleen uit was op mijn veiligheid. De opwinding die hij bij u heeft opgemerkt toen u door de voorhof snelde is de enige aanleiding tot zijn nieuwsgierigheid. Ik verzoek u dus om het vonnis te herzien dat u hebt uitgesproken. Ik sta in voor zijn toewijding en omzichtigheid.
Hiram, die door het ingrijpen van Salomo wel begreep hoe dierbaar Johabert hem was, stemde toe in de wens van de Grote Koning en voordat zij weer uiteengingen hernieuwden zij hun eerste verdrag en tekenden een onveranderlijk defensief en offensief verbond. Zij regelden ook allerlei andere zaken en Johabert werd hun Geheimschrijver.
 

Catechismus

V. Zijt gij Geheimschrijver?
A. (de ogen omhooggeslagen) Dat ben ik.
V. Hoe bent u aangenomen?
A. Door nieuwsgierigheid.
V. Welk gevaar hebt u gelopen?
A. Mijn leven stond op het spel.
V. Wat heeft men met u gedaan nadat u gepakt was?
A. Ik werd aan de Wacht overgedragen en ik hoorde mijn doodvonnis uitspreken.
V. Hoe luidt uw Paswoord?
A. Johabert en Zerbal.
V. Wat is het Gewijde Woord?
A. Jehovah.
V. Wat was u voordat u Geheimschrijver werd?
A. Gunsteling van Koning Salomo.
V. Uit welke landstreek?
A. Van Caputy.
V. Waar bent u aangenomen?
A. In de zaal van Salomo, met zwart behangen en verlicht door zevenentwintig kaarsen.
V. Wat betekent de letter P\ ?
A. Het is de beginletter van de drie Namen van God, die betekenen: Laat ons de Eeuwige danken, het werk is volbracht.
V. Wat beduiden de letters B\ , N\ en S\ ?
A. Berith, Verbond, Neder, Belofte en Schelemouth, Vervolmaking.
V. Waarom is de Loge verlicht met zevenentwintig kaarsen?
A. Dat heeft betrekking op de 2700 kaarsen die Salomo liet maken voor gebruik in de Tempel.
V. Wat betekent de drievoudige Driehoek die onder aan uw Cordon hangt?
A. Die slaat op de drie theologische deugden, Geloof, Hoop en Liefde.
 

Sluiting

V. Hoe laat is het?
A. Het is 9 uur.
De Meester sluit dan de Loge, zoals hij deze heeft geopend, door drie maal negen slagen.


Home