Rituaal voor de Graad van Volmaakt Meester

 

Deze tekst van dit rituaal dateert uit het begin van de negentiende eeuw. In deze Graad wordt in Nederland niet gewerkt.


Inrichting van de Loge:

De Loge is groen behangen. Vier witte Kolommen in elke hoek, dus in totaal zestien. Ook zestien lichten, vier in elke hoek.

Titels:

De Achtbare stelt Adoniram voor, zoon van Abda van de stam Dan, die de werkzaamheden op de Libanon leidde. Na de dood van Hiram Abiff werd hij ontboden en genoot de eer van de eerste te zijn van de zeven die Hiram Abiff gingen vervangen. Hij is getooid met de versierselen van de Graad van Vervolmaking en met die van Prins van Jeruzalem. Hij zetelt op de Troon van Salomo onder het baldakijn. In zijn hand houdt hij een Hamer en hij voert de titel van Driewerf Machtige Eerwaarde Meester
Er is maar één Opziener, die Stolkin verbeeldt; hij is in het Westen geplaatst. Hij is getooid met Juweel en Schootsvel van Vervolmaking. Hij hanteert een Hamer en vervult de plichten van Inspecteur.
Voorts is er nog een Broeder Helper die tenminste Volmaakt Meester moet zijn en die is getooid met een breed groen Cordon; daaraan hangt als Juweel een op 60° geopende Passer.
De Broeder Geleider stelt Zerbal voor, Kapitein van de Wacht. Hij is net als de anderen bekleed.
 

Opening

D\ M\ E\ M\ : Broeder Inspecteur, is de Loge behoorlijk gedekt en zijn wij allen Volmaakt Meester?
Insp\ : Driewerf Machtige, wij zijn gedekt en allen zijn Volmaakt Meester.
D\ M\ E\ M\ : Wil aankondigen dat ik voornemens ben om de Loge van Volmaakte Meesters te openen.
D\ M\ E\ M\ slaat vier gelijke slagen met zijn Hamer. De Insp\ herhaalt in het Westen en een Broeder in het Zuiden doet dit ook. Dan maken alle Broeders gezamenlijk het Teken van Verwondering.
D\ M\ E\ M\ : Hoe laat is het, Broeder Stolkin?
Insp\ : Het is vier uur.
D\ M\ E\ M\ : Omdat het vier uur is, is het tijd dat de werklieden aan de arbeid gaan. Wil aankondigen dat de Loge van Volmaakte Meesters is geopend.
Insp\ : Het is vier uur. Het is tijd dat de werklieden aan de arbeid gaan. De Loge van Volmaakte Meesters is geopend.
 

Aanneming

De Kandidaat moet zijn getooid met de versierselen en het Juweel van Geheim Meester. Hij bevindt zich in een Voorhof zodra de Loge is geopend.
Ceremoniemeester staat op, geeft vier klopjes op de schouder van de Inspecteur: Er bevindt zich in de Voorhof een Geheim Meester die verlangt om te worden toegelaten tot de Graad van Volmaakt Meester.
De Inspecteur herhaalt deze woorden tot de D\ M\ E\ M\ .
D\ M\ E\ M\ : Is hij wel aanbevolen? Is hij waardig om die gunst te verwerven? Staat u in voor zijn Toewijding, zijn IJver en Volharding?
Insp\ : Ik sta ervoor in.
D\ M\ E\ M\ : hem dan binnenleiden volgens de aloude gebruiken.
De Inspecteur geeft de Ceremoniemeester opdracht om de Kandidaat binnen te brengen. Hij gaat naar hem toe, onderzoekt hem op de kennis van de Graden die hij al heeft ontvangen en ontdoet hem van zijn aanvalswapen. Hij doet hem een lint van groene zijde om de hals waarvan hij het uiteinde in de linkerhand houdt. In de rechterhand heeft hij zijn ontblote degen. Zo brengt hij de Kandidaat naar de Tempelpoort waar hij vier maal op slaat, hetgeen wordt herhaald door de Inspecteur.
Insp\ : Driewerf Machtige, er wordt aan de Tempelpoort geklopt.
D\ M\ E\ M\ : Doe zien wie aldus aanklopt.
De Onderzoeker gaat kijken en doet verslag aan de D\ M\ E\ M\ , die de binnenlating gelast.
De Kandidaat wordt naar het Zuiden geleid, bij het graf dat op de vloer van de Loge is getekend. Zodra de D\ M\ E\ M\ hem daar opmerkt, gekleed als Geheim Meester, vraagt hij hem:
D\ M\ E\ M\ : Wat wenst u, mijn Broeder?
Ceremoniemeester: Ik verzoek om de gunst, te worden aangenomen tot Volmaakt Meester.
D\ M\ E\ M\ : Broeder Inspecteur, leer deze Broeder hoe hij moet reizen.
De Inspecteur doet hem reizen vanuit het Zuiden vier maal rond de Loge. Daarna laat hij hem knielen. Vervolgens leidt hij hem op het graf aan alle vier zijden, vanaf de Kolommen, beurtelings van de een naar de ander. Hij komt dan voor het Altaar, waar hij zijn rechter knie een weinig buigt. Nadat hij even in die houding is gebleven knielt hij geheel, legt de rechterhand op het Evangelie en legt de volgende Gelofte af.
 

Gelofte

Kand\ : Ik beloof voor de Opperste Bouwheer des Heelals en voor deze Eerwaarde Vergadering dat ik nooit iets zal openbaren of meedelen aan iemand die deze Graad niet bezit, omtrent de geheimen die mij zullen worden toevertrouwd, onder geen enkel voorwendsel, en dat ik er alleen over zal spreken met ware Vrijmetselaren die mij als zodanig bekend zijn en die op regelmatige wijze zijn aangenomen, op straffe van onteerd te worden en alles te ondergaan waartoe ik mijzelf heb veroordeeld door mijn voorgaande Geloften. Aldus smeek ik God om mij te bewaren in Zijn Rechtschapenheid en Rechtvaardigheid. Amen.
Nadat de Kandidaat de Gelofte heeft afgelegd ontneemt de D\ M\ E\ M\ hem van het lint dat hij om zijn hals heeft en zegt:
D\ M\ E\ M\ : Ik haal u nu terug van het pad der zonde, en op grond van de macht die mij is toevertrouwd door de Koning der Koningen verhef ik u tot de Graad van Volmaakt Meester, onder de voorwaarden die u in acht zult nemen en die ik u zal beschrijven.
Het 1e Teken is dat van Bewondering: de handen worden ten hemel geheven, evenals de ogen; laat dan de armen vallen en kruis ze voor de buik en sla gelijk de blik neer naar de grond.
Het 2e Teken is dat van Herkenning: langzaam zet men de punten van de voeten tegen elkaar, dan de knieën, breng allebei de rechterhand op het hart en trek hem weg langs de rechterzij, waarbij een winkelhaak wordt gevormd.
Het Heilige Woord is Ivah, een syncoop van de naam Jehovah.
Het Paswoord in deze Graad is Acacia.
De Aanraking wordt als volgt gegeven: leg de linkerhand op de schouder van de Broeder en sla de rechterhanden ineen, met de vier vingers verstrengeld, de duimen schuin omhoog om een Driehoek te vormen.
 

Historisch Bouwstuk

Toen aan Salomo werd bericht dat het lijk van Hiram Abiff was gevonden en dat het in het onderste deel van de Tempel was gelegd wilde hij het kostbare stoffelijk overschot van die grote man bewaren. Hij gaf daarom opdracht aan Adoniram, zijn grote vriend, om hem de prachtigst denkbare begrafenis voor te bereiden. Tegelijkertijd verbood hij om de bloedsporen in de Tempel uit te wissen voordat de misdaad zou zijn vergolden. Ook moesten allen die de begrafenis zouden bijwonen, getooid zijn met Schootsvel en witte handschoenen. De edele Adoniram werd te dien tijde benoemd tot Groot Bouwmeester en Hoofd van de Werken. Hij bestelde het ontwerp voor een monument van wit en zwart marmer, dat moest worden opgericht ter herinnering aan Hiram Abiff. Dat werd volmaakt afgewerkt in negen dagen. Het hart van de Eerwaarde Meester Hiram Abiff werd in een urn gelegd en die werd geplaatst op de top van een prachtige Zuil in het rechter gedeelte van de Tempel, een weinig aan de Noordzijde, waar de moordenaars hem het eerst hadden neergelegd, voordat ze hem overbrachten naar de plaats waar Stolkin hem ontdekte.
De urn die het hart van Hiram Abiff bevatte werd met een degen doorstoken en alle personen van enige betekenis kwamen daar getuigen van hun verdriet. Later, toen de vergelding was voltooid, werd het lijk in de Zuil gelegd en die werd afgedekt met een driehoekige steen, waarop gegraveerd stond: M\ B\ N\ en een acaciatak boven die hebreeuwse letters.
Het grafmonument werd geplaatst in een ruimte naast de Tempel, waar Salomo gewoon was om zijn Kapittel te houden en met Hiram Abiff en Hiram van Tyrus zich te onderhouden over de heilige mysteriën.
Hij werd met het grootst mogelijke eerbetoon begraven. Drie dagen na die plechtigheid werden de werklieden op dezelfde wijze opgesteld als bij de begrafenis. Hij richtte gebeden tot de Eeuwige. Hij bezag het Graf, het Mausoleum, de Driehoek en de letters die daarin waren gegraveerd. Toen hief hij handen en ogen ten hemel en riep uit de vreugde zijns harts: Het is volmaakt! En met het Teken van Bewondering hieven alle werklieden handen en ogen ten hemel; daarbij bogen zij het hoofd enigszins naar de rechterschouder, lieten vervolgens de handen gekruist op de buik vallen en roepen toen: Amen! Amen! Amen! Amen!
 

Catechismus

V. Zijt gij Volmaakt Meester?
A. Ik heb de Cirkel en het Vierkant gezien op de twee Kolommen.
V. Waar zijn die geplaatst?
A. Op de plek waar het lijk van onze Eerwaarde Meester Hiram Abiff rust.
V. Wat stellen die Kolommen voor?
A. De Kolommen Jakin en Boaz die ik langs ging alvorens ik de Volmaakte Meestergraad bereikte.
V. Welke bedoeling had Salomo toen hij deze Graad instelde?
A. Salomo wilde de aanhankelijkheid van de Broeders zeker stellen en ze aanzetten tot naspeuringen naar de moordenaars van onze beminde Meester Hiram Abiff. Hij kende hun namen niet, maar hij vermoedde dat zij onder hen waren. Hij beval daarom een algemeen appèl voor alle werklieden en veronderstelde dat degenen die niet opkwamen, de schuldigen wel zouden zijn. Hij gaf Adoniram opdracht om een prachtig grafmonument te laten oprichten ten Westen van de Tempel, en daarop een urn te plaatsen met daarin het gebalsemde hart van Hiram Abiff. Alleen Volmaakt Meesters zouden daar kennis van dragen. Als uitvloeisel van die maatregel werd de urn boven op de zuil te kijk gesteld met een Degen daardoorheen gestoken als een symbool voor het verlangen dat alle Broeders koesterden om de moord te wreken. Het lijk werd ter aarde besteld in het hierboven bedoelde gedeelte dat los stond van de Tempel en waar Salomo Kapittel hield.
V. Wat hebt u geleerd in de Graden die u hebt doorlopen?
A. Mijn handelingen te ordenen en mijn hart te reinigen zodat ik Vervolmaking waardig zou worden.
V. Wat betekent het Vierkant midden in de Cirkels?
A. Dat leert ons dat ons Bouwwerk als fundament een Volmaakte Steen moet hebben, die wijzelf daartoe moeten bewerken.
V. Waarop duiden die Cirkels?
A. Zij zijn een symbool voor die Godheid, die geen begin en geen einde kent.
V. Wat stellen zij gezamenlijk voor?
A. De Schepping van het Heelal die werd voltooid door Gods Wil en het in werking stellen van het eerste bewegende lichaam.
V. Wat verstaat u daaronder?
A. Ik bedoel warmte en koude, vochtigheid en droogte. Een mengsel daarvan vormde de elementen.
V. Waarom zijn die ook hier aanwezig?
A. Om te leren dat God volmaakt is, en dat er zonder Zijn bijstand geen vastigheid noch enig bouwwerk kan bestaan.
V. Wat betekent de letter J\ in het midden van de vierkante Steen?
A. Het is de beginletter van het Gewijde Woord van de Volmaakte Meesters.
V. Hoe spreekt u dat uit?
A. JVAH.
V. Wat betekent dat?
A. Het is de naam van de Opperste Bouwmeester des Heelals die mij gegeven is.
V. Hoe bent u tot Volmaakt Meester aangenomen?
A. De punt van een Degen was op mijn hart gericht en een lint ging om mijn hals.
V. Waarom alzo?
A. Om mij duidelijk te maken dat ik, om Vrijmetselarij en Deugd te bereiken, de grootste vernedering moest ondergaan, en om mij weer in herinnering te brengen dat ik de Gelofte had afgelegd dat ik mij zou laten doorsteken als ik mijn eed zou verzaken.
V. Hoeveel Tekens hebt u ontvangen?
A. Eén voor vijf.
V. Waarom?
A. Om mij de vijf punten van mijn binnenkomst te doen herinneren.
V. Waaruit bestaan die?
A. De vier reizen rond de Loge en de vijfde naar de voet van de Troon.
V. Welk Graf hebt u gezien toen u binnenkwam?
A. Het stelde het Graf van Hiram Abif voor in het Dal.
V. Waarom is het in het Noorden van het Heiligdom geplaatst?
A. Om mij te leren dat de mens omzichtig moet zijn, wil hij waardig zijn om binnen te komen.
V. Wat betekent het Koord om het Graf met een uiteinde in de Tempel?
A. Het stelt de touwen voor, waarvan de Broeders zich bedienden bij het opgraven en kisten van het lijk van Hiram Abiff; de touwen waren groen.
V. Betekent dat ook nog wat?
A. Dat wij de banden hebben geslaakt die ons bonden aan Ondeugd.
V. Wat hebt u bij binnenkomst nog meer gezien?
A. Ik heb geleerd mijn passen te regelen, gaande van Leerling naar Gezel en verder naar Meester, en om de twee Kolommen te kruisen.
V. Waarom dat?
A. Om in mijn geheugen vast te leggen dat men die drie Graden moet doormaken alvorens tot Volmaakt Meester te geraken.
V. Zit er geen ander geheim aan die uitleg?
A. Het leert ons ook om te erkennen dat wij het Heilige der Heiligen alleen kunnen bereiken door zuiverheid van zeden, door rechtschapenheid en door omzichtigheid die ons in de Eerste Graad wordt onderwezen.
V. Waarom dat ingaan in het Heilige der Heiligen?
A. Om mij de bekende en gebruikelijke weg te tonen.
V. Welke kleur heeft uw Loge?
A. Groen.
V. Hoezo?
A. Nu ik de ondeugd had afgezworen hoopte ik in Deugd te herleven en daardoor de laatste Graad te bereiken en daarbij voortgang te maken in de Verheven Wetenschap die ik hoopte te eniger tijd te verwerven.
V. Wie heeft u dat meegedeeld?
A. Alleen God die Alwetend is.
V. Wat behelzen de twee Pyramides die op uw Schootsvel zijn afgebeeld?
A. Die duiden op Egypte, waar de wetenschappen zijn ontstaan.
V. Wat betekent uw Juweel?
A. Dat een Volmaakt Vrijmetselaar met mate moet handelen en altijd bedacht moet zijn op de rechtvaardigheid ervan.
V. Welke was de naam van de eerste Meester der Leerlingen?
A. Die heette Boaz, en Salomo deed hem de eer aan om zijn naam te geven aan de eerste Kolom, die ter rechterzijde.
V. Hoe luidde die van de Gezellen?
A. Die werd Jakin genoemd, van de stam Juda en van de familie van David. Hij stond in hoog aanzien bij Salomo, die, om zijn aanhankelijkheid te betuigen, hem eerde en zijn naam gaf aan de eerste Kolom ter linkerzijde, waar de Gezellen hun loon kregen.
V. Hoe werd de Meester genoemd?
A. Zijn naam was Mohabon, een deugdzaam man, zeer geacht door Salomo. Hij was een van de voornaamste Opzieners bij de Bouw en ook zeer gewaardeerd door Hiram Abiff. Dat bracht Salomo ertoe om hem te belasten met het zoeken naar het lijk van zijn goede vriend. Behalve alle nodige nasporingen verlangde Salomo van hem drie dingen:
1° terugbrengen van zijn Juweel;
2° terugbrengen van de Eerwaarde Meester, dood of levend;
3° trachten te ontdekken wie de afschuwelijke moord had bedreven.
V. Voerde Mohabon die opdrachten uit?
A. Neen. Alleen de eerste twee punten.
V. Verklaar dat eens?
A. Mohabon, vergezeld van vijftien Meesters, die met hem waren uitgekozen om op zoek te gaan, ging eerst naar de Tempel. Hij zag de bloedsporen naar verschillende plaatsen, en de laatste druppels leidden naar een put in het noordelijk deel van de Tempel. Daaruit maakte hij op dat Hiram Abiff daar was gedood en in de put gegooid. Aangemoedigd door het verschijnen van een lichtende meteoor die op de put scheen, besloot hij deze droog te leggen.
Toen dat gebeurd was daalde hij af naar de bodem. Maar hij vond er niet, zoals hij gehoopt had, het lichaam van Hiram Abiff. Niettemin smaakte hij het geluk om er het Juweel van zijn vriend aan te treffen. Dat leek op dat van de andere Meesters en daaruit maakte hij de gevolgtrekking dat, toen hij door schurken werd aangevallen, hij de tegenwoordigheid van geest had gehad om het in de put te gooien, zodat het niet in hun handen zou vallen.
Mohabon dankte de Hemel en samen met zijn genoten zond hij een dankgebed op wegens dit veelbetekenend succes. Daarna zette hij zich aan zijn taak om de opdracht te voltooien die hem was gegeven. Hij volgde steeds de meteoor en hield niet eerder stil dan op een heuveltje tussen Lyda en Joppe, waar hij even uitrustte. Daar ontdekte Broeder Stolkin het lijk, zoals verhaald wordt in de Meestergraad.
V. Wat is uw leeftijd?
A. Zestien jaar.
 

Sluiting

D\ M\ E\ M\ : Broeder Stolkin, hoe laat is het?
Opz\ : Driewerf Machtige Eerwaarde Meester, het is vijf uur.
D\ M\ E\ M\ : Dewijl het vijf uur is en de werkzaamheden beëindigd zijn, is het tijd om uiteen te gaan. Kondig bij de Broeders aan, dat ik deze Loge ga sluiten.
Opz\ : Dewijl het vijf uur is en de werkzaamheden beëindigd zijn, is het tijd om uiteen te gaan. De Driewerf Machtige gaat deze Loge sluiten.
D\ M\ E\ M\ geeft vier slagen, herhaald door Br\ Stolkin. Vervolgens maakt hij het Teken van Bewondering. Dit wordt nagevolgd door alle Bbr\ , allen gericht naar het grafmonument.


Home