Rituaal voor de graad van Souverein Groot-Inspecteur Generaal

Deze tekst van dit  rituaal stamt uit 1912. Tegenwoordig wordt een versie gebruikt die op een aantal punten afwijkt van deze versie.


Opening van de werkzaamheden

Gr\ Comm\ geeft één hamerslag: Bbr\ G\ I\ G\ , wij zullen overgaan tot de opening van de werkzaamheden.
Br\ Groot Gardekapitein, het is uw plicht, om te waken dat de Opperraad niet gestoord wordt in zijn beraadslagingen. U weet, wat de eerste plicht is van de Vrije Metselaren, wanneer zij vergaderd zijn.
Wil die plicht vervullen.
Gr\ Gardek\ : Eerwaarde Groot-Commandeur, de Raad is behoorlijk gedekt.
Gr\ Comm\ : Ik dank u. Er zijn drie dingen, die belangrijk zijn om te kennen en zich onophoudelijk te herinneren:
Wat wij zijn, vanwaar wij gekomen zijn, waarheen wij gaan en welke onze plicht is in deze samenkomst.
Eerwaarde Luitenant Groot-Commandeur, wat zijn wij?
Lt\ Gr\ Comm\ : Wij zijn zwakke schepselen. Ons leven is slechts een punt tussen twee eeuwigheden, het tegenwoordige van het ogenblik tussen een oneindig verleden en een oneindige toekomst. Toch bezitten wij het vermogen, om goed en kwaad te onderscheiden en wij hebben Geloof en Hoop, die twee grote weldaden die de mens zijn verleend.
Gr\ Comm\ : Vanwaar komt gij?
Lt\ Gr\ Comm\ : Onze lichamen komen van de elementen en onze zielen, die wij zelf zijn, komen uit de grote bron van alle bestaan.
Gr\ Comm\ : Waarheen reizen wij?
Lt\ Gr\ Comm\ : Naar het graf en vandaar de eeuwigheid in.
Gr\ Comm\ : Welke is onze plicht?
Lt\ Gr\ Comm\ : Geduldig tegenspoed te dragen, onder alle omstandigheden te handelen met rechtschapenheid.
Gr\ Comm\ : Welke zijn de bijzondere plichten van een Inspecteur Generaal?
Lt\ Gr\ Comm\ : De edele en grootse beginselen van de oude en aangenomen Schotse Ritus in al haar zuiverheid te handhaven en de sfeer van hun weldadige invloed uit te breiden.
Gr\ Comm\ : Welke leeftijd hebt u?
Lt\ Gr\ Comm\ : Zeven maal vijf jaar.
Gr\ Comm\ : Hoe laat is het?
Lt\ Gr\ Comm\ : Het is het uur van de dageraad en de bevrijding van de volkeren en van de wedergeboorte van de mensen.
Gr\ Comm\ : Wat is het symbool van die wedergeboorte?
Lt\ Gr\ Comm\ : De mystieke roos, geplaatst op een kruis.
Gr\ Comm\ : Eerwaarde Luitenant Groot Commandeur, wil aankondigen aan de Bbr\ G\ I\ G\ die uw kolommen sieren, dat ik overga tot de opening van de werkzaamheden van deze Opperraad.
Als de aankondiging is overgebracht vervolgt de
Gr\ Comm\ : In Orde, mijne Bbr\ !. Ziet op mij, geeft het Teken en de slagen.
De werkzaamheden van de 33e Graad zijn geopend.

Receptie

Gr\ Comm\ : Br\ Groot Ceremoniemeester, wil u in de Voorhof van de Tempel begeven en, indien er Kandidaten zijn, vervul de plichten van uw ambt.
De Kand\ dient in het zwart gekleed te zijn, zonder enig Vrijmetselaarsinsigne; de Gr\ Cer\ Mr\ kruist hem de armen voor de borst en hangt hem om de nek een lang touw, waarvan hij de uiteinden in de rechterhand houdt. De Kand\ wordt zo naar de Poort van de kamer van de Raad geleid.
De Gr\ Cer\ Mr\ klopt met de slagen van de 32e Graad: * ****.
De Gr\ Gardek\ antwoordt met dezelfde slagen, opent de Poort een weinig en zegt: Wie klopt aldus en komt de beraadslagingen van de Opperraad storen?
Gr\ Cer\ Mr\ : Het zijn de Bbr\ van het Licht, Prinsen van het Koninklijk Geheim, , oprecht aan onze Orde en aan ons Vaderland gehecht; zij verzoeken de gunst om toegelaten te worden tot de Opperraad, ten einde op meer afdoende wijze de maconnieke leer te kunnen verbreiden onder hen, die in duisternis wandelen, en met meer ijver te arbeiden aan het geluk van de mensheid.
Gr\ Gardek\ : Hebben zij geleerd, dat zij slechts door moeite en door lijden kunnen hopen volmaaktheid te bereiken?
Gr\ Cer\ Mr\ : Zij hebben deze behartenswaardige les geleerd.
Gr\ Gardek\ : Zijn zij vastbesloten om het goede te doen uit liefde voor het goede zelf en zonder hoop op beloning?
Gr\ Cer\ Mr\ : Ja.
Gr\ Gardek\ sluit de Poort en zegt: Eerwaarde Groot Commandeur, de Br\ Ceremoniemeester, vergezeld van de Bbr\ , Ridders Kadosh en Prinsen van het Koninklijk Geheim, vraagt toegang tot de Tempel. Deze Bbr\ , oprecht aan onze Orde en ons Vaderland gehecht, verzoeken de gunst om de 33e Graad te ontvangen, ten einde op meer afdoende wijze de maconnieke leer te kunnen verbreiden onder hen, die in duisternis wandelen en met meer ijver te arbeiden aan het geluk van de mensheid. Zij hebben geleerd dat zij slechts door moeite en door lijden kunnen hopen volmaaktheid te bereiken en zij zijn vastbesloten om het goede te doen uit liefde voor het goede zelf en zonder hoop op beloning.
Gr\ Comm\ : De toegang tot de Tempel worde hun verleend.
De Gr\ Gardek\ opent de Poort. De Gr\ Cer\ Mr\ geleidt de Kandd\ binnen en voor de Lt\ Gr\ Comm\ .
Lt\ Gr\ Comm\ : Wie geleidt u in onze tegenwoordigheid en waarom zijn deze Bbr\ gebonden door die koorden?
Gr\ Cer\ Mr\ : Het zijn Bbr\ Kadosh en Prinsen van het Koninklijk Geheim, die verlangen ingewijd te worden in de geheimen van de 33e Graad. Zij zijn met ketenen beladen, omdat zij de volkeren voorstellen, die verdrukt worden door geestelijke of tijdelijke tirannie, het menselijk hart dat het despotisme verlamt, de ziel wier strevingen naar waarheid vervolgd worden, als misdaden door het fanatisme en de onverdraagzaamheid, de ziel tenslotte, die de slaaf is van haar hartstochten.
Lt\ Gr\ Comm\ : Waarom zijn de banden die hen omgeven zo broos, dat een kind ze zou kunnen verbreken?
Gr\ Cer\ Mr\ : Om hen te leren dat een volk slechts daarom zwak is, omdat het zijn kracht niet kent, dat het slechts slaaf is omdat het niet de moed heeft om vrij te zijn; ook om hen te leren dat de mensen meesters van hun hartstochten kunnen worden indien zij de wil daartoe hebben, dat om te overwinnen het voldoende is om weerstand te kunnen bieden.
Lt\ Gr\ Comm\ : Br\ Groot Ceremoniemeester, wil de Kandd\ de voorgeschreven reizen doen afleggen en laat hen op de eerste reis nadenken over hun plichten tegenover de Opperbouwheer des Heelals.
De Gr\ Cer\ Mr\ , vergezeld door één van de Kandd\ , doet hem langzaam vijfmaal in de Tempel rondgaan. Hij houdt, telkens als hij aan de Gr\ Comm\ voorbijgaat even stil en keert zich tot hem.
Eerste rondgang, Gr\ Comm\ : De Vrijmetselarij heeft geen dogma's die zij opdringt, maar zij heeft grondbeginselen, die de grondslag vormen van de Oude en Aangenomen Schotse Ritus. Zij leert het geloof in God, de Opperbouwheer des Heelals en de onsterfelijkheid van de ziel.
Tweede rondgang. De God, die de Vrijmetselarij erkent, is niet gemaakt naar het beeld van de mens, hij heeft noch diens zwakheden, noch diens hartstochten. Zij omschrijft hem niet, evenmin als de grondbeginselen van de onsterfelijkheid van de ziel. Zij laat aan ieder de vrijheid om dit te doen overeenkomstig het licht, geput uit eigen rede en overeenkomstig de inhoud van zijn eigen bewustzijn.
Dit is overigens de toepassing van de zinspreuk van de Opperraad: 'Deus meumque ius', God en mijn recht.
Derde rondgang: De Vrijmetselarij stelt geen perken aan het zoeken naar de waarheid en ten einde aan allen deze vrijheid te waarborgen, eist zij van allen verdraagzaamheid.
Tot de mensen, voor wie de godsdienst de grootste troost biedt, zegt zij: belijdt uw godsdienst, haar leerstelling is geheel bevat in het mooie voorschrift 'bemin uw naaste'.
Vierde rondgang: Men heeft de Vrijmetselarij van onzedelijkheid beschuldigd. Onze zedenleer is de zuiverste en gezondste zedenleer; zij heeft tot grondslag de eerste van alle deugden: humaniteit.
Vijfde rondgang: Heeft u dit gehoord en begrepen? Heeft u nagedacht, Wilt u krachtig ernaar streven om de plichten te vervullen, die deze leer voorschrijft?
Kand\ : Dat beloof ik.
Gr\ Comm\ : Voel dan bedroefdheid over en medelijden met de grote menigte der mensheid, die slaaf is van de onvolmaakte en onwaardige opvatting, die men gevormd heeft van de godheid. Dat is de vruchtbaarste bron van alle valse godsdiensten, van het bederf van het zedelijk bewustzijn, van bijgeloof en vervolging. Arbeid, om de mensen te verlichten, om hun vooroordelen te doen verdwijnen en hun dwalingen te verbeteren.

Groot Ceremoniemeester, laat de Kand\ zijn tweede reis afleggen. Laat hem nadenken over zijn plichten tegenover de Orde, waarin hij de hoogste graad verlangt te ontvangen.
De Gr\ Cer\ Mr\ en de Kand\ gaan driemaal de kamer van de Raad rond en houden bij elke rondgang een ogenblik stil bij de Gr\ Comm\ .
Eerste rondgang, Gr\ Comm\ : Arbeid zonder ophouden aan het verspreiden van de ware grondbeginselen der Schotse Vrijmetselarij. Beveel ze aan in uw dagelijks leven en in uw gesprekken in de aandacht van de goede mensen. Onderhoud haar grondwetten, gehoorzaam aan haar wetten en weest getrouw aan haar vaandel; bestrijd, hetzij in onze rangen, hetzij in het profane leven, de onwetendheid, het kwade en de dwaling.
Tweede rondgang: Stel uw eigen belang bij dat van de Orde en maak niet van de Vrijmetselarij een middel tot persoonlijk voordeel of belang.
Derde rondgang: Hebt u geleerd en begrepen? Hebt u nagedacht over het belangrijke van de leer van deze reis? Stemt u volledig, vrijwillig en zonder voorbehoud daarmee in? Belooft u er een richtsnoer en gids van te zullen maken voor uw gedrag als Vrijmetselaar?
Kand\ : Dat beloof ik.
Gr\ Comm\ : Het is voortaan uw plicht, in de lange levensstrijd, uw Broeder te redden uit onwetendheid en dienstbaarheid; moge de belofte, die u zojuist hebt afgelegd voor u een voortdurende prikkel zijn en u onophoudelijk aansporen om handelingen te volbrengen, getuigend van de zuiverste belangeloosheid.
Streef er zonder ophouden naar om één van de weldoeners van de mensheid te worden en tot voorbeeld te dienen voor uw gelijken.

Groot Ceremoniemeester, bevrijd de Kand\ van de kluisters die hem binden, doe hem zijn derde reis afleggen en laat hem nadenken over zijn verplichtingen tegenover zijn Vaderland.
De Gr\ Cer\ Mr\ en de Kand\ gaan langzaam eenmaal de kamer rond en houden stil voor de Gr\ Comm\ .
Gr\ Comm\ : Handhaaf de eer van uw Vaderland. Wees bereid om te sterven bij de verdediging van zijn rechten. Arbeid om het volk een wettige vrijheid van beweging te verzekeren, maar vlei het niet en vrees het niet, om nuttige waarheden te zeggen; zoek nooit een ijdele populariteit.
Geef u de moeite om het volk te onderrichten, het te verlichten, het te verbeteren, zonder ooit te bedriegen of te trachten het op een dwaalspoor te brengen, of om u te dienen als werktuig.
Verleen nooit steun aan enige handeling van nationale ontrouw, steun niet het kwaad, verdedig geen dwaling, houd niet de waarheid verborgen ten bate van iemand of van een bijzonder belang; bedenk dat u een verdediger bent van de openbare zedelijkheid. Beschouw de tiran en de volksmenner als evengrote verachters van de gewetensvrijheid. Moge in de toekomst uw zinspreuk als staatsburger zijn: 'Vrijheid met orde, Gelijkheid met eerbied voor het wettelijk gezag, Broederschap met rechtvaardigheid.
Belooft u oprecht een eerlijk uw gedrag als staatsburger voor het vervolg in overeenstemming te doen zijn met deze voorschriften en de plichten te erkennen, die zij u noodzakelijkerwijs opleggen?
Kand\ : Dat beloof ik.
Gr\ Comm\ : Het is wel. Ik neem akte van uw belofte. Bedenk, dat rijkdom of macht, verkregen door onwaardige middelen of ten nadele van uw Vaderland, zijn als de vruchten van de dode zee; dat de hoogste bestemming van de mensen is, om hun Vaderland te dienen met belangeloosheid en te sterven voor de verdediging van zijn eer.

Mijne Bbr\ , leg met uw gids uw vierde reis af en denk erover na, wat u verschuldigd bent aan de onderdrukte en lijdende mensheid.
De Gr\ Cer\ Mr\ en de Kand\ gaan langzaam tweemaal de kamer rond en houden telkens stil voor de Gr\ Comm\ .
Eerste rondgang, Gr\ Comm\ : Arbeid tot heil der mensheid in de kring waarin u invloed kunt uitoefenen. Tracht de mensen van uw ras te onderrichten en te verheffen. Leer de mensen hun plichten en hun rechten, maar vooral hun plichten. Laat hun belagers, hun vijanden, hun verdervers u de eer aandoen van hun haat; weest nooit hun bondgenoot, zelfs niet door werkeloosheid of toegeeflijkheid.
Geloof en leer, dat de eerlijke arbeid die voortbrengt, meer verdient dan de lediggang die verteert. Beschouw de mensen uit het volk niet met minachting als u boven hen geplaatst bent. Tracht het goede te ontwikkelen dat is neergelegd in de menselijke natuur, bestrijd alles wat haar tot het kwade drijft. Voed en houd levendig in het mensenhart het heilige vuur van de eer, de onafhankelijkheid, de grootmoedigheid, de vaderlandsliefde en in het openbaar bewustzijn de gevoelens van recht en waarheid.
Bent u bereid om de edele levenstaak van Schots Vrijmetselaar te vervullen? Bent u bereid om die te vervullen met volkomen belangeloosheid, zonder enige hoop op beloning?
Kand\ : Ja.
Tweede rondgang, Gr\ Comm\ : De wereld, mijn Br\ , heeft soms zijn weldoeners geëerd, maar veel vaker beledigt en vervolgt hij deze. Zijn oordeelvellingen zijn zelden billijk, zij zijn doorgaans de vrucht van onwetendheid, partijdigheid, vooroordeel en hartstocht. Aristides, Miltiades en Socrates zijn geen alleenstaande voorbeelden van ondankbaarheid en onrechtvaardigheid. De partijen ontaarden bijna altijd in partijschappen en hun oordeelvellingen zijn zelden overeenkomstig de waarheid. De geschiedenis doet uitspraak als wij ten grave zijn gedaald en daar legt de Koning zijn scepter neer, de Paus zijn mijter, de rijke zijn weelde, de arme zijn lompen.
Aanschouw één van de zinnebeelden van deze mensenslachter, die alles tot een algemene gelijkheid terugbrengt. Hij berooft ons van onze eerbewijzen, van ons fortuin, van onze roem, van onze weelde, van onze grootheid, maar hij kan geenszins onze invloed op goed en kwaad vernietigen, want de uitwerkingen en gevolgen van onze handelingen en van onze woorden zijn eeuwig.
Voor de Schotse Vrijmetselarij is de beker des doods niet die van Lethe of die van de vergetelheid, maar het onsterfelijkheidselixer, omdat hij niet gelooft dat er een eeuwige slaap uit voortvloeit en de vernietiging van de ziel. Indien de dienst van de Orde, van het Vaderland of van de mensheid dit zullen eisen, weest dan bereid om deze beker te ledigen en aldus te tonen dat u een waardig en oprecht Vrijmetselaar bent.
Groot Ceremoniemeester, biedt de beker aan de Kand\ aan.
Gr\ Cer\ Mr\ neemt de beker, gevuld met wijn, die zich bevindt in de hand van het geraamte en biedt hem aan de Kand\ aan. De overige Kandd\ komen rondom hem staan; de Gr\ Cer\ Mr\ biedt ook aan elk van hen een beker gevuld met wijn aan.
Gr\ Comm\ : Prinsen van het Koninklijk Geheim, u heeft reeds gehoord wat wij verklaren te zijn de plechtige plichten van een Vrijmetselaar. Wilt u u oprecht verbinden ze te vervullen, door een plechtige en onschendbare belofte?
Kand\ : Ja.
Gr\ Comm\ : Drink dan de inhoud van deze beker uit, volgens aloud gebruik, na de volgende formule te hebben uitgesproken. De Gr\ Cer\ Mr\ geeft de Kand\ de eedsformule.
Gr\ Comm\ : In Orde, Bbr\ !
Kand\ : Als getuigenis en bewijs van mijn bereidwilligheid, om mijn leven op te geven indien de gewetensvrijheid ernstig wordt bedreigd, zodra het welzijn en de veiligheid van de Orde het gebiedend mocht eisen, zodra dit offer nuttig of voordelig zou kunnen zijn aan de verdere mensheid, drink ik uit deze beker. Geschiedt. Moge zijn inhoud mij noodlottig worden, zoals de gifbeker aan Socrates, indien ik mijn leven tracht te redden ten koste van eer of ongereptheid of mijn plichten ten spijt.
Gr\ Comm\ : Mijne Bbr\ , de Orde laat tot de 33e Graad slechts die Prinsen van het Koninklijk Geheim toe, wier maconnieke loopbaan zij heeft gevolgd en die zij bij voorbaat waardig keurt om te behoren tot het lichaam, belast met de regeling en bewaring van de Ritus.
U heeft binnen deze wanden dus geen enkele andere beproeving te ondergaan na de belofte en verklaringen, die u heeft uitgesproken. Ik kan u toelaten tot het afleggen van uw beloften en u de Woorden, Tekens en Aanrakingen van de graad toevertrouwen.
De Gr\ Cer\ Mr\ leidt de Kand\ voor het Altaar, gezicht naar het O\ gekeerd, de beide handen geplaatst op het Boek van de Grote Constituties; de overige Kandd\ gaan rondom hem staan en leggen ieder de hand op de schouder van de buurman. De G\ I\ G\ vormen een halve cirkel rondom de Kandd\ , zodat zij zich in een gemeenschappelijk middelpunt verenigen.
Gr\ Comm\ , verlaat de Troon: Br\ Groot Redenaar, wil de formule van de gelofte, die de Kandidaten hebben af te leggen, voorlezen. Mijne Bbr\ , indien u zich ermee kunt verenigen, wilt dan afzonderlijk zeggen: Dat beloof ik.
Gr\ Red\ : In tegenwoordigheid van de Opperbouwmeester des Heelals, bij mijn eer en mijn eerlijkheid als fatsoenlijk man, beloof ik getrouw al de geheimen van de 33e Graad te bewaren, de hoogste wetten, evenals de Grote Constituties van de Oude en Aangenomen Schotse Ritus te onderhouden, bewaken en te verdedigen, zonder te dulden dat er iets aan veranderd wordt, tenzij in wettige vorm.
Ik beloof stipt alle plichten te zullen vervullen die deze graad mij oplegt, evenals al die plichten, die mij zullen worden opgelegd als Inspecteur-Generaal, zonder partijdigheid, zonder gunstbetoon en zonder eigenbelang. Ik beloof om nimmer, onder geen omstandigheid aan onrecht boven recht de voorkeur te geven, noch aan valsheid boven waarheid, noch aan de kromme weg boven de rechte; eerlijk te zullen handelen jegens mijn gelijken, mijne Bbr\ te helpen en mijn land lief te hebben.
Kandd\ afzonderlijk: Dat beloof ik.
De G\ I\ G\ keren terug naar hun plaatsen, ze blijven in Orde staan.
Gr\ Comm\ : U rest nog, mijne Bbr\ , uw gelofte te voltooien door de eed van trouw af te leggen aan het vaandel, zowel van de Orde als van het land.
Groot Ceremoniemeester, wil mij de banier van de Orde overhandigen.
De Gr\ Cer\ Mr\ geeft de banier aan de Gr\ Comm\ , die de standaardvlag in de rechterhand neemt. De Kand\ strekt de rechterhand ernaar uit en spreekt de volgende gelofte uit, die hem is overhandigd door de Gr\ Cer\ Mr\ .
Kand\ : Ik beloof trouw te zullen blijven aan het vaandel van de Orde. Ik zal het bewaren en verdedigen zolang ik er de kracht toe zal hebben, evenzeer als de grote zaak van de vrijheid van de mens. Ik zal zo nodig sterven voor deze zaak of om dit vaandel voor oneer te behoeden.
Gr\ Comm\ , tot de andere Kandd\ : Mijne Bbr\ , legt u dezelfde gelofte af?
Kandd\ : Ja.
De Gr\ Cer\ Mr\ neemt het vaandel van de Orde over. Als hij dit op de plaats heeft teruggebracht, reikt hij de Gr\ Comm\ het vaandel van het land over. Deze neemt het in de linkerhand en strekt de degen met de rechterhand uit. De Kand\ plaatst de rechterhand op het lemmet van de degen en spreekt de tweede gelofte uit, die het ter hand is gesteld door de Gr\ Cer\ Mr\ .
Kand\ : Op deze degen, symbool van de eer, beloof ik plechtig steeds getrouw te zullen zijn aan het Land, waaraan ik gehoorzaamheid verschuldigd ben. Zowel in vrede als in oorlog zal ik het dienen met vastberadenheid en standvastigheid; ik zal zijn eer en onafhankelijkheid beschouwen als kostbaarder dan mijn leven. Ik zal zijn vaandel verdedigen in alle gevaren, ik zal het slechts door de dood verlaten, daar deze dood de edelste is van alle doden.
Gr\ Comm\ : Mijne Bbr\ , spreekt u dezelfde gelofte uit?
Kandd\ : Ja.
De Gr\ Cer\ Mr\ neemt het vaandel uit handen van de Gr\ Comm\ en plaatst het weer links van de Troon.
Gr\ Comm\ , plaatst de degen op het hoofd van de Kand\ en zegt: Mijne Bbr\ , u heeft al uw verplichtingen vervuld. Ik benoem u tot Inspecteurs Generaal, Aanvoerders en Bevelhebbers van de Arme Soldaten van de Tempel. In het vervolg zult u het recht en het voorrecht hebben om uw Bbr\ aan te voeren, te leiden en te onderrichten; de eerste te zijn bij de aanval, de laatste bij de terugtocht, de ijverigste te zijn in dienst van de Orde en van het Land. De erepost is die van de arbeid en het gevaar, er is geen andere adeldom in de Vrijmetselarij. Ik overhandig u de ring van de Orde; u dient hem aan de pink van uw rechterhand te dragen, niet om aan de andere Vrijmetselaren de rang kenbaar te maken die u bekleedt, maar om u te herinneren aan uw geloften en verplichtingen, zo u er ooit toe mocht komen deze te vergeten.
Als Groot Inspecteur Generaal bent u gerechtigd om voor uw handtekening het patriarchale kruis met twee takken te plaatsen en dit te doen volgen door een stralende driehoek met het getal 33 in het midden. Het kruis en de driehoek moeten gesteld zijn in het rood.
De Gr\ Cer\ Mr\ geeft de degen aan de Kand\ terug.
Gr\ Comm\ : Ontvang opnieuw de degen, die u hebt gedragen als Ridder Kadosh en Prins van het Koninklijk Geheim. Dit wapen, gedragen door een Inspecteur Generaal is enig en alleen gewijd aan de dienst van de Orde en de verdrukte mensheid. Trek het nooit voor een onwaardige zaak en sterf liever dan het te onteren.
De Gr\ Cer\ Mr\ bekleedt de aangenomen Br\ met het lint en het kleinood van de Orde.
Gr\ Comm\ : Ik bekleed u met het lint. Het is wit, omzoomd met goud met een gouden driehoek. Het wit is het symbool van de rechtvaardigheid en billijkheid, die al uw handelingen moeten leiden. De stralende driehoek stelt de Opperbouwmeester des Heelals voor en geeft ook aan dat de 33e Graad, die wij bezitten, licht en leven geeft aan de grootste maconnieke lichamen van de wereld. De degens, wier punten gericht zijn op het midden van de driehoek, geven u aan, dat onze vereende pogingen zullen eindigen met in de wereld de beginselen van algemene broederschap te doen zegevieren. Ik overhandig u dit kleinood: moge het u steeds de plichten en verantwoordelijkheden te binnen roepen die op u rusten.
De Bbr\ hernemen hun zitplaatsen. De Gr\ Cer\ Mr\ leidt de aangenomen Bbr\ naar de Lt\ Gr\ Comm\ .
Lt\ Gr\ Comm\ : De Tekens en Woorden van deze Graad zijn als volgt: Het eerste Teken wordt gemaakt door te knielen, de handen gekruist op de borst, de vingertoppen aan de schouders, het lichaam naar de grond gebogen.
Het tweede Teken wordt gemaakt door de degen te trekken, op de linkerknie te knielen, met de linkerhand op het hart.
Het derde Teken wordt gemaakt door 3 maal het lemmet van de degen te kussen.
Het eerste Paswoord is Jacques de Molay; het tweede Paswoord is Hiram Abiff, het derde Paswoord is Frederik II, Koning van Pruisen.
Het Groot Paswoord voor deze Graad is Nekam-Makah-Bealim. Dit wordt beantwoord met Adonaï.
Gr\ Cer\ Mr\ : Eerwaarde Groot Commandeur, de nieuw aangenomen Bbr\ Groot Inspecteurs Generaal hebben de Woorden, Tekens en Aanrakingen van de graad ontvangen.
Gr\ Comm\ , staat op en geeft drie gelijke slagen: In Orde, Bbr\ ! Eerwaarde Luitenant Groot Commandeur, Officieren en u allen Groot Inspecteurs Generaal, leden van de 33e en laatste Graad van de Opperraad van de Ouden en Aangenomen Schotse Ritus, u zult erkennen sedert heden en ten eeuwigen dage, in hoedanigheid van Groot Inspecteur Generaal, leden van de Opperraad van de 33e en laatste Graad van de Oude en Aangenomen Schotse Ritus, de Bbr\ . Ik nodig u eveneens uit om u met mij te verenigen om de verheffing van onze waarde en zeer beminde Bbr\ toe te juichen. Ziet op mij. Geeft het Teken en de slagen 5 - 3 - 1 - 2.

Instructie

Gr\ Comm\ : Eerwaarde Luitenant Groot Commandeur, bent u Groot Inspecteur Generaal?
Lt\ Gr\ Comm\ : Mijn ijver heeft mij gebracht tot die verheven graad.
Gr\ Comm\ : Hoe kan ik herkennen dat u Groot Inspecteur Generaal bent?
Lt\ Gr\ Comm\ : Doordat ik u de Paswoorden geef.
Gr\ Comm\ : Geef ze mij.
Lt\ Gr\ Comm\ : Jacques de Molay.
Gr\ Comm\ : Hiram Abiff. Wie is de stichter van de Oude en Aangenomen Schotse Ritus.
Lt\ Gr\ Comm\ : Frederik II, Koning van Pruisen.
Gr\ Comm\ : Wat hebt u gezien, toen u voor het eerst de Opperraad bent binnengetreden?
Lt\ Gr\ Comm\ : De naam van de Opperbouwmeester des Heelals.
Gr\ Comm\ : Waarom?
Lt\ Gr\ Comm\ : Omdat zijn erkenning één der grondslagen van de Schotse Vrijmetselarij is.
Gr\ Comm\ : Wat betekenen het geraamte, de schedels en de beenderen, die zich in de Opperraad bevinden?
Lt\ Gr\ Comm\ : Zij herinneren aan het verlies van hen, die zich hebben gewijd aan de verdediging van de mensheid.
Gr\ Comm\ : Wat zag u verder in de kamer van de Opperraad?
Lt\ Gr\ Comm\ : Ik zag in het Oosten een kandelaar met 5 armen, één met 3 armen in het Westen, één met 1 arm in het Noorden en één met 2 armen in het Zuiden.
Gr\ Comm\ : Wat betekent dat?
Lt\ Gr\ Comm\ : Door samenvoeging van dit aantal lichten verkrijgt men 5312, het jaar van de vernietiging van de Orde van de Tempel.
Gr\ Comm\ : Wat is de betekenis van de verschillende reizen, die de Kandidaat moet afleggen?
Lt\ Gr\ Comm\ : Zij stellenvoor de grote afdelingen van de zedenleer, de politiek, de filosofie en de godsdiensten. Zij herinneren ons ook aan de hoedanigheden, die een waar Vrijmetselaar vormen en die zijn: rechtvaardigheid, rechtschapenheid, verdraagzaamheid, liefde en vergeving van beledigingen.
Gr\ Comm\ : Waarom treedt de Kandidaat binnen met ontbloot hoofd en ontdaan van zijn insignes?
Lt\ Gr\ Comm\ : Om hem te herinneren aan het tijdstip, waarop hij zich voor het eerst aan de Poort van de Loge heeft aangemeld. Het leven met al zijn overwinningen, zijn strevingen, zijn opstanden en zijn worstelingen, zijn verwachtingen en angsten, zijn liefde en zijn haat, tenslotte alles wat geluk en smart vormt is slechts een lange leerlingstijd, die ons moet voorbereiden voor de zending die ons opgedragen is.
Gr\ Comm\ : Waarom telt de Schotse Ritus een groot aantal graden?
Lt\ Gr\ Comm\ : Indien de Vrijmetselarij beperkt was tot drie graden, die in enkele uren worden verleend aan allen, die zich aanmeldden, en ingericht om begrepen te worden door de eerste de beste, zou haar werkzaamheid in het grote werk van de wedergeboorte van de mensheid van weinig waarde zijn.
De vooruitgang van het menselijk geslacht in de richting van elke waarheid is langzaam en moeilijk. Zij beweegt zich slechts door cirkels te beschrijven. Zij treedt terug, om opnieuw vooruit te schieten en het is niet teveel gevergd dat men enige jaren lang besteedt om de sleutel te vinden van de kennis, die u alle poorten moet ontsluiten van dat prachtig paleis, dat de schatten bevat van de Wijsheid aller eeuwen.
Als de instructie is beëindigd, wordt het woord gegeven aan de Groot Redenaar. Als zijn bouwstuk is beëindigd volgt de

Sluiting

Gr\ Comm\ : Eerwaarde Luitenant Groot Commandeur, wil de Bbr\ in beide kolommen aankondigen, dat ik over zal gaan tot de sluiting van de werkzaamheden, indien geen van hen iets heeft voor te dragen in het belang van de Orde in het algemeen of in het belang van de Opperraad in het bijzonder.
De Lt\ Gr\ Comm\ brengt de aankondiging over. Indien geen van de Bbr\ het woord vraagt, antwoordt hij de Gr\ Comm\ : Het stilzwijgen wordt bewaard, Eerwaarde Groot Commandeur.
Gr\ Comm\ geeft één slag: Eerwaarde Luitenant Groot Commandeur, wil aankondigen aan de Bbr\ van de Opperraad, dat de onmisbare plicht van te denken aan de armen nog niet is vervuld en dat de armenbus zal rondgaan.
Lt\ Gr\ Comm\ : De aankondiging is overgebracht, Eerwaarde Groot Commandeur.
Nadat de armenbus is rondgegaan:
Gr\ Comm\ : Mijne Bbr\ , het is de tijd van scheiden en om de last van onze beslommeringen en onze moeite, om onze plichten te vervullen in de profane wereld, weer op te nemen. Eerwaarde Luitenant Groot Commandeur, wat moeten wij ons herinneren, vóór alles en te allen tijde?
Lt\ Gr\ Comm\ : Dat de gehele mensheid recht heeft op ons medegevoelen, de ongelukkige op verzachting van zijn leed, hij die lijdt op medelijden, hij die gevallen is op deernis, dat wij Vrijmetselaren zijn en dat de banden der maconnieke broederschap ons onherroepelijk binden aan al degenen, die tot onze Orde behoren en die getrouw zijn gebleven aan hun geloften. Deze banden kunnen niet verbroken worden door enige partijstrijd, zij eisen liefderijkheid tegenover dwalingen en beledigingen, verdraagzaamheid tegenover politieke en godsdienstige meningen. Wij moeten ons tenslotte herinneren, dat wij Groot Inspecteurs Generaal zijn, dat wij altijd de macht, die ons is opgedragen, moeten uitoefenen met rechtvaardigheid en onpartijdigheid.
Gr\ Comm\ : Laten wij dan het goede zoeken en het kwade vermijden. Tot de Lt\ Gr\ Comm\ : Hoe laat is het?
Lt\ Gr\ Comm\ : De stralen van de zon verlichten het Westen van onze Raad.
Gr\ Comm\ : Hoewel de stralen van de zon zijn verduisterd door wolken, zal zij zich verheffen in de rose glans van de dageraad; moge het aldus zijn bij de volkeren, waar de zon der vrijheid is ondergegaan in tranen en in bloed. Mijne Bbr\ , ik zal de Opperraad sluiten met de heilige getallen van de 33e Graad:
De Gr\ Comm\ geeft 5 slagen;
De Lt\ Gr\ Comm\ geeft 3 slagen;
De Gr\ Red\ geeft 1 slag;
De Gr\ Comm\ geeft 2 slagen.
Gr\ Comm\ : Bbr\ , vormt met mij de Broederketen.
Allen vormen de Broederketen, door ieder de linkerhand te leggen op de rechterschouder van zijn linkerbuurman en de rechterhand op de linkerschouder van zijn rechterbuurman.
Gr\ Comm\ : Mogen wij ons allen weer verenigen; moge onder ons steeds de volledige harmonie der broederschap heersen; mogen wij nuttig zijn voor de Orde en op edele wijze ons land dienen.
De werkzaamheden van de Opperraad zijn gesloten.
Laat ons heengaan in vrede.

 


Home