Rituaal voor de graad van Groot-Commandeur van de Tempel

Dit rituaal dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In deze graad wordt in Nederland niet gewerkt.Inrichting van de Loge

Behangen met rood. Met tussenruimten een aantal zwarte Kolommen met op elk daarvan een arm met een Toorts. Een rood Baldakijn, bezaaid met zwarte tranen.
In het midden hangt een lichtkroon met 27 kaarsen in drie rijen, 12 op de 1e rij, 9 op de 2e en 6 op de 33. Verder staan er nog 27 lichten om een ronde tafe1,waaromheen de Commandeurs zitten.

Opening

De Zeer Machtige slaat met het plat van zijn Degen op de tafel, 24 maal achtereen en dan nog 3 maal.
De Opzieners herhalen dit.
De Zeer Machtige haalt zijn horloge tevoorschijn en zegt:
Zeer Verlichte Commandeurs en Soevereinen, het is 10 uur; het Soeverein Hof is geopend.
Alle Broeders gaan staan, nemen hun Degen ter hand en slaan 27 maal op tafel. Ze groeten elkander en nemen plaats op enige afstand van de tafel.

Inwijding

Als de voorgestelde kandidaat is aanvaard gaat de Commandeur-Voorsteller hem halen uit de Kamer van Overpeinzing. Hij laat hem zijn jasje en kousen uitdoen en neemt hem mee in alleen hemd en broek. Hij blinddoekt hem, bindt zijn handen op zijn rug en leidt hem naar de deur van het Soeverein Hof, waar bij aanklopt met 24 slagen achtereen en nog 3 apart, met zijn Degen. Van binnen wordt geantwoord en nadat de gewone vragen zijn gesteld wordt de kandidaat binnengeleid en in het Westen geplaatst, tussen de beide Opzieners en daar laat men hem een kwartier staan zonder dat iemand een kik geeft.
Z\ M\ :
Laat hem reizen!
De 2e Opziener neemt hem bij de hand en laat hem drie maal een ommegang om de Loge maken, waarna hij een hoofdknik richt tot de Zeer Machtige om aan te geven dat de Reizen zijn volbracht.

Z\ M\ :
Laat hem knielen!
Meteen komen alle Broeders om hem heen, tillen hem op, dragen hem over de tafel en zetten hem neer voor de Zeer Machtige. Dan hernemen zij hun plaatsen en nemen hun Degen weer ter hand, behalve de beide Opzieners, die achter de kandidaat blijven staan.

De Zeer Machtige schiet een pistool af, de Opzieners maken zijn handen los.

Z\ M\ :
Ik bevrijd u van bet juk van de dienstbaarheid der mensen. U bent niet meer onderworpen aan welke van uw Broeders ook. Alleen uw Soeverein zal uw gelijke zijn.
De 2e Opziener trekt hem zijn kousen aan, de 1e Opziener zijn Jasje. De Zeer Machtige slaat met zijn Degen op tafel, de 2e Opziener gaat naar zijn plaats.

De Zeer Machtige schiet nu twee maal het pistool af. De 1e Opziener, die achter de kandidaat is gebleven, hergeeft hem het Licht, laat hem knielen voor het afleggen van zijn gelofte, en gaat naar zijn plaats.

Gelofte

Ik, ..., zweer en beloof, voor de Opperste Bouwmeester des Heelals, en in tegenwoordigheid van deze Eerwaarde Vergadering van Soeverein Commandeurs van de
Tempel: Zwijgzaamheid, Onderwerping en Gehoorzaamheid aan hun opdrachten en reglementen. Mocht ik ooit de Geheimen van deze Uitmuntende Graad verraden dan onderwerp ik mij aan de straffen die ik al over mij heb afgeroepen bij mijn voorgaande Geloftes.
Zo waarlijk helpe mij de Opperste Bouwmeester des Heelals.
De Zeer Machtige laat hem opstaan, tooit hem met de Cordons en het Schootsvel, zet hem de Laurierkroon op het hoofd en laat hem rechts van hem komen om hem Woorden, Tekens en Aanraking te geven.

Het Teken, genoemd het Vraagteken: Teken een kruis op het voorhoofd van de Broeder met de duim van de rechterhand, de vingers gestrekt. Het antwoord is een hoofdknik.
Het Teken wordt alleen in het Hof gemaakt. Het wordt ook wel vervangen door de eerste twee vingers van de rechterhand op de mond te leggen, de andere vingers gesloten, en naar de onderzoeker toegekeerd.
Orde: De rechterhand haaks op de buik.
De Aanraking: Geef met de rechterhand drie tikken op de schouder van de Broeder, die antwoordt door uw hand te vatten en die drie maal zacht te drukken.
De Slagen zijn 27, 12, nogmaals 12 en tot slot nog 3.
Het Heilig Woord is INRI..
Het Paswoord is Salomo, in het Hebreeuws Schlomo.
Vervolgens slaat de Zeer Machtige drie maal op tafel om de Broeders aan te kondigen dat zij hun Degen in de schede kunnen steken en aan tafel kunnen gaan zitten.

Catechismus

V.: Zijt gij Soeverein Commandeur van de Tempel?
A.: Jawel, ik heb het drievoudig Licht gezien.
V.: Waarom werd u in het Hof binnengeleid in ontklede toestand?
A.: Om mij te kennen te geven dat men in zo Heilige en eerbiedwaardige Ruimte, waar de Naam van God is, en waar Hij zelf is, slechts kan binnentreden in een staat van zuiverheid, ontdaan van elk bederf.
V.: Waarom was u geblinddoekt?
A.: Omdat anders het drievoudig Licht, dat ik nog niet kon bevatten, mij zou hebben verblind.
V.: Wat betekent het koord, waarmee men uw handen bond?
A.: Dat ik nog onder het juk was.
V.: Wat beduiden de 27 slagen in het Hof?
A.: De 12 Stammen van IsraŽl, de 12 Apostelen en de 3 laatste: de Drievuldigheid.
V.: Waar werd u geplaatst toen u in het Hof was binnengetreden?
A.: Tussen de beide Zeer Soevereine Commandeurs.
V.:
Wat deed men vervolgens met u?
A.: Men liet mij reizen.
V.: Hoe?
A.: Ik maakte drie ommegangen om de Loge.
V.: Wat betekenen die reizen?
A.: De Heilige MysteriŽn van de Drievuldigheid.
V.: Waarom heeft men u in de lucht geheven van het Westen naar het Oosten?
A.: Om mij in te prenten dat als ik mij boven de anderen verhief, alles aan mij onderworpen zou zijn.
V.: Waarom werd u losgebonden?
A.: Om mij te tonen dat generlei juk mij verder drukte.
V.: Waarop duidt het wit en rood dat u draagt?
A.: De zuiverheid van de Zoon van God en zijn kostbaar bloed dat hij om onzentwil vergoot.
V.: En waarop duidt het zwart?
A.: De rouw die wij moeten dragen wegens de verblinding der stervelingen.
V.: Waarom zette men u een Laurierkroon op?
A.: Om mij te tonen dat nu het toppunt van grootsheid was bereikt en dat roemrijke daden verdienen te worden bekroond met het symbool van heldendom.
V.:
Hoe is het Teken?
A.: wordt gegeven.
V.: En de Aanraking?
A.:
wordt gedaan.
V.: Hoe luidt het Heilig Woord?
A.: Ik kan het alleen maar spellen. Geeft u de eerste letter, ik zal u de tweede geven.
V.: Wat betekent het Heilig Woord?
A.: Het zijn de vier letters die de Joden op het Kruis van de Verlosser zetten.
V.: Hoe stelt u zich in Orde?
A.: wordt gedaan.
V.: Wat bevindt zich in het Grote Licht?
A.: Twee Driehoeken en een Vlammende Ster, tesamen.
V.:
Weet u nog iets van die drie zaken?
A.:
In de eerste Driehoek staat Jehovah, met Hebreeuwse lettertekens, in de tweede een I\ , de eerste letter van het Kruiswoord, en de Vlammende Ster is de planeet onder welke de Messias ter wereld kwam.
V.:
Wat betekenen de 27 Lichten rondom de Loge?
A.:
Ze hebben betrekking op de 27 slagen die we geven en waarvan we de betekenis al hebben behandeld.
V.:
Waarvoor dient die kist?
A.:
Daarin liggen de sleutels van de Tempel.
V.:
Wie bewaart de sleutels van de Tempel?
A.:
De Soeverein Commandeur van de Tempel, onze voorganger.
V.:
Wat is uw leeftijd?
A.:
81 jaar.

Sluiting

De Zeer Machtige slaat 27 maal met zijn Degen en zegt: In Orde, Broeders.
De Broeders gaan in Orde staan.

Z\ M\ :
1e Soeverein, hoe laat is het?
1e Soev\ :
Het is 4 uur.
Z\ M\ :
Het is dus tijd voor verpozing. Ik kondig u aan dat het Hof is gesloten.
Allen maken Teken, Slagen en een buiging.

Vervolgens trekken ze zich ordelijk en zonder lawaai terug.


Home