Rituaal voor de graad van Ridder van de Bronzen Slang

Dit rituaal dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In deze graad wordt in Nederland niet gewerkt.Inrichting van de Loge

Behangen met rood. Boven de Troon is op een transparant het Brandend Braambos geschilderd, met daar middenin Jehovah. Een enkele flambouw, geplaatst in een Driehoek, verlicht de hele zaal.
In het midden van de Loge staat een soort afgeknotte kegel, gemaakt van planken, zodanig dat een man hem kan beklimmen en er bovenop kan staan. Hij meet 6 Ó 7 voet in doorsnee op de grond en is 5 voet hoog.
Door beschildering 1ijkt het een steile rots.

Opening

Als alle Ridders hun plaats hebben ingenomen geeft de Zeer Machtige negen slagen op het Altaar met de knop van zijn Degen *****    ***    *.
Z\ M\ :
Broeders 1e en 2e Minister, waar komen de Ridders van de Bronzen Slang samen?
1e Min\ :
Op de berg
2e Min\ :
Sina´
Z\ M\ :
Broeder 1e Minister, wat is uw plicht?
1e Min\ :
Erop toe te zien dat de hier in de Hof van Sina´ aanwezige Ridders zich kenbaar maken.
Z\ M\ :
Doe u daarvan verzekeren, Broeders 1e en 2e Minister.
De Ministers gaan het Heilig Woord op hun Kolommen afvragen.

1e Min\ :
Zeer Machtig Grootmeester, de Ridders die de Kolommen ten Noorden en ten Zuiden bemannen hebben de Bronzen Slang gezien en zullen uit zichzelf op de Berg van de Deugd geraken.
Z\ M\ :
Op welk uur wordt ons Hof geopend, Broeder 2e Minister?
2e Min\ :
Om 1 uur, Zeer Machtige Grootmeester.
Z\ M\ :
Aangezien de gezondheid van de Broeders niet langer in gevaar is, en het uur van onze overwinning is aangebroken, verzoek ik u bij de Broeders in de Noorder- en in de Zuider-Kolom aan te kondigen dat bij de eerste slag met mijn Degen het Hof geopend is.
De 1e en 2e Minister herhalen dit.

Z\ M\ :
geeft slag met de knop van zijn Degen: Het Hof van Sina´ is geopend! In Orde, Ridders! Volg mij na met Teken en Slagen. Geschiedt.

Herneemt uw plaatsen.

Inwijding

Wanneer de kandidaat is voorgesteld, en het Hof hem waardig heeft gekeurd om de Graad te ontvangen, brengt de Broeder Reiziger hem in het Zwarte Kamertje. In opdracht van de Zeer Machtige laat hij hem vervolgens zijn schoenen uittrekken en omhangt hem met sterke kettingen die minstens 30 pond wegen. In die toestand brengt hij hem voor de Tempeldeur en klopt aan met zeven gelijke slagen.
Z\ M\ :
Broeder 1e en 2e Minister, wil onderzoeken wat die onvoorzichtige van ons wil die zich durft aan te melden aan de voet van de berg Sina´.
De 1e Minister brengt de vraag over aan de 2e , deze aan de Dekker en die weer aan de Broeder Reiziger.

Als het antwoord op gelijke wijze tot hem gekomen is, zegt de 1e Minister:
Zeer Machtige Grootmeester, het is een Prins van de Tabernakel die verlangt de geheimzinnige Berg te bestijgen.
Z\ M\ :
Vraag hem of hij ons kan genezen van de besmettelijke ziekte die ons heeft aangetast, en of hij dat wil.
1e Minister, na ontvangst van het antwoord:
De kandidaat verkeert in gevangenschap, maar hij koestert de hoop op een goede afloop.
Z\ M\ :
Als dat zo is, zullen wij onze plicht doen.
Alle Ridders gaan op hun Kolommen liggen alsof ze zwaar ziek zijn; de Zeer Machtige gaat op een groot kussen zitten, het hoofd hangend in de linkerhand.

Z\ M\ :
Laat de kandidaat tot het Hof toe.
Reiziger brengt kandidaat binnen.

Z\ M\ :
Sterveling! U ziet de toestand van lijden waarin wij zijn gestort. Een besmettelijke ziekte bevangt de kinderen IsraŰls en de dood maakt afschuwelijke slachtoffers onder ons. U alleen kunt ons helpen althans, als uw ziel zuiver is en uw krachten genoegzaam. Beklim deze steile rots, daarbovenop zult u het heilzame kruid aantreffen. Dat alleen kan ons leven redden. Voelt u zich moedig genoeg om die onderneming te wagen?
Kand\ :
Jawel.
Z\ M\ :
Klim dan! De tijd dringt.
De kandidaat probeert de Berg te beklimmen, maar de ketenen en de stiekeme tegenwerking van de Reiziger belemmeren hem op onoverkomelijke wijze.

Z\ M\ :
Dolzinnige! Hoe wilt u die hindernissen ooit overwinnen zolang u beladen blijft met ketenen! Vraag aan uw Geleider om de wolfsmelktak die de macht heeft om ijzer te breken, en u zult uw vrijheid herkrijgen.
De Reiziger slaat de ketenen met een (nagemaakte) wolfsmelktak, en zorgt dat ze tezelfdertijd van hem afvallen.

Z\ M\ :
Nu kunt u de top van de Sina´ bereiken. Wees verder niet bang.
De kandidaat beklimt de Berg.
Z\ M\ :
Welaan, ziet u daar iets?
Kand\ : Ik zie een slang die een kruid eet.
Z\ M\ : Maak u meester van die slang; wees niet bevreesd, en kom dan meteen weer van de Berg af.
De kandidaat pakt de slang, komt naar beneden en maakt de slang vast aan een lange stok met een kruis aan het eind. Die stok wordt hem door de Reiziger aangereikt.

Z\ M\ :
Hef uw vangst op en reis drie maal rond de Berg.
De kandidaat doet dat en houdt de Bronzen Slang omhoog.

Op dat ogenblik schijnen alle Ridders hun gezondheid te herkrijgen. Ze staan op en de Zeer Machtige gaat naar zijn plaats.

Z\ M\ :
Wij zijn voldaan. We hebben u uit uw gevangenschap bevrijd. U hebt ons daarentegen aan een zekere dood ontrukt. De vrijheid is het leven waard. Desondanks zult u de prijs van onze erkentelijkheid ontvangen.
Broeder Reiziger, breng de kandidaat naar de voet van het Altaar om daar zijn Gelofte af te leggen.
De kandidaat moet knielen op zijn linkerknie, de rechterhand op de Degen.

Z\ M\ :
Herhaal mij uw

Gelofte

Ik, ..., zweer bij wat mij het liefste is op deze wereld, op mijn woord van eer, dat ik nooit de Verheven Geheimen van deze Graad zal Openbaren zonder daartoe machtiging te hebben gekregen.
Ik stem erin toe om, als ik ooit rechtstreeks aan een van mijn Broeders kwaad berokken, te worden neergestoken met de Ponjaard. Amen.
Z\ M\ :
In Naam van de Opperste Bouwmeester des Heelals, onder toezicht van de Grootmeester van de Orde, en op grond van de macht die mij is toebetrouwd door de Opperraad van de 33e Graad en door dit Soevereine Hof, benoem ik u en installeer ik u tot Ridder van de Bronzen Slang, zodat u alle voorrechten zult genieten die verbonden zijn aan de 25 van de Schotse Ritus.
Hij slaat negen maal met zijn hand op de Degen.

Sta op, mijn Broeder, trek uw schoenen weer aan, u bent een vrij Ridder!
Kom en ontvang de vriendschapskus.
De Zeer Machtige omhelst hem en reikt hem een Degen.

Z\ M\ :
De Degen is het symbool van onze veroveringen. Houdt in gedachten dat van nu af aan de Goddelijke Geest u leidt, en trek dit wapen nooit anders dan om uw vaderland te dienen, onze Geheimen te doen eerbiedigen en de Wet van de Allerhoogste door het Heelal te dragen. Herinner u ook, wanneer ÚÚn van uw Broeders ooit in gevangenschap raakt, dat u hem moet zien te bevrijden, desnoods met gevaar voor uw eigen leven.
Het Teken is dat van het Kruis.
In Orde staat men door naar de grond te wijzen met de wijsvinger als om een plant aan te wijzen.
De Aanraking wordt als volgt gegeven: ga rechts van degene staan die u wilt onderzoeken en neem met uw linkerhand zijn linkerpols. Dit wordt beantwoord door met de rechterhand de rechterpols van de Broeder te omvatten.
De Slagen zijn negen in getal, vijf langzame, drie snel en dan nog ÚÚn, met de knop van de Degen.
De Passen zijn eveneens negen, op slingerende wijze, om aan te geven dat men het doel niet zonder moeite en zonder volharding in het goede kan bereiken.
Het Gedekte Woord is Johannes Ralp, de naam van de stichter der Orde.
Het Heilig Woord is Mozes, in het Hebreeuws Mosche. Het wordt gespeld.
Het Paswoord is I\ N\ R\ I\ , hetwelk bewijst dat men de titel van Rozekruis heeft ontvangen.
Ga dan nu, mijn Broeder, u bekend maken bij de Broeders 1e en 2e Minister.
De Zeer Machtige laat daarna de nieuw-ingewijde toejuichen en laat hem tenslotte naast zich plaats nemen. Dan levert hij het navolgende Bouwstuk op.

Historisch Bouwstuk

De IsraŰlieten hadden weer eens de straf des Hemels verdiend door hun misdaden. De Heer sloeg ze met de pest in de woestijn. Een groot aantal kwam om. Maar toen begaf Mozes zich naar boven op de Berg Sina´, waar de Heer hem was verschenen.
Hij riep de Almachtige aan om de afschuwelijke plagen, die over zijn volk waren gebracht, te doen eindigen. Nauwelijks was zijn gebed uitgesproken of bij bemerkte een grote slang die tussen het struikgewas voortkronkelde. Hij volgde hem voorzichtig en werd zo getuige van een heel bijzondere gebeurtenis.
Op een vlak stuk rots had de slang stilgehouden en Mozes zag naast hem een andere slang, overdekt met bloedige wonden en op het punt om de geest te geven. Mozes zag met opperste verbazing hoe de eerste slang verscheidene malen langs het lijf van de zieke wreef met een kruid, waarvan hij de naam niet kende. De tweede begon weer wat bij te komen en toonde zich weldra geheel genezen. Samen vluchtten ze toen in de struiken, met een gesis van vreugde. Mozes haastte zich om het kostbare kruid te bemachtigen dat de slang op de rots had laten liggen. Hij stak het bij zich en ging terug naar het kamp van de IsraŰlieten.
Wijs door wat hij gezien had wilde hij de werking van het slangekruid uitproberen. Hij zocht een zieke oude man op, die op het punt stond om aan zijn pijnen te bezwijken. Hij raakte met het kruid even aan de vuurrode puisten die het lichaam van de zieke overdekten en tot zijn groot genoegen zag Mozes hem opstaan en alle tekenen van herwonnen gezondheid geven.
Na dit geweldige succes dankte Mozes de Heer, die zijn gebed had verhoord. Hij deelde de halm in tweeŰn en gaf een stukje aan de oude, en nadat zij samen zo alle IsraŰlieten hadden behandeld, stelden zij vast dat de besmettelijke ziekte had opgehouden. In feite was er drie dagen later geen spoor meer te bespeuren van de vernietigende plaag waarmee het Volk Gods was geslagen.
Mozes gelastte de IsraŰlieten om dankgebeden op te zenden aan de Almachtige en ter herinnering aan de genezing die was verworven liet hij een grote Bronzen Slang maken die men door het kamp droeg en later liet hij die aan een lange paal vastmaken.Aldus kwam het gezegde in de wereld dat het aanzien van de Bronzen Slang de genezing van het IsraŰlitische volk had bewerkstelligd.
Enige tijd na deze gebeurtenis sprak Mozes een aantal trouwe vrienden aan, waaronder de eerder genoemde oude, om ze in te wijden in de kennis die hij bezat. Hij vertelde ze, hoe hij dat heilzame kruid had gevonden, waarvan de Slang alleen het embleem was, en hij ging met ze de Berg Sina´ op om dat kruid te zoeken.
Zo luidt de overlevering die door de tijden heen door het Joodse Volk werd doorgegeven tot aan de eerste Kruistocht, die de oorsprong van de Ridders van de Koperen Slang met zich bracht.
Enige tijd na de inneming van Jeruzalem werden de Kruisvaarders weer uit het Heilige Land gejaagd. Verscheidenen van hen trokken zich toen terug in de grote woestijnen die Egypte afscheiden van Judea. Tijdens die tocht gelukte het hun om een groot aantal van hun wapenbroeders te bevrijden, die in handen van de ongelovigen waren gevallen.
De geschiedenis bericht, dat de bloedigste en roemrijkste slag die zij leverden tegen de barbaren duurde van 1 uur tot 4 uur 's avonds. Die dappere strijders bleven dan ook de herinnering aan die onvergetelijke uren indachtig bij de instelling die zij erna vormden. Toen zij hun vijanden hadden overwonnen marcheerden de Kruisvaarders naar de bronnen van Mozes en kwamen daar aan ten getale van 300. Zij begaven zich toen naar de Berg Sina´ waarop zij een klooster bouwden dat heden ten dage nog bestaat.
De vrome Ridders, gedreven door Geloof en vervuld van edele moed, wijdden zich volledig aan de bestudering van wetenschappen, aan de eredienst van de Ware God, en aan de bevrijding van gevangenen. Zij kozen als aanvoerder Johannes Ralp, die door zijn dapperheid en deugdzaamheid hun vertrouwen had gewonnen.
Zij kenden de Overlevering, waarvan we al gesproken hebben, en zij bevonden zich op dezelfde berg waar Mozes het slangenkruid had gevonden, en daarom stichtten ze de Verheven Graad die wij nu bezitten.
Johannes Ralp, hun Grootmeester gaf hun Reglementen. Hij stelde hun Gelofte vast, die ieder zou moeten vervullen, en eiste van hen een verschrikkelijke eed. Honderd Ridders van de Bronzen Slang moesten zich een half jaar lang aan de grenzen van Palestina ophouden om daar de pelgrims te beschermen en diegenen aan slavernij te ontrukken die door de ongelovigen gevangen mochten zijn genomen. Als de zes maanden om waren keerden ze terug naar de Berg Sina´ en werden vervangen door 100 anderen.
Weer 100 andere Ridders hielden zich bezig met het zoeken naar eenvoudige en andere kruiden die geschikt waren voor de samenstelling van speciale geneesmiddelen.
De overige Ridders beoefenden werken van barmhartigheid of bestudeerden wetenschappen.
Elk jaar zonden ze vier missionarissen uit met de opdracht om de Christelijke moraal en religie te prediken in de 4 windstreken van de wereld. Op een vastgestelde tijd kwamen ze weer terug naar de Berg Sina´. Om diegenen te vervangen die op hun tochten bezweken aan vermoeidheid of door vijanden liet men door de Ridders bevrijde Christenen toe tot de Inwijding als ze door hun deugdzaam gedrag daartoe waardig werden bevonden.
Zo werd de Orde van de Ridders van de Bronzen Slang gesticht, die sindsdien ook vaste voet verwierf in Schotland en die nu de 25 Graad uitmaakt in de Schotse Ritus.

Catechismus

V.: Zijt gij Ridder van de Bronzen Slang?
A.: Jawel, dat ben ik.
V.: Welk motief heeft u ertoe gebracht om u te laten aannemen?
A.: Het vooruitzicht om het juk van mijn Broeders mee te helpen dragen, wel wetende dat zij mijns gelijke zijn. Wij moeten bovendien worden gedreven door de Goddelijke Geest om ons vaderland te wreken, om onze Geheimen te doen eerbiedigen, en om de Wet van de Allerhoogste naar de vier windstreken uit te dragen.
V.: Waarom maakt u negen Passen, al slingerend?
A.: Om te laten zien dat wij niet tot het goede geraken zonder moeite en volharding.
V.: Waarop duiden de ketenen?
A.: Op het doel van deze Graad, namelijk bevrijding van gevangenen.
V.: Hoe wordt de Voorzitter van het Hof genoemd?
A.: Zeer Machtig Grootmeester.
V.: En hoe de Opzieners?
A.: 1e en 2e Minister.
V.: Hoe is de Aanraking? In Orde? Het Teken? Het Paswoord? Het Gedekte Woord? Hoe geeft men het Heilig Woord?
A.:
Het wordt gespeld.
V.: Hoe luidt het?
A.: M. O. Z. E. S.
V.: Op welk uur wordt het Hof geopend en gesloten?
A.: Het wordt geopend om 1 uur en gesloten om 4 uur.
V.: Hoe luidt het devies van de Ridder van de Bronzen Slang?
A.: Deugd en Moed.
V.: Wat betekent het Brandend Braambos waar men een Driehoek middenin ziet?
A.: God.
V.: Wat beduidt de Enige Toorts die het Hof verlicht?
A.: God.
V.: Wat stelt de Bronzen Slang voor?
A.: God.

Sluiting van het Hof

De Zeer Machtige geeft negen slagen met de knop van zijn Degen en zegt: Broeder 1e en 2e Minister, vraag aan de Ridders die de Kolommen ten Noorden en ten Zuiden bemannen of hun naspeuringen zijn voltooid.
1e Minister herhaalt.

2e Minister herhaalt.

1e Minister:
Zeer Machtige Grootmeester, op de Noorder- en op de Zuider-Kolom wordt het stilzwijgen bewaard. Alle Ridders hebben gevonden wat ze zochten.
Z\ M\ :
Broeders 1e en 2e Minister, doe u ervan verzekeren dat de Ridders hun gezondheid hebben herwonnen.
2e Minister:
Broeder 1e Minister, alle Ridders zijn voldaan.
1e Minister: Zeer Machtige, alle Ridders hebben niets meer te wensen.
Z\ M\ : Broeder 2e Minister, op welk uur wordt het Hof gesloten?
2e Minister: Om 4 uur, het uur waarop onze veroveringen worden voltooid.
Z\ M\ : Het uur van verpozing is aangebroken! Volg mij na, Verlichte Ridders en help mij dit Verheven Hof van de Sina´ te sluiten.
Allen maken Teken.

Z\ M\ :
Geef de slagen, Ridders
Allen geven slagen.

Z\ M\ :
De werkzaamheden van het Verheven Hof van de Sina´ zijn gesloten. Vrede zij met ons!


Home