Rituaal voor de graad van Groot Hogepriester of Verheven Schot van het Hemels Jeruzalem


 Dit rituaal dateert uit de tweede helft van de negentiende eeuw. In deze graad wordt in Nederland niet meer gewerkt.Inrichting van de Loge

Behangen met blauw, bespikkeld met gouden sterren. En enkele Transparant verlicht de hele Loge van achter het Baldakijn wasronder de Achtbare zetelt.

Opening

De Driewerf Machtige slaat *** ****: Hoe laat is het?
Alle Broeders staan op.

Opz\ :
Het is het voorzegde uur.
D\ M\ : De Almachtige is Alpha en Omega!
Emmanuel! Aan het werk, Broeders!
Allen geven Teken en de Slagen.

D\ M\ :
Herneemt uw plaatsen, Verheven Broeders.
Dan worden de gebruike1ijke plichtplegingen vervuld.

Inwijding

De Aannemeling komt op de gebruikelijke wijze binnen. Hij is gekleed als Soeverein Prins van het Rozenkruis.
De Opziener plaatst hem op de Berg en zegt:
Verafschuwt u verraders en trouwelozen en belooft u alle verbindingen met hen te verbreken?
Als teken van instemming steekt de kandidaat zijn hand op.

Opz\ :
Kom dan achteruit de Berg af, ga de vierkante Stad nameten en kom mij melden of zij 2000 stadin meet aan elke zijde.
Hij laat dan de kandidaat achteruit afdalen, plaatst hem voor het Tableau, laat hem drie passen voorwaarts doen op de Winkelhaak, tot aan de Slang. Hij loopt dan over de drie koppen, ook in de Winkelhaak. Dan met de linkervoet voorwaarts onderaan de Stad, waar hij drie kniebuigingen maakt met de rechterknie terwijl hij de hand uitsteekt naar de Driewerf Machtige.


Gelofte

Ik zweer en beloof op mijn erewoord, op het Heilig Evangelie van Johannes en voor de Opperste Bouwmeester des Heelals dat ik de Geheimen die mij zullen worden toevertrouwd onschendbaar zal bewaren evenals die ik al vernomen heb.
Ik zweer en beloof bovendien dat ik God zal vereren, dat ik trouw zal zijn aan mijn Soeverein, dat ik rechtvaardigheid en weldadigheid zal betrachten jegens mijn Broeders en mijn naasten, dat ik de Vrijmetselarij zal beschermen en verdedigen tot mijn laatste druppel bloed, dat ik met al mijn kracht en vermogen zal bijdragen aan de totstandkoming
van de derde Tempel en van de muren van de Heilige Stad, dat ik daar de religie zal verdedigen en de ongelovigen zal versagen en dat ik mij zal voegen bij de machten die hen beoorlogen om ze zo te helpen bij bet vrijmaken van het Heilige Land van vijanden van de Christenheid en dat ik ertoe zal bijdragen dat de eredienst die wij de Opperste Bouwheer des Heelals schuldig zijn er weer wordt gevestigd.
De Driewerf Machtige laat de kandidaat opstaan en geeft hem Woord, Teken en Aanraking.

Teken: Hef de rechterhand horizontaal op, de vingers gestrekt, en beweeg hem dan drie maal loodrecht naar beneden.
Aanraking: Leg elkaar de palm van de rechterhand op het voorhoofd; de een zegt: Halleluja, de ander antwoordt: Loof de Heer! De een zegt dan: Emmanuel en de ander: De Heer sta U bij. En allebei tezamen: Amen.
Slagen: 12 gelijke slagen.
Woord: Halleluja, in t Hebreeuws: Halleloujah.

Catechismus

V.: Wie zijt gij?
A.: Groot Hogepriester en Verheven Sohot, aan wie niets onbekend is.
V.: Waar bent U ingewijd?
A.: Op een plaats waar men Zonlicht noch Maanlicht nodig heeft om te worden verlicht.
V.: Leg mij dat eens uit.
A.:
Evenmin als een Loge van Groot Hogepriesters en Verheven Schotten generlei kunstlicht van node heeft om te worden verlucht, zo heeft de Ware Broeder geen rijkdom of hoge geboorte van node om tot de Loge te worden toegelaten. Maar hij moet bewijzen geven van zijn Verknochtheid aan de Vrijmetselarij, van zijn Getrouwheid aan zijn Geloften en van zijn vriendschap jegens zijn Broeders.
V.:
Wat verbeeldt het Tableau?
A.: Een vierkante Stad, van alle zijden. Die heeft 12 Poorten, drie in het Oosten, drie in het Westen, drie in het Zuiden en drie in het Noorden. Middenin verheft zich een boom die 12 verschillende vruchten draagt.
Die Stad hangt als het ware op wolken, en zij komt de verwoeste gebouwen vervangen die daaronder op het Tableau zijn geverfd, en zij wil een driekoppig monster vermorzelen.
V.: Verklaar dat nader.
A.: De Vierkante Stad stelt de Nieuwe Vrijmetselarij voor, onder de titel van Verheven Sohot, die de oude, vernietigde Vrijmetselarij komt vervangen die wordt voorgesteld door de verwoeste bouwwerken en door de driekoppige Slang, die door haar is geketend en vermorzeld.
V.: Hoe is de Vrijmetselarij zo tot verval geraakt, terwijl toch de banden die ons verenigen zo hecht zijn en de Geloften niet minder dan onherroepelijk?
A.: Het was van oudsher zo geregeld, volgens getuigenis van Johannes, die wij erkennen als de eerste Vrijmetselaar die een Schotse Loge heeft gehouden.
V.:
Waar heeft Johannes dat gezegd?
A.:
In zijn Openbaring waar hij spreekt van Babylon en het Hemels Jeruzalem.
V.: Wat beduidt die Boom die in het midden van de Stad staat en die 12 vruchten draagt?
A.: Dat is de Boom des Levens, die daar is gezet om duidelijk te maken dat alleen in de Loge van Groot Hogepriester en Verheven Schot het goede van het Leven is te vinden. De 12 vruchten betekenen dat wij ons tenminste elke maand moeten verzamelen om elkander ons Licht deelachtig te doen zijn en om ons te handhaven tegen onze vijanden.
V.:
Welke eigenschap heeft de Hoofdband?
A.: Hij is toegangsbewijs tot onze Loges, gelijk hij de toegang tot het Hemels Jeruzalem verzekert aan degenen die hem dragen; dat heeft Johannes verklaard.
V.: Waarop slaan de 12 sterren op die band?
A.: Op de 12 Engelen die de 12 Poorten van het Hemels Jeruzalem bewaken.
V.: Wat betekent het blauwe behang en de 12 sterren die daarboven zijn aangebracht?
A.: Blauw is symbolisch voor de Zachtmoedigheid die alle Ware en Getrouwe Broeders koesteren, en de Sterren staan voor de Vrijmetselaren, die, nadat zij bewijzen hebben gegeven van hun verknochtheid aan de Regels van de Orde, verdiend hebben om bewoners van het Hemels Jeruzalem te worden.
V.:
Wat is Uw leeftijd?
A.: Ik tel niet meer.
V.: En Uw naam?
A.: Getrouw en Waarachtig Broeder. 

Sluiting

D\ M\ geeft een slag: Hoe laat is het?
Opz\ :
De tijd is voleindigd.
D\ M\ :
De Almachtige is Alpha en Omega!
Emmanuel! Ga heen in vrede!
Allen geven Teken en Slagen.


Home