Rituaal voor de Graad van Grootmeester Architect

Dit Rituaal dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze Graad wordt in Nederland niet gewerkt.


Opening

Gr\ Mr\ A\ slaat één keer en nog twee keer, herhaald door beide Opzieners.
Gr\ Mr\ A\ : Broeder 1e Opziener, vervul uw plicht.
De 1e Opziener roept de Binnendekker en vraagt hem of de Loge gedekt is. Na diens antwoord zegt de
1e Opz\ : Grootmeester Architect, de Loge is gedekt, profanen kunnen de vesting niet naderen.
Gr\ Mr\ A\ : Zijt gij Grootmeester Architect?
1e Opziener: Ik weet precies wat een Tekendoos bevat.
Gr\ Mr\ A\ : Welke instrumenten zitten er dan in?
1e Opziener: Een Winkelhaak, een gewone vierpunts Passer een liniaal, een Schietlood, een Verhoudingspasser en een Gradenboog.
Gr\ Mr\ A\ : Waar bent u tot Grootmeester Architect aangenomen.
1e Opziener: In een ruimte die met wit was behangen, bezaaid met vlammen.
Gr\ Mr\ A\ : Wat beduidt dat wit, en die vlammen?
1e Opziener: Het wit slaat op de zuiverheid van het hart en de vlammen op de vurige ijver.
Gr\ Mr\ A\ : Wat stelt die ster in het Noorden voor?
1e Opziener: De Deugd die als gids dient bij alle menselijke handelingen, zoals de Poolster de zeevarenden leidt.
Gr\ Mr\ A\ : Hoe laat is het?
1e Opziener: De Morgenster verschijnt.
Gr\ Mr\ A\ : Aangezien dat het geval is, Broeders, laat ons dan de arbeid aanvangen.
De Grootmeester Architect slaat één maal en nog twee maal, gevolgd door beide Opzieners. Dan maakt hij het Teken en geeft de Slagen.
Gr\ Mr\ A\ : De Loge is geopend.
 

Aanneming

De kandidaat is gekleed als Verheven uitverkorene. Aangekomen bij de Tempeldeur slaat hij drie maal. De 1e Opziener meldt dat aan de Grootmeester Architect.
Gr\ Mr\ A\ : Wil zien wie daar aanklopt.
1e Opziener: Het is een Verheven Uitverkorene, die de Graad van Grootmeester Architect wil verwerven.
Gr\ Mr\ A\ : Laat hem binnenkomen.
De kandidaat komt binnen, wordt rechtstreeks naar het Zuiden geleid en dan naar het Noorden, waar hij enige tijd de Ster bewondert. Vervolgens keert hij terug naar het Westen waar hij wordt ondervraagd over de vierde tot en met elfde Graad.
Gr\ Mr\ A\ : Mijn Broeder, kom naar het Oosten met de Passen van deze Graad, zodat u in mijn handen uw Gelofte kunt afleggen.
De kandidaat gaat voorwaarts met steeds drie Passen in een Winkelhaak, de eerst langzaam en de volgende twee snel. Aan de voet van het Altaar knielt hij.
 

Gelofte

Ik, , Verheven Uitverkorene van de Twaalf Stammen van Israël, beloof aan God en aan deze eerwaarde Loge van Grootmeesters Architect, om nooit de Geheimen van deze Graad die mij zullen worden toevertrouwd, te openbaren aan anderen dan aan ware Grootmeesters Architect die mij als zodanig bekend zijn; om nooit te gedogen, noch ook toe te staan dat iemand tot deze Graad wordt toegelaten anders dan overeenkomstig het Reglement en de Statuten van de Geheime Grondwet van de Orde.
Ik beloof bovendien onderwerping aan alle voorschriften die mij zullen worden gegeven of toegezonden door de Soeverein Prinsen van de Orde, en te allen tijde gehoorzaamheid aan de opdrachten en besluiten van de Soevereine Grote Raad.
En als ik tekortschiet in mijn verplichtingen dan stem ik erin toe om alle straffen te ondergaan die ik over mij heb afgeroepen in mijn voorgaande Geloftes, en dat mijn naam met rode inkt wordt geschreven, zodat bij het nageslacht de herinnering blijft bestaan aan een eerloos en trouweloos man. Moge God mij bijstaan in Oprechtheid en Rechtvaardigheid. Amen. Amen.
 

Historisch Bouwstuk

Gr\ Mr\ A\ : Mijn Waarde Broeder! Salomo wilde een School voor Bouwkunde oprichten voor onderwijs aan degenen die de werkzaamheden aan de Tempel moesten gaan leiden en ter aanmoediging van Ware Vrijmetselaren tot voortgang in de Koninklijke Kunst. Ook wilde hij door deze school diegenen aanzetten die door hun ijver en zwijgzaamheid hadden verdiend om tot de hoogste Vervolmaking te geraken en daarom stelde hij deze Graad in.
Die Wijze Koning, vervuld van rechtvaardigheid, en met een vooruitziende blik op wat er ging gebeuren, wilde ijver, kennis en deugdzaamheid van de Verheven Uitverkorene Amariah belonen. Om hem nu zo dicht mogelijk te laten naderen tot de hemelse Troon van de Opperste Bouwmeester des Heelals deed de Goddelijke Voorzienigheid zijn oog vallen op die twee Uitverkoren Broeders om de gelofte te realiseren die God had gedaan Henoch, Noach, Mozes en David, namelijk, als zij door toewijding tot de ingewanden der aarde zouden doordringen zou dat alleen met instemming van de Goddelijke Voorzienigheid kunnen geschieden.
De overgave die u ten toon spreidt bij de bestudering van de Meetkunde, waaraan u zich in het vervolg geheel zult wijden zal u de mogelijkheid verschaffen om te geraken tot de meest verheven kennis.
De kandidaat keert terug met de drie-pas naar de 1e Opziener, die het Woorden, Teken en Aanraking geeft.
Het Teken wordt gemaakt door de rechterhand over de palm van de linkerhand te laten gaan, af en toe even stilhoudend, de vingers gebald maar met de duim uitgestrekt en daarmee doende alsof men een schets tekent en kijkende naar de Grootmeester Architect alsof die het onderwerp aanduidt.
Het Heilig Woord is Adonai, het Paswoord is Rab Banain.
De Aanraking wordt gegeven door de vingers van de rechterhand te verstrengelen met die van de linker van de Broeder en allebei de andere hand op de heup te zetten.
De 1e Opziener tooit de kandidaat met de blauwe sjerp en het Juweel, bekleedt hem met het Schootsvel, omhelst hem, wenst hem geluk met zijn toelating.
1e Opziener: Ga nu Woorden, Teken en Aanraking aan alle Broeders geven.
 

Catechismus

Gr\ Mr\ A\ : Wat is de eerste van alle kunsten?
1e Opziener: De Bouwkunde waartoe de Meetkunde de Sleutel is, evenals het de Sleutel is tot alle andere wetenschappen.
Gr\ Mr\ A\ : Hoeveel soorten van Bouwkunde zijn er?
1e Opziener: Drie.
Gr\ Mr\ A\ : Welke zijn dat?
1e Opziener: Scheepsbouwkunde, Burgerbouwkunde en Militaire Bouwkunde.
Gr\ Mr\ A\ : Wat behelst de Scheepsbouwkunde?
1e Opziener: De wijze waarop oorlogs- en handelsschepen moeten worden gebouwd.
Gr\ Mr\ A\ : En de Burgerbouwkunde?
1e Opziener:De bouw van huizen, paleizen en Tempels, Altaren, Triomfbogen enzovoorts.
Gr\ Mr\ A\ : En tenslotte de Militaire Bouwkunde?
1e Opziener: Hoe steden moeten worden versterkt, zodanig dat met een klein aantal mannen zo goed mogelijk kan worden verdedigd; en hoe versterkingen kunnen worden aangelegd die niet makkelijk kunnen worden ingenomen, zodat men door middel daarvan meester kan blijven over het land dat men bezit.
Gr\ Mr\ A\ : Welke wetenschappen moet een Volmaakt Bouwmeester beheersen?
1e Opziener: Er zijn er verscheidene die onderling verband houden en waar men niet buiten kan als men de Bouwkunde in alle onderdelen wil beoefenen. Zo moet een Grootmeester Architect kennis hebben van de volgende wetenschappen: Rekenkunde; Meetkunde; Driehoeksmeetkunde; Leer van het licht; Spiegelingsleer; Straalbreking; Tekenen; Perspectief; Werktuigkunde; Evenwichtsleer; Hydraulica; Aardrijkskunde; Tijdrekenkunde; Steenhouwerij; Houthakkerij; Maatnemen; Natuurkunde; Muziek en Bouwkunde.
Gr\ Mr\ A\ : Hoeveel Bouwordes zijn er?
1e Opziener: Vijf.
Gr\ Mr\ A\ : Welke zijn het?
1e Opziener: De Toscaanse, de Dorische, de Ionische, de Corinthische en de Composiete.
Gr\ Mr\ A\ : Wat voor verschil is er tussen die vijf Ordes?
1e Opziener: De Toscaanse en de Dorische zijn het edelst en het zeldzaamst, de Corinthische en de Composiete zijn het meest smaakvol en de Ionische is het eenvoudigst.
 

Sluiting

Gr\ Mr\ A\ : Broeder 1e Opziener, geeft mij het Teken van de Grootmeester Architect.
1e Opziener geeft het Teken.
De Grootmeester Architect opent zijn Tekendoos: Laat mij werken.
De Grootmeester Architect stalt alle instrumenten op tafel uit. Hij legt de linkerhand op de Verhoudingspasser: Kent u dit werk?
1e Opziener: Ik weet er meer van.
Gr\ Mr\ A\ : Broeder 1e Opziener, geeft mij de Aanraking.
1e Opziener geeft de Aanraking.
Gr\ Mr\ A\ : Geeft mij het Woord.
1e Opziener: Rab
Gr\ Mr\ A\ : Ga door.
1e Opziener: Ba
Gr\ Mr\ A\ : En maak het af.
1e Opziener: Nain.
Grootmeester Architect maakt een driehoek met de Verhoudingspasser: We zijn klaar.
Grootmeester Architect slaat één keer en nog twee keer, gevolgd door de 1e Opziener.


Home