Rituaal voor de Graad van Verheven Uitverkorene

Dit Rituaal dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze Graad wordt in Nederland niet gewerkt.


Opening

De Driewerf machtige slaat twaalf gelijke slagen; deze worden beantwoord door de Groot-Inspecteur.
D\ M\ : Broeder Groot-Inspecteur, hoe laat is het?
Gr\ Insp\ : Het is middernacht.
D\ M\ : Aangezien het middernacht is, is het tijd om ons werk te vervolmaken.
Volg mij na, Broeders!
Driewerf Machtige maakt het Teken en geeft de Slagen.
 

Aanneming

De Ceremoniemeester gaat naar buiten om de kandidaat te halen. Terug bij de deur van het Groot-Kapittel geeft hij vijf gelijke slagen.
Gr\ Insp\ , geeft één slag: Driewerf Machtige, er wordt geklopt als Uitverkorene der Vijftien.
Dan staat de Groot-Inspecteur op: Wie daar?
Cer\ Mr\ : Het is een Uitverkorene der Vijftien die toegang vraagt tot het Groot-Kapittel der Verheven Uitverkorenen.
D\ M\ : Laat de aannemeling binnenkomen met de kleding en het Juweel van zijn laatste Graad.
Zodra de kandidaat is binnengetreden brengt de Ceremoniemeester hem naar de Groot-Inspecteur, die hem onderzoekt op de voorgaande Graden.
D\ M\ : Broeder Ceremoniemeester, wat verlangt de Uitverkorene der Vijftien?
Cer\ Mr\ : Het voordeel om te worden toegelaten tot de Graad van Verheven Uitverkorenen en beloning te verwerven voor zijn reizen en werkzaamheden.
D\ M\ : Ik veronderstel, mijn Broeder, dat u alleen maar hebt gereisd om bepaalde belangen te dienen.
Kand\ : Mijn eerste doel was steeds mijn plicht te vervullen en dus alle verraders te straffen. Het is alleen om de eer dat ik nu om een beloning kom vragen.
D\ M\ : In dat geval, mijn Broeder, mag u nader komen om uw gelofte af te leggen.
 

Gelofte

Ik, , zweer en beloof op de Heilige Bijbel dat ik nooit zal openbaren waar ik deze Graad heb ontvangen; dat ik nooit iemand in deze Graad zal aannemen zonder daartoe volmacht te hebben ontvangen van mijn meerderen; dat ik nooit een aanneming zal bijwonen tenzij in een regelmatig Kapittel van deze Graad.
Ik beloof weldadigheid te beoefenen. En als ik deze beloften verzaak dan stem ik er in toe dat ik word gevierendeeld en dat de herinnering aan mij wordt verafschuwd als die van een bedrieger.
De Driewerf Machtige geeft hierop de Woorden, het Teken en de Aanraking.
Het Teken van Trouw in deze Graad wordt gegeven door beide armen op de borst te kruisen, de vuisten gebald en de duimen omhoog. Het Teken van Herkenning wordt gegeven door de rechterhand van de Broeder te nemen en drie maal met de duim op het derde lid van de middelvinger te tikken.
De Aanraking wordt gegeven door elkanders duim van de rechterhand te nemen, de andere vingers aangesloten. De een grijpt die van de ander, draait zijn pols om en zegt 'Berith'; de ander doet hetzelfde en zegt 'Neder'. De eerste antwoordt met 'Schelemouth'.
Het Heilige Woord in deze Graad is 'Adonai', het Paswoord is 'Amariah'.
 

Historisch Bouwstuk

D\ M\ : Toen de Wraak op de drie moordenaars was voltooid wilde Salomo, om de ijver van de vijftien Uitverkorenen te belonen, hun een hogere Graad verlenen. Omdat hij niemand wilde voortrekken koos hij door het lot twaalf van hen uit. Hij besliste dat de eerste twaalf namen die uit de urn zouden worden getrokken degenen zouden zijn die een Groot-Kapittel gingen vormen en die het bevel zouden gaan voeren over de twaalf Stammen. Hij gaf hun de titel van Uitmuntend Amariah, hetgeen in het Hebreeuws betekent: eerlijk man onder alle omstandigheden. Hij toonde hun de zaken die in de Tabernakel waren gesloten, zoals de Tafelen der Wet gegraveerd met de vinger Gods en aan Mozes gegeven op de berg Sinaï nabij het Brandend Braambos. Hij wapende ze met het Zwaard der Gerechtigheid en verleende ze verscheidene andere gunsten.
Dat is, mijn Broeder, het onderwerp van dit Tableau, dat u altijd voor ogen moet houden en dat u voorwerp van studie en overdenking moet maken. Nu u zo'n mooie weg hebt af te leggen, vleien wij ons met de hoop dat u niet zult nalaten dat ook te doen. Moge u nimmer op gevaarlijke zijpaden geraken die u zouden afbrengen van de plichten die u hebt te vervullen. U zult de naleving van zulke eenvoudige beginselen eenvoudig vinden, mits uw hart de noodzaak voelt van Gerechtigheid en vasthouden daaraan. Tenslotte, mijn Waarde Broeder, door het strikt vervullen van uw plichten en uw geloften, in het getrouw blijven aan uw eden, hopen wij in u een gedienstig Broeder te vinden, vervuld van vurige ijver en waardig om de titel te dragen van Verheven Uitverkorene, die u zojuist hebt ontvangen.
 

Catechismus

D\ M\ : Zijt gij Verheven Uitverkorene?
Gr\ Insp\ : Mijn naam zal u daarvan overtuigen.
D\ M\ : Hoe luidt die dan?
Gr\ Insp\ : Amariah is mijn naam en mijn Vervolmaking.
D\ M\ : Met hoevelen was u in het Kapittel?
Gr\ Insp\ : Er kunnen er niet meer dan twaalf zijn, die de Twaalf Stammen van Israël uitmaken.
D\ M\ : Hoe luidt het Heilig Woord?
Gr\ Insp\ : Adonai, dat betekent God.
D\ M\ : Hoe is uw Teken?
De Groot-Inspecteur geeft het Teken.
D\ M\ : Waarop slaat dat Teken?
Gr\ Insp\ : Op de belofte die ik heb afgelegd om altijd een kruis te dragen om mij te herinneren aan mijn fouten, sinds die zijn uitgewist.
D\ M\ : Hoe is de Aanraking?
De Groot-Inspecteur geeft de Aanraking.
D\ M\ : Wat beduidt die Aanraking?
Gr\ Insp\ : De Liefde Gods, Trouw aan mijn Soeverein, Weldadigheid tegenover mijn Broeders en mijn naaste.
D\ M\ : Wat hebt u gezien bij het binnenkomen in de Loge?
Gr\ Insp\ : 24 lichten.
D\ M\ : Wat betekenen die?
Gr\ Insp\ : De twaalf Uitverkoren Meesters en de Twaalf Stammen Israëls.
D\ M\ : Hoe heetten de twaalf Uitverkoren Meesters?
Gr\ Insp\ : Johabert, Stolkin, Terey, Morphy, Alquebas, Dorson, Kareme, Bertemer en Tito; dat waren de negen Uitverkorenen die op zoek gingen naar Abiram Akiroph. Benayal, Zerbal en Tabor maakten het dozijn vol.
D\ M\ : Welke taak gaf Salomo hen?
Gr\ Insp\ : Die van toezicht op de Meesters. In die kwaliteit hadden zij de titel van Inspecteur. Zo hadden zij de bevoegdheid om dagelijks rekenschap te vragen van de werkzaamheden met betrekking tot de Tempelbouw.
D\ M\ : Hoe werden de twaalf Inspecteurs gebruikt om toe te zien op een zo groot aantal werklieden?
Gr\ Insp\ : Johabert inspecteerde de Stam Juda;
Stolkin inspecteerde de Stam Benjamin;
Terey inspecteerde de Stam Simeon;
Morphey inspecteerde de Stam Ephraim;
Alquebas inspecteerde de Stam Manasse;
Dorson inspecteerde de Stam Zebulon;
Karem inspecteerde de Stam Dan;
Bertemer inspecteerde de Stam Aser;
Tito inspecteerde de Stam Ruben;
Zerbal inspecteerde de Stam Naftali;
Benayal inspecteerde de Stam Issaschar en
Tabor inspecteerde de Stam Gad.
De twaalf Meesters legden verantwoording af aan Salomo over alle uitgevoerde werken. Zij ontvingen loon voor alle werklieden en verdeelden het over elke Stam.
D\ M\ : Waarom wordt dit Kapittel pas geopend na middernacht?
Gr\ Insp\ : Omdat verscheidene Verheven Uitverkorenen overdag in touw zijn om de ongelovigen te bestrijden en andere om de plichten van gastvrijheid te vervullen. Zij komen om middernacht bijeen om elkander rekenschap te geven van hun daden.
D\ M\ : Waarom wordt het kapittel gesloten bij het aanbreken van de dag?
Gr\ Insp\ : Om overdag tot uitvoering te brengen wat het Kapittel heeft besloten.
 

Sluiting

D\ M\ : Zijt gij Verheven Uitverkorene?
Gr\ Insp\ : Mijn naam zal u dat duidelijk maken.
D\ M\ : Hoe luidt dan uw naam?
Gr\ Insp\ : Amariah, dat betekent eerlijk man onder alle omstandigheden.
D\ M\ : Op welk tijdstip wordt het kapittel gesloten?
Gr\ Insp\ : Bij het aanbreken van de dag.
D\ M\ : Hoe laat is het dan?
Gr\ Insp\ : De dag breekt aan.
D\ M\ : Aangezien de dag aanbreekt, kondig ik u aan dat het Groot-Kapittel van Verheven Uitverkorenen is gesloten!


Home