Rituaal voor de Graad van Uitverkorene der Vijftien

Dit Rituaal dateert uit de eerste helft van de negentiende eeuw. In deze graad wordt in Nederland niet gewerkt.


Opening

De Zeer Verlicht Meester slaat vijf gelijke slagen en er worden vijf lichten in het Oosten, links van hem, gezet.
De Inspecteur beantwoordt de slagen en er worden vijf lichten voor hem gezet.
De Opziener beantwoordt de slagen en er worden vijf lichten voor hem gezet.
Z\ V\ Mr\ : Broeder Inspecteur, hoe laat is het?
Insp\ : Zeer Verlicht Meester, het is vijf uur.
Z\ V\ Mr\ : Broeder Opziener, op welk uur worden de werkzaamheden van het Verlicht Kapittel van Uitverkorenen der Vijftien geopend?
Opz\ : Om vijf uur.
Z\ V\ Mr\ : Aangezien het vijf uur is, is het tijd, mijn Waarde Broeders, om onze arbeid te beginnen. Ik kondig u aan dat het Kapittel van Uitverkorenen der Vijftien is geopend.
De Inspecteur en de Opziener herhalen dit.
Z\ V\ Mr\ , geeft één slag: In Orde, Broeders!
Op voorbeeld van de Meester maken allen het Teken, klappen in de hand en roepen drie maal 'Hoezee!'
 

Aanneming

De Geleider brengt de kandidaat naar de deur van het Kapittel, waar hij aanklopt ******** *.
Insp\ , geeft één slag: Zeer Verlicht Meester, er wordt geklopt als Uitverkorene der Negen.
Z\ V\ Mr\ : Broeder Inspecteur, wil zien wie daar aanklopt.
Insp\ , opent deur: Wie klopt daar aldus?
Geleider: Het is een Uitverkorene der Negen, die verlangt om de twee andere schurkachtige moordenaars van onze Verlicht Meester Hiram Abiff te kennen en die de Graad van Uitverkorene der Vijftien zou willen verwerven.
De Binnendekker sluit de deur, geeft het antwoord door aan de Opziener, die geeft het antwoord door aan de Inspecteur en die weer aan de Meester. Deze geeft opdracht de kandidaat binnen te laten.
De kandidaat komt binnen, maakt vijftien driehoekige passen en treedt dan voorwaarts naar het Altaar, met in de linkerhand een hoofd en de rechterhand in het Teken van Uitverkorene der Negen.
Z\ V\ Mr\ : Waarom vraagt u vergiffenis voor de kandidaat?
Allen: Omdat hij niet schuldig is.
Z\ V\ Mr\ : Als hij niet schuldig is, waarom vraagt u dan vergeving?
Allen: Wij vragen alleen maar om de gunst dat hij wordt toegelaten tot de Graad van Uitverkorene der Vijftien.
Z\ V\ Mr\ : Beschikt hij over de vereiste eigenschappen?
Allen: Wij staan voor hem in!
Z\ V\ Mr\ : Als het dan zo gestemd is, laat hij dan knielen!
De hier aanwezige Uitverkorenen der Vijftien vragen mij om u toe te laten tot deze Graad zodat u huns gelijke wordt. Acht u zich in staat om de Geheimen van deze Graad te bewaren en om dat te bevestigen door een plechtige Gelofte?
Dan nemen de Inspecteur en de Opziener de kandidaat het hoofd uit de hand, leggen zijn rechterhand op de Bijbel en hij legt de volgende Gelofte af.
 

Gelofte

Ik, , zweer en beloof op de Heilige Bijbel om nooit te openbaren waar ik deze Graad heb ontvangen en om nooit bekend te maken wie er aanwezig waren bij mijn Aanneming.
Ik beloof om niemand in deze Graad aan te nemen zonder daartoe volmacht te hebben ontvangen van mijn meerderen en geen enkele Aanneming bij te wonen tenzij dat geschiedt in een regelmatige Loge van deze Graad, en alle Geheimen nauwkeurig in mijn hart te bewaren die mij na mijn Gelofte worden toevertrouwd.
Ik stem er in toe als ik dat verzaak, dat ik van voren verticaal en horizontaal word opengesneden en gedurende acht dagen in de open lucht te worden blootgesteld, zodat mijn ingewanden ten prooi zullen vallen aan vliegen, muggen en andere insecten.
Ik stem erin toe dat mijn hoofd wordt afgehouwen en op de hoogste plaats ter wereld wordt tentoongesteld, en om dezelfde straf ten uitvoer te leggen aan degenen die deze Graad ontluisteren en hun Eden verzaken.
Moge God mij hierin bijstaan. Amen.
De kandidaat staat op. De Zeer Verlicht Meester geeft hem Woorden, Tekens en Aanraking.
Het eerste Teken wordt gemaakt door zich de Ponjaard onder de kin te brengen en vervolgens naar beneden te halen als om zich open te snijden.
Het tweede Teken is het Antwoordteken en is gelijk aan het Leerlingsteken, de vingers aaneen en de duim haaks.
De Aanraking wordt gegeven door elkaar de duim naar de buik te brengen als om die open te snijden.
Het Heilige Woord in deze Graad is 'Zerbal' en wordt geantwoord met 'Benhakar'.
Het Paswoord is 'Heleham'.
 

Historisch Bouwstuk

Z\ V\ Mr\ : Mijn Waarde Broeder, u heeft vernomen in de Graad van Uitverkorenen der Negen, die u heeft verworven, dat Abiram, één van de moordenaars, werd gedood in de Grot. Het geraamte dat u in het Oosten ziet is van hem. In zijn hand houdt hij het instrument waarmee hij Hiram Abiff sloeg.
Salomo liet zijn hoofd balsemen, opdat het bewaard zou blijven om te worden tentoongesteld met die van de andere moordenaars als men die gevonden had.
Zes maanden na de dood van Abiram Akiroph ging Bengheber, een van de Opzieners van Salomo, nasporingen doen in het land Geth, dat aan Salomo schatplichtig was. Hij kwam daar te weten dat Sterkin en Oterfut, de twee andere moordenaars van Hiram Abiff, zich daar hadden terug getrokken en zich in veiligheid waanden.
Toen Salomo dat hoorde, zond hij onmiddellijk een brief aan Makahah, koning van Geth en drukte de wens uit die hij koesterde om de schuldigen te ontdekken en hun hun gerechte straf te doen ondergaan. Vervolgens koos Salomo vijftien van de meest waardige Broeders en ijverigste Vrijmetselaren; in dat aantal waren begrepen de negen die eerder op zoek waren gegaan naar Abiram Akiroph. Zij vertrokken op de 15e dag van de maand Thamma, overeenkomend met juni bij ons, en zij kwamen op de 28e van dezelfde maand aan in het land Geth. Zij overhandigden de brief aan Makahah die, verbijsterd door het bericht, terstond opdracht gaf om op de meest nauwgezette wijze te laten zoeken naar de twee misdadigers, en dat ze moesten worden overgegeven aan de Israëlieten. Hij zou zichzelf gelukkig achten als hij zijn land kon ontdoen van zulke monsters.
Drie dagen werden besteed aan uiterst nauwkeurige onderzoekingen. Zerbal en Heleham waren de eersten die ze ontdekten in de steengroeve van Bendaka. Ze werden geboeid en met ijzers beladen waarop de misdaad beschreven stond die zij hadden begaan en ook de soort straf die hun was toegedacht. Zij kwamen in Jeruzalem aan op de 15e dag van de volgende maand, genaamd Ab en ze werden voor Salomo geleid die hun hun zware misdaad verweet en bevel gaf ze op te sluiten in de Toren van Achiazar tot aan het tijdstip van bestraffing. De volgende ochtend om 10 uur werden ze aan twee palen vastgemaakt om nek en voeten, en de handen van achteren gebonden. Hun lichamen werden kruiselings opengesneden van de borst tot onderaan toe. Zij verbleven in die toestand gedurende acht uren. De vliegen en andere insecten kwamen zich tegoed doen aan hun bloed en ingewanden. Hun gegil en hum gekerm was zo erbarmelijk dat zij zelfs het hart roerden van hun beulen. Die hieuwen ze toen het hoofd af en wierpen hun lichamen over de muur van Jeruzalem zodat zij als aas dienden voor de raven en het verscheurend gedierte.
 

Catechismus

Z\ V\ Mr\ : Broeder Inspecteur, zijt gij Uitverkorene der Vijftien?
Insp\ : Mijn ijver en mijn arbeid hebben mij die Graad verschaft.
Z\ V\ Mr\ : Waar bent u aangenomen?
Insp\ : Door Salomo zelf in de audiëntiezaal.
Z\ V\ Mr\ : Waarom, en bij welke gelegenheid heeft hij u tot die Graad verheven?
Insp\ : Omdat ik behoorde tot diegenen die op zoek gingen naar de twee schavuiten.
Z\ V\ Mr\ : Hebt u zelf ook inlichtingen verzameld?
Insp\ : Jazeker Zeer Verlicht Meester, en als ik niet door Salomo was aangewezen zou ik niettemin gepoogd hebben om de dood van Hiram Abiff te wreken.
Z\ V\ Mr\ : Hebt u veel vreugde beleefd bij het aanzien van de bestraffing der schuldigen?
Insp\ : Hun koppen, die ik op mijn Cordon draag zijn daarvan het bewijs.
Z\ V\ Mr\ : Wat beduiden die drie koppen?
Insp\ : Ze stellen die van de moordenaars van Hiram Abiff voor.
Z\ V\ Mr\ : Waarom hebt u het over drie koppen, terwijl u toch maar op zoek was naar twee?
Insp\ : Omdat de eerste al ter dood was gebracht.
Z\ V\ Mr\ : Hoe luiden de namen van degenen die u naar Jeruzalem hebt gebracht?
Insp\ : De ene heette Sterkin, de andere Oterfut.
Z\ V\ Mr\ : Hoe werden zij gevonden?
Insp\ : Door de inspanning van Bengheber, een Opziener van Salomo.
Z\ V\ Mr\ : Welke maatregel trof Salomo om ze te pakken te krijgen?
Insp\ : Hij schreef aan Makahah, Koning van Geth, om zijn wens over te brengen om nauwkeurige nasporingen te doen.
Z\ V\ Mr\ : Wie bracht de brief van Salomo naar Makahah?
Insp\ : Zerbal, de Kapitein van de Wacht.
Z\ V\ Mr\ : Maakte Makahah bezwaar tegen het verzoek van Salomo?
Insp\ : Neen, integendeel. Hij gaf gidsen mee aan de Wacht.
Z\ V\ Mr\ : Waar werden de daders gevonden?
Insp\ : In een steengroeve.
Z\ V\ Mr\ : Hoe werden de twee schurken ontdekt?
Insp\ : Door een tip van een herder.
Z\ V\ Mr\ : Wie ontdekten hen het eerst?
Insp\ : Zerbal en Heleham, na vijf dagen van zoekacties.
Z\ V\ Mr\ : Waarvan waren hun ketenen gemaakt?
Insp\ : Van stukken ijzer in de vorm van vierkante staven, waarop de misdaad was gegraveerd die zij hadden begaan, en ook de straffen die zij moesten ondergaan op bevel van Salomo.
Z\ V\ Mr\ : Op welke dag kwamen zij in Jeruzalem aan?
Insp\ : De 15e van de maand Ab, overeenkomend met onze maand juli.
Z\ V\ Mr\ : Hoeveel meesters koos Salomo uit voor deze tocht?
Insp\ : 15, waaronder mij.
Z\ V\ Mr\ : Waren er geen andere mensen bij u?
Insp\ : Koning Salomo gaf ons troepen mee als bescherming.
Z\ V\ Mr\ : Wat deed u met de beide misdadigers bij uw terugkeer in Jeruzalem?
Insp\ : We brachten ze onmiddellijk voor Salomo.
Z\ V\ Mr\ : Welk bevel gaf hij?
Insp\ : Nadat hij ze bittere verwijten had toegevoegd wegens de enormiteit van hun misdaad gaf hij bevel aan Achizaro, Grootmeester van zijn Huis, om ze op te sluiten in de Toren die naar hem was genoemd, waarna ze de volgende morgen om 10 uur zouden worden ter dood gebracht.
Z\ V\ Mr\ : Welk soort doodstraf moesten ze ondergaan?
Insp\ : Zij werden naakt bij de hals en voeten aan twee palen vastgemaakt, de handen achter de rug gebonden. Vervolgens werd hun lijf opengesneden van de borst tot onderaan toe.
Z\ V\ Mr\ : Bleven zij langdurig in die toestand?
Insp\ : Zij bleven aldus blootgesteld aan de hitte van de zon, zodat vliegen en andere insecten hun vlees aanvraten en zij kermden zo erbarmelijk dat zij zelfs het hart van hun beulen roerden.
Z\ V\ Mr\ : Wat deed men toen met ze?
Insp\ : De beulen, enigszins vertederd door hun lijden, hakten hun het hoofd af en gooiden hun lijken over de muren van Jeruzalem om als aas voor de wilde dieren te dienen.
Z\ V\ Mr\ : Wat deed men met de koppen?
Insp\ : Op last van Salomo werden die op staken gezet om te worden te kijk gesteld op de poorten van Jeruzalem. Ze moesten als voorbeeld dienen, zowel voor het volk als voor de werklieden aan de Tempel.
Z\ V\ Mr\ : Hoe heette de moordenaar.
Insp\ : Volgens de Uitverkorene der Negen noemde hij zich Abiram Akiroph. Maar die naam was twijfelachtig. Zijn ware naam was Hobben en hij was de oudste van de drie broers.
Z\ V\ Mr\ : Hoe werden hun koppen te kijk gesteld?
Insp\ : In het Zuiden, het Oosten en het Westen; die van Abiram Akiroph in het Oosten, die van Sterkin op de Westerpoort en die van Oterfut in het Zuiden.
Z\ V\ Mr\ : Om welke reden werden hun koppen zo tentoongesteld op de Poorten van Jeruzalem?
Insp\ : Omdat ieder van hen zijn gewelddaad had bedreven aan een Poort van de Tempel. In het Zuiden gaf Oterfut de Eerwaarde Meester Hiram Abiff een slag met de Maatstaf; in het Westen sloeg Sterkin hem met de Winkelhaak en aan de Oosterpoort maakte Abiram Akiroph de moord af met een Hamerslag.
 

Sluiting

Z\ V\ Mr\ : Broeder Inspecteur, Hoe laat is het?
Insp\ : Zes uur in de avond.
Z\ V\ Mr\ : Waarom zes uur in de avond?
Insp\ : Omdat op dat uur de moordenaars hun laatste adem uitbliezen en de Wraak was voltooid.
Z\ V\ Mr\ : Aangezien de dood van onze Eerwaarde Meester Hiram Abiff is vergolden door de wrede marteling van zijn moordenaars moeten wij tevreden zijn en gaan rusten.
Men maakt het Teken en de Slagen.


home