Rituaal voor de graad van Schots Ridder of Ridder van St. Andries

Dit rituaal dateert uit de achttiende eeuw. Sinds 1854 wordt in deze graad in Nederland niet meer gewerkt. Deze graad bestaat eigenlijk uit drie graden, Schots Leerling, Schots Gezel en Schots Meester, die echter tijdens één inwijdingsceremonie werden verleend. Dit rituaal vertoont inhoudelijk grote overeenkomst met het rituaal voor de graad van Groot-Schot van St. Andries uit de Schotse Ritus.


Schots Leerling

Beschrijving der Loge en hetgeen daartoe behoort.

In het Oosten van de Loge vindt men een Troon, waarop een armstoel. In het Westen twee armstoelen voor de Opzieners. In het Oosten voor den Troon aan de rechterzijde moet staan een tafeltje, bijwijze van een Altaar, hierop het wetboek, een dubbele driehoek en twee gekruiste degens. In het midden der Loge ligt het Tableau, waarop een Dubbele Driehoek, boven dezelve de Zon en de Maan, onder dezelve zeven Trappen, alle besloten in een getande rand.
Om het Tableau staan 27 Lichten, alle langs het Zuiden van het Tableau, met een tusschenruimte van het 26e tot het 27e licht, aan de Z.West staande. Alles wat tot Decoratie van de Loge is, moet van een bloedroode couleur zijn. Alle de Bbr\ zijn in het zwart gekleed en moeten gedecoreerd zijn met een bloedroode zijden Band, hangende van den Rechterschouder naar de Linkerheup, en een wit tablier met een bloedroode zoom (zoo men franjes aan verkiest, moeten dezelve van Goud zijn) en voorts met een Degen gewapend.
De wijze van kloppen is 26 elkanderen onmiddellijk opvolgende en één slag op zich zelve.
Titels en benaming der beambten en verdere broeders:
De Meester wordt geheeten Zeer Uitmuntende Meester.
De twee Opzieners worden geheeten Uitmuntende Broeders. Voorts verkiest ieder Kapittel zoovele en zoodanige Officieren of Beambten als hetzelve zal noodig oordeelen; deze worden alle genaamd Zeer Achtbare Broeders.

Opening

De Zeer Uitmuntende Meester op den Troon gezeten zijnde, plaatst zich een Br\ met een ontblooten Degen (of zijdgeweer) in de rechterband, de Punt opwaarts, aan de Linkerzijde van den Troon. Alle de Broeders staan op.
Z\ U\ Mr\ vraagt aan de 1e Opziener:
Uitmuntend Broeder, zijt gij Schotsch Meester?
1e Opz\ :
Zeer Uitmuntend Meester, ik heb het groote Licht gezien.
Mr\ :
Waarom hebt gij U tot Schotsch Meester doen aannemen?
1e Opz\ :
Om mijn volkomenheid te bevorderen, mijn wetenschap uit te breiden en mijn Broederen nut te doen.
Mr\ :
Wie zijt gij?
1e Opz\ :
Ik ben één der oudste Broederen.
Mr\ :
Zijt gij door de Graden der Drievoudige Driehoek gereisd?
1e Opz\ :
Ik heb de Sleutel tot alle Loges.
Mr\ :
Dewijl Gijlieden de Sleutels tot alle Loges hebt, zoo verkondigt de Broederen ten Noorden en ten Zuiden, dat ik deze Schotsche Leerlingsloge zal openen door 26 en 1 slagen.
De Beide Opzieners verkondigen dit.

De Mr\ staat op en slaat 26 en 1 slagen, hetgeen door de Opzieners herhaald wordt.

De Mr\ en alle de Bbr\ trekken hunne Degens houdende dezelve Perpendiculair, doen met hetzelve het symbolisch leerlingsteeken, de Mr.. zegt:
Uitmuntende, Zeer Achtbare Broederen, de Schotsche Leerlingsloge is geopend, en steekt de degen weer op, hetwelk door ieder gevolgd wordt, alle slaan 26 en 1 slagen in hunne handen en doen de gewone toejuiching.
Vervolgens doet de Mr\ een kleine redevoering betreffende het oogmerk der bijeenkomst, waarna men op de volgende wijze overgaat tot de


Receptie

De Recipiandair is zonder degen met ontbloot boofd, gekleed als Elu, echter het tablier en de band zoodanig vastgemaakt, dat het eerste vanzelf met een ruk is af te trekken en het andere af te nemen.
De Br\ Terrible brengt de Recipiandair in die stand aan de Deur der Loge, doet 26 en 1 slagen. De 1e Opz\ slaat evenzoo en zegt:
Zeer Uitmuntend Meester, men klopt evenals de Schotsche Meester, wanneer zij een Leerling aanbrengen.
De Mr\ klopt als voren en zegt:
Uitmuntend Broeder 2e Opziener, zie wie er is.
De 2e Opz\ klopt alsvoren aan de binnenzijde van de Deur. De Terrible beantwoordt dit aan de buitenzijde. De 2e Opz\ trekt zijn degen, opent de deur en vraagt:
Wie komt ons in onze verheven arbeid storen?
Terrible:
Het is een oud Broeder, die langen tijd in het Zuiden gewerkt heeft en deelgenoot wenscht te worden van ons groot geheim.
2e Opz\ , zijn degen opstekend, doet de deur wederom toe, klopt en herhaalt dit aan den Meester.

Mr\ :
Uitmuntend Broeder, onderzoekt of diegene, die men aanbiedt bekwaam is om in ons groot geheim te deelen.
2e Opz\ gaat naar de deur en klopt 26 en 1 slagen. Terrible beantwoordt dit.

2e Opz\ opent de deur en vraagt:
Wie zijt gij?
Terrible:
Ik ken het groot Geheim.
2e Opz\ :
Is hij, die gij aanbiedt, bekwaam om er in te deelen?
Terrible:
Hij heeft 9 jaren met mij in het Zuiden gearbeid en ik sta voor hem in.
Mr\ :
Uitmuntend Broeder, breng hem in de Loge.
2e Opz\ gaat naar de deur, klopt en dit beantwoord zijnde, opent dezelve en grijpt met de Linkerhand de rechterhand van den Candidaat en werpt met de rechterhand een bloedroode band om den hals van denzelve, trekkende hem daarmede met 7 rukken van de deur tot naar den stoel van den 1e Opz\ . De Terrible geeft den Candidaat bij iedere ruk een stoot tegen den rug.

De Candidaat naast den stoel van den 1en Opz\ staande, doet de 2e Opz\ 7 slagen (4 en 3) op den hamer van den 1en Opz\ , welke deze hem aanbiedt en zegt:
Uitmuntend Broeder, hier is een oud Broeder die deelgenoot begeert te worden van ons groot geheim.
1e Opz\ beziet den Candidaat van het hoof d tot de voeten, rukt hem het tablier en het lint van Elu af, werpt het een en ander hem voor de voeten, klopt 26 en 1 slagen en zegt:
Zeer Uitmuntend Meester, ik biede U een oud Broeder aan, die gaarne ons groot geheim wenscht te weten.
Mr\ zegt tegen den Candidaat:
Dewijl gij het groot Geheim zoekt, zoo bekent gij het niet te weten?
Candidaat antwoordt:
Ja.
1e Opz\ :
Zeer Uitmuntend Meester, hij erkent zijn onwetendheid.
Mr\ slaat 7 malen.

De Opzieners gaan naar hunne plaatsen. latende de Candidaat staan met de roode band om den hals, even voor hunne zetels en recht over het Tableau.

Alle de Bbr\ staan op, rangeeren zich ten Zuiden en ten Noorden van hun Tableau; de 1e Br\ ten Zuiden en de 1e Br\ ten Noorden trekken hunne degens, houden dezelve perpendiculair achter den rug en gaan naast elkander over het Tableau tot voor den Candidaat, bezien dezelve en gaan terug achter de overige Bbr\ tot hunne vorige standplaatsen aan het Tableau; dit wordt door alle de Bbr.. verricht twee aan twee, hierna steken de Bbr\ hunne degens op en keeren tot hunne zitplaatsen terug.

De Opzieners staan op.

Mr\ :
Uitmuntend Broeder 1e Opziener, dat de Candidaat tot de duisternisse wederkeere en zijn reizen volbrenge, teneinde het groote Licht te zoeken.
1e Opz\ blindt den Candidaat en laat hem 7 maal van het W\ tot het N\ , O\ en Z\ rondom het Tableau reizen.

Slaande de Bbr\ intusschen 7 malen op hun tabliers; deze reizen volbracht zijnde, klopt de 1e Opz\ 26 en 1 slagen en zegt:
Zeer Uitmuntend Meester, hij heef t zijn reizen volbracht.
Mr\ :
Uitmuntend Broeder 1e Opziener, doe den Candidaat wederom keeren tot het Licht en overgaan in een plaats van vreugde en tevredenheid.
2e Opz\ ontbindt den Candidaat.

Mr\ :
Welaan Uitmuntende Broederen Opzieners, doet den Candidaat de 7 Trappen als Schotsch Leerling opklimmen, voorts met 3 schreden tot mij naderen en vervolgens op dezelfde wijze terugkeeren.
De Candidaat doet zulks houdende de beide Opzieners hunne degens kruisgewijze op deszelfs rug.

De Voorz\
zegt: Welaan Uitmuntend Broeder, doet den Candidaat alsnu tot het Altaar naderen ten einde hij zijne beloften aflegge op eene plechtige wijze. De Opzieners brengen den Candidaat voor het Altaar, doen hem nederknielen en zijn banden op den dubbele driehoek leggen, steeken hunne degens op en keeren naar hunne plaatsen terug.

Mr\ geeft een slag, alle Bbr\ staan op en Mr\ vraagt voorts aan de Candidaat de

Belofte

Belooft gij als een eerlijk man, als een waardig Uitverkoren Meester Vrijmetselaar de Geheimen der Schotsche Leerlingen heilig en getrouw te bewaren, en alle wetten en plichten dezer graad te achtervolgen, gehoorzamen en nakomen, en bij verzuim en verbreking van het een en ander U te onderwerpen aan de verschrikkelijke straf tegen ontrouwe verbrekers hunner beloften gesteld.
Wat is Uw antwoord?
De Candidaat antwoordt:
Ja, ik beloove zulks.
Mr\ :
Waarde Broeder, gij verdient in onze hooge graad te worden ingewijd, het Groot Geheim is nooit verloren geweest, sta op, voegt U aan de rechterzijde des troons. Thans hebt gij het recht U als Schotsch Leerling te kleeden. De Mr\ . geeft hem hierop het Schotsch tablier en zegt vervolgens op deze of dusdanige wijze: Broederen, schoon wij U waardig gekeurd hebben in de hooge Graad van Schotsch Leerling te worden aangenomen, is het echter, niet dan bij Trappen, dat gij de geheimen der Schotsche graden deelachtig worden kunt; thans zijt gij gebracht als tot in het voorportaal, vergenoeg U voor het tegenwoordige hiermede en laat de korte schets, die gij vooralsnog ontvangen hebt, U als in verwondering houden opgetogen; thans zijt gij met de Dubbele Driehoek bekend gemaakt geworden. Gij hebt uwe belofte op dezelve afgelegd, de volmaaktheid van dit Figuur moet U leeren, steeds naar meerdere volmaaktheid Uwer kennisse te streven; want gelijk dit tevens in zich bevat de beginselen des cirkels in het vierkant, en alzoo het voornaamste der wiskundige figuren is, zoo moet ook voortaan de Deugd het beginsel en leidsvrouw Uwer daden zijn, tracht dan nimmer dezelve uit het oog te verliezen, maar steeds hoe langer hoe meer te betrachten. Ga nu voor een oogenblik heen. Ik zal in Uwe afwezigheid de gedachten der Broederen afvragen, of zij U waardig keuren, verder bevorderd te worden, om in het groot geheim te deelen.
De Nieuw aangenomene Schotsch Leerling wordt hierop door de 2e Opz\ buiten de Loge gebracht en de Terrible overgegeven.

De Mr\ trekt den degen, alle de Bbr\ staan in orde, doet het teeken met dezelve en klopt evenals bij het openen van de Loge 26 en 1 slagen en zegt:
Uitmuntende en Zeer Achtbare Broederen, de Schotsche Leerlingsloge is gesloten.
De beide Opzieners herhalen dit.

Alle de Bbr\ doen het teeken, het handgeklap en gejuich, als bij het openen.

Schotsch Metgezel

De decoratie der Loge als in de Leerling-Loge.
Het Tableau is mede hetzelfde liggend nu op de Dubbele Driehoek een Cirkel, om het Tableau zijn mede 27 Lichten geplaatst als volgt: ten Z.O. 9, ten Z.W. 9 en ten N.W. 9. Op het Altaar ligt nu boven de Dubbele Driehoek een Cirkel.
Voor de Troon ter Linkerzijde wordt nu geplaatst een Lessenaar, waarop een Rol of wel een groot stuk papier of perkament, waarop met Zeer Royale Letters onder elkanderen zijn geschreven de navolgende woorden, zijnde zooveel benamingen van Hoofddeugden:
Standvastigheid
Getrouwheid
Dapperheid
Matigheid
Gehoorzaamheid
Menschlievendheid
Voorzichtigheid
Ter wederzijde van deze Lessenaar staat een Br\ met ontbloote Degen, de punten op de Lessenaar houdende, als om dezelven te bewaren en te beschermen.
De Rol of Lijst der Deugden is met een Rood Kleed bedekt, en wordt door de Bbr\ wachters ontbloot gelijk hierna in de Receptie zal worden gezegd.
De slagen geschieden door 3 maal 9 elkanderen opvolgende slagen, elken reize de 9e slag iets harder doende en tevens een weinig rusten:
De opening der Loge is mede evenals die van de Leerlingsloge doende de Mr\ en de verdere Bbr\ het symbolisch Compagnonsteeken met den degen en het handgeklap door 3 maal 9 slagen geschiedende voorts op de volgende wijze de

Receptie

De Terrible brengt den Candidaat gekleed als Schotsch Leerling aan de Deur en klopt 3 maal 9.
De 2e Opz\ klopt evenzoo en zegt:
Zeer Uitmuntend Meester, men klopt evenals de Schotsche Meester wanneer hij iemand tot Schotsch Metgezel aanbiedt.
De Voorz\ :
Zie, Uitmuntend Broeder, wat men begeert.
De 2e Opz\ klopt aan de binnenzijde der deur, de Terrible herhaalt dit. De 2e Opz\ opent de deur en zegt:
Wat begeert gij?
Terrible:
Hier is een waardig Broeder, die de deugd zoekt.
De 2e Opz\ doet de deur toe, gaat naar zijn plaats, klopt 3 maal 9 slagen en herhaalt deze woorden:
Het is een waardig Broeder, die de deugd zoekt.
Mr\ :
Onderzoekt, of hij zulks verdiend heeft en of er iemand voor hem instaat.
De 2e Opz\ gaat naar de deur, klopt 3 maal 9 en wordt even-zoo beantwoord door de Terrible, opent de deur en vraagt:
Heeft hij het verdiend, en zijt gij borg voor hem?
Terrible:
De Candidaat heeft niet geschroomd teneinde het groote geheim deelachtig te worden, weder te keeren tot de Duisternissen en ik sta voor hem in.
De 2e Opz\ doet de deur toe, klopt, en herhaalt dit gezegde aan den Mr\ .

Mr\ :
Uitmuntend Broeder, laat ons aan dit verzoek voldoen, breng hem in de Loge.
De 2e Opz\ gaat naar de deur, klopt 3 maal 9, wordende door de Terrible beantwoord, opent de deur en vat de Candidaat met de rechterhand bij de linkerhand en brengt dezelve alzoo bij den 1en Opz\ , slaat op de hem aangeboden hamer 7 gelijke slagen en zegt:
Uitmuntend Broeder 1e Opziener, hier is een Broeder gekleed als wij, die de Deugd zoekt.
De 1e Opz\ herhaalt deze woorden aan de Z\ U\ Mr\ .

Mr\ :
Heeft hij de deugd verdiend, Broeder 1e Opziener?
1e Opz\ :
Zeer Uitmuntend Meester, hij heeft zelfs in de duisternissen gereisd om ons Groote Geheim te zoeken.
De Candidaat wordt voor de zitplaatsen der Opzieners geplaatst.

Mr\ :
Uitmuntende Broederen, wij, die het Groot Geheim kennen, en weten wat de wisselvalligheden onze Schotsche Orde ondergaan heeft, ons is bewust, dat wij alle gevaren alleen te boven zijn gekomen, door onzen moed, door het betrachten der deugd, aan welke wij ons bijzonder hebben toegewijd, treedt toe, herinnert U dezelve, opdat wij in ons verheven werk gelukkig en voorspoedig zouden kunnen voortgaan.
De beide Opzieners gaan hierop recht over het Tableau naar den Lessenaar; intussen ontdekken de daar geplaatste Bbr\ de Lijst of Rol der Deugden. De 2 Opzieners trekken hun degens, leggende dezelve kruisgewijze op de Rol, bezien dezelve en omhelzen elkanderen, gaan voorts naar den troon, geven de Z\ U\ Mr\ de hand van vriendschap, steken hunne degens op en keeren tot hunne zitplaatsen terug. De beide Opz\ gezeten zijnde, staan de 1e Br\ ten Z. en de 1e Br\ ten N. op, ontblooten hunne degens, houden dezelve perpendiculair voor de borst, treden voorwaarts naar de Lessenaar, bezien de Rol der Deugden, en gaan ieder na de tegenovergestelde zijde, namentlijk, de Br\ uit de Z.Kolom, gaat naar de N.Kolom en blijft voor den stoel staan. Ditzelfde doen alle de Bbr\ .

Dit door alle verricht zijnde, treden zij voorwaarts om alle naar hunne vorige zitplaatsen terug te keeren edoch aan den getanden rand van het Tableau genaderd zijnde, blijven zij stilstaan en geven elkanderen over het Tableau de linkerhand, houdende hunne degens zoo hoog mogelijk gekruist tegen elkanderen. Formeeren alzoo het Metaalgewelf. De Meester zegt hierop (in substantie) tegen den Candidaat:
Beschouwt met eerbied deze aandoenlijke vertooning; Deugd, Vriendschap en Moed bezielen de harten en regelen de de daden der Broederen Schotsche Metgezellen, begeert gij nu met een oprecht en ernstig gemoed één hunner te worden?
De Candidaat antwoordt:
Ja.
De Bbr\ steeken hunne degens op en passeeren voorbij elkanderen over het Tableau naar hunne plaatsen.

Mr\ :
Broeder 1e Opziener, geleidt den Candidaat bij de opengeslagen Rol der Deugden, teneinde hij zich één derzelve uitkieze.
De 1e Opz\ geleidt de Candidaat voor den Lessenaar en zegt:
Broeder, beziet dit tafreel, kies nu aandachtig en bedaard een der zeven hoofddeugden uit, welke gij hierin vermeld vindt, teneinde U voor Uw volgenden leeftijd aan dezelve bij uitzondering lot te wijden, en steeds dezelve zoo volkomen mogelijk te betrachten.
De Candidaat, de Rol der Deugden beziende, terwijl intusschen de 1e Opz\ naar zijn plaats terugkeert.
De Candidaat, nadat hij een der Deugden heeft uitgekozen, gaat naar de 1e Opz\ en zegt aan deze welke Hoofddeugd hij uitgekozen heeft, ter bijzonderen uitoefening en toewijding.
De 1e Opz\ dit vernomen bebbende, geleid den Candidaat tot aan den voet van het Altaar, doet hem voor hetzelve staan, slaat 3 maal 9 slagen op hetzelve en zegt
: Zeer Uitmuntend Meester, deze gevende hem tot toenaam de door hem uitgekozen Deugd Broeder verzoekt tot nieuwe vorderingen te mogen worden toegelaten.
De Mr\ houdt thans een redevoering tot den Candidaat, vooreerst over de graad welke hij begeert, de deugden welke hier worden uitgeoefend en voornamelijk met opzicht tot de deugd, welke door den Candidaat is uitgekozen en zegt voorts:
Welaan, Uitmuntend Broeder 1e Opziener, doe den Candidaat reizen.
De 1e Opz\ vat den Candidaat met de linkerhand bij de rechterhand, zet hem de uitgetrokken degen op de Borst, welke deze met de Linkerhand vasthoudt, doet hem 7 maalen reizen om het Tableau door het Z., O., N. naar het Westen. Dit verricht zijnde, klopt bij 3 maal 9 slagen en zegt:
Zeer Uitmuntend Meester, de Broeder heeft zijn reizen volbracht.
Mr\ :
Welaan, Uitmuntende Broederen 1e en 2e Opzieners, doet den Candidaat de Trappen als Schotsch Metgezel opklimmen en voorts met 3 Metgezelschreden tot mij naderen dezelve eveneens terugwaarts doende.
De beide Opzz\ geleiden den Candidaat op de Trappen, hunne degens ontbloot, hem kruisgewijze voor de Borst houdende.

Dit verricht zijnde, zegt de Mr\ :
Deze teruggang kan U en ons allen afbeelden, hoe een waar en ijverig Vrijmetselaar zich altijd moet bepalen binnen den Cirkel der Deugd, zoodat hij hetzij ter linkerzijde zijne schreden wendende, bij steeds het pad der deugd blijft betreden en alle zijne gangen door dezelve laat besturen en afpassen.
Uitmuntende Broederen Opzieners, doet de Candidaat nu tot het Altaar naderen teneinde hij op het wetboek de belofte aflegge.
De Opzz\ verrichten dit, evenals in de Leerlingsloge, en keeren naar hunne zitplaatsen; voorts wordt de belofte met gelijke bewoordingen gedaan, den Candidaat afgevraagd en door hem afgelegd.

De Meester zegt hierop:
Broeder gij zijt dubbel waardig bevonden een onzer te zijn, het Groot Geheim is nooit verloren geweest, het is wel bewaard, sta op gevende hem hierop de ontblootte degen in de hand wapen U even gelijk wij allen, dat moed U beziele! Deze kling strekke om Uzelve en alle deze Broederen te beveiligen en te beschermen, thans zijt gij
Schotsch Metgezel. Door dezen tweeden graad zijt gij wel wederom nader aan de volmaaktheid gekomen, echter zijt gij er nog ver van verwijderd.
Gij hebt Uwe belofte afgelegd in de Cirkel, de volmaakste der figuren, waaruit ook alle anderen voortvloeien, om U steeds te herinneren dat alle Uwe daden juist moeten zijn afgepast en binnen de bepaalde kring besloten en tevens om het gehee1 en al te overtuigen, dat de verzameling der Schotsche Broederen het Middelpunt aller deugden uitmaakt. Ga nog een wijle tijds buiten deze vergadering, teneinde in Uwe afwezigheid de gedachten der Broederen te vragen, of zij U waardig keuren tot verdere bevordering te worden toegelaten.
De 2e Opz\ brengt de Nieuw aangenomene buiten de Loge en geeft hem over in de handen van de Terrible.

Voorts wordt de Loge ook gesloten als in de Leerlingsloge, alleenlijk de slagen worden gegeven 3 maal 9.

Groot Schotsch Meester

De Decoratiën der Loge en de kleeding der Bbr\ blijven dezelfde. Een weinig voor den Troon aan de rechterzijde, nabij het Altaar wordt geplaatst de standaard van St. Andries, zijnde een witte vaan aan wederzijde een rood kruys op deze wijze, X, en de woorden St. Andries met gouden Letters. Het Tableau moet zijn als volgt:
Bovenaan de Zon en Maan, even hieronder de woorden: Post Tenebras Lux
Voorts een ledig vierkant schijnende te rusten op 4 gebroken Colommen, welker Capiteelen aan de vier hoeken te zien zijn. Op dit vierkant is geplaatst een Vierkante Kist, welker deksel zoodanig moet openstaan, dat men in het Westen tegen deszelfs binnenzijde kan zien, waarop een Driehoek met Hebreeuwsche Letters geschreven is het woord Jehovah. In de Kist zelve zijn drie goude penningen, op de eene de Letter J, op de tweede de Letter B en op de derde de Letters M\ B\ . Onderaan het Tableau zijn afgebeeld de 7 Trappen des Tempels, gebeel verbroken, voorts ruïnen van Muren, Pilaren en dergelijke. Langs het Tableau zijn geplaatst 3 maal 3 maal 3 lichten, ten Z.O., Z.W. en N.W.
De slag is mede 3 maal 3 maal 3; de 3e slag iets harder.
De opening der Loge geschiedt evenals in de Schotsch Metgezels Loge, met dit onderscheid, dat de Bbr\ het Schotschmeesterteeken met de hand geven en het handgeklap door 3 maal 3 maal 3 geschiedt. Vervolgens rangeeren alle de Broeders zich aan het Tableau, trekken hunne degens, leggen dezelve in een cirkelachtige gedaante met de Punten tegen elkanderen over hunne voeten.
De Terrible brengt de Candidaat gekleed als Schotsch Metgezel, gewapend aan de deur der Loge en klopt 3 maal 3 maal 3. De 2e Opz\ gaat naar de deur en klopt evenzoo. De Terrible herhaalt dit. De 2e Opz\ opent de deur en vraagt:
Wat wilt gij?
De Terrible zegt: Uitmuntend Broeder, deze waardige en hierbij te voegen den door hem uitgekozen Deugd Broeder, gekleed, gewapend als wij, verzoekt de hoogste Graad van Volmaaktheid.
De 2e Opz\ sluit de deur, slaat 3 maal 3 maal 3 en herhaaalt aan den Z\ U\ Mr\ deze woorden. De Mr\ zegt:
Uitmuntend Broeder, doe hem binnenkomen.
De 2e Opz\ gaat naar de deur, klopt 3 maal 3 maal 3 en wordt door de Terrible beantwoord.

De 2e Opz\ vat de Candidaat bij de rechterhand en brengt hem bij de 1e Opz\ , gevende 7 gelijke slagen op den door den 1en Opz\ aan hem aangeboden hamer. Zoodra de 2e Opz\ met de Candidaat bij den 1en Opz\ gekomen is en de 7 slagen op de hamer gegeven heeft, zegt de Z\ U\ Mr\ :
Te wapen, Zeer Uitmuntende en Zeer Achtbare Groot Schotsch Meesters, te wapen, de banier is opgericht, houd u gereed te strijden.
Alle de Bbr\ nemen hunne degens in de hand op een groote slag van den Mr\ , vervolgens gaan de twee Bbr\ ten N. en ten Z. welke het dichtst bij het W. zijn, tezamen over het Tableau naar den standaard, leggende hunne degens kruisgewijzen tegen dezelve en trekken ze dus in die richting nederwaarts en keeren achter de Bbr\ om, naar hunne zitplaatsen en blijven voor dezelve staan, hunne ontbloote degens met de Punt opwaarts houdende.
Ditzelfde doen de Bbr\ telkens twee van het W. beginnende; nadat ieder voor zijn gewone zitplaats is teruggekeerd, zegt de 2e Opz\ tegen den 1en Opz\ :
Uitmuntende Broeder, deze waardige Br\ , gekleed als wij en alzoo gewapend, verzoekt de hoogste graad van volmaaktheid.
De 1e Opz\ klopt 3 maal 3 maal 3 en herhaalt deze woorden aan den Z\ U\ Mr\ .

De Mr\ zegt:
Uitmuntend Broeder 1e Opziener, doet de Candidaat 7 maal reizen door het Zuiden aanvangende.
Voordat de reis aanvangt treden de Bbr\ een weinig voorwaarts tot aan het Tableau, zoodat de 1e Opz\ met den Candidaat er achter omheen gaat.

De 1e Opz\ geleidt den Candidaat bij de hand; gedurende deze reize slaan de Bbr\ hunne uitgetrokken klingen tegen elkanderen. De reize volbracht zijnde, klopt de 1e Opz\ en zegt:
Zeer Uitmuntend Meester, de waardige en ... Br\ heeft zijn reizen volbracht.
De Mr\ zegt:
Welaan Uitmuntende Broederen Opzieners, doet den Candidaat als Groot Schotsch Meester tot mij naderen, en evenzoo terugkeeren.
De beide Opzz\ geleiden den Candidaat met ontbloote degens in de hand, de punt opwaarts houdende, en doen hem deze schreden voor- en achterwaarts verrichten. Dit gedaan zijnde zegt de Mr\ :
Waarde en ... Broeder, de 3 Schreden, welke gij voor- en achterwaarts hebt gedaan, strekken ten blijken, hoe gij voortaan met verzekerde treden in den Tempel der Deugden zult kunnen voortwandelen, daar gij met gerustheid op den reeds door U afgelegden weg hebt kunnen terugzien en zonder wroeging of vrees hebt kunnen terugkeeren tot de plaats vanwaar gij Uwe reize begonnen hebt, dat voortaan kennis en ware verlichting U van Rondomme bestieren en bestralen mogen, is mijn wensch en vast vertrouwen.
Uitmuntende Broederen Opzieners, dat de Candidaat de twee Kruisslagen op den rug en op de borst ontvange en doe hem dan tot mij naderen, opdat hij de belofte als groot Schotsch Meester op de Plechtigste wijze aflegge.
De beide Opzz\ , nadat de 1e Opz\ hem met de Degen een kruisslag op de Borst gegeven heeft en de 2e Opz\ zulks op den Rug, eveneens verricht heeft, geleiden hem voor het Altaar, doen hem voor hetzelve nederknielen en de rechterhand op het wetboek leggen en blijven aan weerzijde van hem staan met ontbloote degens. De Mr\ doet den Candidaat de volgende belofte afleggen:

Belofte

Ik, ..., beloof op de Plechtigste wijze, bewust van de alomtegenwoordigheid des Oppersten Bouwheers van het Geheelal en in het Midden dezer Achtbare vergaderde Broederen, dat ik de geheimen der Hoogverhevene Schotsche graden getrouw zal bewaren en nimmer aan wie het zouden mogen zijn, op eenige hoegenaamde wijze dezelve ontdekken, voorts dat ik de Orde der Schotsche Ridders na mijn vermogen zal voorstaan en beschermen, terwijl ik tevens plechtig betuige, dat de schending dezer mijne belofte, alle straffen verdient, welke ontrouwe Broederen ondergaan moeten, rekenende ik mij alsdan waardig op de schandelijkste wijze uit de bijeenkomst der Broederen Vrijmetselaren en in het algemeen van alle eerlijke lieden gebannen te worden.
De Mr\ vraagt hierop aan den Candidaat:
Hebt gij volkomen begrepen de zin en de beteekenis der woorden door U thans uitgesproken, gevoelt gij de uitgestrektheid der verplichtingen, welke gij op U genomen hebt en de kracht der verbintenis, welke gij Uzelve vrijwillig hebt opgelegd?
De Candidaat antwoordt:
Ja.
De Mr\ zegt:
Welaan Uitmuntende Broederen 1e en 2e Opzieners, leidt den Candidaat in het Westen.
De Opzz\ doen dit, houdende den Candidaat in hun midden, de ontblootte degens in de hand.
De Mr\ zegt:
Uitmuntende Broederen, het is tijd ten strijde te gaan en het oude meesterwoord te herinneren, trekt manmoedig ten slagorder op en nadat gij deze nieuwe medebroeder zult beproefd hebben, maakt hem dan deelgenoot van ons Groot Geheim.
De Ceremoniemeester staat op, gaat naar den standaard, neemt dezelve in de rechterhand en stelt zich met dezelve achter de Opzz\ .

Alle de Bbr\ ten Zuiden en ten Noorden scharen zich twee aan twee achter den Ceremoniemeester, hun klingen kruisgewijze tegen elkanderen houdende en marcheerende alzoo 3 maal om het Tableau. De beide Opzz\ met den Candidaat blijven in het Westen en de overige broeders aan weerszijden van het Tableau staan.

De Ceremoniemeester brengt de Standaard op deszelfs vorige plaats en vervoegt zich mede aan het Tableau.

Hierop geleiden de Opzz\ de Nieuw aangenomene tot voor de kist op het Tableau geplaatst en doen hem nederknielen, ontsluiten voorts het deksel, hetgeen moet gemaakt worden, dat hetzelve rechtop blijft staan en doen den nieuw aangenomene het oude meesterwoord Jehovah met Hebreeuwsche Letters aan de binnenzijde des deksels geschreven met Eerbied opmerken, gelijk de 3 in de kist liggende penningen.

De nieuw aangenomene wederom opgestaan zijnde, geleiden de Opzieners hem tot voor den troon en gaan tot hunne zitplaatsen terug.

De Mr\ zegt:
Waarde Broeder, gij hebt Uw beproeving doorstaan en zijt standvastig gebleven; vereenig U nu met ons, om onze glansrijke orde te verdedigen en onze geheimen zorgvuldig te bewaren. Thans hebt gij het recht verkregen Uw hoofd te dekken en nevens ons te zitten. Ik ontvang U dus met dit uitstekend kenmerk der verheven graden van Groot Schotsch Meester. Omhangende hem tevens met een Bloedroode breede Band, gaande van den rechterschouder naar de linkerzijde.

En gij Achtbare Broeder Redenaar, volbrengt thans Uw Plicht en maakt dezen nieuwen Groot Schotsch Meester met de geschiedenis dezer Graad bekend.
De Br\ Redenaar het spreekgestoelte beklommen hebbende, zegt hierop:
Ten tijde der Kruisvaarten naar het Heilig Land, waren de Vrijmetselaren als het meest belangstellende in den Tempel van Salomon, wiens overblijfselen nog in Jerusalem gevonden werden, onder diegenen, welke mede ten strijde gingen en uittogen.
In dien tijd echter, waarin bijgeloof, alle verlichting en ware kennis te keer ging, moesten de Vrijmetselaars zeer zorgvuldig handelen en zich omzichtig verbergen, alleen in Schotland mocht het hun gebeuren, een veilige schuilplaats tegen alle in het werk gestelde hinderlagen en verraderijen te vinden.
Verre echter er af zijnde, om in een strafbare werkeloosheid te blijven, trachtten zij integendeel alles op te sporen, wat eenigszins onze Orde zoude kunnen dienstig zijn; zij besloten dierhalve mede ten kruisvaart te gaan en het Heilig Land te bezoeken. Alomme op de oppervlakte des aardbodems verspreid en verstrooid, verkozen de Vrijmetselaren, ten einde nauwer verbonden te zijn, de Broederen in Schotland zich bevindende, tot hunne hoofden en aanvoerders en voegden zich alle onder hunne banieren, tot Patroon verkiezende de Heilige Andries en togen alzoo onder den naam van Schotsche Ridders van St. Andries naar het Heilig Land.
Hun Moed, Standvastigheid en Deugdzaamheid, deed hun over alle de vijanden zegepralen, zij vermeesterden Jerusalem en verzuimden geen ogenblik, teneinde aan de last der Broederen Vrijmetselaren te voldoen, om zich naar den Tempel te begeven. Zij vonden dezelve geheel verwoest en in puinhoopen veranderd. Het dak was geheel vernield, Zon, Maan en Sterren zag men derhalve als in de open lucht. Aan den ingang vond men de Trappen verbroken, de 2 koperen Colommen, J en B, verbrijzeld in vier stukken, en wel de kapiteelen en voetstukken vonden zij kruisgewijs gelegd, tusschen welke een vierkante kist geplaatst was. Dezelve met veel moeite geopend hebbende, vonden zij daarin 3 gouden muntstukken; op één van dezelve was de Letter J afgebeeld, op de andere de Letter B en op de 3e de letters M.B. Aan de binnenzijde des deksels vonden zij in een Drieboek het heilig en dierbaar oude Meesterwoord Jehovah met Hebreeuwsche Letters.
De ruïnen verder nauwkeurig onderzoekende, vonden zij den ingang van den verborgen grafkelder, binnen welke zij echter door de menigte puin niet konden komen, zij ontdekten echter een Lijkbusch of Doodkist. Met veel omzichtigheid wierpen zij een Band of Koord om dezelve en trachtten die alzoo naar zich toe te halen, doch dit gelukte hun niet dan nadat zij zulks lot zeven reizen hadden beproefd; deze doodkist machtig geworden zijnde, ontdekten zij met groote vreugde, echter met diepe aandoening tevens, dat dezelve de Dierbare overblijfselen van onzen Grooten en voortreffelijken Meester Adon Hiram bevatte; door Moed gesterkt, bezorgden zij dierhalve deze een meer verzekerde en betere begraafplaats, zoodanig een voorganger zijner Broederen waardig.
Alzoo aan de last hun opgedragen voldaan hebbende, keerden zij zegevierende naar hunne woningen terug, en deden verslag van het wedervarende aan hunne Broederen, tevens overgevende de door hun gevonden en medegebrachte vierkante kist, waarin de 3 gouden gedenkpenningen onbeschadigd gebleven waren. Deze Broederen besloten hierop geen anderen Broeder Vrijmetselaar deelgenoot van dit Groot Geheim te maken, dan die alleen die doorstaande blijken van Trouw en Moed en Standvastigbeid hadden gegeven, in één woord; alleen aan zoodanige, welke door uitstekende daden verdiend hadden voorgangers en hoofden hunner B\ te zijn. Ter onderscheiding wapenden en versierden zij zich met een roode Ordeband als Ridder en gebruikten onderling een herkenningswoord, teeken en aanraking.
Staat op en begeeft U met mij voor den troon en zie den Zeer Uitmuntenden Meester aan, teneinde deszelfs onderwijs te ontvangen.
De Mr\ geeft hierop het teeken aldus, hij die het vraagt, legt met de duim uitgestrekt op de linkerschouder en snijdt het lichaam diagonaal door tot op den rechterheup. Hij, die antwoordt brengt de rechterband evenals de vrager op de linkerheup en brengt dezelve langs de buik op de rechterheup.

De aanraking: men geeft elkaar de volle hand, zooals men geleerd heeft in de symbolique Meester-Loge en laat voorts de hand wederzijds zakken tot onder de elleboog, gevende tevens in drie bewegingen, hetzij de arm schuddende of naar zich toetrekkende en terugstootende. Moabon het woord in 3 syllaben, het is Mo-a-bon, het Paswoord Gabaon.

Deze woorden teekenen en aanraking moet de Nieuw-aangenomene bij de Opzz\ gaan herhalen, wanneer hij onder de Bbr\ plaats neemt.

Vervolgens doet de Mr\ een Redevoering betreffende het zedelijke dezer graad, wordende aan ieder Mr\ overgelaten, deze redevoering naar goedkeuring in te richten, mits niet afwijkend van de algemeene bepalingen en instellingen bij de zedelijke gebeurtenis en bedoeling dezer graad voorkomende en welke zoodanig zijn ingericht, dat dezelve in haar geheel zonder verandering ter dezer gelegenheid door den Mr\ kunnen worden voorgelezen.

Hiema wordt de Loge gesloten met de volgende

Instructie

Mr\ : Uitmuntend Broeder Opziener, hoe zijt gij tot Vrij Metselaar aangenomen?
1e Opz\ :
Mijn onkunde beleidende en wederkeerende in de duisternissen, om over te gaan in de plaats van tevredenheid.
Mr\ :
Waar hebt gij het eerste woord van Leerling ontvangen?
1e Opz\ :
Bij de Kolom J.
Mr\ :
Waar dat van Metgezel?
1e Opz\ :
Bij de Kolom B.
Mr\ :
Waar dat van Meester?
1e Opz\ :
In de Binnenkamer.
Mr\ :
Hoe zijt gij in de Schotsche Loge gekomen?
1e Opz\ :
Aan een Koord gebonden en met 7 stooten.
Mr\ :
Wat beteekent dat alles?
1e Opz\ :
Het is een zinnebeeldige voorstelling van het koord, waarmede de Schotsche Ridders den Doodkist van Adon Hiram uit den grafkelder des Tempels trokken en van de 7 harde rukken, eer zij dezelve machtig wierden.
Mr\ :
Hoeveel malen hebt gij uw belofte afgelegd?
1e Opz\ :
Drie malen.
Mr\ :
Waar zijn die aangeteekend?
1e Opz\ :
De eerste in de Dubbelde Driehoek, de tweede in de Cirkel en de derde in de handen van den Zeer Uitmuntenden Broeder in het Heiligdom des Tempels.
Mr\ :
In wat staat waart gij, toen men U voorstelde?
1e Opz\ :
Ontbloot van kleeding, in de onwetendheid omdwalende.
Mr\ :
Wat is U verder overkomen?
1e Opz\ :
Men heeft mij gekleed, gewapend, gedekt en onderwezen.
Mr\ :
Waar is zulks geschied?
1e Opz\ :
Bij het Altaar.
Mr\ :
Hoe en wanneer zijt gij bij het Altaar gekomen?
1e Opz\ :
Nadat ik mijne reizen had afgelegd en twee kruisslagen met degens op mijne borst en mijnen rug had ontvangen.
Mr\ :
Wat beteekenden deze kruisslagen?
1e Opz\ :
Het teeken van St. Andries.
Mr\ :
Waarom juist van St. Andries?
1e Opz\ :
Omdat de Broederen Vrijmetselaren, die uit Schotland ter heirvaart togen, zich den Heiligen Andreas hadden toegewijd en zich met deszelfs kruis versierden.
Mr\ :
Hoedanig zijt gij tot het Altaar genaderd?
1e Opz\ :
In drie schreden.
Mr\ :
Wat is U al verder overkomen?
1e Opz\ :
Men deed mij nederknielen en in handen van den Zeer Uitmuntenden Meester mijne laatste gelofte afleggen; voorts voerde men mij aan den ingang des Tempels en nedergeknield ontdekte men mij het Groote Geheim.
Mr\ :
Waarin bestaat dit Groot Geheim?
1e Opz\ :
Het wordt wel gezien, maar nooit door eenig geluid uitgedrukt.
Mr\ :
Wat gebeurde U al verder?
1e Opz\ :
Men prees mijne standvastigheid, men plaatste mij voor den troon van den Uitmuntenden Meester en ik bekwam het teeken, woord en aanraking.
Mr\ :
Waarin bestaat de waardigheid van Schotsoh Meester?.
1e Opz\ :
Dat hij het Groot Geheim door Deugd verkregen heeft en zich steeds ten strijde gereed houdt.
Mr\ :
Tegen wien trekken de Schotsch Meesters ten strijde?
1e Opz\ :
Tegen allen wien de Deugd haten en hare Tempelen verwoesten, ondeugd en bijgeloof zoeken voort te planten en hunne Broederen benadeelen.
Mr\ :
Wat wierd gij bij U komst in den Tempel gewaar?
1e Opz\ :
De 7 Trappen des Tempels verbroken, de 2 Colommen omvergeworpen, het gewelf vernield, zoodat de Zon, Maan en Sterren te zien waren, voorts vier stukken der koperen Colommen ieder van een elleboog lengte, kruisgewijze liggende, binnen welke geplaatst was een vierkante kist.
Mr\ :
Wat beduidde deze kist?
1e Opz\ :
De hoeksteen des Tempels.
Mr\ :
Wat vond gij in die kist?
1e Opz\ :
Een schat van onberekenbare waarde bestaande in 3 muntstukken en het oude Meesterswoord.
Mr\ :
Waarom moeten de Schotsch Ridders Vrijmelselaars bouwmeesters zijn?
1e Opz\ :
Teneinde na het verdrijven der vijanden van Deugd en goede zede derzelver vervallene Tempel wederom te kunnen opbouwen en dezelve kunstmatig de meeste sieraden bij te zetten, om daardoor anderen de begeerte in te boezemen, hunne loffelijke pogingen en werkzaambeden te leeren kennen, te ondersteunen en met hun mede te werken.
Mr\ :
Waarom is de ordensband van een bloedroode coeleur?
1e Opz\ :
Ter gedachtenis van het vergoten bloed onzer doorluchtige Broederen Schotsche Ridders, welke in de verdediging der Deugd en in het straffen der ondeugd gesneuveld zijn.
Mr\ :
Ten welken einde is U hetzelve geschonken?
1e Opz\ :
Om mij steeds mijne belofte indachtig te maken en mijne verplichtingen te herinneren en namentlijk de Orde tot den dood toe getrouw te zijn, dezelve en alle mijne Broederen ten koste van mijn bloed te verdedigen en te beschermen.
Mr\ :
Hoe oud zijt gij?
1e Opz\ :
Ik heb de hoogste ouderdom bereikt.
Mr\ :
Is alles verricht hetgeen ons heden te doen stond?
1e Opz\ :
Alles is verricht en er staat ons niets meer te doen.
Mr\ :
Uitmuntende 1e en 2e Opzieners, verkondigt aan de Broederen ten Noorden en ten Zuiden dat de Schotsch Meesters Loge gesloten is.
De 1e en 2e Opzz\ doen zulks.

Hierop staan de Bbr\ op, blijven voor hunne zitplaatsen staan en doen het Teeken.

De Zeer Uitmuntende Meester geeft 3 maal 3 maal 3 slagen. De Opzieners herhalen ieder bijzonder deze slagen en eindelijk slaan de Bbr\ op dezelfde wijze in de handen en doen de gewone toejuiching.


home