Beschrijvingsbrief voor het Hoofdkapittel
te houden op zaterdag 4 juni 2005


van het Opperbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland aan de onder het Hoofdkapittel in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname gevestigde Kapittels.
GELOOF HOOP LIEFDE
 
H\ E\ , Z\ V\ , Z\ E\ en E\ Bbr\ ,
De in artikel 21 lid 1 van ons Wetboek voorgeschreven gewone bijeenkomst van het Hoofdkapittel zal jaarlijks gehouden worden op de eerste zaterdag van de maand juni. In 2005 zal deze bijeenkomst derhalve gehouden worden op 4 juni om 13.00 uur.
Plaats van samenkomst: "Huize het Oosten" Rubenslaan 1 te Bilthoven.
De Kapittels wordt verzocht zich te doen vertegenwoordigen op de wijze zoals is voorgeschreven in artikel 22 van ons Wetboek.
Aan de Kanseliers van de Kapittels wordt een formulier toegezonden voor aanmelding van afgevaardigden c.q. vertegenwoordigers. Dit formulier dient vóór 10 mei a.s. ingevuld aan de Grootkanselarij geretourneerd te worden. Uitsluitend afgevaardigden c.q. vertegenwoordigers die op deze wijze zijn aangemeld hebben als stemgerechtigde leden toegang tot bet Hoofdkapittel en ontvangen toegangskaarten daarvoor.
Voor het vaststellen van het aantal afgevaardigden c.q. vertegenwoordigers raadplege u artikel 8 van de statuten en artikel 22 van het Wetboek der Orde.
Dagindeling van het Hoofdkapittel 2005
13.00 uur: Huishoudelijke vergadering

Deze vergadering begint om 13.00 uur en wordt gehouden in de Rode Kapittelzaal.
De agenda voor dit gedeelte volgt hierna.
De deelnemers wordt verzocht zich te kleden in rokkostuum met zwart vest, witte das, terwijl het cordon gedragen wordt met de rode zijde zichtbaar.
Het tablier en de handschoenen worden niet gedragen.
14.00 uur: Theepauze
14.30 uur: Rituele bijeenkomst

Deze zal eveneens plaatsvinden in de Rode Kapittelzaal. De deelnemers wordt verzocht zich te kleden in rokkostuum met zwart vest, witte das, tablier, cordon en handschoenen. Cordon en tablier worden gedragen met de rode zijde zichtbaar.

16.00 uur: Pauze voor het aperitief
16.30 uur: Prinsenmaal
De kleding tijdens het Prinsenmaal is gelijk aan die bij de huishoudelijke vergadering.
Getracht zal worden het Prinsenmaal om 18.00 uur te beëindigen.
Agenda voor de Huishoudelijke Vergadering
1. Opening.
2. Toespraak door de H\ E\ Grootmeester.
3. Appèl nominaal.
4. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag van de Grootkanselier over her werkjaar 2004.
5. Rekening en verantwoording van de Grootthesaurier over het werkjaar 2004.
6. Verslag van de afgevaardigden van de E\ Kapittels ‘De Phoenix’, ‘Agape’ en ‘La Charité’ betreffende de gehouden controle van de boeken en bescheiden over het werkjaar 2004. Goedkeuring van het jaarverslag van de Grootthesaurier en verlening van acquit en decharge aan het Opperbestuur voor het gevoerde financiële beleid in 2004.
7. Toelichting op en bespreking van de begroting van baten en lasten voor het werkjaar 2005 en de voorlopige begroting voor het werkjaar 2006.
8. Aanwijzing van de E\ Kapittels ‘Agapé’, ‘La Charité’ en ‘De Pelikaan’ (met als plaatsvervanger het E\ Kapittel ‘Erasmus’) die de kascommissie 2005 zullen vormen en uit dien hoofde de verificatie van de rekening en verantwoording van de Grootthesaurier zullen uitvoeren, teneinde hierover verslag uit te brengen aan het Hoofdkapittel 2006.
9. Jaarverslag van de Johanna Heilina Stichting over het jaar 2004.
10. Verkiezing van een nieuwe Generaalinspecteur.
Als kandidaat voor deze functie wordt voorgedragen de Z\ E\ Br\ A. (Aloysius) van der Beek, thans Grootthesaurier.
Preadvies van het Opperbestuur: Het Opperbestuur beveelt unaniem aan Br\ Van der Beek te verkiezen als Generaalinspecteur.
11. Verkiezing van een nieuwe Grootthesaurier.
Als kandidaat voor deze functie wordt voorgedragen de Z\ E\ Br\ H.IJ.D. van der Mast, thans Grootceremoniemeester.
Preadvies van het Opperbestuur: Het Opperbestuur beveelt unaniem aan Br\ Van der Mast te verkiezen als Grootthesaurier.
12. Verkiezing van een nieuw lid van het Opperbestuur.
Daar leden van het Opperbestuur volgens artikel 26 van ons Wetboek ten hoogste zes jaar zitting hebben, treedt de Z\ V\ Br\ Ph. Visser af. In zijn plaats wordt de E\ Br\ N.J. Breedveld, thans 58 jaar en gehuwd, lid van het E\ Kapittel "Le Profond Silence" D\ Deventer voorgedragen. Opleiding Sociale Academie, applicatie Sociaal Recht en thans gepensioneerd
Br\ Nicolaas Jan Breedveld is in 1979 aangenomen als Leerlingvrijmetselaar in de A\ L\ ‘De Arbeidsvloer’ heeft in die Loge bijna alle functies uitgeoefend waaronder die van Voorzittend Meester.
In 1988 ingewijd in het E\ Kapittel "Le Profond Silence", E\ Mr\ geweest van 1998 tot en met 2003. Br\ Breedveld is een actief lid van de vrijmetselarij en is lid van meerdere obediënties.
Is profaan ook actief als vrijwilliger bij Humanitas en wet in een werkgroep die zich met armoedevraagstukken bezig houdt.
Zijn kandidaatstelling wordt ondersteund door de E\ Kapittels: ‘De Geldersche Broederschap’, ‘Le Profond Silence’, ‘De Pelikaan’, ‘De Markeroos’ en ‘De Gelderse Roos’.
Preadvies van het Opperbestuur: Het Opperbestuur beveelt unaniem aan de E\ Br\ N.J. Breedveld als lid van het Opperbestuur te verkiezen.
13. Verkiezing van een nieuw lid van het Opperbestuur.
In verband met het deelachtig worden van het G\ L\ van de Z\ E\ Br\ ir. O.J. Koets moet een nieuw lid voor het Opperbestuur worden voorgedragen. Voorgesteld wordt E\ Br\ drs. E.P. Kwaadgras.
Br\ Evert Kwaadgras, geboren op 4 januari 1945, studeerde Klassieke talen aan de universiteit te Leiden. In 1990 is hij benoemd tot conservator van de verzamelingen van de Orde, een functie die hij tot op heden bekleedt. Br\ Kwaadgras is in 1987 aangenomen in de A\ L\ ‘La Flamboyante’ O\ Dordrecht en heeft daar ook de meestergraad verkregen. Later werd hij lid van de A\ L\ ‘L’Age d’Or’ in Leiden, waarvan hij om. Voorzittend Meester is geweest. In 1991 is hij ingewijd bij het E\ Kap\ ‘La Flamboyante’. Is lid van vele obediënties, waaronder volledig lid van de Quatuor Coronati Lodge no. 2076 in Londen, maar beschouwt het eerste "vervolgpad" dat hij betrad, de rozenkruisgraad zoals die wordt uitgevoerd op gezag van het Hoofdkapittel van de Hoge Graden, nog steeds als één van de meest waardevolle werkwijzen die de Vrijmetselarij rijk is, een graad die werkelijk stimuleert tot diepgaande reflectie op de strekking van de Vrijmetselarij in al haar verschijningsvormen. Hij ziet zijn benoeming in het Opperbestuur als een waardevolle kans actiefbij te dragen aan bet behoeden van die graad. Zijn kandidaatstelling wordt ondersteund door de E\ Kapittels ‘La Flamboyante’, ‘De Eendracht’, ‘Erasmus’ en ‘Via Lucis’.
Preadvies van het Opperbestuur: Het Opperbestuur beveelt unaniem aan de E\ Br\ drs. E.P. Kwaadgras als lid van het Opperbestuur te verkiezen.
14. Rondvraag
15. Sluiting
 
Mededelingen betreffende het Hoofdkapittel
De kosten van deelname aan het Prinsenmaal zijn vastgesteld op € 25,00 per couvert (inclusief 2 aperitief en 2 wijn). Het daarvoor verschuldigde bedrag zal door de Grootkanselarij worden bijgeschreven op de jaarlijkse rekening voor het betreffende Kapittel.
Ook leden van onze Orde die als bezoeker het Hoofdkapittel willen bijwonen zijn van harte welkom. De bezoekers dienen zich via de Kanselier van hun Kapittel aan te melden.
Uitsluitend afgevaardigden c.q. vertegenwoordigers en bezoekers die d.m.v. het eerdergenoemde aanmeldingsformulier zijn opgegeven kunnen aan het Prinsenmaal deelnemen. Aanmeldingen die niet tenminste één week voor het Hoofdkapittel ongedaan zijn gemaakt, worden in rekening gebracht.
De Bbr\ vertegenwoordigers van Kapittels buiten Nederland en de uitgenodigde gasten wordt eveneens verzocht het aanmeldingsformulier vóór 10 mei 2005 aan de Grootkanselarij te retourneren.
Het onderling ruilen van toegangskaarten is alleen toegestaan na melding hiervan aan de Grootkanselier.
De deelnemers worden dringend verzocht hun auto niet te parkeren op het terrein van "Huize het Oosten". In de nabije omgeving is voldoende parkeergelegenheid. "Huize het Oosten" is uitsluitend toegankelijk via de hoofdingang.
 
Inwijdingen
Er zijn in Nederland 7 Kapittels die in 2004 geen leden hebben ingewijd.
Het E\ Kap\ ‘Het Zuiderkruis’ D\ Temeuzen heeft in 2004 5 nieuwe leden ingewijd.
 
Het ledenbestand
Ook in 2004 is het aantal leden afgenomen. Zie daarvoor ook de tabel op de volgende pagina.
Het verloop, van alle Kapittels tezamen in de laatste elfjaar, ziet er als onderstaand uit:

Jaar

Inwijdingen

Wederopnemingen

Overleden

Bedankt

Afname

1994

77

6

62

145

124

1995

77

4

49

111

79

1996

80

7

54

106

73

1997

79

12

45

102

56

1998

76

5

52

93

64

1999

87

15

60

101

59

2000

71

8

55

82

58

2001

69

4

42

86

55

2002

97

11

59

109

60

2003

68

6

52

81

59

2004

71

10

52

81

52

De afname bij de Nederlandse Kapittels lag de laatste vijfjaar als volgt:
in 2000 44, in 2001 46, in 2002 42, in 2003 60 en in 2004 45.
Leden die 33 jaar of langer lid zijn van de Orde der Hoge Graden:
Er zijn, tot en met het einde van 2004, 175 leden 33 jaar of langer lid van onze Orde.
De Kapittels
In aantal Kapittels van onze Orde, 37, is geen wijziging gekomen.
 
De samenstelling van het Opperbestuur voor het werkjaar 2004 – 2005

Grootmeester

H\ E\ Br\ ir. H.N.J. Vögeli

Generaalinspecteur

Z\ V\ Br\ Ph. Visser

Grootopziener

Z\ E\ Br\ W.B. Vernout

2e Grootopziener

Z\ E\ Br\ ir. D.H. van den Bobbelsteen

Grootredenaar

Z\ E\ Br\ dr. M.J.M. de Haan

Grootkanselier

Z\ E\ Br\ J.E. Smit

Grootthesaurier

Z\ E\ Br\ A. van der Beek

2e Grootkanselier

Z\ E\ Br\ V. Verkruisen

Groot Bouw- en Meubelmeester

Z\ E\ Br\ drs. C.J. Hacken

Grootceremoniemeester

Z\ E\ Br\ H.IJ.D. van der Mast

Grootarchivaris en 2e Grootceremoniemeester

Z\ E\ Br\ ir. O.J. Koets †

Assistent Grootceremoniemeester titulair

Z\ E\ Br\ P.G. Kok
   

Gedeputeerd Grootmeesters
 

Nederlandse Antillen

Z\ V\ Br\ R.H.C. Winkel

Aruba

Z\ V\ Br\ J.G.J. Vrieswijk

Suriname

Z\ V\ Br\ ing. R.E.I. Emanuelson
   

Ereleden van het Opperbestuur
 

Erelid

Z\ V\ Br\ G. Boerman

Erelid

Z\ V\ Br\ K. Booden

Erelid

Z\ V\ Br\ J.A. Veening

Het Hoofdkapittel
Het Hoofdkapittel vond plaats op 1 juni 2004 in "Huize het Oosten" te Bilthoven.
Voor nader informatie wordt verwezen naar het Protocol van het Hoofdkapittel in "Het Rozekruis" 2004 no. 2.
Ritualen ‘Tussengraden’
De ritualen van de tussengraden op een CD-rom zijn bescbikbaar.
Samenwerking met de Kapittels
De verstandhouding met de Kanseliers en de overige bestuurders van de Kapittels is goed te noemen.


Aantal leden per Kapittel in 2004

pppppppppppppppppppppp

1-1-2004

Bij
nieuw

Bij
Over-
schrijving

Bij
Weder-
toelating

Sub-totaal

Af
Overleden

Af
bedankt

Af
Over-
schrijving

31-12-2004
totaal

1 La Bien Aimée

61

1

0

0

62

3

2

0

57

2 L’Union Royale

26

1

0

0

27

0

3

0

24

3 Concordia Vincit Animos

31

1

0

0

32

1

1

0

30

4 De Geldersche Broederschap

55

3

0

0

58

4

3

1

50

5 Willem Frederik

35

2

0

0

37

0

2

0

35

6 Ultrajectina

50

3

2

1

56

2

1

1

52

7 La Flamboyante

53

4

0

2

59

1

8

1

49

8 Le Profond Silence

49

3

0

0

52

0

1

0

51

9 De Vriendschap

48

0

0

0

48

1

1

0

46

10 L’Union Provinciale

108

4

0

0

112

3

7

0

102

11 Vicit Vim Virtus

41

2

0

1

44

0

5

0

39

12 Gooi en Eemland

36

0

0

1

37

1

2

0

34

13 Noord-Holland

44

0

0

0

44

2

1

0

41

14 De Delta

56

3

0

0

59

2

1

1

55

15 Silentium

36

0

0

0

36

1

3

0

32

16 De Eendracht

44

0

0

0

44

3

0

0

41

17 Concordia

34

4

1

0

39

0

1

0

38

18 De Rode Roos

40

2

0

0

42

2

0

0

40

19 Silentio et Fide

39

3

0

0

42

0

1

1

40

20 De Phoenix

47

2

2

0

51

0

2

0

49

21 Agapé

54

4

0

1

59

1

2

1

55

22 La Charité

44

0

0

0

44

5

2

2

35

23 De Pelikaan

38

2

0

0

40

1

3

0

36

24 Erasmus

41

3

1

0

45

1

0

0

44

25 Fides Frisia

38

1

0

0

39

1

2

0

36

26 De Markerroos

40

2

0

0

42

1

1

0

40

27 Rosa Rubra

39

1

0

1

41

3

4

0

34

28 D’Eglantier

38

2

1

0

41

0

2

0

39

29 Via Lucis

29

2

0

0

31

2

2

0

27

30 Het Lichtend Kruis

52

0

0

1

53

4

0

1

48

32 Het Zuiderkruis

42

5

0

0

47

1

4

0

42

33 De Eenhoorn

58

3

0

0

61

2

3

0

56

35 De Gelderse Roos

42

3

2

1

48

2

0

0

46

Sub totaal

1488

66

9

9

1572

50

70

9

1443
                   

B-1 De Vergenoeging

51

1

0

0

52

2

4

0

46

B-2 El Sol Naciente

68

2

0

0

70

0

2

0

68

B-3 Concordia Creat Felicitatem

38

1

0

1

40

0

5

0

35

B-4 Faja Lobi

34

1

0

0

35

0

0

0

35

Totalen

1679

71

9

19

1769

52

81

9

1627

 
Balans per 31 december 2004

 
 
31 december 2004

31 december 2003

Activa:
   

Inventaris

1,00

1,00

Computer

900,00

-

Regalia

12.120,00

14.090.00

Debiteuren

5.499,59

8.526,00

Effecten

363.573,84

349.874,00

Postbank

17,66

17,66

ABN-Amro Bank

4.399,21

8.280,82

Idem, spaarrekening

10.153,18

0,00

Totaal der Activa

396.604,81

380.789,48
     

Passiva:
   

Vermogen

379.764,60

367.196,46

Liefdeskas

11.352,97

6.352,97

Voorziening reiskosten

3.000,00

--

Voorziening "Het Rozekruis"

--

2.000,00

Crediteuren

2.468,91

5.240,05

Totaal der Activa

396.604,48

380.789,48

De effecten (obligaties en bankbrieven zijn op balans opgenomen tegen de nominale waarde.
Op basis van de beurskoersen ia de waarde per balansdatum € 399.231,--
De rekening van de Liefdekas is als volgt samengesteld
Saldo per 1 januari 2004 € 6.352,97
Toegevoegd uit de Ordekas € 5.000,00
Saldo per 31 december 2004 € 11.352,97
De "voorziening reiskosten" is opgenomen om de kosten voor een bezoek aan Aruba, de Nederlandse Antillen en Suriname zo gelijk mogelijk over de komende jaren te verdelen


Staat van Baten en Lasten over 2004
 
Uitkomst 2004

Begroting 2004

Uitkomst 2003

Baten:
     

Bijdragen van leden

23.504,00

23.500,00

23.338,00

Inwijdingen

931,00

800,00

891,00

Rente

21.357,03

21.000,00

21.631.38

Totaal der Baten

45.792,03

45,200,00

45.860,38
       

Lasten:
     

Hoofdkapittel

4.145,10

1.800,00

1.726,03

Opperbestuur

8.506,91

9.000,00

12.732,67

Kanselarij

3.124,96

3.000,00

5.765,65

Thesaurie

110,40

300,00

191,68

Huisvesting

675,00

700,00

675,00

Het Rozekruis

8.583,80

7.000,00

7.153,84

Afschrijving computer

431,61

2.500,00

0,00

Liefdekas

5.000,00

5.000,00

5.000,00

Jubilea kapittels

650,00

-

-

Brochures

1.447,91

-

-

Regalia

402,50

-

-

Fonds 2003

-

-

382,92

Diversen

145,70

700,00

401,44

Totaal der lasten

33.223,89

30.000,00

34.029,29
       

Voordelig resultaat

12.568,14

15.000,00

11.831,09

 
Hoewel de afdracht in 2004 ongewijzigd is gebleven en het aantal leden is gedaald ligt het totaal der afdrachten hoger dan in 2003. De oorzaak hiervan is dat in 2004 de Kapittels in Suriname, na drie jaar ontheffing, de afdracht weer gaan betalen.
De couponrente is op kasbasis geadministreerd.
Het aantal inwijdingen lag iets hoger dan in 2003 en € 131,-- hoger dan begroot.
De hogere kosten betreffende het Hoofdkapittel zijn gemaakt ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe Grootmeester.
Door het opnemen van een aantal foto’s in kleur ter gelegenheid van de installatie van de nieuwe Grootmeester liggen de kosten van ‘Het Rozekruis’ hoger dan begroot.
De aangeschafte computer wordt in driejaar afgeschreven.
De voorgenomen aanschaf van een kopieermachine is nog met gerealiseerd.
Het resultaat is € 2.731,86 ongunstiger dan begroot.


Begroting van Baten en Lasten 2006
 
Voorlopige begroting 2006

Herziene begroting 2005

Voorlopige begroting 2005

Baten:
     

Bijdragen van leden

22.000

22.760

23.000

Inwijdingen

900

900

800

Rente

20.000

20.500

21.000

Totaal der Baten

42.900

44.160

44.800
       

Lasten:
     

Hoofdkapittel

3.000

3.000

1.800

Kosten Grootofficieren

10.000

10.000

14.000

Kanselarij

3.000

3.000

3.000

Thesaurie

300

300

300

Huisvesting

700

700

700

Het Rozekruis

10.000

10.000

7.000

Afschrijvingen

1.000

1.000

2.500

Liefdekas

5.000

5.000

5.000

Diversen

400

660

700

Totaal der lasten

33.400

33.660

35.000
       

Voordelig resultaat

9.500

10.500

9.800

 
Door het teruglopen van het aantal leden en het aflossen van hoogrentende obligaties zullen de baten wat lager liggen dan eerder begroot.
Ter stimulering van het bezoek aan het Hoofdkapittel zijn de kosten wat hoger begroot.
De kosten Grootofficieren zijn lager begroot omdat de reiskosten naar "de West" gelijkmatiger over de jaren verdeeld zullen worden.
Teneinde de kwaliteit van ‘Het Rozekruis’ te handhaven zullen de kosten toenemen.
Wegens de voorgenomen aanschaffing van een kopieermachine en de aanschaffing van een computer voor de kanselarij is voor afschrijving € 1.000,-- begroot.


VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE OVER HET BOEKJAAR 2004

Ondergetekenden, G.P.J. van Wieringen, vertegenwoordiger van het E\ Kap\ "De Phoenix" no. 20, W.G. Boswinkel, vertegenwoordiger van het E\ Kap\ "Agapé" no. 21 en drs. M.L. Hagen, vertegenwoordiger van het E\ Kap\ "La Charité" no 22, tezamen vormende de commissie tot het nazien van de rekening en verantwoording van de Grootthesaurier over het jaar 2004, verklaren hierbij:
de balans per 31 december 2004, sluitende met een vermogen van € 379.764,60 en de staat van baten en lasten over het werkjaar 2004, sluitende met een voordelig saldo van € 12.568,14 te hebben nagezien en akkoord bevonden.
Zij stellen voor het Opperbestuur acquit en decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer gedurende het boekjaar 2004.
‘s-Gravenhage, 1 april 2005
voor het E\ Kap\ "De Phoenix" no.20 w.g. G.P.J. van Wieringen
voor het E\ Kap\ "Agapé" no.21 w.g. W.G Boswinkel
voor het E\ Kap\ "La Charité" no. 22 w.g. drs. M.L. Hagen
NB.
De originele, getekende, verklaring is opgenomen in het archief van de Orde der Hoge Graden.

terug naar vorige pagina