Beschrijvingsbrief voor het Hoofdkapittel te houden op Zaterdag 5 juni 1999

 
Van het Opperbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland.
Aan de onder het Hoofdkapittel in Nederland, de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname gevestigde Kapittels.

GELOOF, HOOP EN LIEFDE

H.E, Z.V., Z.E. en E. Bbr.,
 
Daar de in artikel 21 lid 1 van ons Wetboek voorgeschreven jaarlijkse bijeenkomst van het Hoofdkapittel steeds gehouden zal worden op de eerste zaterdag van de maand juni, wordt deze bijeenkomst in 1999 gehouden op 5 juni a.s. ‘s-namiddags om 13.00 uur in “Huize het Oosten” Rubenslaan 1 te Bilthoven
De Kapittels wordt verzocht zich te doen vertegenwoordigen op de wijze zoals is voor­geschreven in artikel 22 van ons Wetboek.
Aan de Kapittels wordt een formulier toegezonden voor aanmelding van afgevaardigden c.q. vertegenwoordigers. Dit formulier dient vóór 17 me1 1999 ingevuld aan de Grootkanselarij toegezonden te worden
Uitsluitend afgevaardigden c.q vertegenwoordigers die op deze wijze zijn aangemeld ont­vangen toegangskaarten voor het Hoofdkapittel. Voor het vaststellen van het aantal afgevaardigden c.q. vertegenwoordigers raadplege men artikel 8 van de Statuten der Orde en artikel 22 van het Wetboek der Orde
 
Het Hoofdkapittel kent de volgende vijf onderdelen:
1. Huishoudelijke vergadering.
Deze vangt aan om 13.00 uur en wordt gehouden in de “rode’ Kapittelzaal.
De agenda voor dit gedeelte volgt hierna. De deelnemers wordt verzocht zich te kleden in rok met zwart vest, terwijl het cordon dient te worden gedragen met de rode zijde naar buiten Het tablier en de bandschoenen worden met gedragen.
2. Theepauze.
3. Rituele bijeenkomst
Deze zal eveneens plaatsvinden in de “rode’ Kapittelzaal. De deelnemers wordt verzocht zich te kleden in rok met zwart vest, tablier, cordon en bandschoenen. Tablier en cordon met de rode zijde naar buiten
4. Pauze voor aperitief.
5. Prinsenmaal.
De kleding is gelijk aan die tijdens de huishoudelijke vergadering Getracht zal worden het Prinsenmaal te beëindigen om ca. 18.30 uur.
 
Agenda voor de huishoudelijke vergadering
 
1. Opening
2. Toespraak door de H.E. Grootmeester
3. Appèl Nominaal.
4. Voorstel tot het verzenden van drie telegrammen, t.w.
a. aan Hare Majesteit de Koningin.
b. aan de Ged. Grootmeester voor de Nederlandse Antillen en Aruba (indien niet aanwezig op het Hoofdkapittel)
c. aan de Ged. Grootmeester voor Suriname (indien niet aanwezig op het Hoofdkapittel).
5. Bespreking en goedkeuring van het jaarverslag van de Grootkanselier over 1998.
6. Rekening en verantwoording van de Grootthesaurier over het werkjaar 1998.
7. Verslag van de afgevaardigden van de E.Kapp. De Delta, “Silentium” en “De Eendracht betreffende de gehouden controle van de boeken en bescheiden over het werkjaar 1998.
8. Goedkeuring van het Jaarverslag van de Grootthesaurier en verlening van acquit en decharge aan het Opperbestuur voor het gevoerde financiële beleid in 1998
9. Toelichting op en bespreking van de begroting van baten en lasten voor het werkjaar 1999 en de voorlopige begroting voor het werkjaar 2000.
10. Aanwijzing van de E.Kapp. “Silentium’, “De Eendracht’ en “Concordia” (met als plaatsvervanger het E.Kap. De Rode Roos”) die de kascommissie 1999 zullen vormen en uit dien hoofde de verificatie van de rekening en verantwoording van de Grootthesaurier zullen uitvoeren, teneinde hierover verslag uit te brengen aan het Hoofdkapittel in het jaar 2000.
11. Jaarverslag van de Johanna Heilina Stichting over het jaar 1998.
12. Verkiezing van een nieuw lid van het Opperbestuur.
Daar leden van het Opperbestuur volgens art. 26 lid 1 van ons Wetboek ten hoogste zes jaar zitting hebben zal Z.E.Br. C.J Nederveen aftreden. In zijn plaats wordt als lid van het Opperbestuur E.Br. Philippus Visser, lid van het E.Kap. “De Markeroos D.  Enschede, voorgedragen.
Br. Visser is thans 55 jaar. Hij ving zijn profane werkzaamheden aan bij de Haagse Hervormde Kindertehuizen. Vervolgens was hij werkzaam als docent bij de opleiding agogisch werk. Daarna werd bij directeur bij een jeugdhulpverlenings­centrum. Thans is hij als vrijwilliger betrokken bij sociale programma’s in de 3de wereld en Oost Europa.
In de Symbolieke graden was hij van 1981 tot 1983 en van 1996 tot heden voorz.Mr. Ook in vijf andere obediënties is hij voorzitter geweest, waaronder het E.Kap. ‘De Markeroos.
Zijn kandidaatstelling wordt ondersteund door de E.Kapp. “De Gelderse Broederschap”, “Le Profond Silence”, “De Pelikaan”, “De Markeroos” en “De Gelderse Roos”.
Pre-advies van het Opperbestuur:
Het Opperbestuur beveelt unaniem aan voornoemde kandidaat voor het lidmaatschap van het Opperbestuur te verkiezen.
13. Rondvraag
14. Sluiting.
 
Mededelingen betreffende het Hoofdkapittel
 
De kosten van deelname aan het Prinsenmaal zijn vastgesteld op ƒ 50,-- per couvert (incl. 2 aperitief en 2 glazen wijn bij de maaltijd). Het verschuldigde zal door de Grootkanselarij worden gefactureerd aan de betreffende Kapittels
Ook leden van onze Orde die als bezoeker het Hoofdkapittel willen bijwonen zijn van harte welkom.
Zij dienen zich op te geven bij en af te rekenen met de Kanselier van hun Kapittel Uitsluitend afgevaardigden, vertegenwoordigers en bezoekers die zich via hun Kanselier hebben aangemeld kunnen deelnemen aan het Prinsenmaal.
Aanmeldingen die met tenminste twee dagen vóór het Hoofdkapittel zijn geannuleerd worden in rekening gebracht.
De vertegenwoordigers van Kapittels buiten Nederland en de uitgenodigde gasten wordt eveneens verzocht hun aanmeldingsformulier vóór 17 mei a.s bij de Grootkanselarij in te leveren.
Het onderling ruilen van toegangskaarten is alleen toegestaan na overleg met de Grootkanselier.
De aanwezigen wordt dringend verzocht hun auto niet te parkeren op het terrein van ‘Huize het Oosten’ In de nabije omgeving is voldoende parkeergelegenheid.
 
Jaarverslag van de Grootkanselier over het werkjaar 1998
 
Ledenbestand
Wederom is het aantal leden afgenomen.
Het verloop in de laatste vijfjaar ligt als volgt:
 


 

Inwijdingen

Wederopn.

Overleden

Bedankt

Afname

1994

77

6

62

145

124

1995

77

4

49

111

79

1996

80

7

54

106

73

1997

79

12

45

102

56

1998

76

5

52

93

64

Daar jaarlijks gemiddeld per Kapittel slechts 2 nieuwe leden worden ingewijd en gemiddeld meer dan 4 leden overlijden of bedanken neemt jaarlijks het ledental met gemiddeld 2 leden per Kapittel af.
 
De Kapittels
Het aantal Kapittels van onze Orde (38) is dit jaar wederom ongewijzigd gebleven.
 
Het Opperbestuur
Wegens het bereiken van de 75-jarige leeftijd is Z.V.Br. L.V. Vladàr afgetreden als lid van het Opperbestuur (zie Wetboek art. 26 lid 1). Voorgesteld door het Opperbestuur en ondersteund door de Kapp. uit zijn regio werd Z.E.Br. O.N. Visser geïnstalleerd als lid van het Opperbestuur.
Zoals gebruikelijk kwam het Opperbestuur vier keer in dit werkjaar in Grootbesogne bijeen.
 
De Grootkanselarij
De archiefmedewerker E.Br. Chr. Kortleven beëindigde zijn werkzaamheden aan het archief.
Deze functie is thans nog vacant. Verder kwam geen wijziging in de personele bezetting.
 
Her Hoofdkapittel
Het Hoofdkapittel vond plaats op 6 juni 1998 in “Huize het Oosten” te Bilthoven. Deze lokatie bleek goed te voldoen voor onze werkzaamheden. Besloten is ook in 1999 in Bilthoven het Hoofdkapittel te houden.
 
Het Rozekruis
De 72ste jaargang bevatte vier nummers, waarvan 3 en 4 waren samengevoegd in het decembernummer. Besloten is dit blad voortaan driemaal per jaar te laten verschijnen behoudens een belangrijke toename van kopij.
 

Kapittels

1/1/’98

ingew.

van ander kap.

wedertoel.

sub

overl.

bedankt

naar ander kap.

31 dec ’98

1 La Bien Aimée

85

3

-

-

88

4

3

-

81

2 L’Union Royale

41

1

1

-

43

1

1

 

41

3 Concordia Vincit Animos

45

2

-

-

47

-

2

1

44

4 De Geld. Broederschap

79

1

-

-

80

4

8

1

67

5 Willem Frederik

48

1

-

-

49

2

2

1

44

6 Ultrajectina

57

3

1

-

61

-

3

-

58

7 La Flamboyante

74

2

-

-

76

2

1

-

73

8 Le Profond Silence

58

1

-

-

59

3

1

1

54

9 De Vriendschap

51

1

1

1

54

1

1

1

51

10 L’Union Provinciaal

109

6

2

-

117

2

12

1

102

11 Vicit Vim Virtus

33

2

-

-

35

2

1

1

31

12 Gooi- en Eemland

54

4

-

-

58

2

3

-

53

13 Noord-Holland

57

2

-

-

59

3

1

-

55

14 De Delta

66

4

2

-

72

2

5

-

65

15 Silentium

48

-

-

-

48

2

2

-

44

16 De Eendracht

58

2

-

-

60

2

4

-

54

17 Concordia

46

5

-

-

51

3

3

-

45

18 De Rode Roos

48

-

-

-

48

2

3

2

41

19 Silentio et Fide

39

2

-

-

41

1

-

-

40

20 De Phoenix

43

2

3

1

49

-

2

-

47

21 Agapè

56

2

1

-

59

1

1

-

57

22 La Charité

50

1

-

1

52

-

3

-

49

23 De Pelikaan

51

1

-

-

52

1

1

-

50

24 Erasmus

54

1

-

1

56

-

-

-

56

25 Fides Frisia

42

2

-

-

44

-

2

1

41

26 De Markeroos

59

3

-

-

62

1

-

-

61

27 Rosa Rubra

52

1

-

1

54

-

3

1

50

28 D’Eglantier

41

2

-

-

43

-

1

-

42

29 Via Lucis

40

1

-

-

41

1

6

1

33

30 Het Lichtend Kruis

53

2

-

-

55

-

-

-

55

31 Kennemerroos

31

-

-

-

31

1

-

-

30

32 Het Zuiderkruis

35

2

1

-

38

-

1

-

37

33 De Eenhoorn

65

2

1

-

68

2

2

-

64

35 De Gelderse Roos

47

2

-

-

49

1

3

-

45

subtotaal

1815

66

13

5

1899

46

81

12

1760

B1 De Vergenoeging

82

7

-

-

89

4

12

1

72

B2 El Sol Naciente

67

3

-

-

70

-

-

-

70

B3 Concordia Creat Felicitatem

35

-

-

-

35

-

-

-

35

B4 Fajalobi

36

-

-

-

36

2

-

-

34

totalen

2035

76

13

5

2129

52

93

13

1971

 
 
Jaarverslag van de Grootkanselier over het werkjaar 1998
Staat van Baten en Lasten over 1998
van de Orde van Vrijmetselaren
onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland
 

 

uitkomst 1998

begroting 1998

Baten

 

 

Bijdragen van leden

74.632,-

74.500,-

Inwijdingen

2.160,-

2.100,-

Regalia

686,25

100,-

Rente

44.159,72

47.000,-

Totaal der baten

121.637,97

123.700,-

 
 

Lasten

 

 

Hoofdkapittel

3.721,-

3.500,-

Grootbesogne/Grootofficieren

6.695,55

8.000,-

Kanselarij

51.212,67

52.000,-

thesaurie

404,50

1.000,-

Het Rozekruis

15.341,08

18.000,-

Huisvesting

11.592,74

11.600,-

Drukwerken

660,28

3.000,-

Liefdekas

15.000,-

17.500,-

Fonds 2003

7.500,-

7.500,-

Diversen

-

2.000,-

Totaal der lasten

112.127,90

124.100,-

Overschot resp. tekort

9.150,07

- 400,-

 
Bij de baten valt in heet bijzonder de daling van de post rente-inkomsten op, een weerspiegeling van het voortdurend dalende rente-niveau in ons land. Verwacht wordt dat deze daling zal aanhouden.
De lasten bleven over vrijwel de gehele linie onder de begroting.
 
 
 
Ordebalans per 31 december 1998
 

 

1998

1997

Activa

 

 

Inventaris incl. stempel

1,-

1,-

Regalia en Byoux

33.620,-

17.757,50

Debiteuren en vooruitbetaalde kosten

10.474,60

28.197,85

Effecten

610.000,-

580.000,-

Lening u/g

25.000,-

30.000,-

Kas/giro kanselarij

791.21

738,67

ABN AMRO

11.683,25

3.124,89

Roparco

40.000,-

50.000,-

Totaal der Activa

731.570,06

709.819,91

 

Passiva

 

 

Kapitaal

598.081,22

588.571,15

Liefdekas

20.882,36

18.882.36

Fonds 2003

22.500,-

15.000,-

Kapittel-inrichtingsfonds

75.000,-

75.000,-

Crediteuren

15.106,48

12.336,40

Totaal der passiva

731.570,06

709.819,91

 
Met ingang van 1998 is de voorheen separaat vermelde balans van het Kapittel-inrichtings­fonds opgenomen in de Ordebalans. De balans per 31 december 1997 is hiermede gecorrigeerd.
De effectenportefeuille bestaat geheel uit obligaties en bankbrieven Deze zijn gewaardeerd op hun nominale waarde. Op basis van de beurskoersen per ultimo 1998 beloopt de waarde van het depot ƒ 728.840,- (= € 330.733,-).
 
Ten laste van de Liefdekas werden in 1998 de navolgende donaties gedaan:
Arkemafonds Huize het Oosten                                   ƒ 5.000,-
Stichting Vrienden van Verzamelingen
v. d Orde van Vrijmetselaren                                       ƒ 5.000,-
Vereniging van Studerende kinderen van
Vrijmetselaren (VSKV)                                               ƒ 2.500,-
Stichting Tegen Zinloos Geweld                                   ƒ     500,-
Totaal                                                                         ƒ 13.000,-
 
Verklaring van de Kascommissie over het boekjaar 1998
 
ondergetekenden, W.J. van Hunen, vertegenwoordiger van het E.Kap. “De Delta”, J.R. van Ahee, vertegenwoordiger van het E.Kap “Silentium” en J C. Bijleveld, vertegenwoordiger van het E.Kap. “De Eendracht” tezamen vormende de Commissie tot het nazien van de Rekening en Verantwoording van de Grootthesaurier over het jaar 1998, verklaren hierbij:
de balans per 31 december 1998, sluitende met een Kapitaal van ƒ 598.081,22 en de Staat van Baten en Lasten 1998, sluitende met een voordelig saldo van ƒ 9.510,07 en de Liefdekas, sluitende met een positief saldo van ƒ 20.882,36 te hebben nagezien en accoord bevonden.
 
Zij stellen voor het Opperbestuur acquit en decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer gedurende het boekjaar 1998 en de Grootthesaurier te danken voor de door hem opgeleverde arbeid.
 
Aldus gedaan te ‘s-Gravenhage, 9 februari 1999
 
Voor het E.Kap. “De Delta”
w.g.     W.J. van Hunen
Voor het E.Kap. “Silentium”
w.g.     J.R. Ahee
Voor het E.Kap. “De Eendracht’
w.g.     J.C. Bijleveld
 
Aldus, in overeenstemming met het voorgeschrevene ex art. 2.49 BW, goedgekeurd door het Opperbestuur van de Orde in haar vergadering van 11 februari 1999.
 

 
Begroting van baten en lasten
 

 

voorl. begr. 2000

def. begr. 1999

voorl. begr. 1999

Baten

 

 

 

Bijdragen van leden

73.500,-

75.800,-

72.500,-

Inwijdingen

2.100,-

2.100,-

2.100,-

Regalia

100,-

100,-

100,-

Rente

47.000,-

47.500,-

46.000,-

Totaal der baten

122.700,-

125.500,-

120.700,-

 
 

Lasten

 

 

 

Hoofdkapittel

4.200,-

4.000,-

3.500,-

Grootbesogne/Grootofficieren

12.000,-

7.500,-

11.000,-

Kanselarij

54.000,-

53.000,-

52.000,-

thesaurie

1.000,-

1.000,-

1.000,-

Het Rozekruis

18.000,-

18.000,-

18.500,-

Huisvesting

12.300,-

12.000,-

12.000,-

Drukwerken

1.500,-

1.500,-

3.000,-

Liefdekas

13.000,-

13.000,-

12.500,-

Fonds 2003

7.500,-

7.500,-

5.000,-

Diversen

1.000,-

1.000,-

2.000,-

Totaal der lasten

124.500,-

118.500,-

120.500,-

Saldo

- 1.800,-

7.000,-

200,-

 
Jaarlijks dragen de Kapittels een bedrag van ƒ 40,- per lid af ter dekking van de uitgaven van de Orde. Van dit bedrag werd tot nu toe ƒ 2,- bescbouwd als gedeeltelijke dekking van de kosten verbonden aan drukken en distribueren van ons orgaan “Het Rozekruis”. Nadeel van deze werkwijze is dat de werkelijke (hoge) kosten van de publicatie worden versluierd.
Daarom zal met ingang van 1999 het volledige bedrag van ƒ 40,- worden verantwoord als afdracht van de leden en zullen de werkelijke kosten van “Het Rozekruis” in de staat van baten en lasten worden getoond.
 
Het Opperbestuur heeft bovendien besloten om “Het Rozekruis” met ingang van 1999 slechts drie maal per jaar te laten verschijnen tenzij bijzondere omstandigheden een grotere frequentie zouden rechtvaardigen.
 
Onder de post “Grootbesogne & Grootofficieren” is in de voorlopige begroting 2000 tot een bedrag van ƒ 4.000,- rekening gehouden met de kosten van het bezoek dat de Grootmeester in het jaar 2000 voornemens is te brengen aan de Kapittels in de Nederlandse Antillen, Aruba en Suriname.
 
De overige posten van de begroting behoeven o. i. geen verdere toelichting. De afdracht per lid ad. ƒ 40,- kan voor het jaar 2000 gehandhaafd blijven. Voor de jaren daarna blijft de financiële toestand onzeker daar deze mede afhankelijk is van het verloop van het ledental en in toenemende mate van de rentestand.

home