Nederlandsch Verbond van Vrijmetselaren
Statuten

De huidige statuten, gedateerd 11 juli 1979.


Naam en zetel
Artikel 1. Het Verbond, opgericht op achttien mei negentienhonderd negentien voor onbepaalde tijd, draagt de naam: “Nederlandsch Verbond van Vrijrnetselaren”, en is gevestigd te ’s-Gravenhage.
 
Doel
Artikel 2. Het Verbond heeft ten doel:
a. het verenigen van mannen en vrouwen, die in maçonnieke arbeid de ontwikkeling der mensheid dienen;
b. het steunen van alle pogingen tot maçonnieke arbeid.
Artikel 3. Het Verbond tracht dit doel te bereiken door:
a. ceremoniële bijeenkomsten;
b. studie;
c. het uitgeven van geschriften;
d. het samenwerken met aanverwante bewegingen;
e. andere wettige middelen.
 
Leden
Artikel 4.
Leden van het Verbond kunnen slechts zijn:
a. rechtspersoonlijkheidbezittende Loges;
b. vrijmetselaren; welke door overlegging van hun beginselverklaring aan de Raad van Afgevaardigden (genaamd: “Groot-Oosten”) bewijzen in de geest van het Verbond, te werken en tot het Verbond worden toegelaten.
Persoonlijke leden van het Verbond kunnen slechts Meester-Metselaren zijn, die niet tot een Loge behoren. Het Groot-Oosten beslist over hun toelating.
Artikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door het Verbond;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het Verbond geschied door het Dagelijks Bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van het Verbond handelt. De ontzetting geschiedt door het Dagelijks Bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij het Groot-Oosten. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van het Dagelijks Bestuur tot ontzetting zal moeten worden bekrachtigd door het Groot-Oosten met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.
 
Geldmiddelen
Artikel 7. De gelden worden verkregen door:
a. contributies;
b. giften, legaten en erfstellingen;
c. bijdragen van de Loges;
d. toetredingsgelden;
e. alle andere inkomsten.
 
Raad van Afgevaardigden (Groot-Oosten)
Artikel 8.
Het “Groot-Oosten” bestaat uit afgevaardigden der Loges en is het wetgevend Lichaam van het Verbond.
Iedere Loge heeft één of meer vertegenwoordigers in het Groot-Oosten.
Alle Loges brengen een gelijk aantal stemmen uit. Een Groot Loge is als zodanig niet vertegenwoordigd. Driehoeken en zeven persoonlijke leden kunnen in het Groot-Oosten een vertegenwoordiger benoemen. Deze hebben een adviserende stem. De verdere wijze van vertegenwoordiging en aftreding wordt bij Huishoudelijk Reglement geregeld. Leden van het Groot-Oosten mogen geen lid zijn van een andere Vrijmetselaarsorde. Men kan slechts lid zijn van één der in het Groot-Oosten vertegenwoordigde loges in het verbond.
 
Het Dagelijks Bestuur
Artikel 9.
Het Dagelijks Bestuur bestaande uit vijf leden, wordt gekozen
door het Groot-Oosten en voert de bevelen van het Groot-Oosten uit. De Voorzitter wordt door het Groot-Oosten in funktie gekozen. Het Dagelijks Bestuur vertegenwoordigt het Verbond in en buiten rechte. Het bestuur is bevoegd voor het Verbond alle daden van eigendom en beheer te verrichten, daaronder met name begrepen de rechtshandelingen bedoeld in artikel 44 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Leden van het Dagelijks Bestuur mogen geen lid zijn van een andere Vrijmetselaarsorde.
De aftreding der leden van het Dagelijks Bestuur wordt volgens rooster geregeld. De aftredenden zijn dadelijk her kiesbaar.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
 
Vergaderingen
Artikel 10.
Het Groot-Oosten komt tenminste tweemaal per jaar bijeen. De vergaderingen worden tenminste één maand tevoren uitgeschreven. In dringende gevallen kan deze termijn tot veertien dagen worden verkort. De plaats der vergaderingen wordt telkens op de voorafgaande vergadering door het Groot-Oosten bepaald, met dien verstande, dat de plaats nooit buiten Nederland zal worden gekozen.
Artikel 11.
Op schriftelijk voorstel van tenminste één/derde der leden is het Groot-Oosten verplicht een buitengewone vergadering uit te schrijven. In dit voorstel moet het doel der vergadering duidelijk zijn omschreven.
Aan zulk een voorstel moet binnen vier weken gevolg worden gegeven.
Indien de vergadering niet wordt uitgeschreven, op dit voorstel der leden, dan zijn deze leden gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
Deze vergadering heeft dan de bevoegdheid van het Groot-Oosten.
Artikel 12.
In de jaarlijkse vergadering van het Groot-Oosten, die na één en dertig mei en voor één oktober gezamenlijk met het Dagelijks Bestuur wordt gehouden, wordt het verslag uitgebracht over hetgeen in het afgelopen jaar is voorgevallen en over de financiële toestand van het Verbond. In deze vergadering wordt de begroting voor het lopende jaar vastgesteld en verslag uitgebracht door de in een voorafgaande vergadering te benoemen Commissie tot nazien van de rekening en verantwoording van de Penningmeester en worden de periodieke verkiezingen gehouden.
Tot deze vergadering hebben alle leden van het Verbond toegang.
 
Verbondsjaar
Artikel 13.
Het Verbondsjaar begint op één oktober en eindigt op dertig september daaraan volgend.
 
Reglementen
Artikel 14.
Een Huishoudelijk Reglement vult de bepalingen dezer Statuten aan.
De Loges en Groot-Loges van het Verbond hebben hun eigen Reglementen. Het Huishoudelijk Reglement en de afzonderlijk Reglementen mogen geen bepalingen bevatten in strijd met de ze statuten. Alle Reglementen behoeven om van kracht te zijn de goedkeuring van het Groot-Oosten.
Artikel 15.
Tot het vaststellen en wijzigen der Statuten is alleen de gezamenlijke vergadering van het Groot-Oosten en het Dagelijks Bestuur bevoegd. Tenminste acht weken van tevoren moeten de wijzigingsvoorstellen aan de leden van het Verbond zijn bekend gemaakt. Wijziging van de statuten kan niet geschieden dan met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering, waar ten minste de helft van het aantal leden van het Groot-Oosten en van het Dagelijks Bestuur tegenwoordig zijn. Zijn op een vergadering, waar wijziging van de statuten aan de orde is gesteld, de leden in het vereiste aantal niet aanwezig, dan wordt binnen een maand een nieuwe vergadering uitgeschreven; deze vergadering heeft dan onafhankelijk van het aantal aanwezige leden, de bevoegdheid tot besluiten, mits twee/derde der aanwezigen zich voor zulk een voorstel verklaren.
 
Arbitrage
Artikel 16.
Alle geschillen in het Verbond zullen aan de uitspraak van drie scheidslieden worden onderworpen. Deze moeten zijn leden van het Verbond en Meester-
Vrijmetselaren. Hoger beroep op het Groot-Oosten is mogelijk.
 
Ontbinding
Artikel 17. Het Verbond kan niet worden ontbonden dan door een besluit van een met dat doel een maand van tevoren aangekondigde gezamenlijke vergadering van het Groot-Oosten en het Dagelijks Bestuur. Op het voorstel tot ontbinding is de in artikel 15 alinea 2 aangegeven wijze van handelen toepasselijk en een meerderheid van drie/vierde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen verplichtend. Bij ontbinding wordt over de bestemming der bezittingen beslist door het Groot-Oosten, behoudens inachtneming van het bepaalde bij artikel 23 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

terug naar vorige pagina