Independent Order of Vikings
Intagnings Ceremoni


1904


Begynnelse-Ceremoni

Höfdingen:
Tiden är inne för öppnandet af detta ting. Ingen som ej genomgått en Vikings pröfningar eller är i besittuing af innevårande qvartals lösen är tillåten att öfvervara detsamma. Vice Höfdingen torde förvissa sig om huruvida våra vakter ega kännedom om Ordens signaler, tecken och lösen, samt tillhålla dem att icke insläppa någon obehörig i våra förgårdar eller i tingssalen så länge förhandlingarna pågå. Härolden gör sig underrättad om alla besökande innehafva lösen för löpande qvartalet, hvarefter han rapporterar för logen.
Vice Höfdingen:
Höfding! Våra vakter äro pröfvade och befunnits vara i besittning af de erforderliga vilkoren för fullgörande af sina åligganden.
Härolden:
Höfding! Alla närvarande äroi besittning af löpande qvartalets lösen.
Rapporterar annorlunda om så ar förhållandet.
Höfdingen:
Vi kunna då ostörda få börja våra förhandlingar å detta ting. Må det derför tillåtas mig att erinra om det ansvar, som hvilar på livar och en af oss vid alla ärendens afgörande å detta ting och på hvars rotta lösning vi alla hafva den största förhoppning. Och vi, sorn blifvit anförtrodda att rista logens runor, att vårda dess skatter, hålla ordning å detta ting, samt tilise att ingen obehörig insläppes, böra ihågkomma, att på ett punktligt utförande af våra åligganden i förening med de förtroendeplatser, vi en gång tilldelats, är Logens framgång i ännu högre grad beroende. Låt oss derför alla göra vårt bästa, alltid ihågkommande att våra gerningars lön följa oss efter.
Vi vilja nn sjunga vår begynnelsesång:
I söner af Skandias åldriga bygd,
Välkomma till Vikingars gille!
I Vinland skall spörjas vår nordmannadygd,
Vår kraft, vårt mod, vår ära och vårt snille.
Välkomma att slå fdr det rätta ett slag,
När lagbalkar kränkas och brytas!
Ett ädelt, ett fornnordiskt fostbrödralag
På Viking-sed skall här i afton knytas.
Höfdingen:
Jag förklarar flu detta ting lagligen öppnadt.
 

Intagnings-Ceremoni

Höfdingen:
Finanssekreteraren och Härolden torde utträda i tingsförsalen och upptaga namnen på de kandidater, sona önska genomgå våra pröfnirigar.
Inkommer och rapporterar.
Finans Sekreteraren:
Höfding! Det finnes ... kandidat ... nemligen: ... namnen som äro villiga att rista blodsörn tillsammans med detta utvalda lag.
Höfdingen:
De bröder, som medverka vid intagningen af dessa kandidater torde uppställa sig på sina platser för att sedan g;ora sig redo för denna värdiga handling.
Vice
Höfdingen behåller sin plats och på hvardera sidan om honom sitta Härolden och biträdande Härold. På hvardera sidan om F,.H. sitta 2:ne af dennes vakter. Höfdingen eger likaledes på hvardera sidan om sig två utyalda kämpar eller vakter, kallade första och andra vakten. Vid gifvet tecken af Ceremonimästaren framträda alla till midten af salen; marschera i två led till vice Höfdingen och bilda ett V, samt helsa Hofdingen. Derefter till Höfdingen och likaledes bilda ett V, samt helsa vice Höfdingen hvarefter de uttrada för att ikläda sig ceremonidrägterna. Vid inträdet helsas på samnaa sätt som förut och platserna intagas derefter, som ofvan beskrifvits.
Härolden och biträdande Härolden torde utgå i våra försalar och förbereda kandidaterna, samt derefter unföra dem som äro villiga att under föreskrifna yukon genomgå våra pröfningar.
Härolden, tger kandidatens namn:
Ärade kandidater! Veten Ni något skal, som står hindrande i vagen för Edert upptagande, som medlemmar i denna Orden, hvars princip är hjelpsamhet och dess syftemål förbrböning?
Svar:
Nej.
Härolden:
Kunnen Ni med Edert bästa förstånd intyga att Ni ären fria från obotliga eller ärftliga sjukdomar?
Svar:
Ja.
Härolden:
Viljen Ni lofva oss, att om vi upptaga Eder som medlemmar af denna Orden, ej för någon utom stående bekantgöra hvad helst Ni än här månde se eller höra?
Svar:
Ja.
Ögonen förbindas på kandidaterna.
Härolden:
Ni torde nu följa mig på Eder pröfvostig och jag skall försäkra att tryggt föra Eden igenom.
Härolden gifver knackningarna på inre dörren.
Inre Vakt:
Höfding! Det är alarm på dörren.
Höfdingen:
Hvem vågar nalkas Vikingarnes hemliga rådsrum?
Inre Vakt, till Härolden i förrummet:
Hvem vågar nalkas Vikingarnes hemliga rådsrum?
Härolden:
Vikingarnes bepröfvade Harold med ... främlingar från höga norden, Vikingars fria söner, hvilka hafva afgifvit fullt nöjaktiga svar på de förberedande frågorna, samt äro villiga att genomgå de pröfningar, som göra dem värdiga att blifva medlemmar af denna Orden.
Inre Vakt:
Vikingarnes bepröfvade Härold med ... främlingar från höga norden, Vikingars fria söner, hvilka hafva afgifvit fullt nöjaktiga svar på de förberedande frågorna, samt äro villiga att genomgå de pröfningar, som göra dem värdiga att blifva medlemmar af denna Orden.
Höfdingen:
Starkotter, bepröfvade väktare! Låt dem inkomma i denna sal, att vi må se om de besitta förfädrens tapperhet och dygder, samt om Vikingablod flyter i deras ådror, men de rnåste strida med Heimdal på bron vid ingången till Gudars och Vikungars boningar.
Inre Vakt till Harolden:
Låt dem inkomma i denna sal, att vi må se om de besitta förfädrens tapperhet och dygder, samt om Vikingablod flyter i deras ådror, men de måste strida med Heimdal på bron vid ingången till Gudars och Vikingars boningar.
Välkommen var, du Vikings son,
Till trogna bröders ring,
Från Sveas bygder fjerran från!
Hos nordbor här med sköldars dån,
Med vapenbrak och harpokling
Du helsas på vårt ting.
Härolden: Ni hafven nu uppnått Vikingarnes förgårdar, hvanest Ni ären afskilda från den yttre verlden; Varen varsammne och försigtige på Eder vandring till dess hemliga rådssalar, ty kauske okända faron lura på Eder, men varen vid godt mod ty jag ban lofvat föra eder igenom, och en Viking bryter aldrig sitt löfte.
Buller förestallande åskan framställes å en zinkplät e.d.

Oh! Lyssnen, vi måste närma oss till de stora höfdingars boningar, hvarest Tor med sin hammare krossar alla onda makter.
1sta Vakten: Hvem kommer der?
Härolden:
Vikingarnes bepröfvade Härold med ... främlingar från höga norden, ättlingar af vår frejdade Vikingastam, beredda att genomgå de pröfningar, sow göra dem värdiga att blifva våna likar i denna Orden.
1sta Vakten:
Gig mig lösen.
Härolden:
Tor.
1sta Vakten:
Odin, och om ovän möter dig, kalla och gif lösen och jag skall komma till din hjelp.
Härolden:
Låt oss fortsätta vån vandring. Vi äro snart färdiga att beträda den bro, som förer oss öfver till Vikingarnes hemliga rådsrum. Det är den kortaste, men också den farligaste delen af vår vandning ty Loke och Hela, Vikingars och Gudans afsvurna fiender, ligga alltid på lur för att förhindea öfvergången till vra fridfulla boningar.
2dra Vakten:
Hvem kommer der?
Härolden:
Vikingarnes bepröfvade Härold med främlingar från höga norden; ättlingar af vån frejdade Vikingastam, hvilka söka att genomgå de pröfningar, som göra dem värdiga att blifva våra likar i denna Orden.
2dra Vakten:
Trofaste Härold gif mig lösen.
Härolden:
Odin.
2dra Vakten:
Innan du kan gå vidare och jag kan leda och beskydda Eder vid öfvergången af bron, måste jag pröfva och se om du är vån trofaste Härold.
Svärdshugg utbytas.

Du an pröfvad och befunnen värdig. Följ mig. Vägen är öppen. Höfdingen väntar dig i det hemliga rådsrummet.
Härolden:
V. Höfding! Jag vill här för dig föreställa dessa fråmlingar från den höga norden; Vikingans fria söner, hvilka önska att blifva upptagna uti detta förbund af utvalda Vikingar.
Vice Höfdingen:
Värde Kandidater! Innan Ni kunnen gå vidare, måste Ni här afgifva ett heligt löfte att förtiga hvad Ni än här månde se eller höra. Ären Ni villiga att på dessa vilkon genomgå de pröfningar, som göra Eder till våra jemnlikar.
Svar:
Ja.
Gasen hälles nu nedskrufvad.

Trotaste Härold! Aftag nu förbindnungen från deras ögon, att vi må se om de lysa af förfadrens tapperhet och dygder och de må blifva i tillfälle att skåda det ljus som sprider sitt sken inom våra salar.
Efter bindlarne äro aftagna.

För nu dessa främlingar till vår frejdade Höfding, att de inför honom må aflägga den ed, som vi alla genomgått och våra lagar och bruk föreskrifva.
Hell dig, du främling kär!
Se, Höfdingen är här,
Pansanklädd,
Vi honom hylla böra.
I segerskrud han står,
Med hjelmen på sitt hår,
Det är sed
Broders-ed
Vår höfding låta höra.
Härolden:
Vördige frejdade Höfding!
Jag får för dig föreställa dessa främlingar från höga norden, afkomlingar af vår uråldriga Vikingastam, som genomgått de pröfningar våra lagar och bruk föreskrifva.
Höfdingen:
Hvem har gifvit dessa främlingar tillträde till våra slutna salar och hemliga förhandlingar!
Härolden:
Genom rekommendation af värdiga brödee och på vår v. Höfdings förord har jag för dig vågat föreställa dessa främlingar för att du af dem må taga den ed, som vi alla afgifvit hafva.
Höfdingen:
Med dessa rekommendationen helsar jag Eder välkomma. Ni torde nu afgifva Eder genom att lägga högra handen på detta svärd och upprepa hvad jag säger.
Jag, ... tillägg Edert namn lofvar och svär vid min heder och ära, samt vid Odins uråldriga svärd, att ej för någon, som icke dertill är berättigad, bekantgöra något af denna Ordens hemliga tecken, lösen, signaler, ceremonien samt allt annat, i hvilken form som helst, som sker inom någon loge af I. O. V., som jag kan komma att tillhöra eller besöka.
Vidare förbinder jag mig att verka för denna Ordens bästa och framgång, samt lyda dess lagar och följa dess föreskrifter; äfvenså förbinder jag mig, att om jag skulle sjelfvilligt utgå in denna Orden ellen genom laga skäl blifva tvingad att lemna densamma, anse denna Ed lika bindande som någonsin.
Bröder! ty med detta kära namn kallar jag eden nu, minnes alltid en af våra förfaders dygder, att aldrig svika ett gifvet löfte. På så sätt skolen Ni blifva nyttiga och verksamma medlemmar för upprätthållande och spridande af denna Ordens principer. Ni torde nu åtfölja vår trofaste Härold till Asarnes ättling, vår åldrige förre Höfding, för att af honom få del af våra ömsesidiga förbindelser, så väl som några af våra förfaders vishetsregler.
Ni ha Odin och Tor, Frej och Balder och Njord,
Uti Valhall, högt uppi det blå,
Nu ha Freja och Nanna och Frigg hört ditt ord!
Det du lofvat, du hålla ock må!
Lyssna nu, du, som fostrats för Vikingadåd,
Du, hvars trohet är blank liksom stål,
Till de härliga runor, till höfdings-råd
På vånt klingande fädernemål.
Härolden:
Asarnes ättling, åldrige Höfding! Jag får för dig föreställa dessa våra nya bröder, som genomgått pröfningarnes skola och befunnits värdiga att blifva våra likar, samt önska nu få del af våra förfaders vishets-reglen äfvensom Ordens och medlemmarnes skyldigheten mot hvarandna.
Förre Höfdingen:
Ärade Bröder! Ni hafven nu genomgått våra ceremonier och med heden bestått profvet samt förklarats ega medlemskap af I. O. V. Det är derför min pligt som vikingarnes äldste Höfding att gifva Eder några förhållningsrnegler, hvars uppfyllande an ett oundvikligt vilkor för ernående af en värdig plats inom denna Organisation. Äfvenledes vill jag erinra Eder om några af våra vördade förfaders, de gamle Gudarnes
ordspråk, hvars ojäfaktiga sanningar kunna, med oförminskadt omfång, gälla som rättesnöre för de moderna Vikingarnes vandel.
Det är Eder väl bekant att vi, i enlighet med våra stadgar och bruk, beskydda en broder i farans stund och hjelpa när sjukdom inträffar, samt bevisa honom den sista tjensten då den Högste behagar kalla honom till det himmelska Valhalla. Men det är oss äfven en k:ar pligt att understödja en broder i hans sträfvanden att vinna intellektuel utveckling att han derigenom må blifva en heder för den Orden han tillhör, samt en god medlem inom samhället. Edert uppförande bör vara sådant, såväl inom som utom logen, att det ej fines skal till klagan eller kan blifva orsak till ånger öfver att vi i dag upptagit Eder som medlemmar af vårt förbund.
Förglömmen aldrig att Ni gifvit oss Edert hedersord på att alltid hemlighålla I. O. V. ceremonier och förhandlingar för alla, som ej äro berättigade att derom ega någon kännedom, ty Ni bören ihågkomma att Orden, med dess aldrig slumrande argusögon, vakar öfver att alla löften hållas. Brott mot desamma denemot rnedför en sträng tillämpning af lagarne, utan afseende å person. Till sist låt mig gifva Eder några vishetsregler, hvars tilllampning på Eder blifva till stor nytta i det allmänna lifvet.
"Främst vörda höga gudar! ty ondt och godt,
som storm och solsken, komma från himlen blott,
De se i hjertats lönhvalf, fast det är slutet,
och långa år få gälda hvad stunden brutit.
Af få den stolte fruktas, men hatas af en hvar
och öfvermod, o broder, är fallets far.
Högt såg jag mången flyga, nu stödd på krycka
ty vädret rår för årsväxt och vind för lycka.
Dag skall du prisa, broder, se’n sol sig döljt,
och öl, när det är drucket, och råd, när följdt.
På mången sak förlitar sig ungersvennen,
men striden pröfvar klingan, och nöden vånnen.
En man förutan vänner, om än så stark,
dör hän, som stam i öken med skalad bark;
men vänsäll man han trifves, som träd i lunden,
den bäcken vattnar roten och storm är bunden.
Du sjelf där hän, och hän dör hvad dig tillhör;
men en ting vet jag, broder, som aldrig dör,
och det är dowen öfver död man:
denfore hvad ädelt är di vilje, hvad rätt du göre!"
Lefven så, som Ni önskar när Ni dör, att hafva lefvat. Vetande att verlden vore ej tänkbar utan en skapare och upprätthållare, eller en mensklig sedlighet och bildning utan en sista domare öfver dygd och last.
Ni torde nu åtfölja vår Härold till Finanssekreterarens bord för att underteckna konstitutionen och derifrån fortsätta till Höfdingens säte för att af honom enhålla de sista instruktionerna.
Härolden:
Höfding! Dessa bröder hafva nu genomgått de ceremonien, som fordras för att erhålla medlemskap i detta forbund och hafva underskrifvit de lagar, hvilka de förut inför denna loge högtidligt lofvat följa. Jag vill nu på befallning af vår vördade förre Höfding för dig föreställa dessa våra nya bröder, att du för dem må meddela de förhållningsregler, som endast innehafvanen af din plats tillåtes meddela.
Höfdingen:
Bröder! Jag helsar Eder nu välkomma i detta kämpalag. Hoppas att Ni alltid äro färdiga att deltaga i striden för utrotande at okunnighet och fördomar. De nutida Vikingarnes svärd skiljer sig från forntidens i högst betydlihg grad. Då deras var af poleradt stål, består vårt af upplysningens och bildningens tveeggade svärd, för hvilket ingen makt i verlden kan ega bestånd. Jag ålägger Eder, smid detta vapen, ty det förutau blir tilivaron i samhället obetydlig och Edert värde som kämpe inom detta förbund intet. Undvik att i minsta mån förorätta någon inom eller utom detta förbund. Skulle nödens och armodets iskalla vindar blåsa genom söndrig ruta in i medbroders ensliga hem, var alltid redo att med kärlekens och hjelpsamhetens värmande solstråle sprida ljus och frid i hans hjertas boning. Hvarhelst sanning trampas under fötterna är det Er pligt att densammia försvara. Ni kunnen då med gladje emotse flyttningen från denna stridernas hemvist, till Vikingars fridfulla Valhalla.
Jag vill nu till sist för eder meddela Independent Order Vikings oskrifna arbete. För att kunna igenkänna en broder af denna Orden, hafva vi ett handgrepp, som göres på följande sätt ... och för att ostörda få fullgöra våra åligganden å detta ting hafva vi signaler, lösen och helsningstecken, hvilka endast få bekantgöras för medlemmar af denna Orden, och endast af tjenstgörande Höfdingen. Då Ni besöker denna loge torde Ni endast lemna qvartalets lösen till Härolden som upptager densamma. Skulle Ni deremot vilja besöka en annan loge af denna Orden bören Ni tillika uppgifva Edert namn samt namnet på den loge Ni tillhör eller förete resekort från samma loge.
Skulle Ni anlända till tingssalen efter tingets öppnande, gifven Ni på yttre dörren följande signal ..., samt till yttre vakten, hviskande första lösen som är ..., hvarefter Ni enhåller tillträde till förrummet. A inre dörren gifven Ni en signal sålunda ..., samt till vakthafvande tjenstemannen sista lösen, likaledes hviskande. Denna lösen, som ombytes qvartalsvis, är för detta qvartal .... Ni har derigenom fått tillträde till Vikingarnes tingssal, hvarest Ni framträder till midten af rummet och helsar först Höfdingen och sedan v. Höfdingen sålunda ... och sedan intager Eder plats i logen.
Klubban, hvilken innebär den myndighet, hvarmed Höfdingen är beklädd, tjenar äfven att stadfästa beslut, fattade ingen logen. Ett slag med densamma kallar logen till ordning, medlem till tystnad eller logen att sätta sig om den är stående * Två slag kalla upp ceremonikomitén * *. Tre slag kalla upp hela logen * * *.. Bröderna ... torde nu vända sig mot logen, som välkomnar desamma, hvareften vi vilja sjunga intagningssången nummer 4.
Nu, vid Odin och vid Ton,
Har du blifvit Viking, bror!
Eger vänner utan tal
Här och högt i Valhalls sal
Städse då
Redo stå
Att ett slag för Norden slå!
Helsad van i bröders rund,
Uti Vikingans förbund!
Höfdingen:
Bröderna torde nu intaga sin plats i brodenskapet.
Se nästa sida.

 

Afslutnings Ceremoni

Höfdingen:
Alla ärenden, hänskjutna för pröfning å detta ting, äro nu vederbörligen behandlade.
Finanssekreterare, huru mycket äro inkomsterna?
Finans Sekreteraren:
....
Höfdingen:
Har Skattmästaren mot vedenbörligt qvitto emottagit dessa medel.
Skattmastaren:
....
Höfdingen:
Protokoll Sekreterare, hunu mycket äro utgifterna för aftonen.
Prot. Sekreteraren:
....
Höfdingen:
Vi äro då redo för afslutning af detta ting. Låt oss alla under frånvaron hafva denna Ordens bästa i sigte; alltid verka för dess framgång och anseende, samt vid hvarje tillfälle som gifves hjelpa och understödja lidande och behöfvande bröder.
Vi skola nu sjunga vår afslutningssång:
Hell vårt förbund!
Hvart än i verlden vi vandra,
Stödjom och hjelpom hvanandra!
Vikingsförbund!
Må hvarje stund
Uti vårt minne vi bära
Detta vårt dyra och kära
Vikingsförbund!
Höfdingen:
Jag förklarar nu detta ting lagligen upplöst.


Home