Ceremonie van de installatie van de Z\ A\ M\ Mr\ van een Merkloge

Dit rituaal dateert uit 1994.


De Loge wordt op de gebruikelijke wijze geopend. Nadat alle zaken zijn afgehandeld en een kort muzikaal bwst\ ten gehore is gebracht zegt de
Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Zusters en Broeders, de hoofdarbeid van deze avond zal zoals u allen weet, bestaan uit het installeren van de verkozen Zeer Achtbare Merkmeester, Broeder ... en van de overige Officieren van deze Merkloge.
Hier kan de aftredende Z\ A\ M\ Mr\ enige woorden van dank spreken voor de medewerking die hij heeft ondervonden.

De Cer\ Mr\ zet een stoel in het Z\ O\ klaar.

De Drr\ nemen hun plaatsen binnen en buiten de T\ p\ in.

Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Broeder Ceremoniemeester, wilt u mij het cordon van de
Achtbare Broeder 1e Opziener brengen en wilt u dan Broeder ... de Tempel laten dekken nadat Broeder ... zijn plaats heeft ingenomen.
Broeder Ceremoniemeester, wilt u Broeder voor mijn zetel geleiden?
Broeder 1e Dekker, wilt u de Tempelpoort geheel openen?
In orde Zusters en Broeders.
Wanneer de verk\ Z\ A\ M\ Mr\ in het O\ is aangekomen nodigt de Cer\ Mr\ met een buiging de Z\ A\ I\ M\ Mr\ uit de verk\ Z\ A\ M\ Mr\ voor te stellen.

Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Zusters en Broeders, herneemt uw plaats.
Z\ A\ L\ G\ M\ Mr\ :
Zeer Achtbaar Installerend Merkmeester, ik stel u voor Broeder ... van deze Merkloge, opdat hij door u ge´nstalleerd moge worden, zodat hij beter voorbereid de plichten van dit hoge ambt kan volvoeren.
De Voorsteller keert naar zijn plaats terug.

Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Ik wens u geluk, Broeder ..., met uw verkiezing en het zal mij een vreugde zijn u te installeren. Daartoe moet ik u echter allereerst enige vragen stellen. Ik verzoek u deze telkens te beantwoorden door het teken van getrouwheid te geven en het hoofd te buigen.
Broeder ..., zijt gij volgens de voorschriften en reglementen regelmatig gekozen door de leden van deze Merkloge om de functie van Zeer Achtbaar Merkmeester te vervullen?
Hebt gij de plaats van Opziener in een Merkloge bekleed en zijt gij als Voorzittend Meester ge´nstalleerd in een Blauwe Loge?
Acht gij uzelf geschikt en bekwaam, uw gedrag als mens en als Vrijmetselaar in aanmerking nemend, om deze Merkloge te besturen? Hebt gij voldoende mašonnieke ervaring, bekwaamheid en kennis om dit te doen, speciaal wat betreft de Merkgraad?
Belooft gij getrouwelijk, nauwgezet en onpartijdig de plichten te zullen vervullen, die dit hoge ambt van u eist en u te zullen houden aan de landmerken, de voorschriften en de reglementen van onze Orde?
Broeder Ceremoniemeester, wilt u de verkozen Zeer Achtbaar Merkmeester naar de plaats in het Zuidoosten geleiden.
Hierna worden de van tevoren aangewezen ge´nstalleerd Zeer Achtbaar Merkmeesters verzocht hun Officiers-plaatsen in te nemen.

Broeder Ceremoniemeester, wilt u een processie vormen, zodat de Officieren hun cordons bij mij kunnen inleveren? En wilt u daarna allen beneden de rang van ge´nstalleerd Merkmeester Metselaar de Tempel laten dekken?
Broeder Ceremoniemeester, wilt u thans de verkozen Zeer Achtbare Merkmeester buiten de Tempel geleiden?
Als de Cer\ Mr\ is teruggekeerd zegt de Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Zeer Achtbare Zusters en Broeders, als installerend Merkmeester Metselaar en krachtens de mij verleende macht, verklaar ik deze Raad van Ge´nstalleerde Merkmeester Metselaars voor geopend.
Geeft ÚÚn slag, welke door de beide Opzz\ en de beide Drr\ wordt herhaald.

Broeder 1e Dekker, wilt u de Tempelpoort openen.
Achtbaar Ceremoniemeester, ik verzoek u de verkozen Zeer Achtbaar Merkmeester de Tempel binnen te leiden en hem op beide knieŰn in het Noordwesten van de Tempel te laten knielen.
In het teken van getrouwheid, Achtbare Zusters en Broeders. Heft de armen omhoog.

Aanroep

Wij roepen Uw zegen in Opperwerkmeester des Heelals, op deze onze arbeid. Moge de Broeder die thans geroepen wordt deze Merkloge te besturen, gezegend worden met Wijsheid om te begrijpen, met oordeel om te onderscheiden, met Bekwaamheid om Uw Heilige Wetten te doen gehoorzamen. Heilig hem met Uw Verheven Genade, sterk hem met Uw Heilige Macht, verrijk zijn geest met Ware Kennis, zodat hij zijn Zusters en Broeders kan voorgaan, verlichten en leiden, tot Uw Eer en Uw Glorie.
Allen:
Zo moge het zijn.
Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Achtbaar Ceremoniemeester, wilt u de verkozen Zeer Achtbaar Merkmeester naar het Altaar geleiden?
Broeder ..., ik verzoek u thans de Heilige Eed af te leggen, die betrekking heeft op de plichten van uw ambt en de geheimen, die tot de Graad van Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaar behoren.
Wil daartoe rechtop gaan staan, plaats uw rechterhand op het Boek van de Heilige Kennis en hef uw linkerhand ten hemel.
Z\ A\ I\ M\ Mr\ blijft op zijn zetel:

Eed

Ik, en wilt u uw naam voluit duidelijk uitspreken en zeg mij in gedachten de volgende eed na, in de tegenwoordigheid van de Opperwerkmeester des Heelals en van deze Zeer Achtbare Raad van Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaren, aanvaard het ambt van Zeer Achtbare Merkmeester van deze Loge en zweer getrouwelijk alle plichten daarvan te zullen vervullen voor de komende 24 maanden of totdat een opvolger regelmatig in mijn plaats zal zijn verkozen en ge´nstalleerd.
Ik verplicht mij de oude beginselen, landmerken en tradities van de Orde te handhaven. Ik zweer plechtig nooit de geheimen van deze Graad van Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaren te zullen onthullen aan iemand ter wereld, tenzij aan een Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaar, of aan een behoorlijk verkozen Merkmeester Metselaar, en dan nog slechts met behulp en in tegenwoordigheid van minstens ÚÚn andere Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaar, die daartoe speciaal behoorlijk wordt opgeroepen.
Ik zweer trouw aan het Gezag van de Opperraad van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "Le Droit Humain" en aan diens Vertegenwoordiger van de Nederlandse Federatie.
Tenslotte verplicht ik mij de gebruiken, riten en ceremoniŰn van deze Graad op voorbeeldige wijze te zullen uitvoeren en te zullen handhaven.
Ik zweer dit op mijn eer en onder geen geringere straf, dan dat mij de tong zal worden gespleten van de wortel tot de punt.
Wil thans deze eed bezegelen door met uw voorhoofd het Boek van de Heilige Kennis aan te raken.
Ik verklaar u dan hierbij tot een behoorlijk beŰdigd Ge´nstalleerd Achtbaar Merkmeester Metselaar.
Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Achtbaar Ceremoniemeester, wilt u de nieuw ge´nstalleerd Zeer Achtbaar Merkmeester naar het Noordoosten geleiden? Met het gezicht naar het Zuiden.
De Z\ A\ I\ M\ Mr\ daalt af van zijn zetel en gaat in het Z\ tegenover hem staan.

Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Na de dood van onze Meester Hiram Abiff, met de bijzonderheden waarvan gij wel bekend zijt, was het nodig een nieuwe Voorzittend Meester in zijn plaats te benoemen, maar wegens het grote aantal bekwame en intelligente werklieden was het moeilijk er ÚÚn uit te kiezen zonder de anderen aanstoot te geven. Tenslotte werd er overeengekomen om twaalf Merkmeester Metselaren te kiezen uit degenen, die reeds Werkmeester waren geweest en die men bekwamer oordeelde dan de anderen. Deze werden vroeg voor zonsopgang op een bepaalde plaats verzocht samen te komen. Men sprak af dat hij, die het eerst de stralen van de opgaande zon zou zien, erkend zou worden als Voorzittend Meester en zou worden aangewezen om de plaats van Meester Hiram Abiff in te nemen. Het merendeel van de uitverkoren twaalf stelde zich zo op, dat zij het Oosten konden zien en beschermden hun ogen tegen het te verwachten licht, aldus Z\ A\ I\ M\ Mr\ schermt met zijn rechterhand de ogen af.

Alle Zz\ en Bb\ in het O\ doen hetzelfde. De Ge´nst\ Z\ A\ M\ Mr\ wordt naar het W\ gekeerd. Ook de A\ Cer\ Mr\ en de Z\ A\ I\ M\ Mr\ wenden zich naar het W\ .

Maar Adoniram, zich naar het Westen wendende, zag hoe de eerste zonnestraal het dak van de Tempel trof.
Onmiddellijk viel hij op zijn linkerknie de Cer\ Mr\ laat de Kand\ knielen en wees met zijn rechterhand naar wat hij zag.
De Cer\ Mr\ laat de Kand\ dit doen.
Deze houding was daarom zo juist, omdat het de plicht was van Adoniram de oprechtheid van de Vrijmetselarij aan te tonen.
Men erkende hem direct als de wettige opvolger van Meester Hiram Abiff en ÚÚn van zijn Gezellen verhief hem aldus linkerhand onder de rechter elleboog, rechterhand om de rechterpols.

Het hele gezelschap begroette hem aldus met de rechterhand worden de ogen afgeschermd.

Het woord is Zara Bonin, hetgeen betekent Hoofd van de Bouwers. Het strafteken is ..., duidende op de straf in de Eed, dat u liever de tong zal worden gespleten van de wortel tot de punt, dan de geheimen van dit ambt te verraden.
Dit zijn de onderscheidingstekenen van een Ge´nstalleerd Zeer Achtbaar Merkmeester Metselaar.
Z\ A\ I\ M\ Mr\ keert naar zijn zetel terug.

Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Achtbaar Ceremoniemeester, wilt u de beŰdigde Zeer Achtbare Merkmeester voor mijn zetel geleiden?
En thans bekleed ik u met het onderscheidingsteken van een Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaar, het cordon en het juweel van dit ambt, dat het hoogste is waartoe een Merkloge haar leden kan oproepen.
Met de greep geeft greep en het woord Zara Bonin installeer ik u nu op de zetel van Adoniram en wens u geluk met het feit, dat de diensten die gij aan de Vrijmetselarij hebt bewezen, zodanig zijn, dat uw Zusters en Broeders zich gerechtigd voelden zich onder uw leiding te scharen.
Ik stel u ter hand deze Moker, symbool van uw gezag.
Moge de Opperwerkmeester des Heelals uw arbeid zegenen.
Nog moet ik u mededelen dat de letters H T W S S T K S op de keerzijde van uw Sluitsteen, door een Ge´nstalleerd Zeer Achtbaar Merkmeester Metselaar gelezen worden als: Hiram Abiff Toonde zijn Wijze Soeverein Salomo de Tempel en deze KeurSteen.
De Z\ A\ I\ M\ Mr\ gaat met het gezicht naar het W\ voor de zetel van A\ staan en zegt naar het W\ kijkend:
Achtbare Zusters en Broeders, nu Broeder ... volgens aloud gebruik regelmatig is ge´nstalleerd op de zetlel van Adoniram, roep ik u op hem te begroeten met het teken en het woord van een Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaar.
Draait zich om, maakt het teken en zegt met allen:
Heil Zara Bonin!
Keert naar het O\ terug en zegt: Zeer Achtbaar Merkmeester, thans verzoek ik u uw voorganger te bekleden met het cordon van Zeer Achtbaar Laatst Gewezen Merkmeester.
En hiermede is uw installatie voltooid.
Achtbare Zusters en Broeders, krachtens de mij als Installerend Merkmeester Metselaar verleende macht, verklaar ik deze Raad van Ge´nstalleerd Merkmeester Metselaren voor gesloten geeft ÚÚn slag welke wordt herhaald door de beide A\ Opzz\ en de beide Drr\ en ik verklaar dit een Loge van Merkmeester Metselaren.
Geeft de sll\ *  *  **, welke herhaald worden door de beide A\ Opzz\ en de A\ Drr\ .
Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Achtbaar Ceremoniemeester, wilt u de Merkmeester Metselaren weer toelaten en langs de Noorderkolom opstellen?

Begroeting

Z\ A\ I\ M\ Mr\ : Zusters en Broeders, gedurende uw tijdelijke afwezigheid werd Broeder... volgens aloud gebruik op regelmatige wijze ge´nstalleerd op de zetel van Adoniram. Ik verzoek u langs hem te trekken en hem te begroeten met het teken van een Merkmeester Metselaar.

Proclamatie

Z\ A\ I\ M\ Mr\ stelt zich op voor de zetel van Adoniram ziende naar het W\ , het Vl\ Zw\ in de rechterhand houdend: Ik proclameer Broeder ... tot Zeer Achtbaar Merkmeester Metselaar van deze Achtbare Merkloge No. ..., ... in de Steengroeve ... van de Internationale Orde der Gemende Vrijmetselarij "Le Droit Humainĺ, voor de komende 24 maanden of tot een opvolger regelmatig in zijn plaats zal zijn verkozen en ge´nstalleerd.
Z\ A\ I\ M\ Mr\ legt het Vl\ Zw\ weg.

Ik verzoek u hem te begroeten met de batterij en de toejuiching. Broeders en Zusters, ziet naar mij.
*   *   ** Waarheid *   *   ** Kracht *   *   ** Schoonheid.
Draait zich naar het O\ en geeft de batt\ en vervolgens

Allen:
Heil, Zeer Achtbaar Merkmeester.
Z\ A\ I\ M\ Mr\ gaat naar zijn plaats terug.

En thans toon ik u de werktuigen van een Merkmeester Metselaar. Zij zijn de Keihamer. en de Beitel. Gij hebt er op toe te zien dat zij volledig worden uitgelegd aan ieder, die regelmatig tot Merkmeester Metselaar wordt verhoogd.
In het teken, Zusters en Broeders.
Thans plaats ik in uw handen het Charter van deze Merkloge. Ik vertrouw, dat gij het op regelmatige wijze zult overdragen aan uw opvolger, even zuiver en onbesmet als gij het thans ontvangt.
Uit het teken, Zusters en Broeders..
Ook geef ik u de voorschriften en reglementen van deze Loge. Het zal uw plicht zijn deze na te leven en te handhaven.
Zeer Achtbaar Merkmeester, gij kunt nu overgaan tot het beŰdigen en installeren van uw Officieren.

Installatie der Officieren

Wordt aan de nieuwe Z\ A\ M\ Mr\ overgelaten.

Opdracht aan de Z\ A\ M\ Mr\

Uit te spreken door een vooraanstaande Zr\ of Br\ die in het N\ W\ gaat staan.
Zeer Achtbaar Merkmeester, nu gij ge´nstalleerd zijt in de voorzitterszetel van deze Merkloge, zult gij de verantwoordelijkheid voelen die uw Eed u heeft opgelegd, een getrouwe vervulling van alle plichten, die uw verheven ambt u oplegt.
Het zal grotendeels van uw bekwaamheid en takt afhangen hoe de naam, eer en het karakter van de Loge zullen zijn.
De overgeleverde geschiedenis van deze graad vestigde vooral uw aandacht op de Zon, dat grote Licht, dat in het Oosten opgaande geleidelijk licht en luister schenkt aan allen, die onder zijn invloed komen. Van u zullen eer, deugd en alle hoge beginselen moeten uitstralen, die gij in uw lange mašonnieke loopbaan hebt leren waarderen. Zoals de steen die door de Werkmeesters verworpen was, deugden bezat, die zij er niet aan onderkenden, zo moogt gij door lering en voorbeeld hen, die u tot leidsman gekozen hebben, verlichten en onderrichten.
Door trouw te zijn aan alle mašonnieke deugden moeten Vrijmetselaren de vruchten tonen van de geheimen en mysteriŰn, die onze symbolen, onze riten en onze leringen hebben opgewekt.
Moge de Opperwerkmeester des Heelals u zegenen en steunen bij uw moeilijke arbeid.

Opdracht aan de Opzieners

Uit te spreken door een Ge´nst\ M\ Mr\ M\ die in het N\ O\ gaat staan.
Achtbare 1e en 2e Opziener, ik moge uw aandacht vooral vestigen op de beide Loketten, waaraan de Zusters en Broeders hun loon moeten ontvangen.
Het loket met de Winkelhaak erboven is immers bedoeld voor het uitbetalen van het loon der Gezellen en de Merkmetselaren; dat met de driehoek er om heen voor de Merkmeester Metselaren.
Gij zult moeten toezien, dat niemand, die daartoe niet gerechtigd is, zijn hand door het Loket met de driehoek steekt zonder dat hem onmiddellijk de straf voor zijn aanmatiging wordt toegediend.
Achtbare 2e Opziener, de Bijl zal u aan uw plicht herinneren als het werktuig waarmede de straf werd voltrokken aan hen, die op onwaardige wijze trachtten reeds het loon van een Merkmeester Metselaar te verkrijgen.
Ik wens u beiden geluk met uw benoeming, het Opzienerschap is een eerste stap naar groter verantwoordelijkheid.
Tenslotte herinner ik u er aan, dat het uw taak is de Zeer Achtbaar Merkmeester in alles bij te staan en te steunen bij het besturen van de Loge.

Opdracht aan de Werkmeesters

Uit te spreken door een Ge´nst\ M\ Mr\ M\ die in het Z\ gaat staan.
Broeders Werkmeesters, ieder, die als opzichter over enig werk is gesteld, moet daar de benodigde kwaliteiten voor bezitten, het vermogen om te oordelen over het werk, over de deugdelijkheid en de gebreken daarvan.
Hij moet in staat zijn de gebreken te verbeteren en de goede dingen van het werk te waarderen, Laat slechts dat uw goedkeuring verwerven, wat er op berekend is het gebouw der Vrijmetselarij te versterken en te sieren. Maar wees er vooral op uit die kennis van het Grote en Volmaakte Werk te verbreiden, die tot een steun zal zijn in tijden van beproeving, wanneer de Winkelhaak van de Opperwerkmeester des Heelals aan ons leven zal worden aangelegd.

Opdracht aan alle Zz\ en Bb\

Uit te spreken door een Ge´nst\ M\ Mr\ M\ die in het O\ gaat staan.
Mijn Zusters en Broeders, het is uw taak een onwankelbaar vertrouwen te tonen in de door u gekozen Voorzittend Meester in zijn Wijsheid, zijn Eerlijkheid, zijn Onpartijdigheid en aldus een harmonische sfeer in uw Loge te wekken en te handhaven.
Dan kunt u medewerken tot het verspreiden van Broederliefde, Waarheid en Barmhartigheid
"Die oren heeft, die hare; die overwint, Ik zal hem geven te eten van het Manna dat verborgen is en Ik zal hem geven een witte keursteen en op die keursteen een nieuwe naam geschreven, welke niemand kent dan die hem ontvangt".
Z\ A\ I\ M\ Mr\ :
Zeer Achtbaar Merkmeester, hiermee eindigt de ceremonie van uw installatie. Deze Merkloge is nu aan uw zorgen toevertrouwd.
Hierna volgt de gebruikelijke sluiting.


Home