Communicatiegraden 9º, 10º, 11º en 12º
Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain


2005


Algemene opmerkingen
In de tekst wordt gerefereerd aan "Kandidaat" en "hij". Naar gelang de situatie past de spreker dit aan. In de tekst van de communicatiegraden zijn geen maçonnieke afkortingen gebruikt.
De leden van de 13º/14º dragen de regalia van deze graden. De Kandidaat draagt de regalia van de 4º met het Juweel van de 8º. Alle aanwezigen dragen witte handschoenen.
Voor aanvang van de communicatiegraden worden door de Voorbereider de tekens, grepen en woorden van de 1º t/m 8º doorgenomen, evenals de tekst van de gelofte voor de communicatiegraden 6º de gelofte van de 13º
Het verlenen per communicatie van de 9º t/m 12º vindt plaats in een Voorhofbijeenkomst in de 14º.
Er is echter ook de mogelijkheid, wanneer de Loge daarvoor kiest, de communicatiegraden te laten plaatsvinden in een in forma 13º volgens een door de Opperraad goedgekeurd rituaal. Bij het verlenen van de communicatiegraden in de Voorhof, zorgt men ervoor dat dit een even plechtig karakter draagt als wanneer dat in een in forma in de Tempel zou plaatsvinden. D.w.z. dat de Ceremoniemeester door de Driewerf Machtig Grootmeester wordt verzocht de Voorbereider en de Kandidaat binnen te geleiden, waarbij alle aanwezigen gaan staan in het teken van getrouwheid.
Op verzoek van de Driewerf Machtig Grootmeester nemen allen plaats. Dan spreekt hij de Kandidaat toe:
Voordat u de communicatiegraden 9 t/m 12 worden verleend is het nodig dat u de gelofte, die u al bekend is, aflegt.
Bent u daartoe bereid?
Kandidaat:

De Driewerf Machtig Grootmeester verzoekt de Ridders te gaan staan in het teken van
getrouwheid en overhandigt de gelofte aan de Kandidaat met het verzoek deze voor te lezen.

Gelofte
Ik, …, beloof plechtig, dat ik nooit één of meer van de geheimen en mysteriën mij toevertrouwd, aan profanen of aan Vrijmetselaren beneden de rang van de 12º, zal onthullen.
Wanneer de gelofte is afgelegd en ondertekend hernemen allen hun plaats. De Driewerf Machtig Grootmeester vervolgt:
U heeft in de 8º geleerd, dat na de dood van onze Meester Hiram Abiff de Tempelbouw werd opgedragen aan 5 Intendanten, ieder met eigen vermogens. U heeft de Stappen van Nauwgezetheid geleerd. U heeft in het binnenste van de Tempel het Grote Licht met de 3 Jods gezien. Er is u ootmoed voorgehouden. In 3 stadia bent u opgeheven. Tenslotte heeft men u aangeraden de mystiek van de getallenleer te bestuderen.
Ik zal er nu toe overgaan u per communicatie de drie Elu-graden te verlenen, nl. de graden 9, 10 en 11, waarin verhaald wordt, hoe de moordenaars van Meester Hiram Abiff worden opgespoord en gestraft. De term Elu is afkomstig van het Grootoosten van Frankrijk en betekent Uitverkoren.

In de 8º bent u opgericht, naar gezegd is "evenals de Meester, ongevoelig voor zonde en ondeugd, vervuld van deugd en van het streven naar waarheid".
U zult nu in uzelf de 3 "moordenaars", die ook bij de naar deugd strevende mens immer een gevaar blijven, moeten opsporen en leren hoe deze onwerkzaam te maken. Het zijn de lagere vermogens, die de hogere niet in hun waarde erkennen en deze pogen te overvleugelen door de op de materie gerichte neigingen en overwegingen.
Voor deze 3 "moordenaars" worden verschillende namen opgegeven.
De zaal van de negende graad in Salomo’s paleis is zwart behangen, waarop rode vlammen. 8 kaarsen staan rondom het Altaar en een negende kaars tussen Altaar en Troon. Koning Salomo is de Voorzitter.
Er is één Opziener, Stolkin, die in het Westen zit en die het in de tijd vliedend bewustzijn voorstelt. Dit zinspeelt op het feit, dat alles ons door de tijd in delen bewust gemaakt wordt. Dit is de enige methode om de totaliteit die boven het menselijk begrip ligt, tenslotte tóch te kunnen vatten als som van delen. Deze negende graad telt, naast de Officieren, 8 leden. Alle 6 Zusters en Broeders zitten in de treurhouding; rechterbeen over het linkerbeen, rechterelleboog op de knie en het hoofd rustend op de rechterhand. Men gebruikt dolken als Hamers; Salomo gebruikt zijn Scepter.
De Hondsster Sirius is rijzende, gevolgd door de Boogschutter (Sagittarius). Zij vervolgen de Slang der Onwetendheid. Wanneer de Loge geopend is, komt Pérignan, een vreemdeling, een herder (wiens naam lichtdrager betekent), meedelen, dat hij een grot ontdekt heeft waaruit klagende geluiden komen.
Salomo wijst de Kandidaat, hier Jaabert genoemd, met nog 8 leden aan om met de herder mee te gaan. In het eerste uur van de nacht vinden zij, geleid door een "hond", nabij Joppe, onder een Brandend Braambos, de ingang van de grot, waaruit een zwak licht schijnt. Jaabert, wiens naam duidt op de Liefde in ons die de tegenstellingen verenigt, snelt in zijn heilig enthousiasme vooruit en vindt de moordenaar bij een lamp, met een dolk aan zijn voeten, nabij een bron met levend water. De moordenaar zegt Nokom = wreker en Jaabert antwoordt Nekomo = wraak. Hij steekt met de dolk de moordenaar in het voorhoofd en hart. Daarna laaft Jaabert zich aan de bron.
Hij hakt het hoofd af van de moordenaar en neemt hoofd en dolk mee als bewijsstukken voor Koning Salomo bij het krieken van de dag en wel op het zesde uur.
Salomo schrikt van Jaaberts voortvarendheid. Jaabert had de moordenaar levend moeten brengen. Op voorspraak van de anderen vergeeft de Koning tenslotte Jaabert zijn eigengereidheid en waarschuwt "Men neme nooit het recht in eigen hand, maar vertrouwe op de Goddelijke Gerechtigheid".
De Kandidaat wordt dan verheven tot Uitverkoren Meester van Negen.
Het Schootsvel van de 9º is wit met rood gevlekt, zwart gevoerd en omzoomd. Op de kiep staat een arm met een bloedige dolk of een arm, die het afgehouwen hoofd bij de haren vasthoudt.
Het Kordon is van zwart moiré met 9 rode rozetten, het wordt gedragen van de linkerschouder naar de rechterheup.
Het Juweel is een Dolk of een Weegschaal met op de ene schaal een Dolk en een Rol en op de andere een hoofd.
Tekens: een stoot op het voorhoofd van de tegenstander. Antwoord van de tegenstander: met de hand het voorhoofd voelen. Vervolgens geeft men een stoot naar het hart van de ander en zegt Nokom. De ander legt zijn hand op zijn hart en antwoordt Nekomoh.
Bij de aanraking steekt men de gesloten rechterhand vooruit met de duim omhoog. De ander pakt die duim met zijn vingers, houdt ook de eigen duim omhoog en zegt Begoël (middels bloedwraak), het antwoord is Chol (alles, geheel).
De slagen zijn 8 + 1.
De leeftijd is 8 jaar plus 1 voltooid.
De Driewerf Machtig Grootmeester verzoekt allen te gaan staan in het teken van getrouwheid en zegt, de Scepter boven het hoofd van de Kandidaat houdende: Hiermede verklaar ik u, per communicatie te hebben verheven tot de 9e graad, die van Uitverkoren Meester van Negen, hij die alle eer- en ikzucht in zichzelf overwonnen heeft.

In de tiende graad worden de beide moordenaars die nog gezocht worden gestraft, maar nu door Koning Salomo zelf.
De Tempel is weer zwart behangen, nu met rode en witte tranen.
Naast Salomo zit Koning Hiram van Tyrus en tegenover hem in het Westen zit Adoniram. Hij stelt de dienaar voor, die gaat over het verplichte werk in dienst van de Vorst. In de mens stelt hij de strikt intellectuele dienst aan de Heer voor.
Vóór Salomo, vóór Hiram en vóór Adoniram staan elk 5 Lichten, duidend op het feit dat Salomo overal inlichtingen heeft ingewonnen over de mogelijke verblijfplaats van de beide moordenaars.
Hij krijgt bericht van Maächa (uitspraakMaäkeh), de Koning van Gath (Gath = wijnpers; wijst op beproevingen en lijden). Deze vorst der Filistijnen, wiens naam duidt op iemand die geheel opgaat in uiterlijke dingen, deelt mee, dot de moordenaars waarschijnlijk in de steengroeve van Ben Deker werken. Ben Deker is één van de bestelmeesters van Koning Salomo, die elk gedurende een maand zijn huis van alles voorzagen.
Aan de 9 zoekers van de vorige expeditie voegt Salomo er nog 6 toe zodat 15 leden, waaronder de Kandidaat, 6 maanden na het vinden van de eerste moordenaar weer op reis gaan om de beide andere moordenaars op te sporen. De reis duurt 5 dagen.
Tussen de delvers in de steengroeve van Ben Deker herkennen zij de beide gezochte Gezellen en brengen deze gevankelijk naar Koning Salomo. Aldus wordt de macht van de uiterlijke zinnen gebroken. Om de tirannie van het verstand te breken en een einde te doen nemen, worden de beide moordenaars gestraft door hun lichaam van keel tot onder de buik open te snijden. Dit zinspeelt op nauwgezette ontleding door de werking van het verstand dat, door zich op detailkennis toe te leggen, de verbindende eenheid doet vergeten. Zo wordt hier gewezen op het feit, dot de tirannie van het verstand overwonnen kan worden door bewust te worden van de dodende werking ervan.
Door het blootstellen van de lichamen aan insecten en zonlicht, symbolen van zuiverende krachten, wordt de mogelijkheid geschapen zich weer bewust te worden van de Oorspronkelijke Eenheid. Tenslotte worden ook de hoofden van de moordenaars afgehakt en met dat van de eerste moordenaar op een staak gesteld, elk boven één van de poorten van Jeruzalem.
Het Schootsvel van de 10º is wit, zwart gevoerd en omzoomd. In het midden ervan wordt de stad Jeruzalem voorgesteld door 3 poorten, waarboven elk een hoofd op een staak.
Het Kordon is van zwart moiré, eventueel met 3 hoofden, elk op een staak. Het wordt gedragen van de linkerschouder naar de rechterheup.
Het Juweel is een Dolk of een Weegschaal met op de ene school een Rol, een Winkelhaak, een Passer en een Dolk en op de andere school de 3 hoofden.
De tekens van de graad: men begint met het Leerlingsteken, maar nu met gesloten vuist en beweegt de duim van de keel tot de buik, alsof men het lichaam opensnijdt. Het antwoord is het Leerlingsteken ook met gesloten vuist en de duim op de keel.
Bij de aanraking worden de vingers van de rechterhand wederkerig ineengestrengeld, terwijl men daarbij de duim als een dolk op de buik richt.
Het paswoord is Eliam (Gods volk = de ware gedachten).
Het Heilig Woord is Zerbal (een groot man voor de Heer,). Het antwoord is Ben Jah (Zoon Gods).
De slag en zijn 3 x 5.
De leeftijd is 15 jaar.
De Driewerf Machtig Grootmeester verzoekt allen te gaan staan in het teken van getrouwheid en zegt, de Scepter boven het hoofd van de Kandidaat houdende: Hiermede verklaar ik u per communicatie te hebben verheven tot de 10e graad, die van Uitverkoren Meester van Vijftien.

De elfde graad vormt de bevestiging van een Nieuw Verbond. Men keert in tot de diepste en heiligste stilte van het eigen hart. Het werk begint don ook om twaalf uur ‘s nachts. Hier heersen niet meer de zinnen en het verstand maar de 12 aspecten van "het Geestelijke", voorgesteld door de 12 stammen van Israël in verband gebracht met de 12 tekens van de dierenriem. Salomo benoemt dan ook 12 Hoofden, elk voor één der stammen. Salomo toont aan de leden van deze graad eerst het Heiligdom en vervolgens het Heilige der Heiligen en hij legt hen alle daarin aanwezige symbolen uit: de Zevenarmige Kandelaar, de Sluiers, de Urn met het hart van Hiram Abiff, de Weegschaal, de Sleutel, de twee Palmbomen, het Vlammend Hart, evenals de Ark met de twee Cherubijnen, de Stenen Tafelen der Wet en de Staf van Aäron.
De Tempel in deze graad is weer zwart behangen moor nu versierd met Vlammende Harten. 12 (soms 24) lichten zijn verdeeld over de 4 zijden van de Tempel.
Het Schootsvel is wit, zwart gevoerd en omzoomd. Er is een Vlammend Hart op aangebracht. Het Kordon is zwart, ook met een Vlammend Hart versierd. Het wordt gedragen van de rechterschouder naar de linkerheup.
Het Juweel is een Dolk.
In het teken worden de armen over de borst gekruist, links over rechts, met de duimen omhoog.
Bij de aanraking biedt men elkaar, met gesloten vuisten, de duim aan; elk grijpt de duim van de ander en met elkaar draait men de pols driemaal heen en weer, zeggende Berith (uitspraak Briet,) = verbond, Nèder = gelofte, Shèlémoth = verwantschap met sjalom = vrede en sjaleen heel.
Daarna geeft men elkaar opnieuw de hand en drukt driemaal met de duim op het eerste lid van de middelvinger.
Het paswoord is Stolkin = gave Gods. Dit duidt op het vloeiend bewustzijn, dat is, de verdeling van het geheel door de tijd, waardoor het Ene in delen na elkaar wordt beleefd. Hierdoor kan de ziel het begrip voor het diepe geheim van de Eenheid toch tenslotte omvatten.
Het antwoord op het paswoord is Omer Ja = Woord Gods.
Het Heilig Woord is Adonai = mijn Heer.
Er zijn 12 leden en ook de slagen zijn 12.
Men noemt de nieuw ingewijde in deze 11e graad Prins Emèth (uitspraak Emès). Emèth betekent Waarheid.
Met de morgenstond wordt deze Loge gesloten.
De Driewerf Machtig Grootmeester verzoekt allen te gaan staan in het teken van getrouwheid en zegt, de Scepter boven het hoofd van de Kandidaat houdende: Hiermede verklaar ik u per communicatie verheven te hebben tot de 11e graad, die van Uitverkoren Meester of Prins Emèth.

In de twaalfde graad wordt de Kandidaat duidelijk gemaakt, dat hij nu vrij is om zelf als bouwer vanuit zijn diepste Zelf scheppend werk te verrichten, aldus de plaats innemende van de vermoorde Meester Hiram Abiff. Hij is nu de gelijke van Koning Salomo en van Koning Hiram van Tyrus. Zijn naam is nu Adoniram ben Abda (uitspraak Awdo) = Verheven Heer, zoon van de Dienaar. Zijn titel wordt nu Grootmeester Architect.
De Tempel vormt een Bouwschool, is wit behangen met rode vlammen. Koning Salomo is Voorzitter. Hij is in het wit gekleed en achter hem staan in het Oosten de Kolom men van de 5 bouworden. Daarachter verrijst als morgenster Jupiter, duidende op het nieuwe leven dat voor de Kandidaat in deze graad begint.
In het Noorden ziet men de 7 sterren van de Grote Beer en de Poolster, het zekere punt aan de hemel waarop de Kandidaat nu koerst.
Op het Altaar, dat met een zwart kleed met tranen is bedekt, ligt het Boek van de Heilige Kennis, verder Passer en Winkelhaak, de Ordegrondwet en een Passerdoos met allerlei mathematische instrumenten, die bij het bouwkundig tekenen van pas komen: Meetpasser, Gradenboog, Parallelliniaal om evenwijdige lijnen te trekken, Hoekmeter, enz.. Deze Passerdoos bevindt zich ook vaak op de tafel van Salomo en soms op die van de overige Officieren. Deze instrumenten zijn ook afgebeeld op het Schootsvel. Dit is wit, blauw omzoomd en gevoerd en heeft een zak, bedoeld om de plannen tijdens de bouw bij zich te dragen.
Het Kordon is blauw en wordt gedragen van de rechterschouder naar de linkerheup.
Het Juweel is een vierkante vergulde plaat met aan de ene kant 4 boven elkaar geplaatste concentrische halve cirkels, die op de regenboog duiden, teken van een Nieuw Verbond.
Soms is ook de Ark van Noach op het Schootsvel afgebeeld. Achter de regenboog staan de 7 sterren van de Grote Beer en daaronder de letter A, duidend op Adonai of op Architect. Aan de andere zijde van het Juweel staan de 5 Kolommen van de bouworden afgebeeld, elk met de letter die de bouworde aangeeft. Boven de 5 Kolommen staat een Waterpas en eronder een Passer en een Winkelhaak, eventueel nog een Kruis.
Soms zijn de genoemde letters A, R en B in Hebreeuws uitgevoerd. Men ziet ook wel eens een letter G aan de A toegevoegd, duidend op Groot Architect. Soms is het Juweel een driehoek met een Ster op elk der hoeken en om de A, die in het midden staat, een uit cirkelsegmenten opgebouwde driehoek. Aan de achterzijde staan weer 5 Kolommen met de letters R en B. Bij het teken doet men alsof men een Tekenplank in de linkerhand houdt en daarop met de rechterhand tekent, onderwijl naar Salomo kijkend, alsof men op instructie wacht.
Bij de aanraking verstrengelt men de vingers van de rechterhand met die van de linkerhand van de onder, terwijl elk de vrije hand op de heup steunt.
Er zijn 3 stappen in deze graad: de eerste langzaam en de 2 volgende sneller, telkens met de linkervoet beginnend en de rechtervoet haaks bijtrekkend.
Het paswoord is Rob Banaïm = Hoofd van de Architecten. Het Heilig Woord is Adonai.
De slagen zijn 3 + 3 + 1.
De leeftijd is 32 x 5 = 9 x 5 of 45 jaar.
De werktijd is vanaf het verschijnen van Jupiter als Morgenster tot aan het verschijnen van Venus als Avondster. Ook wel vanaf de dog dot Salomo met de bouw van de Tempel begon tot aan de dag dat hij de bouw beëindigde.
Enkele vragen uit de catechismus van de 12º:
V: Wat is de eerste van alle kunsten?
A: De Bouwkunst.
V: Bent U Grootmeester Architect?
A: Ik ken de inhoud van de Passerdoos.
De Driewerf Machtig Grootmeester verzoekt allen te gaan staan in het teken van getrouwheid en zegt, de Scepter boven het hoofd van de Kandidaat houdende: Hiermede verklaar ik u per communicatie te hebben verheven tot de 12e graad, die van G rootmeester Architect.
De Driewerf Machtig Grootmeester verzoekt de Groot Ceremoniemeester om de Voorbereider en de Kandidaat uit de Tempel of de Voorhof te geleiden.
Allen blijven staan.
Hierna gaat de Driewerf Machtig Grootmeester over tot het sluiten van de Voorhof.