13º - Ridder van het Koninklijk Gewelf
Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain


2005Algemene opmerkingen

Deze graad zou gegeven moeten worden in een gewelf onder de grond zonder deuren of vensters en alleen toegankelijk zijn door een luik in de zoldering.
Het gewelf wordt gesteund door 9 bogen, die eventueel namen of eigenschappen van het Hoogste Wezen kunnen dragen zoals bijvoorbeeld:
in het Hebreeuws: Hojo (zijn, worden, existeren); Howo (zijn, bestaan, ademen); Jod (de hand gereed tot manifestatie); Jah (Jod He, de eerste helft van het Tetragrammaton); Jahwe (verkorte vorm van het Tretragrammaton); Jod He Vau He (Het Tetragrammaten (Jehova)); Ehjèh (ik ben die ik ben, ik ben die ik zijn zal); Chojoh (laven, weder herleven); Elihoe (mijn God is Hij (Jaweh) in het Latijn: Principium; Existens; Deus Potens; Eternitus; Fortis; Solus; Concedens; Sapientis.
De T\ van de 13e graad symboliseert dit onderaardse gewelf en draagt de naam Het Koninklijk Gewelf. Dit gewelf is wit van kleur, soms met rode banen. In het O. bevindt zich een afbeelding van Mozes bij het Brandende Braambos (Exodus 3:2 ev.).
Er staan 3 kaarsen op de tafels van Salomo in het O\ en Stolkin in het W\ en 1 kaars op de tafels van de G\ Red\ , Joabert in het Z\ en Jabulom in het N\ . In totaal zijn er 9 kaarsen. Om het Alt\ , dat de vorm heeft van een driezijdige Z\ , zijn 3 grote kandelaars geplaatst. Deze grote kandelaars behoren elk driearmig te zijn, met op elke arm 3 kaarsen. In totaal 27 kaarsen. Er kunnen (facultatief) ook nog 3 kaarsen op het driezijdige marmeren Alt\ (de Zuil van Schoonheid) staan, rondom de agaten Kubus.
Op de Kubus ligt een Gouden Delta waarop de Onuitsprekelijke Naam Gods, het Tetragrammaten Jod He Vau He in Hebreeuwse letters, is gegrift. Het Alt\ was vroeger ook een driezijdige Z\ met het Tetragrammaten niet alleen bovenop maar ook aan de drie zijden. De Naam Gods werd zichtbaar wanneer men er binnenin licht liet branden.
Volgens de mac\ legende was de Onuitsprekelijke Naam aan de Oudvader Henoch in een visioen bekendgemaakt.
Op inspiratie van God verborg Henoch de Gouden Delta, waarop hij de hem geopenbaarde Naam had gegraveerd, in het negende van een verticale reeks van gewelven die hij met zijn zoen Metuselach bouwde. Hij bevestigde deze plaat op een Kubus van agaat en plaatste deze bovenop een driezijdige marmeren Z\ Het vinden van dit Gew\ met de Onuitsprekelijke Naam Jod He Vau He vormt de kern van deze graad en het streven is dit zo indrukwekkend mogelijk uit te beelden.
Zoals bekend, zijn er verschillende overgeleverde versies te vinden, waarvan de drie voornaamste zijn:
- Het Koninklijk Gewelf van Henoch, waarin dus ten tijde van K\ S\ en K\ H\ van T\ , het door Henoch en zijn zoen Metuselach gebouwde negende Gew\ wordt teruggevonden.
- Het Koninklijk Gewelf of het negende Geheime Gewelf van Salomo de Koning, dat na de tijd van K\ S\ speelt en waarbij gedoeld wordt op het Gew:. dat Salomo, uitgaande van zijn paleis, onder het H\ der H\ bouwde aan het eind van een gang met 9 bogen. Daar had hij met K\ H\ van T\ de Z\ en de Kubus met de Delta geplaatst en met H\ A\ kwamen zij door samen om over de Heilige Naam te mediteren. Na de verwoesting van Salomo’s T\ , tijdens de Babylonische Ballingschap, trokken 3 Magidiem naar Jeruzalem om onderzoek te doen op de plek waar eens de T\ had gestaan. De legende van deze graad, die in de Franse Fed\ gebruikt wordt, is een ware legende, want de 3 onderzoekers vinden eerst het Juw\ van H\ A\ , dat hij, bij zijn vlucht voor de 3 moordenaars, in een put in het N\ O\ van de T\ had geworpen. Daarna dalen zij verder of in wat de oude T\ van Henoch moet zijn geweest.
- Het Heilig Koninklijk Gewelf van Jeruzalem of de Holy Royal Arch van de York Rite, waarin onze Fed\ werkt in een apart Kap\ . Eenieder kan na ingewijd te zijn in de 14º van de AASR aanvraag doen bij het Kap\ van het Heilig Koninklijk Gewelf van Jeruzalem.
In het volgende rituaal van de 13º is Het Koninklijk Gew\ van Henoch aangevuld met de legende van het Gew\ van Salomo de Koning.
Over de inrichting van de T\ het volgende:
Door het binnenkomen via een luik in de zoldering op bepaalde bezwaren kan stuiten, wordt dit "luik" op een verhoging links van de G\ Insp\ geplaatst. Het luik is voorzien van een ring en draagt het opschrift "Albam Sophoh" = De Weg naar Verborgen Schatten, dat waarschijnlijk de juiste vorm is van de gewoonlijk gegeven vertaling Am Bath Saphan. Albam is een speciale methode om de verborgen betekenis van een woord te vinden en Sophoh is taal of spraak.
Het luik wordt bedekt met een zwarte doek.
Het Alt\ staat in het midden van de T\ met daarop de Delta met de Heilige Naam, die bedekt is door een sluier van gouddraad. In enkele ritualen is het woord A\ op de Delta aangebracht en pas wanneer men de Delta omkeert leest men Jod He Vau He. Men bedekt de Naam soms met een zwarte sluier.
In het O\ zit K\ S\ op een Troen die geplaatst is op een drietredig podium. Hij is in het geel gekleed waarover een blauw satijnen koningsmantel of een purperen kazuifel, blauw gevoerd en met hermelijn omzoomd. Hij kan een eenvoudige kroen dragen en heeft een Scepter in de hand.
Zijn Krd\ is een brede karmozijnrode of purperen Sjerp (van de rechterschouder naar de a linkerheup) met aan het einde ervan een gouden drieh\ . Zijn titel is Driewerf Machtig Grootmeester en hij is de Voorzitter.
Links van K\ S\ op hetzelfde drietredige podium zit K\ H\ van T\ , gekleed in een reisgewaad met bijpassende hoed. Ook kan hij koninklijk gekleed zijn en draagt dan een kroen en een Zw\ . Zijn Sjerp is gelijk aan die van K\ S\ .
In het W\ zit als enige Opz\ de G\ Insp\ , Stolkin genaamd. Zijn aa\ zijn ontbloot. Hij is in het blauw gekleed en draagt Sv\ en Juw\ van deze graad en een Zw\
Links van zijn zetel bevindt zich het met een doek bedekte luik en door omheen - aan de O\ , W\ en N\ -zijde van het luik - drie kussens voor de Kandd\ .
In de N\ O\ -hoek liggen voor elk van deze drie Kandd\ een touw en een flambouw.
Verder 1 Schop, 1 Koevoet en 1 Pikhouweel. Eén van deze attributen wordt later aan elk van de Kandd\ uitgereikt.
In het N\ zit de G\ Schatb\ , die Jabulom voorstelt, de eerste die in het negende Gew\ van Henoch de Gouden Delta met de Onuitsprekelijke Naam vond. Wegens deze werkzaamheden zijn zijn aa\ ontbloot. Hij is in het blauw gekleed en heeft een Zw\ . Hij draagt Sv\ en Juw\ van deze graad en bovendien een smal wit lint waaraan een gouden Sl\ met de letters IVIOL - Inveni Verbum In Ore Leonis = Ik vond het W\ in de muil van de Leeuw. Dit duidt op het apocriefe verhaal dat speelde ten tijde van de dappere Richter Othniël = Leeuw Gods. De dragers van de Ark sneuvelden in de strijd tegen de Koning der Syriërs, maar men bemerkte later dat een leeuw, die een sleutel in zijn bek hield, de Ark bewaakte. Op zijn gebrul naderden de zoekende Levieten waarop de leeuw de sleutel neerlegde en zich terugtrok.
In het Z\ zit de G\ Secr\ (in sommige ritualen de Zegelbew\ ) Joabert voorstellend, die tezamen met Jabulom en Stolkin de Gouden Delta vond. Ook hij heeft daarom de aa\ ontbloot. Hij is in het blauw gekleed met Zw\ Sv\ en Krd\ , zoals de beide anderen. Hij is de Geh\ Schr\ in de 6º toen S\ en H\ van T\ hun Verbond vernieuwden.
De overige Officieren dragen Sv\ , Krd\ en Juw\ van de 14º.
De aanwezigen die op de Koll\ zitten dragen Sv\ , Krd\ en Juw\ van de 13º of 14º. Iedereen is geheel in het zwart gekleed.
Indien een Br\ in een zwarte mantel met capuchen gekleed is, draagt hij daaronder een zwarte broek en zwarte schoenen.
Om geen onnodige onkosten te maken en omdat de inw\ in de 14º gewoonlijk spoedig op die van de 13º volgt, lijkt het verstandig dat de L\ 3 stel regalia 13º in bezit heeft, die tijdens de ceremonie voor de nieuwe Rr\ worden gebruikt, maar verder eigendom van de L\ blijven.
Het Sv\ in de 13º is van karmozijnrode of purperen zijde, wit omboord en zwart gevoerd waarop een Delta met stralen is afgebeeld. Ook het Krd\ , dat om de hals of de Sjerp die van de rechterschouder naar de linkerheup wordt gedragen is karmozijnrood.
Aan het Krd\ draagt men het Juw\ van deze graad: een "gouden" drieh\ met aan de ene zijde een stralende Delta met in Hebreeuwse letters Jod He Vau He en aan de andere zijde het luik met de ring.
Soms ook beeldt men op de drieh\ Stolkin en Joabert of, die Jabulom in de schacht laten afdalen temidden van tempelruïnes en door omheen de eerste letters van de mededeling: Regnante Sapientissimo Salomone Jabulom, Joabert et Stolkin invenérunt Pretiossissimum artificum Thesourum subter ruinas Enochi Anno Mundi 2995 = Onder de regering van de zeer wijze Salomo vonden Jabulom, Joabert en Stolkin de uiterst kostbare schot onder de ruïnes van Henoch in het jaar der wereld 2995. D.i. door het jaar "nul" van onze jaartelling 3760 te noemen tot september, 3760-2995 = 765 v.Chr.
De bat\ is xx xxx.
De leeftiid is 7 x 9 = 63 jaar voleind.
De naam van elk lid is Giblim of Ghiblim, d.i. Vormgever of Steenhouwer.
De L\ werkt vanaf het moment dat de zen uit het zicht verdwijnt totdat de dag aanbreekt.
Wegens de in deze graad verwerkte symboliek moeten er altijd drie Kandd\ voor inwijding aanwezig zijn, zonodig aan te vullen met reeds ingewijde leden.
Daarom wordt het woord Kandidaten (Kandd\ ) consequent gebruikt in de tekst van het rituaal van de 13º.
Officieren en leden van het Koninklijk Gewelf van Henoch
Titel                                                                             Ceremoniële tekst             Werktekst
1. Driewerf Machtig Grootmeester                             D\ M\ G\ Mr\             DMGM
2. Laatstgewezen Driewerf Machtig Grootmeester    L\ G\ D\ G\ Mr\     
LDMGM
3. Groot Inspecteur                                                     G\ Insp\                         GI
4. Groot Redenaar                                                      G\ Red\                          GR
5. Groot Secretaris                                                     G\ Secr\                         GSR
6. Groot Schatbewaarder                                           G\ Schatb\                     GSB
7. Groot Aalmoezenier                                               G\ Aalm\                        GA
8. Groot Ceremoniemeester                                       G\ Cer\ Mr\                 GCM
9. Assisterende Ceremoniemeester                             A\ Cer\ Mr\                 ACM
10. Groot Kapitein van de Wacht                              G\ Kap\ van de W\      GK
11. Talent                                                                   T\                                     T
12. Schildwacht                                                          S\                                     S
13. Voorbereider                                                        V\                                    V
Talent en Voorbereider worden aangesproken met Broeder + titel.
De aanspreektitel van de leden is RidderlRidders. Dit wordt in de tekst afgekort als R\ lRr\ .
De D\ M\ G\ Mr\ , G\ Insp\ , G\ Secr\ en G\ Schatb\ worden in de tekst vaak aangeduid met:
D\ M\ G\ Mr\ = Koning Salomo
L\ D\ M\ G\ Mr\ = Hiram van Tyrus (soms Koning Hiram van Tyrus)
G\ Insp\ = Stolkin
G\ Secr\ = Joabert
G\ Schatb\ = Jabulom
In de tekst worden de gebruikelijke afkortingen gebruikt voor Koning Salomo en voor (Koning) Hiram van Tyrus, nl. K\ S\ en (K\ ) H\ van T\ .
Voor de overige Off\ worden geen afkortingen gebruikt.

 
Voorbereiding van de Kandidaten
Zoals reeds vermeld, moeten er altijd drie Kandd\ zijn, zonodig aangevuld met reeds ingewijde Rr... Deze reeds ingewijde leden hoeven tijdens de voorbereiding niet aanwezig te zijn.
De Vrb\ zorgt ervoor dat de Kandd\ bekend zijn met de gelofte van de 13º en dat zij de sll\ van de 12º, die zij per communicatie hebben ontvangen, nogmaals doornemen.
Daarna kan de Vrb\ de Kandd\ als volgt toespreken:
Kandd\ u hebt na de dood van Mr\ H\ A\ in de 4º, als Geh\ Mr\ , in diepe eerbied het H\ der H\ aanschouwd. U weet dus hoe hier de H\ P\ eenmaal per jaar de Heilige Naam, de Shem Ha-Kadosh, mocht uitspreken terwijl er alom veel lawaai werd gemaakt om het afluisteren te verhinderen. Daardoor zou de invloed van het Onzegbare, de Onuitsprekelijke Eerste Ongeschapen Oorzaak, op de wereld van de schepping, de wereld van de veranderingen, in stand blijven door een inspanning van beneden of en aan het volk bewust blijven. De Onuitsprekelijke Naam werd eerst bekend gemaakt aan de Oudvader Henoch over wie Genesis in 5:18, 21, 22, 23 en vooral 24 het volgende gezegd wordt "Toen Jered 162 jaar geleefd had verwekte hij Henoch. Toen Henoch 65 jaar geleefd had verwekte hij Metuselach. En Henoch wandelde met God, nadat hij Metuselach verwekt had, 300 jaar, en hij verwekte zonen en dochteren. Zo waren die dagen van Henoch 365 jaar. En Henoch wandelde met God, en hij was niet meer, want God had hem opgenomen".
Volgens onze maç\ traditie werd Henoch in een visoen meegenomen tot op een hoge bergtop en door zag hij de Heilige Naam Gods in vier Hebreeuwse letters schitteren.
Met de hulp van zijn zoen Metuselach bouwde hij doorna een onderaardse T\ van 9 Geww\ onder elkaar. In het onderste Gew\ plaatste hij een marmeren een Kubus van agaat, waarop hij een driehoekige plaat met de Onuitsprekelijke Naam aanbracht, zoals hij die in zijn visioen gezien had.
Het vinden van de Heilige Onuitsprekelijke Naam, de Naam van het Onzegbare, is het onderwerp van deze graad.
Ik verzoek u nu in gedachten het visoen van Henoch op de berg Sinaï voor te stellen en de betekenis ervan te overpeinzen.
De Vrb\ laat de Kandd\ nu alleen en neemt zijn plaats in in de processie.
De G\ Cer\ Mr\ zorgt ervoor, dat de Vrb\ tijdig gewaarschuwd wordt, voordat de processie wordt gevormd.

Wijze van binnenkomen
Wanneer alle kaarsen in de T\ zijn aangestoken en het Transparant in het O\ is verlicht, nodigt de G\ Cer\ Mr\ , de D\ M\ G\ Mr\ , de G\ Kap\ van de W\ , de S\ en de Br\ van Talent uit hun plaatsen in de T\ in te nemen. Deze Off\ zijn reeds maç\ gekleed.
Dan verzoekt de G\ Cer\ Mr\ de overige Off\ , leden en visiteurs zich maç\ te kleden en vormt de processie op de gebruikelijke wijze.
Vervolgens leidt de G\ Cer\ Mr\ de processie tot voor de T\ p\ . Nadat hij met de S\ de jaarww\ heeft gewisseld, klopt hij met de sll\ van de gr\ op de T\ p\ . Wanneer de G\ Kap\ van de W\ de T\ p\ opent, geeft de G\ Cer\ Mr\ het pw\ , waarop de G\ Kap\ van de W\ antwoordt met hetzelfde pw\ .
De Off\ en leden wisselen op gelijke wijze de jaarww\ met de S\ , het pw\ met de G\ Kap\ van de W\ en gaan dan onder geleide van de G\ Cer\ Mr\ naar hun plaats, waar zij meteen gaan zitten.

 

Openingsceremonie

DMGM geeft één sl\ en zegt:
Rr\ van het K\ Gew\ , helpt mij deze K\ L\ in de 3º te openen. In orde Rr\ .
DMGM:
G\ Kap\ van de W\ , is deze K\ L\ behoorlijk gedekt?
De G\ Kap\ van de W\ geeft één sl\ op de T\ p\ die door de S\ met ** *** wordt beantwoord.
GK:
D\ M\ G\ Mr\ , deze K\ L\ is behoorlijk gedekt.
DMGM:
G\ Insp\ , waar bevinden wij ons hier?
GI:
D\ M\ G\ Mr\ , wij bevinden ons op de heiligste plaats op aarde.
DMGM:
Hoe bent u op deze plaats gekomen?
GI:
Dankzij de Voorzienigheid.
DMGM:
Verklaar u nader.
GI:
Wij hebben gegraven in de oude ruines van de T\ van Henoch en wij zijn door 9 Geww\ diep doorgedrongen onder de grond. Daar hebben wij tenslotte de Gouden Delta gevonden die God, wanneer de Volheid der Tijden gekomen zou zijn, beloofd had aan de Oude Heilige Patriarchen.
DMGM:
Wat is die Delta?
GI:
Een Gouden Driehoek, een helder licht uitstralend, waarop Henoch de Heilige en Geheimzinnige Naam van de O\ B\ des H\ had gegraveerd.
DMGM:
Wie bent u?
GI:
Ik ben die ik ben. Mijn naam is Stolkin en ik ben een Giblim. Ik heb de Onuitsprekelijke Naam gevonden.
DMGM:
Kent u de juiste uitspraak van de Geheimzinnige Naam van de O\ B\ des H\ ?
GI:
Die is alleen bekend aan de G\ U\ Verh\ Mm\ van de 14º.
DMGM:
Wat is uw graad?
GI:
R\ van het K\ Gew\ , D\ M\ G\ Mr\ .
DMGM: Hoe hebt u deze graad verkregen?
GI:
K\ S\ en K\ H\ van T\ hebben mij en mijn metgezellen Jabulom en Joabert tot deze graad verheven am onze ijver en standvastigheid.
DMGM:
Wat is uw t\ en uw a\ en wat zijn de ww\ ?
GI:
Het t\ is het t.\ van Bew\ . De hndd\ met de palmen naar boven ten hemel heffen, het hfd\ naar links buigen en tegelijkertijd ook de linkerkn\ .
De a\ is beide hndd\ onder de oksels van de ander brengen, alsof men hem wil opheffen, daarbij zeggende Tow Beni Amal Abel.
DMGM:
Wat betekenen die ww\ ?
GI: Zij betekenen Goed mijn Zoon, houd goede moed.
DMGM: Heeft u nog verdere wensen?
GI: Het blijvend geluk.
DMGM:
Eens zal de dog komen dat dit welverdiende getuk u deelachtig zal zijn.
GI: Amen, Amen, Amen.
DMGM:
G\ Insp\ , hoe laat is het?
GI:
De zen gaat onder, D\ M\ G\ Mr\ .
DMGM:
Rr\ , laten wij ons dan verenigen om het Alt\ en ons wenden tot de Allerhoogste.
Allen staan op en scharen zich in een kring rond het Alt\ met de Delta.
Salomo in het O\ , Hiram links van hem, Joabert in het Z\ , Jabulom in het N\ (beide laatsten tegenover elkaar), Stolkin in het W\ en de andere Rr\ daartussen.
DMGM:
O\ B\ des H\ , beoordeelt U de zuiverheid van onze intentie in ons verlangen Uw grootheid te leren kennen. In U is de ware Wijsheid te vinden waarnaar wij streven en waarvoor wij gesterkt en gezuiverd door Uw Geest, een T\ van S\ wensen op te richten.
De D\ M\ G\ Mr\ geeft de bat\ ** ***.
Dit wordt eerst herhaald door Hiram, dan door Stolkin, Joabert en Jabulom.
Joabert en Jabulom ontsluieren de Delta.
Salomo en Hiram geven het t\ van Bew\ , gevolgd door de a\ , waarbij de eerste zegt Tow Beni Amal Abel. De ander geeft het antwoord Zebulon.
Na enkele ogenblikken geven de overige Rr\ tegelijkertijd, twee aan twee, het t\ , de a\ en de ww\ op dezelfde wijze.
DMGM:
Rr\ , herneemt uw plaatsen.
DMGM:
G\ Insp\ Stolkin, wilt u bekend maken, dat dit K\ College is geopend. Geeft de sll\ ** ***.
GI:
Rr\ , dit K\ College is geopend.
Geeft de sll\ ** ***, die worden herhaald door de G\ Kap\ van de W\ en de S\ .
DMGM:
Zet u Rr\ .
Na de Opening en het lezen van de ledenlijst of Rol worden de aanwezigen welkom geheten.
Daarna worden de gegr\ Kol\ van de vorige bijeenkomst en de ingekomen en verzonden stukken behandeld
Wanneer er een inw\ in de 13º volgt wordt nu, op verzoek van de D\ M\ G\ Mr\ , door Joabert en Jabulom de Delta met de sluier bedekt.

 

Ceremonie van Inwijding

DMGM:
Br\ Vrb\ , wilt thans de Kandd\ naar de T\ p\ geleiden.
Als het nodig is het gewenste aantal Kandd\ met Rr\ van de 13º of hoger aan te vullen, verlaten deze tegelijk met de Vrb\ de T\ om aan de cer\ van mw\ deel te nemen. Indien de 3 hoge kandelaars (facultatief) bij het Alt\ aanwezig zijn, worden de kaarsen nu door de G\ Cer\ Mr\ gedoofd.
De verlichting in de T\ wordt gedempt.
De Kandd\ , die reeds voorbereid zijn, worden door de Vrb\ voor de T\ p\ geleid, waar hij de 3 Kandd\ om de beurt laat aankloppen met de sll.: van G\ Mr\ Architect (*** *** *). Nadat de derde Kand\ heeft aangeklopt zegt de G\ Kap\ van de W\ :

GK:
D\ M\ G\ Mr\ , er wordt geklopt.
DMGM: G\ Kap\ van de W\ , wilt u zien wie heeft aangeklopt?
GK treedt buiten de T\ p\ voor de eerste ondervraging.
GK:
Wie heeft aangeklopt en stoort ons in onze beraadslagingen?
V:
Drie G\ Mmr\ Architecten, die verzoeken te warden opgenomen in de graad van R\ van het K\ Gew\ van Henoch om de Ware Naam Gods te leren kennen.
GK treedt binnen de T\ p\ en zegt:
D\ M\ G\ Mr\ , buiten de T\ p\ bevinden zich drie G\ Mmr\ Architecten, die verzoeken te warden opgenomen in de graad van R\ van het K\ Gew\ van Henoch om de Ware Naam Gods te leren kennen.
DMGM:
Dit is helaas nog niet mogelijk, maar ik hoop dat dit verzoek spoedig kan worden ingewilligd.
GK treedt buiten de T\ p\ en zegt:
Dit is helaas nog niet mogelijk, maar ik hoop dat dit verzoek spoedig kan warden ingewilligd.
GK treedt binnen en blijft bij de gesloten T\ p\ wachten.
Na een korte pauze verzoekt de Vrb\ elke Kand\ nogmaals aan te kloppen als G\ Mr\ Architect.
GK:
D\ M\ G\ Mr\ , er wordt geklopt.
DMGM:
G\ Kap\ van de W\ , wilt u zien wie heeft aangeklopt?
GK treedt buiten de T\ p\ voor de tweede ondervraging en zegt:
Wie heeft aangeklopt en stoort ons in onze beraadslagingen?
V:
Drie G\ Mmr\ Architecten, die verzoeken te warden opgenomen in de graad van R\ van het K\ Gew\ van Henoch om de Ware Naam Gods te leren kennen.
GK treedt binnen de T\ p\ en zegt: D\ M\ G\ Mr\ , dezelfde drie G\ Mm\ Architecten verzoeken wederom om toelating.
DMGM:
Dit is helaas niet mogelijk, maar ik hoop dat dit verzoek spoedig kan worden ingewilligd.
GK treedt buiten de T\ p\ en zegt: Dit is helaas niet mogelijk, maar ik hoop dat dit verzoek spoedig kan worden ingewilligd.
GK treedt binnen en blijft bij de gesloten T\ p\ wachten.
Na een korte pauze verzoekt de Vrb\ elke Kand\ voor de 3e maal aan te kloppen als G\ Mr\ Architect.
GK:
D\ M\ G\ Mr\ , er wordt nogmaals aangeklopt.
DMGM:
G\ Kap\ van de W\ , wilt u zien wie heeft aangeklopt?
GK treedt buiten de T\ p\ voor de derde ondervraging en zegt:
Wie heeft aangeklopt en stoort ons in onze beraadslagingen?
V:
Drie G\ Mmr\ Architecten, die verzoeken te worden opgenomen in de graad van R\ van het K\ Gew\ van Henoch om de Ware Naam Gods te leren kennen.
GK treedt binnen de T\ p\ en zegt:
D\ M\ G\ M\ , drie G\ Mmr\ Architecten verzoeken ten derde male om toegelaten te worden.
DMGM:
Laat hen thans toe in en plaats hen ten N\ van de G\ Insp\ .
GK opent de T\ p\ .
De Vrb\ en de Kandd\ treden naar binnen.
De G\ Cer\ Mr\ neemt de Kandd\ over en de Vrb\ herneemt zijn plaats.
DMGM:
Kandd\ , u wenst de Ware Naam Gods te leren kennen?
Weet u dat door grote gevaren aan zijn verbonden en dat een groot doorzettingsvermogen en grote onverschrokkenheid van u gevraagd zullen worden?
Bent u bereid tot in de diepste gewelven van de aarde door te dringen?
De Kandd\ geven hierop antwoord.
Luistert dan naar de aloude legende van de Vrijmij\ die verhaalt hoe God, vóór de Zondvloed Zijn Naam bekend maakte aan de Oudvader Henoch; de Heilige Naam die later, volgens Exodus 20:2, ook aan Mozes op de berg Sinaï zou worden geopenbaard.
Alvorens echter hiertoe over te gaan moet ik u eerst vragen een plechtige gelofte, die u al bekend is, of te leggen. Bent u hiertoe bereid?
De Kandd\ geven hierop antwoord.
DMGM:
Wilt daartoe knielen, links van de zetel van de G\ Insp\ , één van u ziende naar het O\ , één naar het W\ en één naar het Z\ .
De G\ Cer\ Mr\ zorgt ervoor dat dit geschiedt.
DMGM:
U stelt thans Jabulom, Joabert en Stolkin voor, 3 door K\ S\ uitverkoren G\ Mmr\ Architecten van de 12º, die opdracht kregen nog eens naar mogelijke oudheden te zoeken op de plaats, die K\ S\ oorspronkelijk voor de Tempelbouw had bestemd, maar waar men —naar hij meende— resten van een oud heidens Heiligdom had gevonden, n.l. puin van fraai gesteente en gouden voorwerpen. Salomo had er toen van afgezien om door te bouwen en had voor de bouw de vlakte van de dorsvloer van Arauna de Jebusiet gekozen.
Kandd\ , legt nu uw linkerhnd\ ónder en de rechterhnd\ óp het Zw\ , dat de G\ Insp\ u voorhoudt.
De G\ Insp\ legt de punt van zijn Zw\ op het kleed dat het luik bedekt.
DMGM:
Kandd\ , zeg mij nu, in gedachten, de volgende gelofte na.
In orde Rr\ , in het t\ van getr\ .
DMGM:
Leest vanaf zijn Troen de volgende gelofte voor.
 

Gelofte

Ik, en wil hier, één voor één, uw volledige naam hardop uitspreken … beloof hierbij in de tegenwoordigheid van dit College
- dat ik nimmer één van de geheimen van een R\ van het K\ Gew\ , mij toevertrouwd, aan profanen of aan Vrijmm\ beneden de rang van R\ van het K\ Gew\ zal onthullen.
- Ik beloof het hier gevondene met de grootste eerbied te zullen behandelen, onverdroten het Licht te zoeken, hoe diep de Goddelijke Naam ook verborgen moge zijn.
- Ik beloof mijn ijver voor de K\ K\ en mijn liefde voor mijn medebroeders te versterken.
- Verder beloof ik gehoorzaamheid aan de Opperr\ en diens Vert\ en aan de reglementen en voorschriften van de O\ , van de Fed\ en van deze L\ van Volm\ .
DMGM:
Geeft elkaar nu de hndd\ , aldus een drieh\ vormend, en zeg mij tezamen hardop na: dat beloof ik.
U kunt thans opstaan om de oude legende aan te horen en te beleven, zoals alle Rr\ van het K\ Gew\ dit vóór u hebben gedaan.
Zet u Rr\
Men biedt de 3 Kandd\ elk een stoel aan, links van Stolkin, zodat zij ten W\ van het bedekte luik komen te zitten.
Het verhaal van de legende kan nu gelezen worden, hetzij door de V\ M\ G\ Mr\ , hetzij door de G\ Red\ .

 

De Maçonnieke Legende van Henoch

Henoch, de zaan van Jered, was de zevende Oudvader sinds Adam. Ook wel de Aartsvader of Patriarch genoemd. "Hij wandelde met God" staat in Genesis 5:22 en 24. De Heer nu verscheen hem in een droom en sprak "Henoch, door u mijn Naam verlangt te kennen zal ik aan uw wens voldoen, volg mij". Een berg verhief zich tot de Hemel en Henoch werd tot op de top gevoerd. Door toonde de Heer hem een Gouden Delta of Driehoek die een groot licht uitstraalde en waarop de 4 schitterende letters Jod He Vau He woren gegrift. God verbood hem deze Naam ooit uit te spreken! Daarna werd Henoch diep de aarde ingevoerd, door 9 Geww\ , en in het negende Gew\ zag hij wederom de Gouden Driehoek met de Heilige Naam erop gegraveerd. In diepe eerbied boog Henoch zich terneer en strekte zich op oosterse wijze voorover op de grond.
Ontwaakt uit zijn droom, besloot Henoch, vervuld van de Geest des Heren, een onderaardse T\ te bouwen, zoals hij die in zijn droom had aanschouwd. Hij bracht dit tot stand met de hulp van zijn oudste zoen Metuselach, die echter niet de reden van de bouw mocht vernemen. Henoch maakte tenslotte ook een Gouden Driehoek met zijden van een el lengte, versierde deze met de kostbaarste edelstenen, die geplaatst waren rondom de gegraveerde Heilige letters van Gods Naam. Hij plaatste deze Gouden Driehoek in het negende Gew\ , nadat hij deze bevestigd had op een agaten Kubus, gelijkend op de Volmaakte Kubus, die wij uit de Bl\ graden kennen en die hier de grondslag van de Wereld symboliseert, verlicht door Gods Naam. Deze Kubus plaatste Henoch op een driezijdige marmeren Z\ of Alt\ .
Zorgvuldig werden alle Geww\ met bronzen deuren afgesloten en tenslotte sloot Henoch de bovenste toegang of met een vierkant stenen luik, dat hij eens per jaar met een eraan bevestigde ijzeren ring ken openen om het diepste Heiligdom te bezoeken en de Heilige Naam te aanbidden. Op de vierkante steen bracht hij de woorden "Albam Sophoh" aan. Deze ww\ betekenen de geh\ Sl\ tot De Weg der Verborgen Schatten. Henoch wist namelijk, dat de mensheid zodanig van het Middelpunt zou afdwalen, dat een correctie in de vorm van de Zondvloed nodig zou zijn. Boven dit luik bouwde Henoch een open T\ .
Bovendien richtte Henoch op de hoogste berg twee Zz\ op, één van brons, die weerstand ken bieden aan het geweld van de golven, en één van marmer, die bestand was tegen het hemelvuur. Op de bronzen Z\ graveerde hij de beginselen van de Vrije Kunsten en vooral van de geometrie, de grondslag waarop de Vrijmij\ is gegrondvest. Volgens de oude traditie was de geometrie de grondslag van wat wij nu de kosmologie plegen te noemen.
Op de marmeren Z\ beitelde Henoch een verwijzing naar de 9 Geww\ onder zijn T\ . Deze marmeren Z\ ging echter tijdens de Zondvloed verloren zodat later niemand meer wist van de grote schat die door was verborgen. De bronzen Z\ leverde aan het nageslacht de kennis van de geometrie.
In Exodus 20:2 wordt verhaald hoe Mozes op de berg Sinaï ook weer de Heilige Naam Gods ontving, maar in de loop van de tijd ging ook hiervan de kennis verloren omdat de Naam niet kan worden uitgesproken.
Zoals ik reeds vertelde was Salomo oorspronkelijk van plan zijn T\ te bouwen op de schoonste en gezondste plaats in Jeruzalem.
Hij vond hier echter, toen men voor de fundamenten aan het graven was, tal van marmeren Zz\ , gouden en zilveren vaten en kostbare gesteenten. Vrezende dat dit de plaats was van een oud heidens heiligdom, waardoor Gods Majesteit ontheiligd zou worden, besloot Salomo een andere plaats voor de T\ te kiezen. Aldaar, dus op de plek van de dorsvloer van Arauna, werd de beroemde T\ van Jeruzalem gebouwd en niet op de plaats waar het Heiligdom van Henoch had gestaan.
Er was een geheime gang van het paleis van K\ S\ waardoor men via 9 gewelfde ruimten, die door fraaie steunbogen waren gescheiden, in een geh\ Gew\ onder het H\ der H\ van de T\ ken komen. Hier had Salomo, naar een ingeving, een wit marmeren Z\ geplaatst, die de naam droeg van de "Z\ van S\ ". In dit Gew\ hielden K\ S\ , H\ van T\ en H\ A\ hun geheime bijeenkomsten. Maar door de dood van de Mr\ was hieraan een einde gekomen; de geh\ Mysteriën die zij vierden konden uitsluitend door 3 en niet door 2 personen worden gevierd.
Er bestond een oude profetie die voorspelde dat omtrent de tijd van de bouw van de T\ , Gods Heilige Naam weer gevonden zou worden en Salomo hoopte dat dit tijdstip spoedig zou aanbreken. Door een ingeving gaf hij de 3 G\ Mmr\ Architecten die u thans voorstelt, nl. Jabulom, Joabert en Stolkin, opdracht nog eens een diepgaand onderzoek in te stellen in de oude ruïnes, waar men zo veel schatten had gevonden. Zij werden voorzien van schoppen, koevoeten en houwelen om zwaar puin te verwijderen en van touwen om te kunnen afdalen.
Nu worden deze attributen bij de drie Kandd\ neergelegd.

Jabulom ontdekte bij het verwijderen van het puin een plek waar het hol klonk.
De G\ Cer\ Mr\ beduidt één van de Kandd\ - hier Jabulom genoemd - met de Pikhouweel de doek van het luik te verwijderen.

Hij vond het luik met de ijzeren ring, dat Henoch had aangebracht.
De G\ Cer\ Mr\ beduidt Jabulom zijn Pikhouweel door de ring te steken.

Jabulom riep zijn beide genoten en tezamen slaagden zij erin het luik, dat zo long gesloten was geweest, vrij te maken en te openen.
De G\ Cer\ Mr\ duidt de andere twee Kandd\ te helpen door mee te trekken aan de Pikhouweel totdat het luik opengaat.

Er bleek een zeer diepe put of schacht onder te zijn.
Volgens het verhaal, dat behoort bij de graad van het K\ Gew\ van Henoch, lieten nu Joabert en Stolkin, Jabulom aan een touw naar beneden zakken.
De G\ Cer\ Mr\ windt nu een touw om het middel van Jabulom en geeft het uiteinde ervan aan de andere twee Kandd\ .

Jabulom daalde in 3 Geww\ af. Het werd steeds donkerder en Jabulom kreeg het benauwd. Hij beduidde door een ruk aan het touw, zoals was afgesproken, dat hij weer opgetrokken wenste te worden.
De G\ Cer\ Mr\ laat Jabulom een ruk aan het touw geven.
Daarna ging hij weer met nieuwe moed naar beneden en bracht het tot het zesde Gew\ . Het werd er zo donker dat hij zich weer liet optrekken om gewapend met een flambouw nog dieper of te dalen.
De G\ Cer\ Mr\ geeft Jabulom een flambouw in de hand.

Aldus bereikte hij het negende Gew\ en hij wist de twee anderen over te halen om mee af te dalen teneinde de wonderen te aanschouwen die hij daar in de diepte van de aarde had ontdekt.
Boeiend is echter ook een andere legende van de 13º graad, die later heet te spelen, nl. toen Salomo’s T\ door het leger van Nebukadnessar verwoest was (dus tijdens de Babylonische Ballingschap) en 3 Magidiem naar Jeruzalem trokken om daar onderzoek te doen op de plek waar eens K\ S\ ’s T\ had gestaan. Deze legende, die o.a. in de Franse Fed\ wordt gebruikt, wordt genoemd het K\ , of negende, Gew\ van Salomo de Koning.
Volgens deze legende werd na het ruimen van het puin en het vinden van het stenen luik met de ijzeren ring en het opschrift "Albam Sophoh" wat de geh\ Sl\ tot De Weg der Verborgen Schatten betekent, de oudste van de 3 Magidiem neergelaten in de put. Tijdens die afdaling merkte hij op, dat de schacht bestond uit 10 verschillend gekleurde steenlagen. Hier vond hij in het zand het Juw\ dat Mr\ H\ A\ in deze put had geworpen om te voorkomen dat het in handen zou vallen van zijn moordenaars. Hij deed het Juw\ om, dat aan een ketting met 77 schakels hing, en liet zich weer omhoog hijsen. Toen hij de andere Magidiem het Juw\ van H\ A\ liet zien, beseften zij direct het grote belang van de vondst. Zij stemden er onmiddellijk in toe om voor verder onderzoek mee naar beneden te gaan, vooral toen de oudste vertelde dat hij een mangat had gevonden, dat naar een bronzen deur leidde.
Nu krijgen ook de andere Kandd\ een touw om het middel gebonden. Met behulp hiervan kan de G\ Cer\ Mr\ de Kandd\ leiden bij hun rondgang. Hij geeft de andere twee Kandd\ nu elk een flambouw in de hnd\ .

Het touw werd stevig vastgemaakt aan één van de stenen van de ruïne waar nog "Boaz" op te lezen was en daarna stevig verankerd aan een ander stuk van een Z\ , waarop men "Jachin" ken lezen. Aldus met flambouwen toegerust doolden de drie Magidiem voorzichtig of in de put, waarbij zij acht gaven op de 10 verschillend gekleurde steenlagen. In het licht van de flambouwen zagen zij het mangat en bereikten, door ook daarin of te dalen, de bronzen deur.
In het halfduister worden de Kandd\ tot bij de zetel van G\ Schatb\ in het N\ van de T\ geleid. Jabulom belet hen met zijn Zw\ om verder te gaan.

Bij het licht van de flambouwen zagen zij in het midden op de deur een relief van een Scepter, omgeven door 22 punten. Dit bracht de oudste onderzoeker op het idee het woord MALKUTH uit te spreken, door er 22 Hebreeuwse letters zijn en de eerste Sefirah Malkuth, ofwel Koninkrijk, wordt genoemd.
De G\ Cer\ Mr\ herhaalt het woord Malkuth. Op dit woord heft de G\ Schatb\ zijn Zw\ op om de Kandd\ door te laten.

Nu daalden zij verder af langs een soort wenteltrap met bordessen. No 3, 5, 7 en nog 9 verdere treden kwamen zij voor een tweede bronzen deur.
De G\ Cer\ Mr\ laat de Kandd\ deze wenteltrap symbolisch afdalen door 3 kleine stt\ voorwaarts naar het Z\ te laten maken, dan 5 kleine stt\ voorwaarts naar het W\ , 7 kleine stt\ voorwaarts naar het N\ en tenslotte 9 kleine stt\ voorwaarts naar het O\ , waar de Ass\ Cer\ Mr\ hen met zijn Zw\ tegenhoudt.
Op deze tweede bronzen deur was een Hoeksteen aangebracht, evenals de eerste aangeven door 22 punten. Nu sprak de oudste van de Magidiem het woord YESOD uit en de deur zwaaide open.
De G\ Cer\ Mr\ herhaalt het woord Yesod en de Ass\ Cer\ Mr\ heft zijn Zw\ op, zodat ze met hun flambouwen in het donker weer kunnen voortgaan.

Zij kwamen nu in een grote gewelfde zaal, voorzien van 9 ribben die in de top samenkwamen. Vervuld van bewondering belichtten zij de wanden en nieuwsgierig zochten zij of er niet een mogelijkheid was om verder te gaan.
De G\ Cer\ Mr\ geeft hier het voorbeeld door de Kandd\ rond en omhoog te laten kijken met gebruik van de flambouwen.

Plotseling vond de oudste in een donkere hoek achter één van de ribben een derde bronzen deur.
Intussen zijn de Kandd\ langzaam voortgeschreden en nu, in het Z\ , worden zij tegengehouden door het Zw\ van de G\ Secr\ .

Op deze deur zagen zij een relief van een schitterende Maan, ook weer door 22 punten omgeven. De deur opende zich toen de oudste de glorie van de Maan aanschouwde en het woord HOD uitsprak.
Nadat de G\ Cer\ Mr\ het woord Hod herhaald heeft, heft de G\ Secr\ zijn Zw\ op en kunnen de Kandd\ weer verder gaan.

Zij bevonden zich nu in een volgend Gew\ , gelijkend op het vorige, en slaagden erin ook hier weer een verborgen bronzen deur te vinden. Op deze deur was een stralende Zen afgebeeld, ook weer door 22 punten omgeven. De deur sprong open toen de oudste het woord NETZACH uitsprak.
Intussen zijn de Kandd\ voortgeschreden tot bij de G\ Insp\ in het W\ , die hen met zijn Zw\ tegenhoudt en na het herhalen van het woord Netzach door de G\ Cer\ Mr\ zijn Zw\ opheft en hen verder laat gaan. Zij schrijden nu naar het N\ , waar de G\ Schatb\ hen weer tegenhoudt.

Weer was er een fraai Gew\ en weer vonden zij een bronzen deur, ditmaal met een
Leeuwenkop met 22 punten versierd, die op het uitspreken van het woord TIPHERET open ging.
Nadat de G\ Cer\ Mr\ het woord Tipheret herhaald heeft, worden de Kandd\ tot het Al\ doorgelaten en vervolgen zij hun weg naar het O\ , waar de Ass\ Cer\ Mr\ hen weer tegenhoudt.

Nu vinden zij een bronzen deur met een Liniaal of Maatstok tussen 22 punten. Deze deur opent zich op het uitspreken van het woord GEBURAH.
Na het herhalen van het woord Geburah worden de Kandd\ verder doorgelaten tot zij in het Z\ door de G\ Secr\ worden tegengehouden.

Het volgende Gew\ had een bronzen deur die een relief vertoonde van een zachtgebogen Lijn met 22 punten. De oudste sprak hier het machtswoord CHESED en zo kwamen zij weer in het volgende fraaie Gew\ .
Na het herhalen van het machtswoord Chesed, worden zij weer doorgelaten en komen in het W\ , waar de G\ Insp\ hen tegenhoudt.

Na enig zoeken werd er ook in dit zesde Gew\ een bronzen deur ontdekt. Deze keer was er een Wetsrol op afgebeeld. Ook weer met 22 punten. Op het woord BINAH sprong de deur open naar het volgende Gew\ .
De G\ Insp\ laat de Kandd\ passeren, nadat de G\ Cer\ Mr\ het woord Binah herhaald heeft en de Kandd\ scchrijden voort tot bij de G\ Schatb\ in het N\ , die hen weer met zijn Zw\ tegenhoudt.

Ook in dit zevende Gew\ vonden zij een bronzen deur, die in de 22 punten een Oog vertoonde en die zich op het woord CHOKMAH opende en hen toeliet in het achtste Gew\ .
Na het herhalen van het woord Chokmah worden zij door de G\ Schatb\ doorgelaten en lopen door het O\ en het Z\ . Zij passeren de G\ Insp.: en worden door de G\ Kap\ van de W\ tegengehouden in het W\ .

Vol verwachting zochten zij ook in dit achtste Gew\ naar een verdere doorgang die hen naar de bekroning van hun tocht zou moeten voeren.
Men vertelle dit langzaam, want intussen moeten de kaarsen om het Alt\ weer worden aangestoken. Dit kan de Ass\ Cer\ Mr\ doen.
Men zorgt ervoor dat de Kandd\ , al ‘zoekende’, bij de G\ Kap\ van de W\ met de rug naar het O\ gekeerd blijven.
Intussen ontsluieren de G\ Schatb\ Jabulom en de G\ Secr\ Joabort de Delta en keren naar hun plaats terug.
De D\ M\ G\ Mr\ leest nu verder.

Zij keken rond en rand en zochten eerst vergeefs naar de bronzen deur, die zij ook hier weer verwachtten. Eindelijk, na lang zoeken, waarbij ieder vooral in de duistere hoeken bij de ribben van het Gew\ rondtastte, ontdekte de oudste weer een deur met 22 punten, waarop ditmaal een Koningskroon was afgebeeld. Met ingehouden adem wachtten de twee jongeren tot de oudste plechtig het woord KETHER uitsprak.
De G\ Cer\ Mr\ herhaalt het machtswoord Kether.

De deur opende zich…
de G\ Kap\ van de W\ heft zijn Zw\ op

en een stem weerklonk uit het schitterende negende Gew\ "Ziet en aanschouwt".
De T\ wordt weer geheel verlicht.
De G\ Cer\ Mr\ , de G\ Kap\ van de W\ en de G\ Insp\ zorgen ervoor dat de 3
Kandd\ zich naar het O\ keren, staande voor de zetel van de G\ Insp\ .
De flambouwen worden gedoofd en terzijde gelegd.
Dan worden de Kandd\ verzocht zich van hun schoeisel te ontdoen.
De V\ M\ G\ Mr\ vervolgt:

Zij ontwaarden een marmeren Alt\ in de vorm van een driezijdige Z\ waarop een Kubus van agaat was bevestigd. Er omheen stonden 3 grote gouden kandelaars met eeuwig brandende lampen, 11 ellen hoog zegt de traditie, en elk met 3 armen. Op elke arm 3 eeuwig brandende lampen, die brandden sedert Henoch ze had aangestoken. Deze verlichtten met een zacht, maar helder, licht het fraaie Gew\ , dat prachtig was versierd en op kunstvolle wijze in de rots was uitgehouwen. Met grote eerbied naderden de 3 reizigers het lichtende Alt\
De G\ Cer\ Mr\ verzoekt de 3 Kandd\ het Alt\ te naderen met 9 stt\ en na iedere st\ een eerbiedige buiging te maken.
Daarna wijst hij hen hoe het t\ van Bew\ te maken: de hndd\ ten hemel heffen met de palmen omhoog, het hfd\ naar links buigen en tegelijkertijd ook de linkerkn\ .
Daarna geven ze elkaar de a\ door de hndd\ onder de oksels van de ander te plaatsen, alsof men hem wil opheffen, daarbij de ww\ uitsprekend. De eerste zegt Tow Beni Amal Abel. De andere antwoordt Zebulon.
Dit kan de G\ Cer\ Mr\ voordoen met één van de Kand\ , terwijl deze daarna de anderen opheft.
De Kandd\ staan nu naast elkaar ten W\ van het Alt\ .
De G\ Cer\ Mr\ wijst hen op de "Gouden Delta" met de Heilige Naam.
DMGM:
U staat thans voor het Heilig Alt\ van Henoch met de Naam welke God hem openbaarde. De uitspraak kan u niet gegeven worden. Besef dat deze Naam het Onuitsprekelijke aanduidt. U heeft de 9 Geww\ doorschreden en de Namen van de 10 Sephiroth gehoord, die elk een aanzicht vertolken van de Heer. Wij kunnen u de studie van deze Grote en Heilige Mysteriën van harte aanbevelen. Zij leren ons, hoe wij door — evenals u vandaag hebt gedaan —eerbiedig en geduldig door te dringen in de gehh\ van de Geest, kunnen uitstijgen boven de tegenstellingen gesymboliseerd op de Kabbalistische Levensboom, om in Kether het Verborgen Licht, het Zuivere Wezen te ervaren, het Onuitsprekelijke door meerdere Namen aangeduid. In de Kabbala wordt het Onuitsprekelijke door meerdere Namen aangeduid, die elk een van de vele aspecten van de Allerhoogste aangeven.
Hier volgen enige ogenblikken stilte.
DMGM:
Eén waarschuwing moet mij van het hart.
De oude legende van de 3, die de Gouden Driehoek van Henoch vonden, verhaalt nog hoe de 2 jongere zoekers, bewonderend rondlopend in het schijnbaar oneindig hoge negende Gew\ , tenslotte nog een elfde bronzen deur vonden waarop een gebroken Aardewerken Vaas was afgebeeld en zij vroegen de oudste ook die deur door een machtswoord te openen.
Deze besefte dat achter deze zo zorgvuldig verborgen deur een Ontzagwekkend Mysterie moest zijn, niet bestemd voor gewone stervelingen. Hij weigerde op hun verzoek in te gaan. Zij echter probeerden nog eens alle machtswoorden die zij van de oudste zoeker gehoord hadden, moor zonder resultaat. Teleurgesteld zei toen één van hen "Wij kunnen niet tot in het Oneindige, het "Ein Soph", doorgaan". Op dit grote machtswoord vloog de deur plotseling open en een krachtige windvlaag blies hun flambouwen én alle lichten in het negende Gew\ uit.
De lichten in de T\ worden uitgedaan.
DMGM:
Resoluut zette de oudste zich schrap achter de deur en riep de beide anderen
hem te helpen duwen. Met vereende krachten slaagden zij erin deze deur weer te sluiten. Bedrukt volgden zij zijn raad op om in het stikdonker, hand in hand, hun weg al tastend terug te vinden. Zoals de oudste waarschuwde, was het gevaar groot dat zij, zonder dat iemand dit bemerkte, in de mysterieuze Geww\ zouden omkomen.
Gelukkig slaagden zij om uiteindelijk in de oorspronkelijke schacht weer te bereiken en via het touw onhoog te klimmen. Het was toen middernacht geworden en de oudste wees hen naar de oneindige diepten van het hemelgewelf, die hij vergeleek met het onbereikbare Mysterie van Ein Soph.
Tot zover de tweede legende van Jabulom, Joabert en Stolkin.
Na een korte stilte kunnen de lichten in de T\ weer aan.
DMGM:
Keren wij nu terug tot het ten tijde van K\ S\ spelende verhaal. Toen de onderzoekers aan K\ S\ en K\ H\ hun vondst meldden maakten ook zij het t\ van Bew\ . en zeiden Tow Beni Amol Abel, d.i. "Goed mijn zoon, houd goede moed". Zij beloofden de 3 vinders te belonen door het verlenen van de 13º. De gr\ van R.\ van het K\ Gew\ van Henoch en Salomo de Koning of Mr\ van het negende Gew\
Dit geschiedde in het Gew\ dat Salomo had laten uithouwen onder het H\ der H\ en waarheen vanuit zijn paleis een smalle gang voerde, die gesteund werd door 9 achtereenvolgende bogen.
De Kubus met de Gouden Delta werd bevestigd op een Z\ , die Salomo daar bij ingeving had laten maken en die hij de Z\ van S\ had genoemd.
G\ Cer\ Mr\ , leidt de Kandd\ thans voor mijn Troon.
De Rr\ die de plaats van een "Kand\ " hebben ingenomen om het vereiste
aantal van 3 aan te vullen kunnen nu op één van de Koll\ plaatsnemen.
De G\ Insp\ Stolkin, de G\ Secr\ Joabert en de G\ Schatb\ Jabulom begeven zich met hun Zw\ naar de Troon.
DMGM:
Kandd\ , ik verzoek u thans voor mijn Troon te knielen om u de genoemde gr\ te verlenen.


De Aanneming

DMGM:
Rr\ van het K\ Gew\, in het t\ van getr\ .
Terwijl de Kandd\ voor Salomo’s Troon op beide knn\ knielen, houden Jabulom, Joabert en Stolkin hun Zw\ omhoog met de 3 punten bijeen boven de 3 Kandd\ .
Salomo verlaat zijn Troon, houdt zijn Scepter achtereenvolgens boven het hfd\ van elke Kand\ , telkens zeggende:
DMGM:
Ter ere van de Allerhoogste en ter volmaking van de mensheid, in naam en op gezag van de Opperr\ van onze O\ en krachtens de macht die mij is toevertrouwd
- erken ik
- ontvang ik en
- bevestig ik u
als een R\ van het K\ Gew\ van Henoch en als lid van de L\ van Volm\ … nr. … in het Gew\
Na enkele ogenblikken brengen de 3 Off\ hun Zw\ in de stand.
De D\ M\ G\ Mr\ heft de 3 nieuwe Rr\ om beurten op zeggende:
Sta op, Giblim!
Zet u, Rr\ .
Na een kleine pauze zegt de D\ M\ G\ Mr\

 

Bekleding

DMGM:
Ik zal er nu toe overgaan u te bekleden met Sv\ en het Krd\ van deze graad.
De nieuwe Rr\ worden nu bekleed met de versierselen van de graad, die in het bezit van de L\ kunnen blijven, omdat de verlening van de l4º spoedig volgt op die van de 13º.
DMGM:
Ik moge u erop wijzen dat de tt\ , a\ en ww\ dezelfde zijn als die u tijdens uw inw\ hebt leren kennen, te weten:
DMGM:
Het t\ is het t\ van Bew\ : de hndd\ ten hemel heffen met de palmen omhoog, het hfd\ naar links buigen en tegelijkertijd ook de linkerkn\ .
De G\ Cer\ Mr\ doet het t\ voor.
DMGM:
De a\ is beide hndd\ onder de oksels van de ander plaatsen alsof men hem wil opheffen, doorbij zeggende Tow Beni Amal Abel. Het antwoord is Zebulon.
De G\ Cer\ Mr\ doet dit bij elke nieuwe R\ , daarbij zeggend Tow Beni AmalAbel. De nieuwe R\ geeft het antwoord Zebulon.
DMGM:
De bat\ is ** ***.
De leeftiid van de R\ van het K\ Gew\ van Henoch is 7 x 9 = 63 jaar voleind.
De naam van elke R\ is Giblim, hetgeen betekent Vormgever of Steenhouwer.
Rr\ , hiermee is uw verheffing in de 13º voltooid.
U bent thans gereed de verdere leringen, die tot de Gouden Driehoek met de Heilige Naam van Henoch behoren, te ontvangen.
Ik verzoek de G\ Cer\ Mr\ de nieuwe Rr\ een plaats op de Koll\ te geven.
Ik geef nu het woord aan de G\ Red\ .
De G\ Red\ spreekt de nieuwe Rr\ toe.

 

Sluitingsceremonie

Na het rondgaan van de tassen zegt de D\ M\ G\ Mr\ :
Wenst een van de Rr\ nog iets te zeggen of op te merken in het belang van dit College, in het belang van de O\ in het algemeen of in het belang van de mensheid?
Deze vraag wordt driemaal gedaan:
- bij de eerste maal worden de groeten overgebracht van de Opperr\ .
- bij de tweede maal van het Cons\ .
- bij de derde maal van andere LL\ van Volm\ en van personen.
Als niemand meer het woord wenst zegt Stolkin:
De Koll\ zwijgen, D\ M\ G\ Mr\ .
DMGM: Wenst de G\ Red\ nog iets te zeggen?
GR:

DMGM:
G\ Insp\ Stolkin, wie bent u?
GI:
Ik ben die ik ben. Ik heb de Gouden Delta met de Onuitsprekelijke Naam gezien en de Kubieke Steen waarop Henoch deze bevestigd had.
DMGM:
Verlangt u nog meer?
GI:
Volmaking en blijvend geluk.
DMGM:
Ik vertrouw dat dit geluk eens uw deel zal zijn.
GI:
Amen, Amen, Amen.
DMGM:
Hoe laat is het?
GI:
De zon komt juist op, D\ M\ G\ Mr\ .
DMGM:
Deel aan de Rr\ mede, dat wij het K\ College gaan sluiten door het Volmaakte Mysteriegetal 2 + 3.
GI:
Rr\ , geeft acht dat dit K\ College gesloten zal worden met het Volmaakte Mysteriegetal 2 + 3.
Achtereenvolgens geven nu Salomo, Hiram en Stolkin de sll\ ** ***.
GI:
In orde, Rr\ van het K\ Gew\ en vormt een kring om het Alt\ .
De Rr\ vormen een kring om het Alt\ in dezelfde opstelling als bij de
Qpeningscer\ .
Salomo en Hiram geven het t\ van Bew\ , gevolgd door de a\ en de ww\ , waarbij de eerste zegt Tow Beni Amal Abel. De ander geeft het antwoord Zebulon.
Na enkele ogenblikken geven de Rr\ tegelijkertijd, twee aan twee, het t\ , de a\ en de ww\ op dezelfde wijze.

Ik verzoek Joabert en Jabulom de Delta te versluieren.
Rr\ , herneemt uw plaatsen.
Allen hernemen hun plaats maar blijven staan.

Rr\ , dit K\ College is gesloten.
Laat ons het hier aan ons geopenbaarde geh\ dankbaar in ons hart opsluiten met getr\ , getr\ , getr\ en moge het Grote Licht immer in ons zijn.
Hierna verlaten de Rr\ , voorafgegaan door de G\ Cer\ Mr\ de T\ .

Home