AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Achtste Poort

1976


Fratres en Sorores,
U bent thans aangekomen op het tweede punt van de Driehoek van uw derde ommegang. Iedere keer dat u de Driehoek bent omgegaan, bent u spiraalgewijs al hoger en hoger gestegen. U moet uw voortgang echter niet alleen beoordelen naar de studiegraad die u zult binnentreden. Het feit dat u wordt toegestaan de Drempel van de Achtste Graad te overschrijden, is op zichzelf nog geen bewijs dat u acht maal zo volleerd bent in deze studie als de Neofiet in de Eerste Graad. Maar het feit dat u thans op het punt staat de Achtste Graad binnen te treden betekent dat u acht maal zoveel langer gelegenheid hebt gehad voordeel uit deze leringen en beginselen te trekken en er gebruik van te maken dan de Neofiet die de Drempel voor het eerst heeft overschreden. Voorts betekent het dat u acht maal de hoeveelheid kennis van de Neofiet is geboden. Voor zelfonderzoek moet u thans echter bepalen wat uw niveau is met betrekking tot het begrijpen van deze leringen - of u werkelijk wel gereed bent voor de Achtste Graad in die zin dat u niet alleen deze Graad bereikt hebt, maar dat u ook het werk en de leringen tot op deze hoogte kent en deze waardig bent.
Wederom moeten wij u doordringen van het feit dat inwijding niet alleen is bedoeld als een boeiend binnenleiden van uw fysiek zelf in een aangename en geheimzinnige omgeving, maar ook als een voorbereiding van uw mentaal en psychisch zelf op het ontvangen van meer Licht. Het doel van de inwijding wordt duidelijk verklaard op de omslag van dit geschrift - "Inwijding brengt in het gebied van de rede het doel en in het gebied van de emotie de juiste gemoedsgesteldheid voor het binnenleiden van de mens in de Mysterin."

 
 
Diagram

 
U vindt hier weer een diagram met aanwijzingen hoe uw sanctum voor deze inwijding in te richten en het geeft de verschillende posities in uw sanctum aan. De nummers stellen de plaatsen voor die u tijdens de uitvoering van het rituaal zult innemen en de pijlen geven de richting aan waarin u van de ene plaats naar de andere moet lopen.


 
 
Lichten

 
Zorg voor voldoende licht in uw kamer om erbij te kunnen lezen en plaats n kaars op uw altaar in plaats van twee zoals op het diagram is aangegeven. Steek de kaars aan alvorens u met de ceremonie begint.

 
 
Voorschoot

 
Als u in het bezit bent van het Rozekruisers-voorschoot, behoort u dit voor te binden.

 
 
Wierook

 
Steek - vr de aanvang van de ceremonie - de wierook in de wierookbrander aan en plaats deze midden op het altaar.

 
 
Rapport

 
Breng op het ingesloten rapport-formulier een kort verslag uit van uw ervaringen, welke deze ook mogen zijn; en zend het formulier zo spoedig mogelijk naar de Rozekruisers Orde (AMORC).

 
 
Ceremonie

 
Wij nemen aan dat uw sanctum thans op de juiste wijze is ingericht overeenkomstig het diagram en de bovenstaande instrukties.
Sluit - voor zover uw omstandigheden dit toelaten - zoveel mogelijk alle afleidende geluiden buiten. Ga gemakkelijk op de stoel in het Westen van uw sanctum zitten (zie diagram) en mediteer gedurende een ogenblik over de zegen van het zich van tijd tot tijd afzonderen. Het is niet natuurlijk dat de mens zich te allen tijde van zijn medeschepselen afzondert aangezien hij deel uitmaakt van het menselijk geslacht en ervan afhankelijk is. De verbetering en vooruitgang van de mensheid spruit voort uit de bijdrage van het individu aan het geheel, hetgeen op zijn beurt weer alleen kan voortkomen uit diens verbondenheid met anderen. Toch worden wij in de mensenwereld zo geheel in beslag genomen door onze dagelijkse indrukken en gewaarwordingen, dat wij er maar zelden de tijd voor vinden deze op de juiste waarde te schatten of ze te onderscheiden van ware wijsheid.
Deze uiterlijke kennis die de mens wordt onderwezen en die wij in ons dagelijks leven ervaren, wordt in ons bewustzijn ieder uur van de dag in zulk een snel tempo opgehoopt, dat het in plaats van een keurig geordende informatiebron die ons tot hulp is, een doolhof wordt die onze gedachten verwart en zich valse denkbeelden schept omtrent het leven en zijn realiteiten. Met andere woorden, indien wij zodanig in beslag genomen worden door wereldse aangelegenheden, welke deze ook mogen zijn, dat er voor ons geen tijd meer overschiet voor bespiegeling of meditatie, kan het gebeuren dat wij het ware doel van ons leven uit het oog verliezen. De onbelangrijkste dingen komen ons dan voor als van het hoogste belang omdat wij daarbij het meest verwijlen. Dat komt doordat wij deze toestaan ons bewustzijn te overheersen, onze aandacht in beslag te nemen of ons denkvermogen bezig te houden.
Om een vergelijking te maken: het is alsof een groot kunstschilder een inspiratie krijgt van een prachtig landschap dat de grootsheid van kleurenharmonie weergeeft. Zo bevindt zich dit mooie mentale beeld ervan op het scherm van zijn bewustzijn. Hij begint met dit mentale beeld van het prachtige landschap als een kompleet geheel te schilderen en niet in de samenstellende delen ervan. Hij besteedt dagenlang aan het kiezen van het juiste soort schilderdoek, bepaalde olieverven en de grondverf, en misschien wel wekenlang aan het op technische wijze mengen van de kleuren om daardoor andere kleuren te produceren, totdat hij tenslotte verwikkeld raakt in myriaden details die zijn denkvermogen zodanig verwarren, dat de oorspronkelijke konceptie die hij ervan had, in plaats van helder thans verwrongen, vaag en verward is.
Ten einde zijn oorspronkelijk idee niet geheel te verliezen, vindt hij het noodzakelijk zich in zijn atelier terug te trekken - weg van de bijzonderheden, zodat hij het zuivere idee zal terugvinden dat hij zich nog herinnert en dat de overhand heeft in zijn bewustzijn. Al spoedig kan hij zich er weer een levendig denkbeeld van vormen. Dan is hij in staat tot zijn arbeid terug te keren en te trachten de segmenten van kleur schaduw en perspektief op zodanige wijze op het doek te brengen dat dit alles het mentale beeld weergeeft. Dit zelfde nu is voor velen heden ten dage ook nodig. Wij koncentreren ons zodanig op bepaalde elementen die ons bestaan in het leven samenstellen en wij streven die met zon kracht na, dat wanneer wij deze elementen verkrijgen, wij er niet meer het juiste gebruik van kunnen maken en wij zijn het idee dat wij er oorspronkelijk van hadden voor het gebruik ervan in het leven, kwijt.
De dingen die wij in het leven nastreven, moeten tot een harmonisch geheel worden verenigd, anders wordt het slechts een opeenhoping van afzonderlijke dingen die ons veeleer verantwoordelijkheid en zorg verschaffen dan geluk, veeleer disharmonie dan harmonie, veeleer verwrongenheid dan schoonheid. Ten einde standvastig te blijven en vrij van verwringen van ideen en de idealen die wij ons in het leven scheppen, moeten wij ons bij tijden terugtrekken, moeten wij de eenzaamheid zoeken en ons van de wereld afzonderen; en dat iedere dag gedurende enige minuten. Terwijl wij met onze gedachten alleen zijn, ontdoen wij ons van alle herinneringen aan onze dagelijkse ervaringen en halen wij ons onze grootste idealen en dromen weer voor de geest. Wij herinneren ons deze dan niet alleen, maar wij ervaren ook de emotie teweeggebracht door het visualiseren ervan weer opnieuw, hetgeen een aansporing voor ons is om op de ingeslagen weg voort te gaan.
Ga nu over tot de ceremonie.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
In naam van ons Heilig Teken open ik deze bijzondere konvokatie voor inwijding in de Achtste Graad van de Rozekruisers Orde. De kandidaat wordt verzocht van zijn stoel op te staan, zich naar de Shekinah te begeven en zich daar op te stellen met het gelaat naar het Oosten gekeerd.
KANDIDAAT: Sta op, begeef u naar de Shekinah en neem dit geschrift met u mee. Volg de richting van de pijl van no.1 naar no.2 (zie diagram). Sta rechtop met het gelaat naar het Oosten van uw sanctum gekeerd.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
De kandidaat wordt verzocht de titel en het wachtwoord van de Zevende Graad te geven, aldus aantonend dat hij de Zevende Graad bereikte.
KANDIDAAT: Herinner u de titel en het wachtwoord van de Zevende Graad en noem die zacht. Indien u dit niet kunt, ga dan niet verder alvorens u deze opgezocht hebt.
(Lees zachtjes)
MEESTER: (Nadat u de titel en het wachtwoord gegeven hebt, gaat u verder.)
Het is goed. Keer terug naar uw plaats in het Westen van het sanctum en ga zitten.
KANDIDAAT: Keer u om en loop terug naar no.1 (zie diagram) en ga zitten.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Objektief bevindt u zich in uw gewijde sanctum, de plaats waar u meer dan ergens anders, niet alleen vrede rust en verlichting behoort te vinden met betrekking tot de wereldse strijd die u elders omringt, maar ook gemeenschap met verwante zielen en denkvermogens. Deze afstemming op andere denkvermogens doet u tot de realisering van het algemene doel "ons met elkaar te verenigen" komen en - hetgeen sterker is dan een emotie of stimulatie van ons bewustzijn - een appreciatie van het 'Allen voor En, En voor Allen'.
Dat is de reden waarom uw sanctum voor dergelijke gelegenheden gewijd, dierbaar en heilig voor u behoort te zijn; en als de gelegenheid zich voordoet er een ceremonie vol gewijde symboliek en onderbewuste indrukken te volvoeren, dan zult u rijkelijk beloond worden voor uw toewijding aan al hetgeen het leven op dit aardse gebied inhoudt of biedt.
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
Uw voortzetting van het werk en uw vorderingen in de hogere Graden, behoren u het ware doel van de verschillende inwijdingen te doen beseffen. Wanneer u een berg zoudt beklimmen, zoudt u bij tijden eens rusten en mediteren of liever gezegd, uw inspanningen op de juiste waarde schatten. Op dergelijke momenten zoudt u zowel objektief als onderbewust zich ervan bewust zijn dat u van het ene gebied naar het andere bent gestegen. Aldus hebt u de verschillende Graden in deze Orde doorlopen en hebt u dergelijke perioden van rust en overpeinzing gehad met een formele ceremonie, ten einde de verschillende gebieden van uw intellektuele en psychische ontwikkeling te onderscheiden.
Hedenavond behoort u enkele gedachten te wijden aan het feit dat u wederom een mijlpaal bereikt hebt, een ander Vertrek, een andere Graad in uw voortgang. Iedere Graad, ieder gebied van uw reis is duidelijk bepaald en onderscheiden door bepaald studiemateriaal, bepaalde domeinen van onderzoek en bepaalde onderwerpen op het gebied van de transcendentie. Er tussenin hebt u de ceremonin uw inwijdingen gehad ten einde duidelijk het begin en het eind van uw periodieke opklimmingen in uw progressieve gang aan te geven. "Het is niet zozeer om wat uw Klassemeester u te zeggen heeft bij die gelegenheden, of welke vorm van ceremonie er is voorgeschreven noch om welk aandeel u in een dergelijke ceremonie - welke een diepe indruk op u behoort te maken - hebt, als wel om het eenvoudige feit dat u nu in uw sanctum bent om te mediteren over de glorie van het Vertrek dat u zojuist doorlopen hebt (de Zevende Graad) en om u voor te bereiden voor het nieuwe nog onbekende Vertrek dat u nu moet doorlopen door middel van uw studie en het werk van de komen de maanden. Derhalve verzoek ik u deel te nemen aan deze eenvoudige ceremonie en haar symboliek en daarna te mediteren over de betekenis ervan. Wilt u nu opstaan en het gelaat naar het Oosten wenden?
KANDIDAAT: Ga rechtop staan met uw gelaat naar het Oosten van uw sanctum gekeerd. (Zie diagram.)
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Begeef u nu naar het Zuiden, daarna naar het Oosten, vervolgens naar het Noorden en keer dan weer naar het Westen terug.
KANDIDAAT: Doe zoals u verzocht wordt. Terwijl u de richting van de pijlen volgt van no.1 waar u zich bevindt naar no. 3; van daaruit naar no.4 en vervolgens naar no.5 waarna u weer terugkeert naar no.l, loopt u met rechte hoeken (zie diagram).
(Lees zachtjes)
MEESTER:
De kandidaat zal zich nu naar het Zuid-Oosten begeven, vandaar oversteken naar het Noord-Oosten en vervolgens terugkeren naar zijn plaats in het Westen, zodat zijn pad een gelijkzijdige driehoek vormt met de punt van de driehoek naar het Westen.
KANDIDAAT: Dit is niet moeilijk uit te voeren. Lees de volgende instrukties zorgvuldig bestudeer daarbij uw diagram en u zult zien dat het heel eenvoudig is. Begeef u van no.l in het Westen met een hoek naar no.6, steek dan over naar no.7 en keer dan weer terug naar no.1 waar u blijft stilstaan.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Aldus hebt u een vierkant gemaakt en in het vierkant de Gewijde Driehoek. Gaat u weer zitten.
KANDIDAAT: Neem uw plaats in het Westen van het sanctum weer in (zie diagram).
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Richt uw blik op de brandende kaars en zit gedurende een ogenblik in stilte neer, de ogen gekoncentreerd op de vlam. (Lees eerst het volgende alvorens u doet zoals verzocht wordt.)
Op deze wijze zult u een centraal punt van koncentratie hebben en met het vierkant en de driehoek die u zojuist op uw reizen hebt gevormd, een samengesteld symbool - een symbool dat alle andere omvat aangezien alle symbolen worden gevormd uit punten, lijnen en bogen - hoeken, vierkanten en cirkels. Het vierkant gevormd door de vier punten van het kompas n.l. Noord Zuid Oost en West ofwel de symbolische punten in uw sanctum (zie diagram), herinnert ons aan de kubus en aan het getal 8 - het getal van de Graad welke u op het punt staat binnen te treden. De drie punten in uw sanctum die u enige ogenblikken geleden passeerde vormden een driehoek die ons herinnert aan de Zesde Graad van waaruit u overging naar de Zevende Graad. Aldus kunt u veel symboliek vinden in de posities die u in uw sanctum hebt ingenomen, teneinde deze plechtige gebeurtenis in het geheugen te prenten en de betekenis ervan naar waarde te schatten.
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
De titel die u in de Achtste Graad verwerft is ''Magister Templi". De onderwerpen die u in deze Graad zult bestuderen, zijn van dien aard dat deze u een andere grote wet of beginsel van het Verloren Woord zullen openbaren. Dit wordt aangeduid door de kracht en de betekenis van het Woord dat als het Wachtwoord van deze Graad wordt gebruikt. Het Wachtwoord luidt: Emineo. Het betekent dat de letter "E" van het Verloren Woord bijdraagt aan de kracht van dat woord - de kracht zichzelf te bevrijden, zich af te scheiden of zich zodanig te onderscheiden of te verheffen dat men alle anderen te boven gaat of boven het grove, banale en stoffelijke staat. Met andere woorden, deze letter "E" die een klank in het Verloren Woord vormt, voegt de kracht toe van het uitrijzen boven, zich losmaken en bevrijden van alle stoffelijke ketenen die ons binden aan het stoffelijke leven. Het Wachtwoord wordt als volgt uitgesproken: EEM - IE - NEE - OO.
U zult dit Wachtwoord vanzelfsprekend geheimhouden; maar u zult het ook bepeinzen en erover mediteren. Zoals u zich zult herinneren luidt het Verloren Woord: ''MATHREM". In iedere Graad wordt er een letter van het Verloren Woord gegeven, te beginnen met de Vierde Graad. U hebt de letter "M" in de Vierde Graad ontvangen; "A" in de Vijfde; "TH" in de Zesde; "R" in de Zevende en nu in deze, de Achtste Graad, de letter "E". In de volgende Graad zult u het Woord kompleteren met nogmaals de letter "M", waarna u de voltooide kracht met alle mystieke toepassingen ervan zult bestuderen. Het woord ''MATHRA"', gevormd uit het Verloren Woord, heeft zijn kracht evenals elk ander woord dat uit MATHREM gevormd wordt. Zo kunt u in deze Graad het woord ''MATHRE" vormen en andere waarop wij te zijner tijd nader zullen ingaan.
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
Thans zult u ongeveer tien minuten in stilte neer zitten en deze plechtige gebeurtenis overpeinzen en uit dit ogenblik, deze plaats deze gebeurtenis en de associaties uw individuele indrukken verzamelen die u zullen helpen de herinnering aan deze ceremonie levendig te houden. Gedurende uw eerste sanctum-perioden van deze Graad zal er meer licht geworpen worden op het doel van deze Graad en op het doel van de ceremonie van vanavond.
KANDIDAAT: De kandidaat zal handelen volgens de hierboven gegeven instrukties. Na ongeveer tien minuten zal hij opstaan en met het gelaat naar het Oosten van het sanctum gekeerd (zie diagram), het Teken des Kruises maken en met zachte stem het volgende zeggen:
In de banden van Vrede, Liefde, Broederschap en Geheimhouding sluit ik deze konvokatie.
Breng thans op het ingesloten rapport-formulier een kort verslag uit van uw inwijding zoals verzocht op bladzijde 1.