AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Zevende Poort

Plm. 1972


Fraters en Sorores,

Zoals u thans ongetwijfeld beseft, is ZEVEN een mystiek getal met mystieke betekenis. U treedt nu de "mystieke Zevende Graad" binnen. U zult in de Zevende Graad een volkomen afwijking vinden van uw studie, die tot nu toe vooral het stoffelijke, het fysieke in de mens betrof. U betreedt nu het gebied van het psychische. De Zevende Graad ontleent zijn benaming "mystiek" aan het feit, dat we ons met de ware mystiek zullen bezig houden en ons met God in verbinding stellen door middel van de menselijke ziel en het menselijk denkvermogen. Het is waarlijk een geluk dat u zo bevoorrecht bent nu deze luisterrijke en schone Zevende-Graadsinwijding te kunnen ontvangen, die de schriftelijk studerende leerling zo lang ontzegd bleef, wegens de moeilijkheid aan individuele uitvoering verbonden. U wordt verzocht u enige benodigde artikelen te verschaffen, vooral u de ceremonie voltrekt; lees daarom nauwkeurig de inlichtingen die aan het eigenlijk rituaal voorafgaan. Indien u deze artikelen niet van te voren aanschaft, zult u niet in staat zijn een geslaagde Inwijding uit te voeren, de geigende uitwerking zal u ontgaan en de Inwijding zal bestaan uit woorden zonder werking of gevoelens.

 
 
Diagram
 
In het rituaal zult u op het gebruikelijke diagram de wijze vinden aangegeven, waarop uw sanctum moet worden ingericht. U zult u herinneren, dat de cijfers in het diagram de plaatsen aangeven die u achtereenvolgens moet innemen, en dat de pijlen betrekking hebben op de richting, die u tijdens de Inwijding moet volgen van de ene plaats naar de andere.


 
Verlichting
 
 
Het is nodig dat u voor deze Inwijding drie kaarsen in plaats van twee hebt branden (gelijk het diagram aangeeft). Zij moeten in driehoekige vorm zijn opgesteld. Alle lichten moeten worden gedoofd, behalve n, dat nodig is om er bij te kunnen lezen. Op het altaar moet u wierook branden.

 
 
Voorschoot
 
Indien u het Rozekruisers-rituele voorschoot hebt, draag die dan deze keer.

 
 
Verslag
 
Vergeet niet een kort verslag op het speciale ingesloten formulier te maken en in te zenden aan AMORC Nederland.

 
 
Bijzondere benodigdheden
 
Voor het begin van de ceremonie moet u een kleine kom helder water op uw Shekinah zetten (zie diagram); voor een metalen sc hotel, met een middellijn van ongeveer 15 cm moet eveneens worden gezorgd (een pan is ook goed). Plaats daarin het vierde deel van een kop gewoon tafelzout, waar overheen een kwart kop brandspiritus gegoten wordt. Dit mengsel wordt omgeroerd en minstens n uur voor het begin van de ceremonie stelt u het in de gelegenheid zich te mengen, waarbij u het bakje of de pan moet afdekken om te veel verdamping te voorkomen. Lucifers om het mengsel aan te steken moeten in het Sanctum gereed liggen. Als alles klaar is, moet de schaal met zout en spiritus in het midden tussen Shekinah en het Westen op de grond worden gezet (zie diagram). U moet iets onder de schaal plaatsen (b.v. een asbest-matje, Het beste is om het pannetje met de spiritus en het zout in nog een andere schaal te zetten met een luchtruimte tussen de twee) ter bescherming tegen de warmte, zodat het hout of het kleed van de vloer niet kan branden of schroeien. Steek dan de kaarsen en de wierook aan. De spiritus met het zout moeten niet worden aangestoken vr het rituaal dit aangeeft.

 
 
Rituaal
 
Ga zitten in het Westen van uw Sanctum en beschouw de volgende gedachten:
Plato zegt: "De ziel is door genoegens en door lijden aan het lichaam genageld." We leven krachtens noodzaak zoveel uren van de dag in het rijk van objektief bewustzijn in de wereld der zintuigelijke gewaarwordingen, dat het moeilijk voor ons is op te zien naar de hemelen met hun edeler doel. Met andere woorden: de mooiere, subtielere roerselen van ons innerlijk wezen, die tot het Kosmische behoren, worden onderdrukt door de aard van het leven dat we leiden. We zijn het aan onszelf verplicht, onze ideen en voorstellingen tenminste n uur per dag te bevrijden van de aardse slavernij. Wij moeten ons bewustzijn de gelegenheid geven door het heelal te zwerven en, al is het slechts n oogwenk ons zijn doel voor de geest trachten te brengen. Wanneer wij dan weer terugkeren tot onze aardse beslommeringen kunnen die wel beklemmend zijn, maar ze zullen gemakkelijker worden bestuurd, want hun juiste orde en verband zijn ons bekend. Wijd een ogenblik uw gedachten aan deze ideen van het innerlijk zelf, die een verheffende invloed uitoefenen op de wereld rondom u. Denk aan schoonheid, zonder vorm, liefde zonder objekt, deugd zonder beloning, en kennis, die geen nuttigheid beoogt. Deze algemene ideen zijn de krachten, die u noodzaken de bijzonderheden van uw alledaagse wereld 1n verband te brengen op een wijze, die het leven harmonisch maakt en waard om te leven.
Na enige ogenblikken van meditatie hierover gaat u verder:
(Lees niet hardop)
TEMPEL INWIJDING
MEESTER: Geachte Neofiet, u bent hier om het werk van de Zevende Graad te verrichten. Ik verzoek u op te staan, en het teken en wachtwoord van de Zesde Graad te geven.
KANDIDAAT: Sta op met uw gelaat naar het Oosten (zie diagram) en noem het wachtwoord van de Zesde Graad (Thokath). Teken met de top van uw rechter wijsvinger het kruis op uw voorhoofd en ga dan zitten.
(lees niet hardop)
MEESTER: Ik verklaar dit sanctum gereed voor werk een aanbidding.
MEESTER VERVOLGT: Geachte Neofiet, het is mijn voorrecht u bij te staan, terwijl u de Inwijding van de Zevende G raad ondergaat. Deze is zonder twijfel de meest ongewone en mystieke van de Inwijding, welke u gehad hebt. Ik verzoek u op te staan en het volgende gebed te zeggen:
KANDIDAAT: Sta op en wend uw gelaat naar het Oosten van uw Sanctum.
(hardop maar zachtjes):
Goddelijk Denkvermogen, Kosmisch Bewustzijn, Alles Vervullende Essentie, doordring mijn ziel met een overvloed van heilige trillingen, zodat ik op dit ogenblik van mijn tegenwoordigheid hier volledig afgestemd moge worden op die krachten , welke mij zullen steunen bij het tot stand brengen van een groot goed. Mogen mijn hart en gedachten mij deze avond nader brengen tot het doel van vervolmaking in alle aardse daden en n stap nader tot het Meesterschap over alle aardse en Goddelijke krachten. Zo Moge het Zijn.
(niet hardop)
MEESTER: Reis nu naar het Oosten.
KANDIDAAT: Reis naar het Oosten van uw sanctum over het Noorden (zie de nummers en pijlen van het diagram. Ga van 1 naar 2 in de richting der pijlen). Sta dan met het gelaat naar het Oosten.
(niet hardop)
MEESTER: Herhaal nu zachtjes deze begroeting.
(hardop maar zachtjes)
KANDIDAAT:
Heil het Oosten waar het Grote Licht verrijst .., vanwaar het Symbool van dag komt om de nacht te ver drijven ... vanwaar ook het vurig Symbool van Leven komt ... om het levenloze te belevendigen en de menselijke tempels te vervullen met Ziel.
(niet hardop)
MEESTER: Keer naar uw stoel in het Westen terug.
KANDIDAAT: Zie het diagram. Volg de richting van de pijl van 2 naar 3 over het Zuiden van uw sanctum. Neem de bochten met scherpe hoeken.
(niet hardop)
MEESTER: Het zal nodig zijn, u duidelijk het doel van deze ongewone Inwijding te verklaren, zodat u met volledig begrip mag worden geleid en beschermd.
In de dagen van weleer werden gelijke Inwijdingen gehouden in afzonderlijke vertrekken van de oude Tempels. De hogere Inwijding vonden vaak plaats in de hoger gelegen vertrekken van de Tempel om de vooruitgang der kandidaten te symboliseren. De traditie zegt terecht, dat de oude wijze van regeling der Graden werd gesymboliseerd door verschillende niveaus of hoogten in de Tempel. Op deze wijze vertegenwoordigen de eerste vier Graden van onze Orde de eerste vier vertrekken van de eerste verdieping van de Tempel. De tweede verdieping van de Tempel bevatte drie vertrekken, de tegenwoordige Vijfde, Zesde en Zevende Graad van onze Orde. De derde verdieping van de Tempel bevatte slechts twee vertrekken, de Achtste en de Negende Graad. De hoogste verdieping bevatte n vertrek, waarin de Tiende, Elfde en Twaalfde Graad samenkwam. De inrichting dezer niveaus, en het aantal vertrekken, dat er op elke verdieping was, doet ons denken aan een gebouw in de vorm van een piramide, zoals deze in Egypte werden gebouwd.
Wij staan nu op het punt het laatste vertrek van het tweede plan binnen te treden, het Vertrek van de Zevende Graad., Het werk van dit vertrek symboliseren we door een ongewone wijze van doen. In oude tijden placht de Meester enkele kandidaten naar de deur van het Zevende Vertrek te geleiden, hen dan het wachtwoord te geven en hen van een vreemdsoortig licht te voorzien, en hen dan alleen te doen binnengaan, om in dit Vertrek door een Onzichtbare Meester geleid te worden de Inwijding door. Tegenwoordig volvoeren we een gelijk plan. De kandidaat die wordt ingewijd in deze Zevende Inwijding - de mystieke Zevende Graad - wordt geleid door de indrukken, welke zijn denkvermogen binnentreden, als bij neerzit in meditatie in het Vertrek.
(niet hardop)
Binnen enkele ogenblikken zult u alleen zijn, in uw Inwijding geleid door de impressies of aanwijzingen, die tot u zullen komen terwijl u in stilte hier zit.
MEESTER VERVOLGT: Het is mij niet geoorloofd u verdere bijzonderheden te geven over het verdere verloop en de vorm van de Inwijding. Ik kan slechts zeggen dat de Inwijding juist datgene zal brengen, dat voor uw begrip en ontwikkeling noodzakelijk is. In sommige bijzonderheden zal uw Inwijding ongetwijfeld overeenkomen met de ondervinding van anderen. Wat u zien of horen zult, wat u mag ondervinden, zal van verschillende zaken afhangen. Dit zal allemaal duidelijk worden wanneer u voortschrijdt in deze Graad.
In het Oosten, op uw altaar, duiden de drie kaarsen de Drievuldigheid van lichten aan; u zult opmerken, dat de lichten een driehoek vormen op het stoffelijk gebied. Deze drie lichten symboliseren drie elementen in de samenstelling van de mens en het heelal, waarover deze Graad zal handelen. Houd in gedachten, dat wij in deze Graad zullen leren dat het menselijk lichaam de ware Tempel is, de eerste Tempel die God op aar de schiep. In de volgende Graad krijgen we de titel "Meester van de Tempel" en dit betekent dat wij dan volledig Meesterschap over het lichaam bereikt zullen hebben en dat binnen deze fysieke Tempel, welke wij het lichaam noemen, een individueel meester verblijft waarvan we in deze Graad de ontwikkeling en waarmee we het kontact zullen vervolmaken.
De titel, die ons wordt gegeven bij het bereiken van deze Graad is "Adeptus Exemptus" en dit betekent dat wij, tegen de tijd, dat wij deze Graad zullen voltooien, ons Adeptschap voltooid zullen hebben in het volmaakt bereiken van Meesterschap voor wat betreft de Meester binnen in de menselijke tempel.
(lees niet hardop)
MEESTER VERVOLGT: De wierook, die brandt op uw altaar in het Oosten, is een symbool van de vrijmaking van de fijnere trillingen, die wij moeten leren in en van het lichaam vrij te maken om de experimenten van deze Graad volmaakt uit te voeren. Op de Shekinah rust een kom zuiver water, het grote oplosmiddel, dat de stof van zijn bindend beginsel bevrijdt, molekulen in atomen en atomen in elektronen ontleedt zodat de stof subtieler wordt, en vrij van de beperkingen van het aards gebied.
MEESTER VERVOLGT: Geachte Neofiet, nader nogmaals het Oosten en sta rechtop.
KANDIDAAT: Ga nogmaals naar het Oosten van uw sanctum langs het Noorden (volg de pijlen van 1 naar 2 van het diagram en sta dan rechtop met uw gelaat naar het Oosten).
(lees niet hardop)
MEESTER: Terwijl u daar staat met uw gelaat naar het Oosten gekeerd en met uw rug naar het Westen, werpt uw lichaam drie schaduwen op de vloer van dit vertrek. Dit betekent, dat de drie gebieden en toestanden van uw aards bestaan slechts schaduwen zijn van de toestanden op het hoger gebied. Gelijk schaduwen op het aards gebied betekenen zij geen substantie maar verzekeren u slechts, dat de werkelijke substantie, waardoor deze schaduwen worden geworpen, vlak bij u is en op het punt staat u te worden onthuld. De brandende wierook zal deze kamer met trillingen vullen, die gesteund zullen worden door de trillingen van licht of vuur of water en deze kombinatie zal u bij deze Inwijding in uw Vertrek bijstaan.
(lees niet hardop)
MEESTER VERVOLGT: Geachte Neofiet, nader de Shekinah; doop uw linkerhand in het water en sprenkel daar wat van op de vloer van uw sanctum.
Keer dan terug naar uw zetel in het Westen.
KANDIDAAT: Doe als aangegeven (zie diagram; ga van 2 naar 4, doe wat gevraagd wordt; wend u dan om en ga naar het Zuiden, keer terug naar 3 in het Westen en ga zitten).
(lees niet hardop)
MEESTER: Nu het water is vrijgemaakt blijft er nog slechts n element over dat ik u kan geven om u bij te staan bij deze Inwijding en dat is de Mystieke Vlam van vuur. Laat mij u nogmaals zeggen wat u doen moet alvorens ik u dit vuur geef. Terwijl dit vuur brandt zult u op de plaats die u nu inneemt in rust en meditatie neerzitten en op de indrukken wachten die tot u zullen komen. Indien u door de stem van de Meester in u wordt onderricht uw blik op het mystieke vuur te koncentreren, doe dat dan. Indien u de indruk ontvangt uw blik op het Oosten of Westen, Noorden of Zuiden te koncentreren, doe dat. Indien u na een tijd de indruk ontvangt uw ogen te sluiten, doe het eveneens. Met andere woorden, u zult bij uw handelingen en gedrag worden geleid door u gegeven aanwijzingen en u zult getuige zijn van uw eigen Inwijding en zijn ongewone bijzonderheden.
(lees niet hardop)
MEESTER: Terwijl de mystieke vlam brandt en zijn trillingen uitzendt, benvloedt zij de menselijke aura en zal over uw uiterlijk de eigenaardige tint werpen van de onderwerping van het lichaam aan het vermogen der ziel. Alle elementaire, primaire natuurkrachten zullen deze kamer betreden, om zich te manifesteren op een wijze, die in deze Graad u te zijner tijd zal worden duidelijk gemaakt. U zult u niet voelen als het menselijk wezen, waarmede u zo bekend bent, maar als mysticus: denkvermogen en ziel, bekleed met een stoffelijk lichaam, waarvan de sterfelijkheid en toestand van grofheid u duidelijk en betekenisvol zullen worden. Vrees of zelfs maar vragen mogen in uw denkvermogen niet opkomen; maar het is uw plicht alles wat u ziet of hoort nauwkeurig waar te nemen. Na enige tijd zal de mystieke vlam uitdoven en behalve de kaarsvlammen zal de kamer in duisternis zijn gehuld. U zult uw meditatie in dat halfduister voortzetten, bewegingloos, terwijl u nauwlettend op alles acht geeft.
Geliefde kandidaat, de volgende letter van het verloren woord is R. Het is n der machtigste letters van "het woord". Het betekent de positieve, scheppende krachten van het universum.
De volle betekenis zal u te zijner tijd worden onthuld. Het wachtwoord voor deze Graad luidt "Regulus" en heeft betrekking op het in verband brengen van uw denkvermogen en bewustzijn met uw inpassen in het plan van hoger gedachte. Verder heeft het betrekking op het in verband brengen van uw zaken en uw gedachten z dat uw bewustzijn niet altijd aan n gebied zal zijn gebonden. Herinner u het wachtwoord: "Regulus".
(lees niet hardop)
MEESTER: Geliefde kandidaat, sta op en ontsteek de mystieke vlam".
KANDIDAAT: Ga naar de schaal, die het mengsel bevat, steek uw lucifer aan en ontsteek het mengsel. (Zet uw venster voor ventilatie op een kier). Keer terug tot uw stoel in het Westen voor meditatie en mediteer op de aangegeven wijze tot de vlam opgebrand is; zet uw meditatie dan gedurende een periode van ten minste vijf minuten voort.