AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Zesde Poort

Plm. 1972


Fratres en Sorores,
Wij zijn verheugd te weten, dat zovele leden hun uiterste best doen om een Sanctum in te richten in hun huis of elders, waar zij in afzondering deze bijzondere Inwijdingsceremonin kunnen uitvoeren. Ook wanneer uw Sanctum heel klein is, kunt u op bevredigende wijze het rituaal ten uitvoer brengen met een levendige appreciatie voor de symbolische betekenis en de allegorische zin ervan. Uw Sanctum hoeft niet zo ruim te zijn dat u een groot aantal passen moet maken van het ene rustpunt naar het andere bij het ten uitvoer brengen van het rituaal; misschien behoeft u slechts twee stappen te nemen om van uw plaats in het Oosten tot die in het Noorden over te gaan, of van die in het Westen tot die in het Zuiden, en toch zal dat voor u van volmaakt gelijke betekenis zijn. Wij herhalen: indien het niet mogelijk is deze mooie inspirerende Inwijdingen uit te voeren, lees ze dan tenminste over en maak uzelf vertrouwd met het rituaal. Maak een studie van het wachtwoord, de tekens en de symbolen; en wanneer u de Inwijding beindigd hebt, zend ons dan uw verslag. Wij wensen dat u de instrukties die deze Inwijding vooraf gaan, zeer zorgvuldig leest, noteer dus de hoofden hier beneden en lees zorgvuldig voor u verder gaat.

 
 
Diagram

 
U zult ingesloten nog een diagram vinden om u te helpen uw kamer in te richten zoals vroeger werd aangegeven bij andere Inwijdingen en om de verschillende plaatsen in te nemen in uw Sanctum voor het uitvoeren van deze Inwijding. De nummers geven de plaats aan waar u bij deze Inwijding zult halthouden en de pijlen geven de richting aan waarin u moet lopen van
de ene plaats naar de andere.


 
Lichten

 
Verzeker u ervan dat de kaarsen weer op uw altaar staan en zijn aangestoken vr u met de ceremonie begint. U moet ook een lampje hebben om bij te lezen. Helle lichten boven het hoofd moeten f uitgeschakeld f gedempt worden. Vergeet niet uw wierook te branden.

 
 
Voorschoot
 

DRAAG NIET uw ritualistisch Rozekruisersvoorschoot gedurende deze speciale ceremonie.

 
 
Benodigdheden

Zuivere olie: u zult naar uw plaatselijke drogist moeten gaan en een klein flesje zuivere olie kopen (olijfolie). Neem geen risico en zorg hiervoor n of twee dagen voor uw ceremonie, zodat u op de avond van de ceremonie, die ten einde kunt brengen zonder enig oponthoud. Voor de aanvang der ceremonie neemt u een schoteltje of bakje en giet er olijfolie in en plaats het op uw altaar tussen uw kaarsen. Waarvoor u dit gebruiken zult, zal worden uitgelegd terwijl u voortgaat met het rituaal.
Koord: Het is nodig dat u voor een koord zorgt, gelijk aan het koord dat gedragen wordt op een kamerjapon of badjas. De kleur, de stof of soort van het koord is van geen belang, als het slechts het gewone gedraaide koord is. Dit moet netjes worden opgerold en zo op uw altaar worden gelegd naast het bakje met olie. Het gebruik van dit koord zal u in het rituaal worden uitgelegd.

 
 
Inrichting van het Sanctum

 
Weer is het nodig de kandidaat voor te bereiden voor dit plechtig gebeuren. Beseft moet worden dat de gewijdheid van een plaats niet wordt teweeg gebracht door de stoffelijke elementen die hem samenstellen, maar door de psychische toestand erin geschapen. Een weids gebouw, opgetrokken uit zeldzaam marmer en de fijnste houtsoorten, en versierd met een tooi van kostbare edelstenen en metalen verleent natuurlijk fysieke schoonheid en harmonie, maar het gevoel van vrede, rust en inspiratie, de niet tastbare elementen die het stoffelijk bouwwerk maken tot een huis of Tempel, moet ingevoegd worden in het gebouw door de geest van de mens en door de psychische krachten en onstoffelijke elementen. Een kleine ruimte, zoals uw Sanctum of de grotten van de oude mystici, kunnen sterk geladen worden met de krachtige trillingen van liefde, vrede en Kosmische harmonie. Goede gedachten, oprechtheid en uw toewijding zullen uw Sanctum op de juiste wijze wijden en het maken tot een machtige nucleus van Kosmische energie omdat u door de juiste gemoedsstemming, er de goede trillingskrachten aantrekt. Indien u innerlijk skeptisch, in twijfel, of ongeduldig bent onder uw studie, of tijdens het rituaal, neemt de atmosfeer van uw Sanctum deze toestand aan. Het wordt vervuld met de verwarde trillingen van uw eigen aura. Inplaats van spirituele verhevenheid en het gevoel van algehele vernieuwing dat u moest ondervinden , zult u teneergeslagen en geprikkeld zijn. Dit is er slechts een voorbeeld van hoe u uw eigen omgeving schept. Wanneer u eenmaal uw omgeving geschapen hebt door Uw denken en handelen, die omgeving zij verheffend of neerdrukkend, wordt uw uiterlijk zelf er grotelijk door aangedaan. Het leven dat u schept, leeft u. De omgeving die u met de geest schept, moet u fysiek aanvaarden. Dit, zien we, is de demonstratie van de wet: "Het lichaam
is de slaaf van de geest".
Daarom zult u gemakkelijk gaan zitten in de stoel in het Westen van uw Sanctum (zie het diagram). Deze korte periode van rust is de periode van meditatie en innerlijke voorbereiding. Na een paar ogen blikken zult u u gereed voelen om verder te gaan en ga dan verder.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Ik verklaar het Sanctum geopend voor het voorbereidend werk van de Zesde Graad. Alvorens verder te gaan, is het nodig dat de kandidaat hulp verleent bij het voorbereiden van het Sanctum. Dit wordt gedaan door zich te begeven naar het Oosten langs het Noorden, daarna langs de Zuidzijde naar het Westen vanwaar u bent uitgegaan. U zult langzaam deze reis vervolgen tot u het Oostelijke punt vijf maal gepasseerd bent.
KANDIDAAT: Wil nu opstaan en doen als voorgeschreven. Kijk in uw diagram. Volg de pijl van 1., waar u zich bevindt, naar 2. In het Noorden; volg daarna de pijl naar 3., daarna naar 4., en keer tenslotte terug naar 1. Herhaal dit vijf maal, ga daarna zitten als tevoren.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Geliefde Kandidaat, u staat nu op het punt tot de Zesde Graad toe te treden. U hebt zo even hulp verleend bij het gereedmaken van het Sanctum, en de vijf reizen langs het altaar dienden om uw vijf vorige Inwijdingen in onze Orde te symboliseren. U bevindt u vlak voor een nieuw en belangwekkend gebeuren. Weer staat u op de drempel - niet de drempel van verschrikking, maar de grote Drempel van Illuminatie en Praktisch Onderricht. In deze Graad wordt u adepten van een hogere rang, - niet de hoogste rang, maar gevorderd tot het Voorbereidend Meesterschap. Uw titel zal zijn "Adeptus Major", en iedere Adeptus Major zal ernaar streven zichzelf te vervolmaken tot een hogere staat die misschien zal leiden tot volkomen meesterschap. Geliefde kandidaat, het wordt mijn heilige plicht en voorrecht u te onderrichten hoe uzelf met het teken en symbool van Adeptus Major te onderscheiden.
Daarom wil ik u verzoeken op te staan en het altaar te naderen, en daarna rechtop te staan met het gezicht naar het Oosten.
KANDIDAAT: Volg de richting van de pijl van 1. naar 2., dan naar 3. Neem het koord op en sla het om uw middel met de knoop of strik van de Adept aan de linkerzijde. De knoop van de Adept wordt gelegd door de koordeinden aan de linkerzijde over elkaar te slaan, en de einden te laten hangen. Nu zult u uw rechtervoorvinger in de olijfolie dopen en op uw voorhoofd het Teken des Kruises maken met olie; het kruis in grootte en vorm gelijk aan dat op het voorhoofd gemaakt in de Eerste Graad (ongeveer vijf centimeter lang).
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Met het koord is u gegeven de waardigheid van Adeptus Major. Met het teken is u gegeven het merk des levens. Wil de kandidaat nu naar zijn plaats in het Westen terugkeren. KANDIDAAT: Wend uw gezicht en keer terug van 3. naar 2., en vandaar naar uw zetel in het Westen en ga zitten. (Zie het diagram)
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Geliefde kandidaat, het is mijn voorrecht geweest u in te wijden in de Zesde Graad van onze Gewijde Orde. Door het koord bent u verbonden met de mystieke knoop aan alle andere Adepten van hogere graad. Het koord heeft uw lendenen omgord opdat uw lichaam gebonden moge zijn, gelijk uw geest en ziel, aan het werk van deze Graad. Het kruis werd op uw voorhoofd gemaakt met olie opdat u moge voelen en kennen de last van het kruis en u bewust moge zijn van zijn aanwezigheid op dit ogenblik.
Het geheime wachtwoord van deze Graad begint met de samengevoegde derde en vierde letter van het Verloren Woord: MATHRA. In zijn originele Atlantische vorm is de derde letter een kombinatie van de klanken waaruit th bestaat, dus kan men zich het wachtwoord van de Zesde Graad gemakkelijk herinneren door de derde en vierde letter samen te voegen en het wachtwoord THOKATH te vormen. De betekenis is: "ontvangen van verworven macht". In deze Graad bereiden de lessen en leringen u voor tot het verwerven van een wonderbaarlijke macht over vele natuurkrachten. Door uw studie wordt u begiftigd met wonderbaarlijke macht. Kennis zal u machtig maken; en deze macht; ontvangen of verworven, wordt voorgesteld door het woord THOKATH.
(Lees zachtjes)
MEESTER: (vervolgt):
In de Vierde Graad leerde u dat de M van MATHRA betekent "de moeder" of "oorspronkelijke intelligentie". In de Vijfde Graad leerde u dat de A, de tweede letter van het woord, betekent "astro", of de invloed van de sterren. Nu leert u dat de derde en vierde letter betekenen in n lettergreep "kracht en macht". U hebt nu meer dan de helft van de betekenis van het Verloren Woord gekregen. De verdere ontwikkeling ervan zal verklaren waarom het zo'n machtig woord is.
Geliefde Kandidaat, wij zullen nu deze inwijding sluiten door het opwekken van bepaalde trillingen die uw ziel zullen afstemmen op de Oneindige Krachten. Wil deze klanken doen horen, welker trillingen uw gehele lichaam, levenskracht en geest zullen versterken. Haal diep adem en zeg "Ra", langzaam uitademend en de R en A zo lang aanhoudend als u kunt; als volgt: er-r-r-r-ah-hh-h-. Herhaal dit vijfmaal. Zeg dan "MA", de klank als volgt aanhoudend: m-m-m-m- ah-h-h-h-. Herhaal dit ook vijfmaal.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Sta nu op en kijk in de richting van het Oosten.
KANDIDAAT: Sta op en kijk naar het Oosten van uw Sanctum (zie het diagram).
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Voor het Teken des Kruises, in de naam van onze God, en voor het altaar in het Oosten, laat ik u thans gaan in de banden van Adeptschap, Liefde en Diepe Vrede.