AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Vijfde Poort


1972


Fratres en Sorores, gegroet!

De wijze waarop de leden hebben gereageerd op de invoering van de inwijdingen tussen de Postulanten Graden, heeft ons verheugd. Deze inwijdingen zijn dezelfde als die welke in onze Tempels worden gegeven met het enige verschil dat deze zijn geschikt gemaakt voor gebruik in uw sanctum. Op deze wijze ontvangt u dezelfde geheime wachtwoorden en tekens als zij die in de Tempel worden ingewijd. De monografieŽn zijn natuurlijk altijd dezelfde als die welke in de Tempels worden gegeven.
In afwachting van uw verslag van deze inwijding verzoek ik u de studie en de lessen welke u regelmatig worden toegezonden, voort te zetten. In feite zal indien u deze inwijding nooit ten uitvoer brengt, dit van geen speciale invloed zijn op de lessen die u zult ontvangen, maar zoals reeds eerder uiteengezet, is het in uw eigen belang dat u deze inwijding uitvoert. Verplaatst u zich in de geest van deze inwijdingen aangezien zij op allegorische wijze de waarheden, tot uitdrukking komend in de volgende lessen, symboliseren. Indien u onverschillig staat tegenover deze inwijdingen, zult u veel missen van de belangrijkheid van de geestelijke achtergrond van het werk van de Orde.
Wacht met het bestuderen van uw lessen niet tot u dit rituaal kunt uitvoeren. Indien u het rituaal niet meteen in zijn gebruikelijke volgorde ten uitvoer kunt brengen, leg het dan zolang terzijde en ga verder met de gewone lessen, maar voer het zo spoedig mogelijk uit.
Breng op het ingesloten rapport-formulier een kort verslag van uw inwijding uit en zendt het naar AMORC-NEDERLAND.

 
 
Diagram

 
Hieronder vindt u een diagram dat u behulpzaam zal zijn bij het op de juiste wijze ten uitvoer brengen van het rituaal. U zult opmerken dat er de gebruikelijke cijfers en pijlen op voorkomen die de richting waarin u moet gaan en de plaatsen waar u moet zijn, aangeven gedurende de inwijding.

 


 
 
Lichten

 
Steek de kaarsen op uw altaar aan zoals op het diagram aangegeven en zorg voor voldoende licht in uw kamer om erbij te kunnen lezen. Het is ook wenselijk indien mogelijk wierook te branden om redenen zoals reeds in de vorige inwijdingen uiteengezet.

 
 
RITUAAL

 
Wanneer u de voorbereidselen voor de Gewijde Ceremonie hebt getroffen, gaat u op de stoel in het Westen van uw sanctum zitten. (Zie diagram)
Gedurende de gehele dag, van uur tot uur, bent u gedwongen om in de aardse sfeer te verblijven, onderworpen aan stoffelijke indrukken of trillingen. Het bewustzijn van het brein overheerst; u leeft in een wereld van uw stoffelijke zinnen. Dit komt doordat slechts de stoffelijke wereld zich aan u voordoet door middel van uw objektieve vermogens. U hebt weinig tijd voor introspektie, dat is, alleen zijn met uzelf, uw innerlijk bewustzijn. De eisen van de stoffelijke expressie van leven dwingen ons ertoe een bestaan te vinden in de sfeer van materiŽle aktiviteiten.
Onze gedachten zijn geheel gebaseerd op de uiterlijke indrukken die wij gedurende onze werkzaamheden ontvangen en registreren. Maar de "volheid" van het leven is niet slechts te leven - te bestaan. U zult zich uit uw vroegere studie van de Tweede, Derde en Vierde Graad herinneren dat het psychisch of spiritueel zelf in de gelegenheid moet worden gesteld om tot uitdrukking te komen omdat het het WARE ZELF is. Ontspan uzelf derhalve op uw stoel en tracht de vele indrukken en herinneringen die in uw uiterlijk bewustzijn uw brein-bewustzijn, opkomen van u af te zetten. Wacht op een innerlijke drang om verder te gaan, een inspiratie waarvan u voelt en WEET dat het de stem van uw psychisch zelf is; dan in de volle zekerheid ervan gaat u voort met het rituaal.
(Lees zachtjes )
Meester:
Geachte kandidaat, wilt u opstaan en het gelaat naar het Oosten wenden en mij het wachtwoord van de Vierde Graad geven.
Kandidaat: Ga rechtop staan met het gelaat naar het Oosten gekeerd (zie diagram) en spreek met zachte stem het wachtwoord van de Vierde Graad uit. U zult zich herinneren dat dit wachtwoord in de Vierde Graads Inwijding gegeven werd. Indien u zich het niet meer herinneren kunt, moet u de Vierde Graads Inwijding opnieuw doornemen om het woord te verkrijgen alvorens te kunnen worden bevorderd tot de Vijfde Graad. Nadat u het wachtwoord van de Vierde Graad hebt uitgesproken moet u weer gaan zitten.
(Lees zachtjes)
Meester:
Geachte Wachter, kunt u mij verzekeren dat de kandidaat waardig is om te worden ingewijd?"
Kandidaat (Dit antwoord moet u ingegeven worden door uw geweten die naar u zich zult herinneren, uw Wachter van het Sanctum is. Bent u van mening dat u de juiste geestelijke instelling hebt om de onthullingen die nu gedaan zullen worden, te ontvangen? Neemt u in alle oprechtheid en ernst deel aan dit rituaal of in onverschilligheid? Als u nederig bent en verlangend naar spirituele voortgang dan zult u bevestigend antwoorden.):
De kandidaat is waarlijk voorbereid en waardig om te worden ingewijd.
(Lees zachtjes)
Meester:
Ik zal deze konvokatie thans met gebed openen. God onzer harten, verwijder uit ons denkvermogen, op dit uur, alle wereldse gedachten en neem die beletselen uit de weg die ons mogen verhinderen onze zielepersoonlijkheid op het grote Kosmische Bewustzijn af te stemmen. Maak ons nederig in liefde en dienst, beziel ons denkvermogen met goedheid, begrip en gelijkheid. Heilig ons werk van deze avond zodat het moge bijdragen tot het verheffen van de mens en tot verheerlijking van Uw oneindige wijsheid.
Zo Moge Het Zijn!
(Lees zachtjes)
Meester:
Geliefde kandidaat, u bent vanavond hier met het ver heven doel vervolgt over te gaan tot de Vijfde Graad. Bij uw intrede in de verschillende Graden wordt u geleid door bepaalde ceremoniŽle processen, opdat uw gang van het ene vertrek naar het ander, van de ene Graad naar de andere IN GOD'S HEILIGE TEMPEL op passende wijze moge plaatshebben en gewaardeerd moge worden. Deze inwijdingen symboliseren uw installatie in de hogere mysteriŽn en de binnenste cirkels van de eindeloze gangen der paden die leiden naar macht. Ik verzoek u nu tot de Vijfde Graads Inwijding over te gaan door zich uw reis naar het portaal van het Vijfde Vertrek zinnebeeldig voor te stellen. Let goed op de instrukties die ik thans geef.
(Lees zachtjes )
Meester:
Geliefde kandidaat, sta op en doe drie stappen naar de Shekinah met het gelaat naar het Oosten gekeerd; maak dan het Teken des Kruises.
Kandidaat: Sta op en doe drie stappen naar de Shekinah, sta dan stil en rechtop en kijk recht voor u uit. Maak het Teken des Kruises.
(Zie diagram; u moet zich van positie no. 1 begeven naar positie no. 2.)
(Lees zachtjes)
Meester:
U zult zich nu omkeren en met een rechte hoek naar het Noorden van het sanctum lopen. Dan, rechtop staande met uw gelaat naar het Noorden gewend, maakt u het Teken des Kruises. Dan loopt u met rechte hoeken via het Oosten naar het Zuiden van uw sanctum alwaar u met het gelaat naar het Zuiden gekeerd, opnieuw het Teken des Kruises maakt. Daarna keert u zich om en loopt met een rechte hoek naar het Westen; en met het gelaat naar het Westen gekeerd maakt u nogmaals het Teken des Kruises. U moet dit viermaal herhalen - in het geheel vijf rondgangen makend - en daarna teruggaan naar uw stoel in het Westen.
Kandidaat: Dit is gemakkelijk uit te voeren. Kijk op uw diagram die de richting van de pijl aangeeft van no. 2 naar no. 3; dit is het Noorden van het sanctum. Volg de pijl naar no. 4; dan terwijl u in het Zuiden bent, maakt u het Teken des Kruises en u gaat vervolgens naar no. 5. Herhaal deze rondgang nog viermaal en ga dan weer op uw stoel zitten.
(Lees zachtjes)
Meester:
Geliefde kandidaat, u hebt zojuist uw reis om het sanctum voltooid die symbolisch uw vijf gangen door de Vijf Vertrekken vertegenwoordigt. Er werd u toen verteld dat u in elke Graad of elk Vertrek de betekenis van de letters van het HEILIGE WOORD zou ontvangen.
In de Vierde Graad werd u verteld dat de eerste letter M is en dat deze letter MATHRA vertegenwoordigt, de moeder invloed, de beschermende en rijpwordende influentie van denkvermogen en lichaam. De tweede letter van het woord die u vanavond gegeven wordt is A. Zij vertegenwoordigt het wachtwoord van deze Graad dat u later gegeven zal worden. Haar betekenis is levengevende trillingen uit de Hemel. Wanneer deze twee letters M en A verenigd zijn, vormen zij een sterke vitaliserende kracht. Zij vormen de eerste lettergreep van het VERLOREN WOORD en kan gebruikt worden om de zwakken kracht te geven en de zieken te genezen.
U moet altijd IN HET GEHEIM denken aan deze lettergreep - wanneer u vitaliserende trillingen of beschermende invloeden wenst uit te zenden.
(Lees zachtjes)
Meester:
Opdat u de KRACHT van deze twee letters wanneer ZlJ zijn verenigd, zult begrijpen en beseffen, moet u de instrukties die ik u nu zal geven opvolgen. Spreek met zachte stem de letter M uit en houdt de toon ervan gedurende een ogenblik aan zodat deze klinkt als Mmmm. Spreek daarna de letter A uit en haal die toon eveneens gedurende een ogenblik aan zodat deze klinkt als Aaaa. Verbindt nu de twee letters M en A. Herhaal dit tenminste tienmaal.
Kandidaat: Volg bovenstaande instruktie van de Meester nauwkeurig op en u zult de vreemde trillingen die de kamer schijnen te vullen met een kalmerende kracht, opmerken.
(Lees zachtjes)
Meester:
Nu u het effekt van de letters aldus verenigd hebt ondervonden, zullen wij de lettergreep beproeven. Spreek MA met zachte stem en met volle klank uit, houdt de toon van de lettergreep zolang aan totdat hij zwakker wordt en langzaam wegsterft. Doe dit verscheidene malen totdat u het effekt van de geluidstrillingen voelt.
Kandidaat: Ga rechtop staan met het gelaat naar het Oosten van uw sanctum gekeerd.
(Lees zachtjes)
Meester:
Keert u zich nu op de plaats waar u staat om naar het Oosten met het gelaat gewend naar het Altaar. U hebt de lettergreep die een SLEUTEL tot de gewijde beginselen van deze Graad is, uitgesproken. In de lessen van deze Graad zult u de bekende wetten, vanaf de tijden der Ouden tot heden, betreffende de natuurkrachten van het universum, bestuderen. Het intoneren van deze lettergreep heeft het Portaal van het Vertrek van de Vijfde Graad voor u geopend en ik verklaar u hierbij dan ook ingewijd in de Vijfde Graad.
(Lees zachtjes)
Meester:
Geliefde kandidaat, het is nodig de plechtige eed van de Vijfde vervolgt Graad af te leggen alvorens verder te kunnen gaan.
De kandidaat zal met zachte stem het volgende zeggen:
Met waardering voor de eer die aan mij ten deel is gevallen door mij toe te laten tot de Vijfde Graad van de AMORC, betuig ik de Orde, haar Officianten en leden gaarne mijn grote dank, en ik leg hierbij de volgende eed af, zijn betekenis en gewicht waarvan ik mij ten volle bewust ben.
Als een Adeptus Junior en Lid van de Vijfde Graad, zal ik iedere dag vijf minuten van mijn tijd besteden aan het werk van de Orde zoals mij ingegeven door de Innerlijke Meester∑ eveneens zal ik aan mijn fratres en sorores van deze Graad in deze of enig andere wettige vorm van de Orde, zoveel tijd en dienst geven als van mij gevraagd wordt voor dringende zaken ten behoeve van de voortgang van het werk van deze Graad.
Verder beloof ik als een Adeptus Junior en ter voorbereiding voor dat werk dat mij tot een bevoegd Adeptus Major zal maken dat ik getrouw de filosofie van deze Graad zal bestuderen overpeinzen, herlezen en analyseren en op mijn nederige wijze zal bijdragen tot het licht dat het werpt op de grote problemen van het leven in al zijn uitdrukkingen. Evenzo bevestig ik opnieuw mijn trouw aan het doel van de Orde en ik beloof mijn uiterste best te zullen doen om zo te zullen leven zoals het een Adept van de Orde Rosae Crucis betaamt.
(Lees zachtjes)
Meester vervolgt:
Ik zal u thans het teken en het wachtwoord van deze Graad geven. (Het teken wordt gemaakt door tegenover een frater of soror te gaan staan, uw linkerhand op uw rechterschouder en uw rechterhand op uw linkerschouder te plaatsen en in de ogen van de tegenover u staande persoon te kijken.) Dit is het teken van Begroeting van de Adeptus Junior. Bij de inwijding in de Vijfde Graad ontvangt u de titel van ADEPTUS JUNIOR. Het is geen geheime titel noch is het Teken van Begroeting een geheim teken, ofschoon u er zo weinig mogelijk bekendheid aan mag geven. Wanneer een Adeptus een andere Adeptus op deze wijze begroet, dan zal hij of zij de armen tot op schouderhoogte opheffen en voor zich uit strekken; de ander zal dan hetzelfde doen totdat zij elkaar zo dicht genaderd zijn dat zij elkaars schouders met de handen raken.
(Lees zachtjes)
Meester:
Het geheime wachtwoord van de Vijfde Graad begint zoals reeds eerder werd vermeld, met de tweede letter van het VERLOREN WOORD. Het is de letter A en het wachtwoord is ASTRO. In naam van Rosae Crucis en voor het Teken des Kruises, sluit ik deze konvokatie in de banden van Liefde, Vrede, Broederschap en Geheimhouding.