AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Vierde Poort


1972


Instrukties
 
Het is zeer verheugend voor de Staf van de Supreme Grootloge om in staat te zijn onze studerenden het voorrecht van deelname in deze speciale Tempel Inwijdingen te verlenen. Deze Inwijdingen kreëren de juiste sfeer en schilderen zinnebeeldig de bijzondere cyclus van voortgang waarin u zich bevindt in het werk van de Orde, af. Daarom is het voor uw eigen welzijn in dit werk van de Orde z van belang dat u dit rituaal consciëntieus ten uitvoer brengt. Indien u op dit ogenblik niet in staat bent zich in stilte terug te trekken in uw sanctum, moet u het rituaal echter wel zorgvuldig doorlezen en kunt u deze ceremonie zoals voorgeschreven, later volvoeren.


Voor deze Inwijding moet u de pijlen die de richting aangeven, volgen en letten op de posities van de nummers die op het diagram voorkomen, zoals u dit op andere diagrammen in vorige Inwijdingen ook hebt gedaan. Het zal echter noodzakelijk zijn een en ander voor deze ceremonie van te voren gereed te maken. Als u het diagram goed bekijkt zult u er het woord "ladder" op zien en daar tegenover een serie kleine stroken die de sporten van een ladder vertegenwoordigen. Deze sporten kunnen worden gemaakt door uit karton 7 stuks stroken van 25 cm lang en 10 cm breed elk te knippen. Dan plaatst u deze stroken op de vloer van uw sanctum direkt vóór uw stoel in het westen van uw sanctum en wel zodanig dat er tussen elke strook een ruimte is van 25 cm. Wanneer u met dit rangschikken klaar bent heeft u een serie kartonnen sporten, alle gelijk van maat en van elkaar gescheiden door een ruimte van 25 cm. Deze stroken van karton stellen treden - de sporten - van een ladder voor. De bovenste trede, dat is de hoogste sport van de ladder, is de trede welke het dichtst bij no. 1 staat, zoals getoond op het diagram; en op die trede moet u het woord ''Mathrem" schrijven. De onderste trede is vanzelfsprekend de laagste sport welke zich direkt vóór no. 4 op uw diagram bevindt.

 
 
Voorschot

 
Voordat de ceremonie wordt uitgevoerd behoort u het voorschoot voor te doen, zoals vermeld in vorige Inwijdingen.

 
 
Lichten

 
Steek uw kaarsen op het altaar aan en zorg voor voldoende licht in uw kamer om erbij te kunnen lezen.

 
 
Rapport

Wanneer u de ceremonie ten uitvoer gebracht hebt, schrijft u het Inwijdingsrapport waarin u uw indrukken van de Inwijding weergeeft en zendt het naar AMORC-Nederland.

 
 
Ceremonie

 
Nadat u uw sanctum volgens de instrukties hebt ingericht en de kaarsen op het altaar hebt aangestoken, gaat u op de stoel in het westen van het sanctum zitten (zie diagram). Blijf zitten in een passieve stemming totdat u zich innerlijk bewust bent van uw afstemming op het Kosmische; totdat u een gevoel van stilte en vrede gewaar wordt. Ga dan verder met de ceremonie.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
En ik zeg u dat als. u uw handen opheft naar de Hemel en vraagt om datgene wat niet is geopenbaard, zo zult u uw stem verheffen tot lof van God! Laat ons bidden: Aan U, onze God, wijden wij onze gedachten in in dit heilig sanctum vanavond, zodat zij vervuld mogen worden met die wonderbaarlijke Goddelijke Kennis welke het menselijk verstand te boven gaat en welke de mens ontzet door haar verheven volmaaktheid. Wij smeken om uw bewuste tegenwoordigheid hier, vanavond, zodat wij de geheimen van de gehele Natuur, de wetten van het Universum mogen kennen, want wij prijzen en aanbidden U, o God! U, o God, zijt Licht, Leven, Liefde en Waarheid, Sterkte en Kracht en Eeuwigdurende Goedheid. Cromaat!
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Waarde Wachter, kunt u mij verzekeren dat de Tempel behoorlijk is gedekt? (Verzekerd tegen verstoren; behoorlijke privacy.)
U zult zich herinneren dat uw geweten uw innerlijke wachter is; indien u daarom de vaste overtuiging hebt dat uw sanctum is gedekt, zult u bevestigend antwoorden.
KANDIDAAT: Sta rechtop en wendt het gelaat naar het altaar. (Zie diagram no. 1) (Lees hardop met zachte stem:)
Dat verzeker ik u, Geliefde Meester.
(Lees zachtjes.)
MEESTER:
Geachte Kandidaat, kunt u mij verzekeren dat u behoorlijk bent toegelaten tot de Graad van Practicus? (Practicus is de titel die u werd gegeven in de Derde Graads Inwijding.)
Indien u de Derde Graads Inwijding zoals aangegeven, hebt ten uitvoer gebracht zult u bevestigend antwoorden. Indien u deze Derde Graads Inwijding nog niet hebt volvoerd, zult u met dit ritueel niet voortgaan totdat de Derde Graads Inwijding is uitgevoerd.
KANDIDAAT: (Lees hardop met zachte stem):
Dat verzeker ik u, Geliefde Meester.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Dan verzoek ik u het teken van smeking te maken. (Breng uw vingertoppen tezamen voor de borst zodat de handpalmen ongeveer 5 cm van elkaar verwijderd zijn en de houding van de handen zoals bij het bidden.)
Nu het teken van de passer. (Breng de hielen tezamen zodat de tenen van de voeten ongeveer 25 cm van elkaar verwijderd zijn.)
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Geliefde Kandidaat, u kunt nu gaan zitten.
KANDIDAAT: (Ga weer zitten op de stoel in het Westen van het sanctum.)
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Geliefde Kandidaat, ik zal als uw dienaar u terzijde staan in uw onderzoekingen. Moge de Hemel onze verenigde pogingen begunstigen. Zo moge het zijn.
MEESTER (vervolgt):
Ik verklaar de Derde Graad thans gesloten en het sanctum toebereid voor en geopend in de verheven Vierde Graad. Ik verzoek de Kandidaat thans naar voren te komen, naar het Oosten van het sanctum.
KANDIDAAT: Sta op en loop naar de plaats vlak voor uw altaar en neem het rituaal mee om het te lezen. Ga naar uw altaar via het Zuiden van uw sanctum. (Zie diagram, pijl en no.2.)
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Belooft u op uw woord van eer, als een waardig Ingewijde in de verheven mysteriën van deze Graad, dat u zult volharden in de studie van deze Graad en dat u de geheimen zult verzwijgen voor diegenen die niet voldoende kunnen bewijzen dat zij ingewijd zijn in deze Graad?
KANDIDAAT (Lees hardop):
Ja, dat beloof ik.
(Lees zachtjes)
MEESTER:
U staat op het punt om te worden ingewijd in de symboliek van deze Graad. U hebt bepaalde toetsen en proeven doorstaan en u hebt volhard in uw belangrijk besluit om de wetten van God zoals uitgedrukt in de gehele natuur, te leren kennen. Thans wordt u bevorderd tot die titel die u zal onderscheiden als een ware student van ons innerlijk werk en onze gewijde filosofie.
U zult een Filosoof van het Oosten worden en als zodanig zult u in uw handen de sleutel tot de meest wonderbaarlijke besluiten van God, houden.
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
Geliefde Kandidaat, ik spreek tot u vanuit het Oosten van uw sanctum, het Oosten waarvandaan de grote kennis van deze Orde kwam. Het is in het Oosten dat de zon elke morgen opkomt. Haar lichtstralen verlichten de hemel bij zonsopgang en kleuren het hemelgewelf met het vuurrood van Leven, de rose tint van levenskracht. Als de zon in haar luister rijst en naar het Westen haar loop bepaalt, wordt duisternis verjaagd totdat zij eindelijk in vurige gloed nogmaals haar goud-getinte stralen werpt als symbool dat de dag in goud is volbracht, welke met het rose goed was begonnen. Dus is het in het Oosten dat wij de komst van Licht zoeken, terwijl in het Noorden duisternis ongerept heerst en het Zuiden verwarmd wordt door de passerende zon.
Maar naar het Westen moeten wij ons altijd keren om het goud dat een waardig verrichtte daad toont, te zien.
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
Keer u nu naar het Noorden." (De Kandidaat keert zich naar het Noorden met het gelaat naar de verschillende punten van het sanctum zoals aangegeven, gekeerd.) Duisternis heerst. Keer u nu naar het Zuiden. In de Hemel troont de heerlijkheid van God, het Licht en het Leven van het op de troon geplaatste universum. Keer u nu naar het Westen; in het Westen zien wij de verheven volbrenging van Gods goddelijke wetten van Liefde. Terwijl wij ons keren naar de gouden lichten van het Westen, zullen wij bidden: God van onze harten, weer staan wij voor uw glorierijk symbool en wachten op zijn zegening. Prent in onze harten verdraagzaamheid, vriendelijkheid, goedheid en Liefde en Vrede in. Moge onze voortdurende pogingen worden aangewend ten behoeve van de hoogste volmaaktheid van de ziele-persoonlijkheid van de mens op aarde. Cromaat.
U zult nu terugkeren naar het Westen en gaan zitten.
KANDIDAAT: Keer u om en loop met rechte hoeken naar uw stoel in het Westen
van het sanctum en ga zitten. (Zie diagram, pijl en no.3.)
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Laten wij nu verder gaan met de vooruitgang in de Vierde Graad.
Wij hebben ons gereedgemaakt voor onze vordering; het is goed dat Wij ons voortspoeden. Dit is de Graad van de Ladder van Zeven Treden. (Deze term zowel als de term "Vierde Graad" zijn slechts exoterische uitdrukkingen. Deze termen worden gebruikt wanneer wij in het openbaar spreken over deze Graad, maar zij geven de werkelijke betekenis van deze Graad niet weer.)
Het moet u duidelijk zijn dat de verheven symboliek van deze Graad zorgvuldig versluierd moet worden. Wij hebben slechts één symbool van deze Inwijding openbaar gemaakt, namelijk dat van de Ladder van Zeven Treden. Daarom zult u deze Graad in officiële geschriften gesymboliseerd vinden door de Ladder van Zeven Treden. Vanzelfsprekend mag u wel verwijzen naar hetzelfde symbool, maar u mag nimmer spreken over zijn werkelijke betekenis of plaats in deze Inwijding. De werkelijk heilige en geheime naam van de Graad staat boven aan de Ladder geschreven. Daar in het Westen zult u de naam van deze Graad geschreven vinden op de bovenste trede van de ladder, oorspronkelijk geschreven in de Atlantische taal, de mystieke grondtaal. Dit woord is HET WOORD, omdat hij het verloren woord omvat; het woord dat een ieder van u zal helpen te vinden.
De naam van deze Graad is MATHREM.
Houdt in gedachten dat dit woord nooit buiten onze Tempels mag worden uitgesproken en ook dan alleen maar in konvokaties van de Vierde Graad of hogere Graden. Het ''Verloren Woord" bestaat in de oorspronkelijke taal uit vijf letters. In deze vertaling heeft het woord zes letters (de TH wordt als één letter uitgesproken), maar wij zullen er slechts vijf beschouwen. Elk van deze letters heeft een bepaalde en onafhankelijke betekenis. De vijf letters met hun betekenis verklaren een Grote Wet en het woord zelf, als een geheel, heeft nog een andere betekenis die wij zullen leren begrijpen. Naarmate wij vorderen in deze Graad en in de vier volgende Graden, zullen wij dit woord verkrijgen, letter voor letter; dat wil zeggen, wij zullen de betekenis van één letter in elke Graad leren en begrijpen, totdat in de Achtste Graad - de Graad van Ontwaking - wij de ware betekenis van het woord zelf zullen ontdekken. De eerste letter - M - vertegenwoordigt de moeder invloed, de beschermende en rijpwordende influentie van denkvermogen en lichaam.
In zijn gemoderniseerde vorm wordt Het Woord gebruikt als het wachtwoord van deze Graad en als zodanig zal het u later worden gegeven. Om het woord echter, zoals het in de naam van deze Graad is uitgedrukt, te benaderen, moeten wij de verheven hoogten van het altaar in het Westen bereiken. Het woord is – zoals reeds werd vermeld - afkomstig uit Atlantis. Dit grote land waarvandaan zoveel begrip en kennis van de wetten van God kwamen, lag in het Westen alwaar de stichters van deze Orde toen zijn ligging dachten.
Er was in Atlantis een grote berg, de hoogste die aan de mens bekend was. Zijn top rijst, tot op deze dag, boven de zee en draagt de naam Pico. Het is één van de groep eilanden bekend als de Azoren. De naam Pico werd er niet willekeurig aan gegeven maar het heeft, behalve dat hij een vertaling is van het woord berg, een speciale betekenis. Deze berg is het symbool van een verheven spirituele staat, een hoger gebied van bewustzijn, en op deze berg was een groot altaar geplaatst dat gericht was naar het Oosten, en aan dit altaar werd de naam "Mathrem" gegeven. Daarheen begaven zich eens per jaar de oprechten en vromen om te aanbidden. Het is ter herdenking hiervan dat wij een gelijksoortige ceremonie hebben in deze, de Vierde Graad.
De top van de berg was te naderen door zeven gebieden. De Reis duurde gewoonlijk een dag voor elk gebied en aan het einde van iedere dag werd er een dienst van aanbidding en verlichting gehouden. U begrijpt nu dat de zeven treden in feite zeven gebieden zijn. Nu wij hier er op voorbereid zijn om naar dit altaar te reizen en verlicht te worden door zijn mysterie, zullen wij thans met onze reis beginnen naar het altaar van Mathrem via de Ladder van de Zeven Treden.
Laten wij onze weg vervolgen in oprechtheid vreugde, dankbaarheid en lof. Zo moge het zijn.
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
De Kandidaat zal opstaan en naar een punt vlak voor de eerste trede van de ladder lopen - die trede welke zich het dichtst bij de Shekinah bevindt - en voorzichtig op elke sport van die ladder stappen (de stroken van karton; zie diagram), en het Westen naderen totdat u de zevende bereikt hebt. Daar kunt u met uw voeten op de sport staan in de houding zoals eerder in deze Inwijding is beschreven. Met het gezicht naar het Westen gekeerd zegt u ''MATHRA", dan maakt u het teken des kruises en keert u daarna terug naar uw plaats in het Westen van uw sanctum.
KANDIDAAT: Doe zoals u wordt verzocht en ga dan terug naar uw stoel in het Westen zoals aangegeven in het diagram. (Zie pijl en no.5.)
(Lees zachtjes)
MEESTER:
Geliefde Kandidaat, u hebt met sukses uw reis naar het Altaar van Mathrem volbracht en u hebt daar het heilige woord Mathra uitgesproken. Dat woord is het ekwivalent van HET WOORD – het Lang Verloren Heilige Woord. Het is het wachtwoord van deze Graad. U zult het immer geheim houden en het met de meest oprechte eerbied beschouwen. Het uitspreken zelf van dit Woord geeft aan de vrome de trillingen van kracht sukses liefde en vrede van de Meesters in het Universum. Zijn klanktrillingen zijn, zoals u zult leren, van zulk een aard en getal dat zij alle tegenwerkende trillingen neutraliseren en u afstemmen op de mystieke trillingen van het Universum.
Omdat u tegenover dit altaar gestaan hebt, omdat u de hoogten van Pico bereikte, wordt u terecht onderscheiden met de titel van PHILOSOPHUS, welke uw titel is in deze Graad.
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
En nu, Geliefde Kandidaat, zal ik u uitleggen op welke wijze u een lid van deze Graad zult kunnen kennen of herkennen. Ten eerste hebben wij de fysieke proef. Indien u iemand tegenkomt van wie u denkt dat hij een "Philosophus" is en u wenst aan te tonen dat ook u tot deze Graad behoort, zult u stilstaan zodra u die persoon ziet en terwijl u hem of haar aanziet, zult u zeven gewone stappen voorwaarts of achterwaarts nemen totdat de andere persoon laat merken dat hij of zij uw teken heeft herkend. Deze zeven stappen zullen steeds op gewone onopvallende wijze worden genomen. Onverschillig of de zeven stappen door uzelf of door een ander worden genomen, het teken zal steeds beantwoord worden door de persoon die de zeven stappen nam, in de ogen te kijken en zijn blik gedurende enige sekonden vast te houden; dan zal de persoon die de stappen nam zeggen tot degene die reageert op de vaste blik: "En welke hoogten hebt u bereikt?" Indien hij in de Vierde Graad is ingewijd, zal de ondervraagde persoon de vraag begrijpen en antwoorden: "Ik ben gegaan naar het Altaar in het Westen". Als er dan nog verder bewijs verlangd wordt, kan de eerste persoon zeggen: "Ik zal slechts één letter van dat woord geven, als u dan de letter die eraan voorafgaat geeft". De eerste persoon zal dan zeggen: "A" of ''M", zoals hij of zij verkiest en de tweede zal antwoorden: ''M" of "E" of wat het geval mocht zijn. Op deze wijze kunt u anderen toetsen door te vragen naar de naam van deze Graad, Mathrem.
Wanneer u voelt dat trillingen van welke aard ook u tegenwerken, of u voelt dat onheil, zorgen of kwaad u bedreigen, sta dan even stil en zeg, terwijl u recht voor u uit kijkt, driemaal in gedachten langzaam het woord ''Mathra". Alles zal dan geneutraliseerd worden en u zult voelen dat er liefde, harmonie en vrede tot uw denkvermogen en ziel komen. Indien iemand ooit tracht u onrecht aan te doen of kwaad van u te spreken, of dreigt onheil te brengen over u of over degenen die aan uw zorgen zijn toevertrouwd, kijk hem dan met vaste blik aan en zeg het woord zoals eerder uiteengezet. Onmiddellijk zal hij machteloos zijn of verhinderd zijn datgene te zeggen wat u of degenen die u beschermt, zou kunnen schaden. Er is geen ander woord in de wereld bekend in enige taal, dat zo sterk magnetisch is en zo machtig ten goede als dit woord. Het is het woord hetwelk God sprak toen de trillingen uitgingen om de wereld te vestigen en daarin te plaatsen: leven, liefde, kracht, macht, goedheid, waarheid en vrede. Moge u immer God aanbidden overeenkomstig deze wet van MATHRA!
(Lees zachtjes)
MEESTER (vervolgt):
Sta nu op! (De Kandidaat zal opstaan en het gelaat naar het Oosten van zijn sanctum, het altaar keren.) Met uw ogen gericht naar het Oosten en uw hart vervuld met de verheven vreugde van het Westen, scheiden wij om te gaan naar het Noorden en het Zuiden, het Oosten en het Westen, om de goddelijke wetten in iedere daad, inspiratie en gedachte van onze dagelijkse taken ten toon te spreiden. In de banden van vrede, broederschap en geheimhouding verlaten wij thans dit, ons heilig sanctum.
Noot: Het woord "Mathra" hetwelk u zojuist werd geopenbaard, wordt uitgesproken als de "A's" in "Vader".