AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Derde Poort


1972


Instrukties van de Inwijdingsceremonie

Fratres en Sorores,
Opnieuw wordt u in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan een inwijding - ditmaal de mooie Derde Graads inwijding. Deze inwijding ie vanzelfsprekend aangepast aan de vereisten van uw Sanctum maar aan de betekenis ervan is niets te kort gedaan. Wij zijn ervan overtuigd dat u de inwijding zeer inspirerend zult vinden en wij verzoeken u dan ook deze ceremonie zo spoedig mogelijk ten uitvoer te brengen. Indien u op dit moment niet in staat bent de ceremonie te volvoeren dan moet u deze echter wel doorlezen om zich een juist begrip ervan te vormen en DOORGAAN MET HET BESTUDEREN VAN DE LESSEN EN MONOGRAFIEEN DIE HIERNA ZULLEN VOLGEN. Wanneer u echter wel de tijd heeft - en wij verzoeken u de tijd hiervoor te vinden - breng de ceremonie dan ten uitvoer.

 
 
Diagram

 
Bij dit rituaal en deze instrukties vindt u een diagram waarop cijfers voorkomen en pijlen die de richting waarin u moet gaan en de plaatsen waar u moet zijn, aangeven en het nemen van verschillende posities in uw sanctum. U zult bevinden dat u - zoals vroeger - weer de Shekinah en de stoel zult gebruiken in dezelfde positie ten opzichte van het altaar. U zult ook opmerken dat er dit keer in het midden van de Shekinah een kom of schaal geplaatst moet worden. Onderstaand treft u een lijst aan met namen, mannelijke en vrouwelijke, en de betekenis van elk ervan.
Neem acht strookjes papier en schrijf op elk ervan n van deze namen op, f mannelijk f vrouwelijk, in overeenstemming met uw eigen geslacht. Vouw deze strookjes papier dusdanig op dat u niet meer weet welke naam op welk strookje papier voorkomt en plaats deze in de kom of schaal op de Shekinah. De reden hiervoor zal u duidelijk worden naarmate u vordert met het rituaal.

 
 
Lichten

 
U steekt de kaarsen op uw altaar weer aan en zorgt ervoor dat er voldoende licht in de kamer is om het rituaal te lezen en de ceremonie ten uitvoer te brengen. Het is, indien mogelijk ook wenselijk wierook op het altaar te branden.


MANNELIJK

VROUWELIJK

BETEKENIS

Adjutor

Adjutrix

Hulp, Helper

Affectator

Affectatrix

IJverig, ernstig werker

Amorifer

Amorifera

Brengt liefde

Benefactor

Benefactrix

Aanleg om goed te handelen

Cognitor

Cognitrix

De Verdediger

Divinator

Divinatrix

De Profetische

Justus

Justa

Handelt rechtvaardig, tegemoetkomend

Pensator

Pensatrix

Die overpeinst, overweegt

 
 
Inrichting van het Sanctum

 


Wanneer uw sanctum behoorlijk in orde gemaakt is, zult u in het Westen van de Tempel plaatsnemen (zie diagram). Blijf gedurende 3 minuten rustig zitten in een ontspannen houding. Tijdens deze periode zult u uw denkvermogen zuiveren van alle gedachten behalve van het diepe besef van de volgende grote stap die u van plan bent te doen in uw voortgang naar Licht en Kennis.
U zult weer alleen zijn met de Wachter van uw Sanctum (uw geweten). Wanneer u innerlijk de opwekking van uw geest voelt en de bereidheid om voort te gaan, zich uitend in een gevoel van Diepe Vrede, dan bent u gereed voor verdere inwijding.
Kandidaat: U zult nu opstaan en u naar het Oosten wenden. (Keer uw gelaat naar het altaar; zie diagram no. 1)
(Lees zachtjes)
Meester:
Waarde Wachter, verzekert u mij dat het Sanctum behoorlijk is gedekt? (Verzekerd tegen verstoren; behoorlijke privacy.)
U zult antwoorden als de Wachter van uw Sanctum die uw geweten is, aangezien u alleen kunt weten of uw Sanctum wel of niet gedekt is. Als u meent dat uw Sanctum naar behoren is gewijd voor het komende Grote Werk, dan zult u bevestigend antwoorden.
Kandidaat, lees hardop met zachte stem:
Dat verzeker ik u Geliefde Meester.
(Lees zachtjes)
Meester:
Waarde Wachter, verzekert u mij dat de kandidaat aan wie de titel van Theoricus van de Tweede Graad werd gegeven, oprecht is in zijn bede om voortgang?
Indien u zich waardig acht voor de eer die u zal worden gegeven, zult u antwoorden:
Kandidaat, lees hardop met zachte stem:
Ja, Geliefde Meester.
(Lees zachtjes)
Meester:
Voordat de ceremonie van inwijding in de Derde Graad zal worden uitgevoerd, zal de nederige Kandidaat de juiste tekens van de Tweede Graad maken. Daarom verzoek ik de Kandidaat zich naar de Shekinah te begeven en het teken van de Tweede Graad met de handen en voeten te maken.
Kandidaat: Doe enkele stappen voorwaarts tot ongeveer 25 cm vr de Shekinah, nog steeds met het gelaat naar het Oosten gekeerd (zie diagram, pijl en nr. 2). Breng uw hielen tezamen zodat de tenen van de voeten ongeveer 25 cm van elkaar verwijderd zijn. Breng de vingertoppen tezamen voor de borst zodat de handpalmen ongeveer 5 cm van elkaar verwijderd zijn en de houding van de handen zoals bij het bidden. (Een en ander zoals u werd onderricht in de Tweede Graads inwijding en waarbij de symboliek van deze tekens toen werd verklaard.)
(Lees zachtjes)
Meester:
Terwijl u zo staat zal ik uw gedachten leiden in gebed Glorierijke God, Hoogste Bestuurder van het Universum, Oneindige Meester van onze Zielen, Goddelijk Wezen, maak Uw tegenwoordigheid hier op dit ogenblik kenbaar, terwijl wij werken in harmonie met Uw Wetten. Openbaar U in volheid door alle stof zodat het meer vergeestelijkt mag worden. Doordring ons met Uw Kracht, stem ons af met Uw wonderbaarlijke NOUS in deze heilige Konvokatie. Wij vragen dit in de naam van het Teken des Kruises.
Kandidaat, lees hardop met zachte stem:
Zo Moge Het Zijn.
(Lees zachtjes)
Meester:
Thans open ik deze Konvokatie in de Gewijde Derde Graad van onze Heilige Orde.
Kandidaat: U zult u omkeren en teruggaan naar het Westen van het Sanctum en gaan zitten. (Zie diagram, pijl en no.3)
(Lees zachtjes)
Meester:
Mijn geliefde Theoricus, het is thans mijn voorrecht en plicht u in de Derde Graad in te wijden. Het is een grote verantwoordelijkheid dat op mij rust en het is evenzo een grote verplichting welke u op u neemt. Niet allen die tot de Tweede Graad werden toegelaten, vorderen tot de Derde Graad; maar u hebt uw oprechtheid en vastberadenheid betoond. Er zijn beproevingen geweest, maar u zult de beproevingen in de Derde Graad veel zwaarder en moeilijker vinden. Aldus zal naar gelang u vordert, de last van het Kruis zwaarder worden.
(Lees zachtjes)
Meester vervolgt:
In vroeger tijden was het gebruikelijk om de Inwijding in de Derde Graad te middernacht in de grote open hof of binnenplaats van de Tempels in Egypte, te volvoeren met geen ander licht dan dat van de maan die op de Ingewijden scheen; terwijl in de donkere schaduwen van de alkoven en achter de grote kolommen en pilaren, de verder gevorderde leden der Orde stonden die toekeken en zongen. Wonderbaarlijke demonstraties hadden er plaats waaraan de Ingewijden deelnamen. In deze Derde Graad zullen er vele demonstraties plaatshebben, want deze Graad is bekend als de Graad van Manifestatie en Demonstratie. Daarom werd het werk van deze Derde Graad gesymboliseerd en ingewijd door op de eerste avond een voorbeeld van manifestatie te geven hetwelk ongetwijfeld de gehele Graad door tot uiting zal komen. Derhalve zal deze demonstratie vanavond van een psychische en Goddelijke aard zijn.
(Lees zachtjes)
Meester vervolgt:
Voordat wij echter verder gaan, verzoek ik u nu de plechtige Eed van de Derde Graad af te leggen. U zult u thans naar het Oosten begeven waar de eed u zal worden gegeven.
Kandidaat: Sta op en loop naar het Oosten van het Sanctum via het Zuiden; maak onderweg rechte hoeken. (Zie diagram, pijl en nr. 4). Sta rechtop met het gelaat naar uw Altaar gekeerd en houdt de instrukties van dit rituaal in uw linkerhand.
(Lees zachtjes)
Meester:
U zult de volgende Eed oplezen.
Kandidaat, lees hardop met zachte stem:
Voor het Teken des Kruises (maak het teken met de rechterhand terwijl u leest) beloof ik zoveel tijd als maar mogelijk is te besteden aan de studie van de Leringen van de Orde, en de Wetten en Beginselen van de Rozekruisers Orde in praktijk te brengen, zodat ik een waardig lid mag zijn van de DERDE GRAAD waarin ik thans binnentreed; doordrongen van zijn grote betekenis, zijn Heiligheid en Verplichtingen.
(Lees zachtjes)
Meester:
Geliefde Theoricus, het is altijd gebruikelijk geweest aan de Kandidaten voor de Derde Graads Inwijding een bepaalde naam te geven, onder welke naam zij dan voor altijd in de Orde bekend zullen zijn. Als een Ingewijde van de Derde Graad wordt u vanzelfsprekend een medewerker en ontvangt u de algemene titel van deze Graad, n.l. PRACTICUS.
In de Eerste Graad werd u Zelator of IJveraar genoemd, in de Tweede Graad ontving u de titel van Theoricus; in deze Graad zult u bekend zijn als Practicus, want de lessen van deze Graad bevatten veel van de praktische zijde van de wetten welke u bestudeerd hebt.
U zult nu echter nog een andere individuele naam ontvangen onder welke u in het geheim bekend zult zijn. Het geven van deze naam is een oud gebruik dat in onze Orde wordt voortgezet. Het is een zeer interessant gebruik en het toont het feit aan dat er zo iets als toeval niet bestaat. U zult nu naar de Shekinah teruggaan en n van de opgevouwen papiertjes trekken en dat zal het uwe zijn. U zult opmerken dat de naam die u trekt u goed past, zeer goed inderdaad, en als de hoedanigheden welke door de naam getypeerd worden u nu nog niet duidelijk zijn, dan zullen deze het worden naarmate u vordert in de Orde. Nimmer, voor zover het onze Meesters bekend is, heeft een lid een naam getrokken die hij niet verdiende.
Kandidaat: Keer u om en loop met rechte hoeken via het Noorden naar de Shekinah. (Zie diagram, pijl en nr.5) Kies uit de kom of schaal op de Shekinah n van de opgevouwen strookjes. U zult deze naam als ondertekening alln gebruiken wanneer u nederig wenst te blijven en u uw identiteit geheim wenst te houden wanneer u een ontdekking hebt gedaan of wanneer u artikelen schrijft voor al gemene publikatie. U ZULT UW GEWONE KORRESPONDENTIE NIET MET DEZE NAAM ONDERTEKENEN maar wanneer u uw rapport uitbrengt van deze inwijding, dient u daarin de naam die u getrokken hebt te vermelden. Indien u deze ceremonie te eniger tijd mocht herhalen dan zult u GEEN nieuwe naam meer trekken maar u zult dan slechts n strookje papier in de kom of schaal plaatsen waarop de naam die u nu getrokken hebt, voorkomt.
(Lees zachtjes)
Meester:
U zult nu terugkeren naar het Westen van het Sanctum en plaatsnemen.
Kandidaat: Keer u om en loop weer met rechte hoeken via het Noorden naar het Westen en ga zitten in een ontspannen houding. (Zie diagram, pijl en nr. 6).
(Lees zachtjes)
Meester:
U is onderwezen dat door middel van het Kosmische Bewustzijn of het Kosmische Denkvermogen, het denkvermogen van de mens in kontakt kan komen met vele andere denkvermogens en dat het boodschappen en gedachten van andere denkvermogens kan zien en horen. Al deze dingen werden u verklaard door woorden en diagrammen. Nu, in de Derde Graad beginnen wij enige van deze wetten in praktijk te brengen en wij zullen gedemonstreerd zien wat het onderbewuste denkvermogen kan doen wanneer het bevrijd is van de boeien van de objektieve toestand die onze lichamen beheerst. Wij zullen een nieuwe wereld binnentreden en de wonderen van het onderbewuste denkvermogen en zijn vertakkingen leren kennen.
In de demonstraties welke vanavond en in alle monografien van de Derde Graad voorkomen, gebruiken wij niets anders dan natuurlijke wetten en wij behoeven onze toevlucht niet tot de hulp van zogenaamde "geestelijke wezens" te nemen. Ik wil u duidelijk maken dat wat er vanavond of in de toekomst in deze Tempel plaatsheeft, dit op generlei wijze verband houdt met het zogenaamde "spiritisme". Wij houden ons niet bezig met "geesten" in deze betekenis, omdat zij krachten en persoonlijkheden zijn die in onze eigen denkvermogens en in de denkvermogens van hen die zich elders verzameld hebben, leven. Te eniger tijd zullen sommigen van de Rozekruisers Meesters in dit land of het buitenland ons hier bezoeken en zich aan ons manifesteren door het toepassen van wonderbaarlijke natuurwetten welke u in de naaste toekomst in de hogere Graden volledig zult leren begrijpen.
Bij de demonstratie van hedenavond zult u uw kaarsen niet nodig hebben en ik verzoek u de kaarsen op uw Altaar en alle andere lichten in de kamer te doven.
De kandidaat zal de lichten niet eerder doven dan nadat alle instrukties zijn doorgenomen.

U weet dat om het objektieve denkvermogen in een sluimer toestand te brengen en het onderbewuste denkvermogen te laten overheersen, het nodig is om het objektieve denkvermogen te koncentreren en voor zover mogelijk, objektief bewustzijn van uw omgeving te verliezen.
Zodra de lichten gedoofd zijn zal het voor enige tijd donker schijnen; dan zullen zich langzamerhand manifestaties voordoen. U moet volkomen stil blijven. Als u iets ziet of hoort of enige aanraking voelt, houdt dan in gedachten wat u waarnam. En bedenk ook dit: Naar gelang van uw koncentratie zult u ontvangen. Als u uw aandacht laat afleiden, zult u spoedig kwijtraken wat u gezien, gehoord of gevoeld hebt. Dus, wanneer u langzamerhand iets ziet, houdt dan uw ogen gericht op wat u ziet en koncentreer alleen daarop, onverschillig waar u het ook mag zien. Zouden uw gedachten gedurende het zien of horen van iets, dwalen of zoudt u ophouden met dit te beredeneren f anders uw objektieve denkvermogen gebruiken om het te analyseren, dan zult u bemerken dat het langzamerhand verdwijnt. Zodra u merkt dat een en ander gaandeweg verdwijnt, dan zult u weten dat u uw koncentratie erop verloren hebt en dat u er meteen weer op koncentreren moet om het sterker te laten verschijnen. Het kan ook zijn dat u bij deze gelegenheid geen opmerkelijke ervaringen of gewaarwordingen zult hebben. Dit betekent echter geenszins dat u niet gereed bent of dat u er nimmer in zult slagen. Onder dergelijke omstandigheden gaat u gewoon verder en herhaalt op een latere datum dit gedeelte van de Inwijding. U moet zich wel realiseren dat vaak de stemming waarin wij op dat moment zijn, de resultaten die wij zullen hebben bepaalt. Nadat u zo gedurende enige minuten gezeten hebt, verzoek ik u zachtjes vijfmaal het woord KHEI-RA te herhalen. Het wordt als volgt uitgesproken: Kee-ie-ra. Dit moet zeer langzaam en duidelijk uitgesproken worden.
Kandidaat: Na ongeveer tien minuten van koncentratie kunnen de lichten weer worden opgestoken en de ceremonie hervat.
(Lees zachtjes)
Meester:
Geliefde Practicus, u hebt een Eed afgelegd en u hebt het wachtwoord gehoord dat gespeld wordt: KHEI-RA. Dit wachtwoord wordt door de leden van de Derde Graad gegeven bij het binnenkomen van een Loge, voor alle Derde Graads Konvokaties, demonstraties en lezingen. Spreek met niemand buiten deze Graad over wat u hebt gezien of gehoord. Sta nu op.
Kandidaat: u zult nu opstaan met het gelaat naar het Oosten van uw Sanctum of het Altaar gekeerd.
(Lees zachtjes)
Meester:
Voor het Teken des Kruises en in de Banden van Vrede, Liefde en Geheimhouding, laat ik u gaan.