AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Derde Poort


1975


De Geschiedenis van het Licht

Elk van 's werelds grote godsdienststichters, degenen die de mensheid een geestelijk erfdeel nalieten, een systeem, leerstellingen of een levensleer door middel waarvan de mens zich onderhouden kan met de God van zijn binnenste, was een baken van Goddelijk Licht in een duistere en sombere mensenwereld. Hun levens waren een stralend voorbeeld van de waarheden die zij verkondigden. De reden waarom er vaak verbittering bestaat tussen de hedendaagse exponenten van deze grote religieuze bewegingen is, omdat zij in hun eigen leven en gedrag geen lichtende voorbeelden zijn van hun religieuze principes - wat hun voorgangers wél waren. Boeiende en inspirerende lektuur vormt De Geschiedenis van het Licht, het begin en de ontwikkeling van de grote religieuze bewegingen; de aanleg van de brede weg langs welke de mens hoopt tot een dieper begrip van zijn God te komen. Het is zeer passend dat u bij iedere inwijding die strekt tot ontwikkeling van uw bewustzijn, een korte levensbeschrijving van een van deze godsdienststichters, deze eminente personages, ontvangt.

 
 
Confucius (Kung Fu-tse)
 
De geboorte en het leven van Confucius lopen in vele opzichten parallel met die van Jezus. Ten onrechte wordt het Confucianisme door velen niet als een godsdienst maar enkel als een moraalsysteem en zedenleer of een moraalfilosofie gezien. Toch was zijn leven zoals men dat van een religieus leider zou mogen verwachten. Hij leidde een voorbeeldig leven. Zij die het Confucianisme niet als een godsdienst erkennen, doen dat wellicht vanuit hun eigen beperkte godsdienstige inzichten of op grond van de leerstellingen van hun eigen sekte. In heel veel opzichten was zijn leer een zeer verlichte en geavanceerde godsdienst en waarlijk mystiek. Hij verkondigde dat de mens nader tot God komt door een deugdzaam leven en persoonlijke spirituele ontwikkeling. Hij bouwde tempels noch kerken, noch verkondigde hij dat God een antropomorfistisch wezen was. Sommige geschiedschrijvers beschouwden hem als de eerste humanist omdat het moderne humanisme datgene wat Confucius eeuwen geleden verkondigde, benadert. De naam Confucius is een latere vertaling van zijn werkelijke naam Kung Fu-tse door de Jezuïten in de zestiende eeuw. Hierdoor werd de Chinese uitspraak van de naam het meest benaderd. Hij werd uit een aanzienlijk en adellijk geslacht geboren in 551 v.Chr. Er wordt van hem beweerd dat hij - zoals sommige Christelijke historici dat ook van Jezus hebben beweerd - in een grot werd geboren. Volgens de legende was hij een wonderkind dat velen door zijn wijze uitspraken verbaasde. Hij was niet alleen een vlugge leerling die graag studeerde maar hij was ook een uitstekend wagenmenner en musicus. Reeds op jonge leeftijd bekleedde hij een belangrijke bestuursfunktie en hij werd door een ieder die hem kende geacht. Na het overlijden van zijn moeder werd hij een rondreizend pedagoog.
In 517 v.Chr o ontmoette Confucius de grote filosoof en leraar Lao-tse die zich kantte tegen de valse goden die door het volk werden aanbeden . Hij respekteerde en bewonderde Lao-tse zeer. Het was L ao-tse die in werkelijkheid de gedachten van Confucius beïnvloedde - zoals Plato Aristoteles had beïnvloed. Meer dan Lao-tse was Confucius in zijn leringen op de praktijk van het leven gericht. Confucius was heel konservatief, voorzichtig en zelfs verlegen; en toch had hij grote invloed op de talloos velen die hij op zijn rondreizen ontmoette.

 
 
Inleidende Instrukties:
 
Deze Derde Inwijding moet in een absoluut stille kamer waarin u geheel alleen bent, worden gehouden. Evenals bij de Eerste Inwijding moet er een spiegel in de kamer zijn waarvoor u rustig kunt gaan zitten om gedurende enige tijd naar uw spiegelbeeld te staren. Verder moet er aan iedere kant van de spiegel een brandende kaars worden geplaatst. Het is ook wenselijk – indien mogelijk - wierook in de kamer te branden en zorg ervoor dat - behalve de kaarsen - er voldoende licht in de kamer is om het rituaal te kunnen lezen.
Zet op de tafel met kaarsen papier en pen klaar.
Nadat u alles in gereedheid hebt gebracht gaat u in het midden van de kamer staan; u leest het rituaal regel voor regel terwijl u de gegeven aanwijzingen nauwkeurig volgt en u verzekert zich ervan dat u alleen in de kamer bent en niet door anderen kan worden gezien.

 
 
Rituaal

Ga midden in de kamer staan en lees het volgende met zachte stem:
Zie, uit het duister kom ik tot u, O nederige zoeker die streeft naar Inwijding in het Derde Vertrek van 's Meesters Tempel. In het middelpunt van een grote cirkel staat u, niet wetend in welke richting uw ogen te wenden, niet wetend ook waarheen uw schreden op de reis te richten. Maar ik kom tot u als
uw Leidsman, om u te geleiden naar de ingang van de Voorhof van het Derde Vertrek. U ziet mij niet, toch ben ik tegenwoordig; mijn stem hoort u niet, toch zal ik uw antwoorden horen, uw handelingen gadeslaan en uw innigste gedachte n kennen. Bent u bereid met mij mede te gaan tot waar geen zondige ooit is gegaan en geen boos hart ooit in een goddeloos gemoed heeft geslagen?
De kandidaat pauzeert even en antwoordt dan zachtjes maar duidelijk:
Dat ben ik! O waarde en geliefde Leidsman, wiens gestalte ik niet zie, wiens stem ik niet hoor, wiens tegenwoordigheid ik niet ervaar maar wiens goedheid en liefde ik altijd aanwezig zal weten!
De kandidaat leest nu weer zachtjes verder:
Dan, geliefde zoeker, zult u mijn aanwijzingen volgen. Wendt u naar het Oosten! De kandidaat keert het gelaat naar het Oosten en leest verder: Doe dan - beginnend met uw rechtervoet - twee stappen naar voren. Deze twee stappen symboliseren de eerste schreden gedaan op het Pad naar de Oostelijke Poort. Nu zult u de geliefde Heraut van de Meester die u verder zal ondervragen, aanroepen. Doe dit door duidelijk te zeggen: Ra, Ra, selah, Ra!
De kandidaat spreekt zachtjes de aanroep uit en blijft dan met het gelaat naar het Oosten gekeerd staan terwijl hij het volgende zachtjes leest:
Roept u mij, O geliefde zoeker? Bent u bereid zich geheel te onderwerpen aan de zware beproeving van de Wachter van de Voorhof?
De kandidaat antwoordt duidelijk:
Dat ben ik, geliefde Heraut!
De kandidaat leest zachtjes verder:
Laat mij u dan voorbereiden voor de beproeving welke u zult doorstaan als uw ziel gelouterd, uw hart rein en uw denken zuiver is. Ginds is de deur waarheen ik u zal geleiden. Daarachter bevindt zich de Voorhof. Daarbinnen is alles duister en zo stil als een graf, want de stilte leert ons een grote les en wij vinden er wijsheid en vrede.
Eenmaal in de Voorhof zal de Wachter u een scherp verhoor afnemen alvorens u zult worden toegelaten tot het Binnenvertrek - het Derde Vertrek van ’s Meesters Tempel. Er zijn vaak zoekers naar de Voorhof gekomen om te smeken om toelating tot het Derde Vertrek, maar werden te licht bevonden - niet door de een of andere rechter maar door hun eigen geweten -; want bedenk wel dat uw eigen geweten rechtvaardig en streng is. Hebt u het nodige verricht om voor toelating waardig te worden bevonden? Hebt u in de voorgaande dagen uw Ziel geheel ontdaan van al wat haar bindt?
De kandidaat antwoordt zachtjes maar duidelijk:
Dat heb ik naar mijn beste vermogen gedaan.
De kandidaat leest zachtjes verder:
Wendt u dan naar het Zuiden. De kandidaat keert het gelaat naar het Zuiden. Nu moet u, geliefde zoeker, het rechterbeen voorzetten, dan het linkerbeen en vervolgens brengt u uw hielen tezamen. De kandidaat moet dit driemaal doen. Dan brengt u uw hielen weer tezamen zodat de tenen van de voeten ongeveer 25 cm. van elkaar verwijderd zijn. U heeft dus drie stappen naar het Zuiden gedaan en staat nu voor de onzichtbare deur van de Voorhof. Nu zult u het heilig teken maken om toegelaten te worden. U plaatst de palm van uw linkerhand op uw hart - even links van het midden van uw borst - en u buigt het hoofd iets achterover zodat u uw blik ornhoogricht, terwijl ik met uw Wachter een stap achteruit doe en wacht tot u roept.
De kandidaat moet nu - zoals hierboven omschreven - het heilig teken maken om toegelaten te worden.
De kandidaat leest nu zachtjes maar hoorbaar verder:
Wees gegroet, O geliefde kandidaat. Komt u goed voorbereid en met goede aanbevelingen voor toelating tot het Binnenvertrek?
De kandidaat antwoordt zachtjes maar duidelijk:
Ja, geliefde Wachter!
De kandidaat leest zachtjes verder:
En door welk teken kunt u dat bevestigen?
De kandidaat antwoordt zachtjes maar duidelijk:
Door de afstemming van mijn ziel en de heilige goedkeuring van mijn geweten zoals deze worden voorgesteld door dit te ken. De kandidaat legt nu de linker wijsvinger - als teken van zwijgzaamheid - op de lippen en leest zachtjes verder: Dit teken dat u maakt maant ons tot zwijgen wanneer wij onze waardigheid en goedheid moeten bewijzen. Deugd hoeft haar goedheid niet te verkondigen en reinheid behoeft geen ander bewijs dan haar eigen beloning. Een Frater of Soror van onze geliefde Orde zal nooit ingaan op een uitdaging om over zijn of haar voorbeeldig levensdoel of goede daden te spreken. Zij zullen zich steeds weer de hoge idealen van onze Orde indachtig zijn en zij zullen er steeds weer naar streven hun gedrag daarmee in overeenstemming te doen zijn. Daartoe uitgedaagd, zullen zij de vinger op de lippen leggen om te kennen te geven dat hun lippen de eigen lof niet zullen verkondigen. Daardoor zullen zij tonen met wijsheid gezegend te zijn.
Doe opnieuw een stap naar voren. De kandidaat doet aldus. Nu bent u in het Stille Vertrek en hier zult u enige tijd in stilte neerzitten en luisteren naar de lieflijke tonen van de gewijde gezangen in de Tempel van de Meester, terwijl ik aan de Meesters zal rapporteren dat ik u behoorlijk en waarlijk voorbereid voor toelating heb bevonden.
De kandidaat moet nu alle lichten - zelfs de kaarsen - doven en ongeveer tien minuten in het donker zitten terwijl hij zich koncentreert op de Grote Kosmische Tempel van onze Orde waarin de Meester een Gewijde Konvokatie leidt. De oudere Fratres en Sorores zingen en de Wachter overlegt met de oude Wijzen, de Hogepriester en de Meester betreffende uw toelating. Misschien zult u het tafereel visualiseren en wellicht zult u mentaal sommige van de ontroerende en lieflijke gezangen horen. Dan zult u na ongeveer tien minuten alleen de kaarsen aansteken; u gaat voor de spiegel zitten en u schrijft op een schoon vel papier met pen en inkt de onderstaande Eed over. U stuurt deze dan zo spoedig mogelijk aan De Rozekruisers Orde (A.M.O.R.C.), om in het archief bewaard te worden.
Noot: Wanneer u deze Eed overschrijft moet u na elk tussen aanhalingstekens geplaatst woord - beginnend met Ik zal er altijd naar streven enz. - ophouden met schrijven en in de spiegel kijken. Uzelf in de spiegel in de ogen ziend moet u dus elk tussen aanhalingstekens geplaatst woord zevenmaal herhalen.

"Ik, … vul hier uw naam in voor de inwijding behoorlijk voorbereid, doe plechtig de volgende beloften en eed:
"Ik zal er altijd naar streven "de" goedkeuring van alle goede Zielen op "aarde" te verdienen en in stilte en vrede te dienen, "zonder" vrees voor de reeds bepaalde toekomst "maar" mij richtend op de nog onbepaalde toekomst, "een" koninkrijk van hoger ontwikkeling. Zo Moge "Het" Zijn.
....................
(Handtekening)
Lees nu hardop verder:
Wij zullen u nu verlaten en de Meester zal u van week tot week de wonderbaarlijke lessen in de wetten die tot dit Vertrek behoren, geven. U bent nu toegelaten tot het Derde Vertrek. In dit Vertrek zult u studeren en zich voorbereiden voor het woord dat nu nog niet kan worden meegedeeld omdat het slechts gegeven kan worden aan degenen die het werk van dit onbekende Vertrek voltooid hebben. Maar voordat wij u met uw gewijde werk en meditatie alleen laten, is het mijn plicht als Wachter u het wachtwoord te geven door middel waarvan u zich ten alle tijde aan alle Wachters bekend kunt maken. Dit wachtwoord is: Maord-Maorc uit te spreken als Mah 'ord- Mah 'ork. Het woord heeft geen betekenis en het dient alleen om uzelf bekend te maken als iemand die het Derde Vertrek betreden heeft. Wanneer u het werk van het Derde Vertrek hebt voltooid, zullen u andere metoden worden gegeven om u te identificeren en aan te tonen dat u door dit Vertrek bent gegaan.
Nu blijft u gedurende tien minuten zitten en in de spiegel staren terwijl u let op een verandering van uw eigen gezichtsuitdrukking en uitkijkt naar de komst van de Meester. Sta daarna op en zeg:
Zo Moge Het Zijn! Ga dan weer zitten en breng op het ingesloten formulier een kort verslag van uw Inwijding uit, waarin u vermeldt welke indrukken u ontving en wat u in de spiegel hebt gezien en u zendt het naar De Rozekruisers Orde (A.M.O.R.C.). Moge het Kosmische in grotere kracht met u zijn en uw geest en gemoed met Diepe Vrede vervullen.
Hier eindigt de Inwijding in het Derde Vertrek.
 
Opmerking: Wij willen de Neofiet er nog eens op wijzen dat mysticisme is: het uit eigen kracht bereiken van het Kosmische. Wij trachten het universum niet afgescheiden van onszelf te onderzoeken maar het veeleer te leren kennen door het waar te nemen en door zijn werking in ons. Derhalve zijn deze inwijdingen slechts bedoeld om een toestand of konditie in ons teweeg te brengen die het Licht dat wij zoeken zal openbaren. Degenen die spotten, ridikuliseren of blijk geven van ongeloof sluiten zich af voor de hoogste krachten van het universum die zich in de mens manifesteren.
De in dit rituaal genoemde Meester is uw eigen Ziele-bewustzijn.