AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Tweede Poort

plm. 1970


Instructies
 
Fratres en Sorores,
Het verheugt mij dat u kunt deel hebben aan een inwijdingsceremonie welke vroeger uitsluitend beperkt bleef tot onze Tempels. Zoals u zich zult herinneren hebt u in de Neofieten Graden speciale ceremoniŽn die u in uw sanctum kunt ten uitvoer brengen, ontvangen.
Jarenlang bestonden er geen verdere inwijdingsceremoniŽn voor de leerlingen die zoals u in hun sanctum studeerden, omdat de Tempel Inwijdingen - zoals deze werden genoemd - mooi in hun betekenis en symboliek en inspirerend in hun behandeling van deze beginselen, zeer nauwkeurig uitgewerkte aangelegenheden waren voor de uitvoering waarvan een aantal officianten noodzakelijk was. De Supreme Grootloge echter heeft onder leiding van de Imperator inwijdingen voor de hogere Graden van de Orde samengesteld welke gebaseerd zijn op de Tempel Inwijdingen en welke dezelfde gedachten, dezelfde symboliek en dezelfde titels, Graden en wachtwoorden bevatten; maar deze zijn zodanig uitgevoerd dat zij zijn aangepast aan uw sanctum.
Deze ceremoniŽn zullen zeker van veel betekenis voor u zijn door de zinnebeeldige voorstelling die zij geven van de waarheden in de komende monografieŽn. Lees deze instrukties zorgvuldig alvorens met het rituaal te beginnen. Kies een bepaalde avond of dag voor het ten uitvoer brengen van de ceremonie, die ongeveer een half uur zal duren. Zorg ervoor dat u absoluut alleen bent zodat de prachtige effekten en de trillingen die door deze ceremonie worden teweeggebracht, niet verstoord zullen. Bedenk dat het in uw eigen belang is deze ceremonie uit te voeren. U zult de waarde ervan begrijpen nadat u haar nauwgezet hebt volvoerd.
Voorschoot: Indien de student in het bezit is van een rituele voorschoot (deze kunnen bij het Rozekruisers Verzendbureau worden verkregen), behoort hij dit te dragen bij het ten uitvoer brengen van de inwijdingsceremonie. Het is niet verplicht een voorschoot voor te doen maar als hij er ťťn heeft, is dit een gelegenheid om het te dragen.
Diagram: U vindt hieronder een diagram met aanwijzingen hůe uw sanctum voor deze inwijding dient in te richten. Het is nodig dat u uw kamer op een bepaalde wijze inricht, zodat u het rituaal op de juiste wijze kunt volvoeren en het hoogste nut zult trekken uit de diepzinnige symboliek ervan. Bestudeer dit diagram zorgvuldig alvorens u het rituaal ten uitvoer brengt. De buitenste omlijning stelt uw vertrek en sanctum voor. U hebt natuurlijk reeds eerder een altaar ingericht.
Uw altaar kan zeer eenvoudig zijn zoals werd uitgelegd in de Neofieten Gids welke u ontving met uw Eerste Neofieten Inwijding.
Het kan bestaan ui t enkel een tafel of een plank, geplaatst in een deel van de kamer met een spiegel er boven en een of twee kaarsen erop. Ongeacht de geografische richting zal uw altaar het symbolische Oosten aanduiden. Indien u uw altaar precies in de richting van het geografische Oosten kunt plaatsen, is dat natuurlijk veel beter/ Maar het doet er niet toe waar het in uw kamer staat, uw altaar maakt altijd het Oosten van uw sanctum uit.
Als u weer naar het diagram kijkt, zult u zien dat er in het midden van de kamer een driehoek is getekend met het woord "Shekinah" er onder. Het is een oud Egyptisch woord waarvan men eeuwenlang heeft gedacht dat het een Hebreeuws woord was. Dit symbool vertegenwoordigt de tegenwoordigheid van de gekoncentreerde kracht van de Heilige Vergadering van het Kosmische in het midden van de tempel of Ė zoals in dit geval Ė in het midden van uw sanctum. Dit symbool van de Shekinah kunt u maken van een stuk wit karton, uitgeknipt in de vorm van een gelijkzijdige driehoek van ongeveer 30 cm lengte. Zoals in het diagram wordt getoond, plaatst u aan de tegenovergestelde kant van de kamer een stoel, zodanig dat deze in e1ťn lijn staat met de Shekinah en het altaar.
De hoofdletters in het diagram stellen de standplaatsen van uw sanctum voor - "O" vertegenwoordigt het Oosten; "W" het Weste n; "N" het Noorden en "Z" het Zuiden. De kleine vakjes met cijfers erin stellen uzelf voor in het sanctum en de opeenvolgende plaatsen in de kamer welke u tijdens de uitvoering van het rituaal zult innemen. De pijlen geven de richting aan waarin u zult lopen, met andere woorden, het zijn richtingsaanwijzers. Bijvoorbeeld: u zult opmerken dat u zich van Nummer 1 direkt naar het Westen naar Nummer 2 begeeft, enzovoorts. Naarmate u vordert met het rituaal, zullen de bewegingen u worden uiteengezet en u kunt uw diagram dan raadplegen om te zien of u de juiste positie hebt ingenomen.


Handboek: Indien u een exemplaar van het "Rozekruisers Handboek" bezit, raad ik u aan onder Deel Drie de verklaringen van het Oosten, het Zuiden, het Westen, het Noorden, het Altaar, de Shekinah en het Sanctum te lezen. Dit zal u een volledig begrip van deze verschillende termen geven. Ook al bezit u het "Rozekruisers Handboek" niet, dan zult u toch in staat zijn het rituaal met sukses ten uitvoer te brengen.
Meester: De term ''Meester" in dit rituaal betekent uw klassemeester, de meester die uw inwijding in deze bijzondere Graad in de studie van onze Orde leidt. Het woord ''Meester" wordt gebruikt in de betekenis van degene die u leidt en helpt bij de uitvoering van het rituaal - en in die betekenis alleen.
Lichten: Behalve de kaarsen op uw altaar welke u voor de ceremonie zult aansteken, zult u bovendien nog voor genoeg licht in uw kamer moeten zorgen om erbij te kunnen lezen. Ik raad u aan geen schel wit licht te nemen maar juist voldoende verlichting om het rituaal te kunnen lezen en de ceremonie behoorlijk te kunnen volvoeren.
Rapport: Ingesloten treft u een blanko rapport-formulier aan waarop u een kort verslag over het resultaat van deze ceremonie kunt uitbrengen en dat u kunt zenden naar AMORC-Nederland, Postbus 7031, Den Haag. Dit rapport zal niet worden beantwoord tenzij er een of andere vraag is welke u voor uw gevoel wilt stellen. Dit rituaal is bedoeld voor psychische ontwikkeling - innerlijke ontwikkeling - en het is niet een intellektuele of verstandelijke fase van onze studie; derhalve moet uw begrip voor wat betreft de betekenis van wat u doet, van binnen uit komen en niet van buitenaf.

 
 
Ceremonie

 
Degenen die belangstelling, oprechtheid en bereidwilligheid hebben betoond in het werk van de Orde, zijn gerechtigd toegelaten te worden tot de Tweede Graad met toestemming van de Meester.
De Inwijding moet in uw sanctum worden gehouden. Uw altaar moet zich op de juiste plaats bevinden met aangestoken kaarsen. U moet zich er rekenschap van geven dat de Wachter van het sanctum aanwezig is (uw geweten).
De kandidaat voor toelating tot de Tweede Graad zal in het Buitenvertrek wachten op de oproep van de Wachter om zich gereed te maken voor de Inwijding. (Ga gemakkelijk zitten en mediteer enige ogenblikken over de betekenis van deze grote onderneming.) Ga in een stoel zitten die u volgens het diagram hebt geplaatst en wacht - alleen verblijvend in het Buitenvertrek (dat is met het uiterlijk bewustzijn, de stoffelijke zintuigen, het objektief redeneren) - op de oproep van de Wachter. (Wacht tot uw geweten, uw innerlijk zelf van binnen spreekt en zegt dat u gereed bent voor Inwijding.)
Kandidaat: U zult zich nu begeven naar een plaats vlak vůůr de Shekinah. Sta rechtop met het gelaat naar het symbolische Oosten gekeerd, waar het licht van de dag en van kennis rijst. (Wendt het gelaat naar het altaar dat het geografische en symbolische Oosten vertegenwoordigt. Zie nummer 1 in diagram.)
(Lees zachtjes)
Meester:
Geachte Wachter, kunt u mij verzekeren dat het sanctum behoorlijk is gedekt (veilig tegen binnendringen waardoor de juiste afzondering is verzekerd) en kunt u instaan voor de waardigheid en ijver van de kandidaat?
Kandidaat: De Wachter van het sanctum die de stem van uw geweten is, moet bereid -zijn te verklaren dat uw uiterlijk zelf gereed is voor verdere verlichting. U zult zachtjes antwoorden:
Kandidaat:
Waarde Meester, het sanctum is behoorlijk gedekt en de kandidaat is waarlijk voorbereid en waardig en is gereed om te worden beproefd.
(Lees zachtjes)
Meester:
Het is goed. De kandidaat zal nu zijn tocht naar het Oosten vervolgen op zoek naar meer Licht en Kennis.
De kandidaat zal zich nu omkeren en teruglopen naar het Westen van het sanctum of rechtstreeks tot vlak voor de stoel waarop hij heeft gezeten (zie diagram, pijl en nummer 2). Sta rechtop maar niet gespannen en lees (zachtjes):
Kandidaat:
Geliefde Zelator (of IJveraar), wees gegroet in de naam van het Rozekruis en wees welkom bij uw verblijf in het Westen, het punt van Heilige Vrede en rust. Moge de voortgang op uw reis naar het Oosten u verlichten en u een voller besef geven van de ware vreugden van dienen. Denk aan uw afgelegde eed van getrouwheid en oprechtheid. Vrede zij met u op uw weg.
De kandidaat zal nu met rechte hoeken naar het Zuiden van het sanctum lopen en daar stilstaan met de rug naar de Shekinah en het gelaat naar het Zuiden gekeerd (zie diagram,
pijl en nummer 3).
Het Zuiden in onze Loge is dat punt waar de zon (bron van Verlichting) zich in zijn grootste glorie en kracht toont en het hoogtepunt van zijn loop bereikt in het koninkrijk der hemelen (spiritualiteit). Daarom is dit het punt waar het Goddelijk Denkvermogen de hoogste (geestelijke) uitdrukking bereikt. Deze plaats wordt in alle Loges door de Prediker ingenomen.
(Lees zachtjes)
Prediker:
Geliefde kandidaat, in de naam van onze God en van het Rozekruis, groet ik u. Immer zult u leiding zoeken bij uw innerlijk zelf; en moge u zich in de heerlijkheid en schoonheid van de weg verheugen - hier en overal. Laat uw ziel vervuld zijn van lof en diepe dankbaarheid wanneer u de manifestaties van God's wonderbaarlijke wetten beschouwt.
Laat ons bidden (lees hardop met zachte stem): God van onze Harten, wij danken u voor ons Leven, Licht en Liefde. U hebt ons gegeven om Uw waarheid met groter begrip te volgen en Uw wetten in dienst van de mensheid toe te passen. Wij zoeken Uw leiding in al onze schikkingen. Heilig ons leven voor uw doeleinde, nu en voor altijd.
De kandidaat zal zich nu omkeren en met een rechte hoek naar het Oosten van het sanctum lopen tot een punt vlak voor het altaar met het gelaat er naar toe gekeerd. (Zie diagram, pijl en nummer 4).
(Lees hardop met zachte stem):
Kandidaat:
Geliefde Meester, ik, Uw nederige kandidaat en Zelator (IJveraar), bid om meer Licht, Kennis en voortgang in de MysteriŽn van onze heilige Orde en staande voor het heilig altaar in het Oosten, zoek ik uw wijsheid en voorlichting.
(Lees zachtjes)
Meester:
Vanuit het Oosten verwelkom ik u voor dit altaar als een nederig Zelator die zichzelf heeft voorbereid voor bevordering tot de Tweede Graad van onze Orde. Het werk van onze Eerste Graad is geheel voorbereidend. Naarmate u vordert in de Orde zult u zich ongetwijfeld realiseren dat onze Meesters de onderwerpen welke in de monografieŽn van de Eerste Graad werden behandeld, met wijsheid hebben samengesteld en hoewel u van het begin af verlangd mocht hebben naar grotere kennis, zult u toch de wijsheid waarderen van de gevolgde weg en de methoden die gebruikt zijn om u te brengen tot deze stap in uw verheffing als Fratres en Sorores van de Eerste Graad van de Aloude Mystieke Orde Rosae Crucis. Zoals u reeds werd medegedeeld bestaan er Twaalf Graden in onze Orde.
De Eerste Vier Graden vormen de eerste reeks van voortgang en u ontvangt een verschillende tÔtel en wachtwoord.
Het wachtwoord van deze Graad zal u later worden gegeven.
(Lees zachtjes)
Meester vervolgt:
Als een Zelator zult u bevorderd worden tot de Tweede Graad, de graad van Theoricus.
Kandidaat: Keer u om met een rechte hoek en loop naar het Noorden van het sanctum en vandaar op dezelfde wijze tot vlak voor de Shekinah, met het gelaat echter naar het altaar gekeerd. Sta rechtop. (Zie diagram, pijl en nummer 5.)
Lees onderstaande instrukties gegeven door de Meester zorgvuldig; u neemt dan de houding aan en u blijft gedurende een minuut ongeveer in die houding staan en daarna gaat u voort met het rituaal.
(Lees zachtjes)
Meester:
Geachte Zelator, doe thans zoals ik u opdraag te doen. Breng uw hielen tezamen, zodanig dat de tenen van de voeten ongeveer 25 cm van elkaar verwijderd zijn. Plaats de voeten daarbij op zulk een wijze dat zij de hoek van de passer vormen. Breng tegelijkertijd uw vingertoppen tezamen voor uw borst zodat de handpalmen ongeveer 5 cm van elkaar verwijderd zijn en de houding van de handen zoals bij het bidden. Als u in deze positie staat, is uw houding symbolisch.
De positie van uw voeten evenals van uw handen vertegenwoordigen de passer. De betekenis ervan is dat u van nu af aan al uw daden en gedachten zult afmeten met de passer zich binnen de grenzen van onze heilige driehoek houdend en toch te allen tijde gereed om uw gedachten en daden met de lijn van geheimhouding te omcirkelen - welke cirkel volmaakt getrokken wordt met de passer. Het meten van uw daden en gedachten met de passer en de driehoek, betekent dat u in staat zult zijn uw verlangens en handelingen in het dagelijks leven binnen de grenzen van Kosmische beginselen te houden.
Laat nu uw handen zakken. U zult nu weten dat u toegelaten werd tot de Tweede Graad door een teken van smeking op het punt van de Heilige Driehoek en binnen de punten van onze passer. U ontvangt nu de titel van Theoricus, de titel van deze Graad die u later zal worden uitgelegd; en ik verklaar nu dat u bent bevorderd tot de Tweede Graad en dat u recht hebt op het Licht, het Onderricht en de Kennis daarvan.
(Lees zachtjes)
Meester vervolgt:
U zult van dit feit getuigen door elk van de tekens die u hedenavond werden gegeven en door het geheime wachtwoord van deze Graad, hetwelk luidt: "ARC" (BOOG), dat wat bij het begin van een cirkel wordt gemaakt met de passer.
De tekens werden u bovenstaand gegeven toen u de houding aannam voor de Shekinah.
U kunt nu gaan in de banden van Vrede, Liefde, Broederschap en Geheimhouding, voor het Teken des Kruises.
Maak dit teken.