AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tweede Poort


1970


De Geschiedenis van het Licht

Alle grote voorgangers, zij die de mensheid een geestelijke erfenis, een stelsel, leringen of een levensnorm nalieten, waardoor de mens gemeenschap kon krijgen met het Kosmische waren bakens van Licht in een duistere en trieste wereld. Hun leven was een lichtend voorbeeld van de waarheden, die zij verkondigden. De bitterheid, die tegenwoordig vaak tussen de voormannen van de grote godsdiensten bestaat, komt voort uit het feit dat zij in hun eigen leven en gedrag - in tegenstelling tot hun voorgangers - geen voorbeeld zijn van hun godsdienstige beginselen. Het is boeiend en inspirerend om "De Geschiedenis van het Licht" te lezen, het ontstaan en de ontwikkeling van de grote godsdienstige en morele bewegingen, de aanleg van de brede wegen, waarlangs de mens tot een juister inzicht in het Kosmische hoopt te komen. Het is heel dienstig, dat u - bij iedere inwijding, die bedoeld is om uw bewustzijn te ontwikkelen - een korte levensschets van deze godsdienststichters, van deze eminente mannen, wordt gegeven.Jeremia

Historische gebeurtenissen schijnen de wijsgerige mening, dat uitersten juist door hun scherpte kracht toevoegen aan hun tegenstellingen, te bevestigen. Het leven van Jeremia is daarvan zeker een voorbeeld. Ondanks de politieke, sociale en ekonomische moeilijkheden trachtte hij de idealen van zijn volk te verheffen, hen een nieuw Gods-begrip te geven, een nieuwe manier om God te aanbidden en zich aan Zijn wil te onderwerpen. Hoewel Jeremia in de strikste zin van het woord niet beschouwd kan worden als de stichter van een godsdienst, wordt hij door velen die zijn leven en leer goed kennen beschouwd als een man, die belangrijke bijdragen heeft geleverd voor een aantal bestaande godsdiensten. Sommige auteurs stellen, dat Jeremia de weg voor Christus' boodschap heeft geplaveid, dat hij in zijn verkondiging en profetie van een nieuw verbond, in feite een nieuwe opvatting van 's mensen verhouding tot zijn God heeft verkondigd.
Over het leven van Jeremia is niet veel meer bekend, dan wat is overgeleverd of opgetekend in het boek, dat - in het Oude Testament- zijn naam draagt. Jeremia's vader, Hilkiah, was waarschijnlijk een priester, omdat gezegd wordt dat hij in Anathoth - eeuwen lang zetel van de Orthodoxe Jaweh-dienst - woonde. Uit zijn latere, zo duidelijke afkeer van de Bašl-dienst blijkt de puriteinse houding van het milieu waarin hij opgroeide.
In vele overleveringen brengen wonderen in verband met zijn werk en jeugd. Een ervan is de Maagdelijke Geboorte, gelijk dus aan die van Jezus. Een ander verhaal van de vele wonderen die hij verrichtte, van het direkt kunnen praten na zijn geboorte. Omstreeks 626 v.Chr. werd hij geroepen om de profetie te verkondigen, en de mens een nieuw sociaal en godsdienstig besef bij te brengen. Lang heeft hij geaarzeld dit werk te beginnen. Blijkbaar kende hij de mannen die hetzelfde hadden gedaan. Maar in hem leefde het ideaal en voelde hij de reden van zijn geboorte. Ook wist hij, dat alleen hij deze taak kon volbrengen.
Sommigen zagen Jeremia als een profeet, die verdoeminis, fatalisme en pessimisme predikte. Maar dat is niet juist. Vele van Jeremiaís profetieŽn hadden het karakter van klaagliederen en vervloekingen, omdat hij in de geest van wie hem hoorden een ander Gods-begrip wilde wekken. Zijn volk beschouwde Jaweh als hun God; de goden van andere landen en volkeren hadden zij min of meer gelijkwaardig geoordeeld. Maar Jeremia verkondigde de leer van de ene, universele God, van de Vader van alle mensen, van de bestierder van het lot van alle naties. Daarom raadde hij de vorsten van Juda de aanval van de BabyloniŽrs niet te weerstaan; het als Gods werk te zien dat zijn volk in gevangenschap moest zuchten.
"Niemand kan de geschiedenis van die tijd bestuderen zonder tot de konklusie te komen, dat Jeremia de edelste patriot en grootste profeet van zijn tijd is geweest. Bijna een halve eeuw lang overschaduwde zijn persoonlijkheid die van vorsten, profeten en priesters. In zijn jeugd tot verkondiging van Gods wil geroepen, verkondigde hij in zijn lange leven zonder enige schroom wat hem juist en waar toescheen; ook wanneer zijn stem klonk als van een eenzame, ook als het verkondigen van de waarheid vervolging, ongenade en martelaarschap tot gevolg had. Met het inzicht van een politikus had hij oog voor de stromingen van de wereld-politiek, schatte hij de kracht van de machten, die om de wereldheerschappij streden, verkondigde hij als Jehovahs wil de politiek, die het kleine Juda vrede en veiligheid zou brengen. Met het inzicht van een profeet zag hij ook in, dat zijn land behoefte had aan op ware godsdienst gebaseerde moraliteit, die de mensen aan hun plichten, overeenkomsten en medemensen zou binden; aan een godsdienst die Jehovah als de enige God op de troon zou zetten, die Hem niet zou dienen met het onterende, half heidense ritueel, dat zelfs in de hervormde tempel werd gebruikt, maar met de oprechte liefde van het hart. Deze leringen waren niet populair; zij streelden niet de ijdelheid, noch vulden zij de zakken van koningen of onderdanen; en in de harde tijden van oorlog klonken zij zelfs als verraad. Vandaar zijn levenslange martelaarsschap, dat op latere geslachten zo'n diepe indruk maakte, dat Jeremia voor hen de belichaming werd van de heldhaftige, zelf-opofferende geest van IsraŽl".
- Uit de "Geschiedenis van het Hebreeuwse Rijk", door Albert Edward Bailey en Charles Foster Kent, uitgegeven door Charles Scribners Sons.

 
 
Persoonlijke en Vertrouwelijke, Voorbereidende Aanwijzingen

Aanwijzingen voor de Kandidaat:
Wij raden u de eerste bladzijden van deze ceremonie de avond voor uw Inwijding te lezen, om de regelingen te leren kennen, die in uw Sanctum moeten worden getroffen. Maar lees Deel Twee van deze Inwijding, Het Inwijdings Ritueel, niet voordat u op uw vaste Sanctumavond in uw Sanctum klaar bent om de ceremonie te voltrekken.
Alvorens verder te gaan willen we nog eens de aandacht vestigen op de betekenis van het ondergaan van een Inwijding. De door de Ouden gebruikte rituelen, naar vorm en geest ook nu nog bij ons werk gebruikt, beoogden bepaalde wetten en beginselen - die niet zo gemakkelijk onder woorden konden worden gebracht, wanneer zij niet begeleid werden door handeling en voorstelling - te demonstreren en in het psychische denkvermogen vast te leggen.
Daarboven stelden de Ouden, dat hun psychische deel vreugde beleefde aan het rituele werk. Daarom streeft het er steeds weer opnieuw naar dit opgeheven worden tot de wereld van gedachte en symboliek - een belangrijk onderdeel van de zorgvuldig uitgewerkte Rozekruisers ceremoniŽn - te ervaren.
In de ceremonie, die u op het punt staat te voltrekken, zult u enige beginselen toepassen die u reeds leerde kennen. Maar ook zult u beginselen gebruiken, waarover u nog niets heeft geleerd. Maar door het gebruik ervan zult u een eerste indruk ontvangen van de werkzaamheid van deze wetten en beginselen.
Bij de onderhavige Inwijding speelt de Wet van de Afstemming op de drie Punten van de Driehoek een belangrijke rol. Maar ook wordt het Beginsel van het Vuur toegepast en wel door het branden van wierook en kaarsen.

 

Voorbereiding voor de Inwijding

U heeft nodig:
A. Een driehoek van wit karton, met zijden die ieder ongeveer vijftig centimeter lang zijn.
B. Een stoel
C. Twee kandelaars met kaarsen
D. Een wierook-brander en wierook


 
Leg de driehoek op de grond, speldt de driehoek zonodig aan de punten vast om verschuiven te voorkomen. Plaats de andere voorwerpen zoals in het diagram is aangegeven. Leg de driehoek zo neer, dat u bij de eerste hoek kunt staan en bij de tweede kunt zitten zonder de driehoek aan te raken. Daartoe moet de eerste punt ongeveer vijftig centimeter van een van de muren worden gelegd. Plaats de kandelaars met kaarsen bij de twee andere punt en van de driehoek.
Zorg verder dat u voldoende - maar ook niet meer - licht heeft om het ritueel te kunnen lezen. Wanneer u alle schikkingen heeft getroffen, zoals werd aangegeven, bent u gereed om met de Inwijding te beginnen.
HET DIAGRAM geeft de plaatsing van de voorwerpen aan. Midden op de Driehoek plaatst u een klein porceleinen of metalen schoteltje. Hierop legt men in het midden een blokje wierook of een theelepeltje wierook-korrels. Van de laatste vormt u een bergje. Voor een kleine kamer heeft u minder nodig. Zorg dat de wierook goed droog is en steek deze niet aan voor dat u aan het ritueel begint. Het blokje of bergje wierook steekt u aan de bovenzijde aan. Door een lucifer dicht bij de wierook te houden zal deze spoedig ontbranden en dan langzaam verder gloeien. (Gemakshalve kan de juiste wierook bij het Rozekruisers Verzendbureau worden besteld).
OPMERKING: Tijdens de ceremonie zal de wierook bij het uitspreken van bepaalde woorden of uitdrukkingen sterker kunnen gaan gloeien of branden. Dat hoeft u niet te verontrusten of in verwarring te brengen: dat is toch het gevolg van de trillingen die in uw Sanctum tijdens de ceremonie werden opgewekt.
Nu bent u gereed om aan uw Inwijding te beginnen. Als alles - als aangegeven - klaar staat, steekt u de wierook en kaarsen aan. Tevoren had u de kamerdeur goed afgesloten. U neemt de papieren in uw linkerhand, en leest dan de volgende Inwijding.

 

Deel Twee Ė Het Inwijdingsrituaal

Ga bij de eerste punt van de driehoek staan en lees dan Ė met het gezicht naar de kaarsen en wierook gekeerd - langzaam, met fluisterende stem:
"Meesters en Broeders van het Rozekruis, ik sta hier als een nederige Neofiet, die verzoekt te worden bevorderd tot het Tweede Atrium. Op de punt van de Heilige Driehoek verzoek ik dit en vraag ik om leiding en hulp in dit heilige uur, van dit bijzondere voorrecht".
Kruis vervolgens - de monografie in uw linker hand houdend - uw armen. Zo dat uw linker hand met de monografie op de rechter schouder rust, en de rechter hand op de linker schouder. Blijf ongeveer een halve minuut lang zo staan, terwijl u naar de wierook kijkt, Laat dan de armen zakken en lees verder:
"Met het teken van smeking, dat ik zo juist op de punt van de driehoek heb gemaakt, toon ik, oh Meesters, mijn nederigheid en mijn verlangen om voort te gaan naar de volgende punt van onze Heilige Driehoek".
"Ik weet, dat ik op mijn reis door deze Graden de Heilige Driehoek eens zal rond gaan, daarbij achtereenvolgens naar ieder van de drie punten gaande. Ik heb mijn taak en studies op het eerste punt beŽindigd, en ben nu gereed om het vertrek van het tweede punt te betreden".
"Daar dit voorrecht mij is vergund, wil ik mijn verlangen en mijn bereidheid om te studeren en te werken uiten in het volgende gebed:
"Oh Kosmisch Licht, moge ik door de heerlijke en versterkende trillingen de lessen op de tweede punt van de driehoek verstaan. En moge ik op dit uur in afstemming zijn met al mijn Fratres en Sorores, die over de gehele aarde zijn verspreid. Help mij de eer en het voorrecht lid van deze Orde te zijn waardig te zijn; en stel mij - door het praktische gebruik van de Kosmische Wetten - in staat vlijtig en onbaatzuchtig voor de mensheid te werken. Moge ik mij steeds bewust zijn van de verplichtingen die ik schuldig ben aan mijn Fratres en Sorores en aan allen die mijn hulp behoeven. Moge ik eens mijn trouw als een werker in de wijngaard van MAAT bewijzen. ZO MOGE HET ZIJN.
(Maat is een oud-Egyptisch woord voor Waarheid.)

"Nu ga ik in mijn werk verder naar het tweede punt van de driehoek".
(Verplaats de rechter kandelaar naar het punt van de driehoek, waarbij u staat. Ga dan - zorgend dat de kaarsen blijven branden - naar het punt waar u zojuist de kandelaar heeft weggenomen. Lees dan staande bij het tweede punt van de driehoek verder:)

"Hier staande, tegenover twee lichten, symbolen van het Grotere Licht en van het Kleinere Licht, en in tegenwoordigheid van de wierook en haar symboliek, beloof ik - als een lid van het Tweede Vertrek - mijn vrije uren te wijden aan het bestuderen en toepassen van de hogere wetten van onze Orde, tot heil van mijzelf en van alle anderen."
Neem nu een stoel en plaats deze zo dat u nu bij het tweede punt zit, bij het punt dus waar u net stond. Ga dan gemakkelijk zitten. Kijk vervolgens omlaag naar de gloeiende wierook, een "brandpunt" voor uw volgende koncentratie. Als u zit en op de wierook koncentreert, moet u zacht de volgende woorden voor uzelf herhalen:
"Licht, Leven en Liefde, moge de geest van goedheid zich door alle ruimte verbreiden, door middel van de zich verbreidende wierook."
Spreek deze woorden minstens driemaal uit. Leg dan uw monografie neer en koncentreer - in de wierook starende - ongeveer vijf minuten. Wanneer de wierook opgebrand mocht zijn, blijf u toch in de wierookbrander staren, alsof de wierook nog gloeide. Denk aan al de ingewijden, die nu evenals u zijn afgestemd, en tracht de boodschap op te vangen, die uit uw innerlijk Zelf tot u komt.
BeŽindig uw ceremonie door zachtjes het lied van het Sanctum Ritueel te zingen of op te zeggen.
(Bedenk, dat de wierook alleen een symbolische en traditionele taak vervult.)
Schrijf na het beŽindigen van de ceremonie een kort verslag, waarin u ook de boodschap vermeldt, die u ontving. (Adresseer aan AMORC- NEDERLAND - Postbus 7031 - DEN HAAG.)
Met Broederlijke groet,
UW KLASSEMEESTER
 
 Home