AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Tempel Sectie - Tiende Poort

1986


Fratres en Sorores
Voorgesteld wordt de voorafgaande instrukties zorgvuldig te lezen alvorens over te gaan tot deze inwijding. Bepaalde eenvoudige voorzieningen moeten ter voorbereiding tot de gebeurtenis van de Tiende Graads Inwijding worden getroffen.

 
 
Voorafgaande Instrukties

 
De Tiende Graad is een esoterische graad niet ongelijk aan een van de vorige Graden. Hij bevat enkele principiële leringen die nergens en nimmer werden onthuld behalve door de Rozekruisers Loges van Europa. De algemene mening onder de Rozekruisers in alle landen is dat er geen Tiende Graads Inwijding bestaat tenzij deze op een of ander zuiver psychische wijze wordt verkregen. Aan deze mening wordt voedsel gegeven zodat alle leden die de Achtste en Negende Graad naderen, niet kunnen uitzien naar een Tiende Graads Inwijding als aan hen verschuldigd of als een recht dat zij alleen maar bezitten omdat zij leden zijn welke hun financiële verplichtingen aan de Orde hebben voldaan.
De Tiende Graads Inwijding wordt in twee delen verdeeld en er moet een periode van enkele dagen of "een week" tussen het Eerste en Tweede Deel liggen. De reden hiervan is, zoals u zult bemerken, dat er een noodzaak bestaat voor psychisch werk dat in die tussentijd moet worden gedaan.

 
 
Uitrusting
(vereiste zaken)

 
De volgende eenvoudige dingen moeten worden verzorgd en alvorens Deel Een van deze Inwijding wordt uitgevoerd, op de juiste wijze worden klaargezet:
A. Een zwart doek (niet doorschijnend) van welk materiaal dan ook als het maar stevig is en zwart, 30 cm breed en 45 cm lang. Aan één kant moeten de hoeken zoals op bijgaande figuur worden afgeknipt.
B. Twee witte kaarsen en uw Sanctum kaarsenstandaards of andere standaards.
C. Uw Sanctum altaar tafel (geheiligde plaats) of enig andere kleine tafel zoals bijvoorbeeld een kaarttafel.

 
 
Het in orde brengen van het Sanctum

 
Bevestig het zwarte doek tegen een deur of muur met plakband of punaises. De kant met de afgeknipte hoeken moet boven, Plaats het doek op een dusdanige hoogte dat wanneer u. gezeten bent, het midden van het doek ongeveer op ooghoogte is. Het sanctum altaar of een andere kleine tafel wordt ongeveer 120 cm van het zwarte doek geplaatst daar direkt tegenover. Een ontstoken kaars moet aan weerszijden op de tafel worden neergezet. Vervolgens gaat u aan de tafel zitten met het gezicht naar het zwarte doek met dit rituaal voor u en lees verder.

 
 
Rituaal
Deel 1

 
KLASSEMEESTER: (Lees zijn verklaringen.)
U zult zich uit vroegere monografieen herinneren dat ons werd meegedeeld dat onze Graad Inwijdingen op oude_tradities gebaseerd waren. Een overgeleverde traditie zegt dat esoterische inwijdingen zoals de onze, in de Grote Piramide plaats hadden. Daar waren verschillende Vertrekken of ruimten - we kunnen ze ook Niveaus noemen – langs de Grote Galerij van de Grote Piramide tot waar de Inwijdeling voortging voor Werk en Eerbewijzing.
De Eerste Verhoging of Niveau was te vergelijken met de eerste vier Graden, het Tweede Niveau met de volgende drie Graden, en het Derde Niveau met de Achtste en Negende Graad.
Thans staan wij op het punt op te klimmen van het Derde Niveau naar het laatste. Er is hier slechts één Vertrek met zijn voorvertrek. Dit Vertrek is het Grote Geheime Vertrek van de Tiende Graad in de top zelf van de Piramide.
Voor wij maar zelfs het portaal van dit Tiende Vertrek, welke verzegeld is, naderen, treden wij het voorvertrek dat werkelijk een kamer voor voorbereiding is en dat gelegen is naast het Heilig Vertrek, binnen.
Aldus hebben wij thans in beschouwing te nemen dat wij zijn opgeklommen van het Negende Vertrek hieronder en ons op het Vierde Niveau van de Piramide bevinden. Houdt uzelf voor ogen dat u met anderen in het voorvertrek grenzend aan het Heilige Tiende Vertrek verenigd bent. Wij moeten worden voorbereid voordat wij dit verzegelde portaal dat tot in het Tiende Vertrek leidt, kunnen binnentreden. Ik moet u de raad geven een nederige, ootmoedige houding aan te nemen.
KLASSEMEESTER (vervolgt):
Voorheen is het altijd mijn genoegen geweest en tevens mijn ernstige verplichting bij al uw inwijdingen en hoger werk van de Orde als de Meester van uw klas op te treden. Bij deze gelegenheid echter zal ik niet die verheven positie innemen, want de ware Meester van de Tempel met wie wij zinnebeeldig oog in oog komen te staan heeft geen lichamelijke vorm. Met andere woorden, hij zal niet zichtbaar voor u zijn zoals de andere officianten van de Orde. Ieder van u zal in uw denkvermogen het beeld van deze Meester moeten Creëren. Dit beeld of deze mentale afschildering zal zich geleidelijk in uw bewustzijn ontwikkelen. In deze Inwijding zal ik daarom over mijzelf spreken als de "Spreker".
SPREKER:
U zult zichzelf voorstellen, voor mij in het voorbereidende buitenvertrek staand en wachtend op de noodzakelijke instrukties alvorens het Heilige Tiende Vertrek binnen te treden. Visualiseer mij staande in het Oosten van dit Vertrek van Voorbereiding. Visualiseer tevens het grote verzegelde portaal dat zich in een nis in de muur bevindt en via een donkere korte gang kan worden bereikt. Richt uw blik op het "donkere doek" dat u opgehangen hebt. Dit vertegenwoordigt de donkere nis die leidt tot het binnenste verborgen portaal van het Tiende Vertrek.
Dit portaal was altijd verborgen voor allen die zijn heerlijkheid niet kenden en was verzegeld tegen allen die zijn zegels niet kenden. Alleen zij die de Sleutels en de Zegels bezaten welke hen zouden toelaten, waren altijd in staat voort te gaan en het Tiende Vertrek binnen te treden.
Ik, als de gezaghebbende Spreker, zal u thans alles verklaren dat u moet doen ten einde een rechtbezittende Sleutel en Zegel te verwerven waarmee de Grote Poort ontzegeld en ontsloten wordt.
SPREKER (vervolgt):
Bij deze gelegenheid zullen wij niet door het Onzichtbare Portaal tot in het Tiende Vertrek gaan, want u hebt tot op heden uw persoonlijke Sleutel en Zegel, welke dit symbolisch en mystiek mogelijk zal maken, niet verworven. Bij ons volgend samenzijn moet u gereed zijn uw Zegel op de Deur te plaatsen en deze met uw persoonlijke Sleutel te ontsluiten.
U zult thans waarschijnlijk vragen: Hoe zal ik in staat zijn de Sleutel en het Zegel te verwerven? Dit is de vraag waar tegenover elke zoeker en een ieder die verlangend is door het Portaal te gaan, komt te staan en het is om deze vraag te beantwoorden dat u in dit zinnebeeldig Vertrek van Voorbereiding moet wachten op nadere instrukties.
Velen van ons zijn zich dikwijls bewust geweest van het feit dat ergens langs de grote weg van doortocht door de Piramide, welke wij hebben beklommen (de Graden van de Orde) en ergens in het hart van de Grote Piramide er één Vertrek is dat geen deur heeft waardoor wij lichamelijk kunnen binnengaan. Het heeft geen teken of zinnebeeld ten einde zijn bestaan aan te duiden. Dit onbekende Vertrek wordt het "Konings Vertrek" genoemd en is gelegen in het hart zelf van de Piramide.
Mij is opgedragen u te zeggen dat u uw persoonlijke Gouden Sleutel moet verwerven en ook het Gouden Zegel voordat u het verborgen Konings Vertrek, symbool van de Tiende Graad, mag betreden.
SPREKER (vervolgt):
De Inwijdeling (dat wil zeggen: gij) zult nu op uw gemak naar de donkere nis (het zwarte doek) welke naar het Konings leidt, staren. Terwijl u daarnaar staart, denk aan enig getal van één tot negen. Welk getal het eerst in uw denkvermogen oprijst moet door u in uw herinnering worden vastgehouden.
INWIJDELING: (Wij verzoeken u te doen zoals hierboven aangegeven.)
SPREKER:
Wanneer u in uw denkvermogen bent gekomen tot een getal door u aanvaard, herhaal het zoveel keer als het getal zelf. Met andere woorden, als u op het donkere doek koncentrerend het getal Zeven hebt uitgekozen herhaal dan zachtjes het woord "zeven", zevenmaal. Wij verzoeken u uw handen uiteen te houden en hen met de handpalmen naar beneden op de tafel te leggen. Koncentreer opnieuw op het zwarte portaal dat zinnebeeldig tot het Konings Vertrek leidt. Wij laten u dit zo doen, zodat u volgende week voor Deel Twee van de Inwijding zich gemakkelijk dit portaal kunt herinneren. Uw koncentratie op het zwarte doek behoeft thans slechts twee tot drie minuten te duren. Terwijl u het portaal visualiseert, visualiseert u bovendien "het getal" dat u tevoren intuïtief ontving. Visualiseer dit getal als bestaande uit een stralend helder licht opgehangen in het midden van het donkere portaal.
SPREKER (vervolgt): "Elke" avond gedurende de komende week - voordat u deze Inwijding voortzet - moet ge u ontspannen - hetzij liggend alvorens te gaan slapen hetzij zittend in een gemakkelijke stoel - en uw ogen sluiten. Roep deze donkere nis en uw getal weer op precies zoals u hen op uw denkvermogen bij deze gelegenheid koncentreerde. Tegelijk met uw visualisatie van het portaal en uw getal houdt u de gedachte in uw denkvermogen dat u wellicht in staat zult zijn psychisch het Konings Vertrek in het midden van de Piramide te bereiken en tevens dat u uw Sleutel en Zegel zult ontvangen.
Deze oefeningen gedurende de komende avonden behoeven 'slechts enkele minuten te duren.
En thans nog een belangrijke zaak. Een woord of misschien een zinsnede zal gedurende de wekelijkse oefeningen tot u komen terwijl u ontspannen bent en het getal en het portaal naar dit binnenste Vertrek visualiseert. Dit "woord" of deze zinsnede is zeer belangrijk voor u. Dit moet u goed onthouden want het is noodzakelijk voor uw verdere inwijding. In feite kunt u verschillende woorden op verschillende a vonden ontvangen. Dat woord of die zin echter welke de meeste indruk op u maakt is degene die u afzonderlijk en in herinnering moet houden.
INWIJDELING: (U moet thans opstaan en het Rozekruisersteken van het Kruis maken.
Doof de twee kaarsen en verwijder het zwarte doek. Herinner wat u gedurende de week moet doen. Een week later op een dag of uur welke u schikt en met dezelfde voorbereidingen als voor Deel Een voert ge Deel Twee van de Inwijding uit.)

 
 
Deel 2
 
Fratres en Sorores,
Dit deel van de Inwijding mag niet worden gelezen tenzij Deel 1 is uitgevoerd. Anders zal het niet werkzaam zijn bij het oproepen van de beoogde psychische gevolgen. Wij verzoeken u de volgende aanwijzingen te lezen vóórdat u verder gaat.

 
 
Inleidende aanwijzingen
 
Rangschik uw sanctum zoals in Deel 1 van deze Inwijding: Het zwarte doek wordt tegen een muur of deur aangebracht, de tafel die als sanctum altaar (geheiligde plaats) wordt gebruikt of een andere kleine tafel, wordt op dezelfde afstand van het doek geplaatst als de vorige keer, twee kaarsen op dezelfde plaats en ontstoken als tevoren. Ga thans zitten en lees de aanwijzingen van de Spreker.
SPREKER:
Thans behoort u uw "woord" of zinsnede te bezitten welke van binnenuit tot u kwam gedurende uw visualisatie op de donkere nis leidend tot het Portaal van het Konings Vertrek gedurende de afgelopen week en natuurlijk hebt u uw getal dat u tevoren in het centrum van die donkere nis visualiseerde.
Uw "woord" of "zinsnede" is uw Gouden Sleutel op het Konings Vertrek. Het is verbonden met uw hoogste idealen, met uw Innerlijk Zelf, het is uw verder streven naar verlichting en bereiken. Het woord of de zinsnede mag zinnebeeldig of betekenisloos voor u schijnen te zijn. Het is echter verbonden met de hoogste verlangens van het Zelf. Daarom moet het altijd worden gebruikt wanneer u de deur naar het Konings Vertrek van de Tiende Graad wenst te ontsluiten. Deze Tiende Graad zal u dichter bij de grote onzichtbare meester van het Konings Vertrek brengen.
En wie is deze onzichtbare Meester? Het is uw eigen "ziele persoonlijkheid". U staat op het punt een grote vertrouwdheid en bewustheid van uw eigen Zelf, van uw eigen zich ontvouwende ziele-persoonlijkheid en haar streven te verkrijgen. U zult in deze Graad geleid worden tot het bereiken van dit doel. Dit zal door aanwijzingen in de monografieën worden gedaan evenals door mystieke oefeningen voor leiding door en afstemming op uw in vervoering gebracht bewustzijn.
U is een Zegel als een teken van ontwikkeling en verkiezing beloofd ten einde het Konings Vertrek van de Tiende Graad binnen te treden. Oók dit zal u thans worden gegeven.
Visualiseer een "piramide". Visualiseer op de top daarvan, boven de top, uw verschijnend Woord. Indien u een korte zin had welke u ontving, zie dan met het oog van uw denkvermogen deze zinsnede staan boven de top of neem één woord uit de zin om dit te vertegenwoordigen. Visualiseer bij de linker lagere hoek van de piramide het Getal dat psychisch tot u kwam.
Bij de rechterzijde zal geen woord of getal verschijnen. Dit punt zal de "Meester Binnenin" van het Konings Vertrek afbeelden. Het zal uw ontvouwende ziele-persoonlijkheid vertegenwoordigen. Deze kombinatie is dan het Gouden Zegel.
SPREKER (vervolgt):
Hierna, wanneer u uw sanctum periode voor meditatie in gaat, zult u, tenzij u natuurlijk andere oefeningen ter uitvoering worden gegeven, mystiek en zinnebeeldig het Konings Vertrek betreden. U zult uw sanctum altaar (geheiligde plaats) met aangestoken kaarsen en wierook en door u gewenste muziek in gereedheid brengen. (Er is geen zwarte doek nodig.) Dan zult u eerst het Gouden Zegel dat u gegeven is, visualiseren en wanneer u voelt dat u op het punt staat het Konings Vertrek binnen te treden, dat wil zeggen dat uw bewustzijn naar binnen is gekeerd, laat dan het Zegel uit uw denkvermogen verdwijnen. Dan zijt gij in het Vertrek en wat tot u komt is de boodschap van de Meester. Het is van de grote Meester van het Konings Vertrek, de stem van uw eigen groter Zelf - de ziele-persoonlijkheid.
Inwijdeling: Zit gedurende enkele minuten stil, kijkend naar de donkere nis en visualiseer uw Zegel zoals u werd omschreven. Doof dan de kaarsen, verwijder het doek en zet uw sanctum weer terug zoals u dat wenst.
SPREKER:
Moge het Kosmische bij u verblijven!