AMORC
Rituaal voor de Rozekruisers Inwijding
Eerste Poort


1970
 
De Geschiedenis van het Licht

Alle grote morele wereldleiders, die aan de mensheid een geestelijk erfgoed nalieten, een bepaalde leer, dogma's of een morele kode die het de mens mogelijk maakte, in nauwer kontakt met het Kosmische te komen, waren stuk voor stuk bakens van Licht in een duistere en trieste mensenwereld. Hun levens waren lichtende bewijzen van de waarheden die zij uitdroegen. Dat er zo dikwijls onderlinge strijd bestaat tussen de huidige vertegenwoordigers van grote godsdienstige bewegingen, heeft zijn oorzaak daarin dat zij in hun eigen leven en gedrag niet - zoals hun grote voorgangers dat deden - hun godsdienstige principes in praktijk brengen. Het is fascinerend en tegelijkertijd inspirerend, om "De Geschiedenis van het Licht" te lezen, het ontstaan en de evolutie van de grote godsdienstige en morele bewegingen, het aanleggen van brede wegen waarlangs de mensheid kan gaan in de hoop tot een meer intieme band met het Kosmische te kunnen komen. Het is dan ook heel toepasselijk dat wij u bij elke Inwijding, die immers bedoeld is om uw bewustzijn te ontwikkelen, een korte levensbeschrijving geven van één van die grote leraren, van die verheven en grootse persoonlijkheden.

Ichnaton (Amenhotep IV)

Voor ons Rozekruisers, is Farao Amenhotep IV van Egypte een waarachtig door het Kosmische verlichte sterveling. Tegenwoordig beschouwt de wetenschappelijke en letterkundige wereld - ook buiten onze Orde- hem als de eerste individualist uit de geschiedenis. Zijn gedrag en zijn opvattingen waren het denken van zijn tijd eeuwen vooruit. Biologen halen hem aan als voorbeeld van een enorme sprong vooruit in de geleidelijke gang van de evolutie van het denken.
Amenhotep regeerde in de periode van 1367 - 1350 vóór Christus. (Altijd rekening houdende met de onderlinge afwijkingen in de diverse oude kalenders.) Als zoon van Amenhotep III en Tia, behoorde hij tot de achttiende dynastie. De onwetendheid en de bijgelovige praktijken van het priesterdom wekten zijn verachting. Hij verwierp de talrijke Egyptische godheden, evenals de mythologieën van Heliopolis. De zon aanvaardde hij als de zichtbare bron van leven, schepping, groei en aktiviteit, het werd voor hem het zinnebeeld van één eeuwige God. Hij stelde dat God een levende intelligentie was, die bestond als één, enige Godheid, van Wie alles in het Heelal afhankelijk was. De scheppende kracht van deze God, zo verklaarde hij, straalde door middel van de zon uit in het Heelal. Laten we even beseffen wat een moed en vooruitstrevende denkwijze er nodig waren, om alle bestaande konventies en godsdienstige overtuigingen te trotseren, om - voor het eerst in de geschreven geschiedenis – polytheïsme (veelgodendom) te verwerpen en te verklaren dat er maar één God was, en dat die God oppermachtig was.
Dit alles geschiedde dertienhonderd jaar vóórdat het Christendom het leerstuk van één enkele God aannam. Hij stichtte deze nieuwe godsdienstige beweging en werd door de priesterkaste van Ammon tot ketter verklaard. Zo sterk was zijn afkeer van het priesterdom, dat hij zijn naam, die "Ammon is tevreden" betekende, veranderde in "Akhenaton", "toegewijd aan Aton" (in het Nederlands zeggen we Ichnaton). "Aton" was de naam die hij gaf aan de enige God die zich door de zon manifesteert. Hij was de eerste grote pacifist ter wereld. Oorlog vond hij verachtelijk en trachtte hij tegen te gaan, met het gevolg dat Egypte een groot deel van zijn wereldlijke macht verloor, vooral in Syrië. Hij verliet de traditionele hoofdstad Thebe en bouwde een nieuwe, prachtige stad, bekend als Tel-el-Amarna. In deze nieuwe stad bracht hij de meest geleerde mannen en vrouwen van zijn tijd bijeen en verenigde hen in één grote broederschap die de grondslag werd van een uitgebreide mysterieschool, waarvan de idealen en leringen over de gehele aarde zouden worden uitgedragen. Allen waren deze ene God aanbidding schuldig en moesten zich aan de studie van wetenschap, godsdienst of kunst wijden. Het was de meest revolutionaire stap, die ooit ter bevordering van de kulturele belangen van de mensheid was ondernomen. Amenhotep IV huwde de grote Nefertiti, wat "Komst der Schoonheid" betekent. Zij kregen zeven dochters, die steeds werden afgebeeld als deelnemend aan de heilige riten van de nieuwe godsdienst.
Wij moeten een eresaluut brengen aan de nagedachtenis van deze grote individualist, die zich nooit heeft laten beïnvloeden door de publieke opinie of zich door tradities heeft laten weerhouden.

 
Geachte Neofiet,
Inwijding is een ritueel drama. Inwijdingen zijn bedoeld om bepaalde beginselen of een zekere kennis dramatisch uit te beelden. Wat ons emotioneel aangrijpt, heeft dikwijls een veel duurzamer uitwerking dan iets, dat alleen maar ons verstand aanspreekt. In het boekje getiteld "Rozekruisers Inwijding", vertelden we in het kort de geschiedenis en het doel van inwijdingen. Het persoonlijk deelnemen aan een belangrijke gebeurtenis werkt - dat weet u wel uit eigen ondervinding - meer stimulerend, maakt veel dieper indruk en is beslist meer intiem-persoonlijk, dan wanneer we er alleen maar over lezen. Om deze zeer gegronde psychologische reden worden daarom bij inwijdingen ceremoniële kleding en andere attributen gebruikt.
 

Simbolische Attributen

Bij moderne Rozekruisers-inwijdingen spelen - net als bij die in de oudheid - kaarsen een belangrijke rol.
Een Neofiet, een beginnend Rozekruiser dus, heeft soms een verkeerd idee over dit gebruik van kaarsen. Het komt hem voor, dat dit tot de godsdienstige of sektarische gebruiken behoort. In feite hebben kaars en kaarsvlam een diepe metafysische betekenis. Kaarsen, was pitjes of toortsen en de vlam hadden al mystieke betekenis, lang voor de kerkelijke ceremonieën ontstonden.
Laten we een beetje uitvoeriger zijn. Vuur is één van de vier grote principes of verschijningsvormen van de natuur. Daardoor kon het vuur al in het beginstadium van het bestaan van de mensheid diepe indruk op het denkvermogen maken. Misschien was het allereerste vuur dat de mens zag, wel het gevolg van bliksem-inslag: het flitsen van verblindend licht, de krakende donderslag en dan het uitslaande vuur in droge bladeren en struikgewas, ontbrand door de inslag van het hemelvuur. Die eerste vlam, fel afstekend tegen de donkere lucht, moet wel een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Een andere manier waarop de primitieve mens misschien voor het eerst met vuur heeft kennisgemaakt, kan een vulkanische uitbarsting zijn geweest: het angstaanjagende onderaardse gerommel, de nachtelijke hemel plotseling verlicht door een spookachtige vlam, de verzengende hitte - dat alles moet die primitieve mens wel met ontzetting hebben vervuld.

De Mystieke Betekenis van Vuur

Geleidelijk aan vond het vuur, als symbool van mystieke waarheid, zijn weg naar de literatuur van de ouden. Het werd het zinnebeeld van het brandend verlangen van 's mensen geestelijk zelf, om omhoog te reiken en zich te verenigen met die machten, die boven dat "zelf" stonden en het regeerden. Er is altijd een grote bekoring uitgegaan van het gebruik van kaarsen als verlichting. Ze worden dikwijls als versiering gebruikt om een bepaalde sfeer te scheppen, zelfs door mensen, die helemaal niet mystiek zijn aangelegd. U kent zelf wel het gebruik van kaarsen als tafelversiering in restaurants of thuis en de sfeer van intimiteit en rust, die ze scheppen. Dat komt, omdat in het geheugen van ons subjectief bewustzijn, de vlam de herinnering wekt aan ‘s mensen vroegste emoties en meditaties, die zich op het vuur koncentreerden. Een andere verklaring voor het fascinerende van de kaarsvlam is, dat zij lijkt te leven, door de voortdurende spelingen en veranderingen van haar vorm en kleuren. Geen kunstlicht kan dezelfde emotionele en psychische uitwerking op ons hebben als een kaarsvlam.
U heeft vast weleens iemand diep in gedachten voor een open haard zien zitten, als het ware gebiologeerd door het spel van de flakkerende vlammen. Misschien heeft u dat zelf weleens ondervonden. Een vlam, zelfs die van een kaars, wordt het brandpunt van onze gedachten. Die levende vlam boeit onze visuele aandacht zó sterk, dat andere gezichtsindrukken niet gemakkelijk meer tot ons doordringen. Omdat de kaarsvlam het brandpunt van onze koncentratie wordt, kunnen we gemakkelijker het onderbewustzijnsniveau bereiken, dat zo geschikt is voor meditatie.
U zult nu kunnen begrijpen, waarom de Rozekruisers in bepaalde rituelen en inwijdingsplechtigheden kaarsen gebruiken - en dat nog doen; in ieder geval niet uit bijgelovige of religieuze overwegingen. Het gebruik ervan op het telesterion (tafel of plank) in het Sanctum van de leden thuis en op het Shekinah in de Tempels of Loges van onze Broederschap, moet in deze zin worden uitgelegd en niet worden verklaard uit een of ander godsdienstig standpunt. ("Telesterion" is een heel oud woord. Het betekent "Plaats voor inwijding in de mysteriën".)

 

Zelf-Kommunikatie

We hebben al gesproken over de twee denkvermogens, of beter gezegd, de twee "zelven" van de mens. We hebben u uitgelegd, dat het innerlijk denkvermogen of "zelf" als het ware een verlengstuk is van het grote Kosmische denkvermogen. Als zodanig is ons denkvermogen souverein in zijn potentiële wijsheid. We zeggen "potentieel", omdat die wijsheid alleen dan in kennis kan worden omgezet, als ze tot ons objektief bewustzijn, onze hersenen, kan doordringen om daar geïnterpreteerd te worden. Er moet dus een kommunikatie, een verbinding, tot stand worden gebracht tussen dit superieure denkvermogen van het innerlijk-zelf en de eindige, beperkte intelligentie van onze hersenen. Of, eenvoudiger gezegd, we hebben welliswaar toegang tot dit reservoir van universele kosmische intelligentie, zoals in de vorige monografie is uitgelegd, maar we moeten leren, hoe we er gebruik van kunnen maken.
Ieder normaal mens overlegt met zichzelf - natuurlijk niet hardop of in tegenwoordigheid van anderen, maar in zijn binnenste. In psychologisch opzicht is het iets heel natuurlijks voor ons bewuste uiterlijke zelf, om zich tot het onderbewuste zelf te wenden om raad en opheldering.
Hoe dikwijls hebt u niet tegen uzelf gezegd - wanneer u met een of andere bijzondere probleem werd gekonfronteerd- "Ik vraag me af, of ik dit moet doen, of dat het misschien beter is nog even af te wachten." En dan flitst er plotseling een bevredigend antwoord door uw bewustzijn, in uw denkend verstand. Dat antwoord zal duidelijk en kort zijn en bovendien opbeurende Dat is de intuïtieve kennis van het innerlijk-zelf, waarover we het al eerder hebben gehad. U heeft vast weleens gehoopt, dat dergelijke verhelderende, "intieme" antwoorden op aanvraag zouden kunnen worden geleverd.
Er is dus helemaal niets geheimzinnig, niets okkults of fantastisch aan zelf-kommunikatie. Iedere filosoof, iedere grote mystikus of eminente denker heeft zijn verheven ideeën aan deze methode van zelf-kommunikatie te danken. Zij waren het, die de techniek van dit soort kommunikatie kenden, een techniek, die u nu zelf zult leren beheersen. In de Inwijding, die u straks aan uzelf gaat voltrekken, zult u deze kommunikatie tussen uw innerlijk, Kosmisch zelf - uw onderbewuste - en uw bewuste uiterlijke zelf demonstreren.

 

Geestelijke Catharsis
(loutering)


Laten we nu tot een ander belangrijk punt in verband met inwijding overgaan. We hebben allemaal bepaalde "remmingen". Dat zijn geestelijke opstrukties of belemmeringen die we bewust of onbewust in het verleden hebben ontwikkeld. In ieder van ons manifesteren die zich op verschillende manieren. Het kan bijv. zijn, dat we - om de een of andere reden - bang zijn om iets bepaalds te doen. Het kan ook voorkomen, dat we aarzelen iets toe te geven, terwijl we heel goed weten dat we dat eigenlijk wel zouden moeten doen. Of, we gaan de een of andere moeilijke situatie liever uit de weg, dan die moedig onder ogen te zien en op te lossen. Hoe we ook aan dergelijke remmingen zijn gekomen, ze zullen altijd eer geestelijke en psychologische belemmering voor onze vooruitgang in het leven betekenen.
In ernstige gevallen kan het zelfs nodig zijn, de hulp van iemand, die in deze zaken bevoegd is, in te roepen om de remming weg te nemen. Maar de meesten van ons kunnen ze zelf overwinnen door middel van een geestelijke catharsis, of geestelijke loutering, d.w.z. door onszelf te reinigen, te bevrijden van die ongewenste belemmeringen. Het Katholieke geloof kent de biecht; wij zijn er echter niet in geïnteresseerd, bij een ander te biecht te gaan, maar bij onszelf Als we dat doen zal door deze geestelijke loutering ons leven vrijer worden en zullen we in staat zijn om meer te bereiken door ons nieuwe, herwonnen, vertrouwen.
Inwijding - en vooral de Rozekruisers Inwijding - heft op bijzonder doeltreffende manier deze remmingen op. Ze maakt het mogelijk dat uit de diepste diepten van ons Zijn, vanuit het onderkennen en het begrip van het Kosmisch zelf in ons binnenste, een openhartig en eerlijk oordeel over onszelf opwelt. Met tJ andere woorden, we komen van aangezicht tot aangezicht tegenover ons ware zelf te staan. Door middel van deze zelf-kommunikatie gaan we dat ware, innerlijke zelf vragen stellen, die we openhartig beantwoorden en niet ontwijken, zoals we dat zouden kunnen doen als we bij een ander zouden biechten. De antwoorden, die wij nu krijgen, zijn vol inspiratie, leerzaam en volkomen betrouwbaar. We behoeven niet bang te zijn misleid te worden, omdat we ons er diep van bewust zijn dat we in verbinding staan met ons eigen innerlijk-zelf, dat immers zowel onze fouten als onze idealen kent.

 

Rituele Drama’s

We hebben al gezegd, dat inwijdings-ceremonieën uit den aard der zaak rituele drama's zijn. Elk drama heeft zijn spelers, die ieder voor zich een belangrijke rol te vervullen hebben. Door hun aanwezigheid, hun woorden en hun handelingen, brengen zij een bepaalde gedachte over, of zij roepen in ons binnenste bijzondere emoties of gevoelens op, waarvan het de bedoeling is dat wij ze ervaren. In Rozekruisers Tempels, dat wil zeggen in de Loges van onze Orde, zijn rituele of inwijdings-officianten aanwezig, die deze rollen op plechtige en indrukwekkende manier spelen. Misschien zult u eens in de gelegenheid zijn een van onze Loges te bezoeken en als u het dan treft, kunnen deelnemen aan een van die plechtigheden.
Maar nu staat u op het punt uzelf in te wijden in de afzondering van uw eigen Sanctum. U zult opmerken, dat in het nu volgende ritueel sprake is van een "Meester" of "Meester van de Loge". Dit heeft betrekking op de rol van de Meester in het ritueel; hij is degene, die verondersteld wordt uw inwijding te leiden. U moet zich indenken, dat een van onze rituele officianten in uw Sanctum aanwezig is, om u daadwerkelijk te helpen bij uw inwijding. Het zal dan net zijn, alsof u in een van de grootse Rozekruisers Tempels van de oudheid bent en tezamen met andere kandidaten of neofieten het grote, indrukwekkende vertrek, waar de inwijding zal plaats vinden, wordt binnengeleid. U staat dan voor het Telesterion, in het symbolische Oosten van de Tempel en de Meester richt het woord tot u en geeft aanwijzingen om het aloude, plechtige ritueel aan u te voltrekken.

 

Samenvatting

Vóór we nu tot het eigenlijke inwijdings-ritueel overgaan, zullen we in het kort nog eens de belangrijkste punten samenvatten:
A. Voor inwijdings-rituëlen zijn bepaalde attributen nodig, om de zo noodzakelijke emotionele en psychische sfeer te scheppen.
B. Rozekruisers-inwijdingen, evenals trouwens alle andere waarlijk traditionele, mystieke inwijdingen, brengen een kommunikatie tot stand tussen de twee "zelven" van de mens, tussen zijn uiterlijke en zijn innerlijke zelf, of nog anders gezegd, tussen ons "bewuste" en ons "onderbewuste" zijn.
C. De Rozekruisers-inwijding heeft een mystieke en psychologische catharsis of loutering tot gevolg. We leren onszelf kennen door ongewenste remmingen weg te nemen en zo tot zelf-expressie te komen.
D. U moet goed tot u laten doordringen, dat een Rozekruisers-inwijding niets te maken heeft met oud of modern bijgeloof, met okkulte praktijken, zelfhypnose of trance-toestanden. Dat soort zaken maakt geen deel uit - en heeft dat ook nooit gedaan - van de Rozekruisers-leringen.
E. Inwijding is een ritueel drama. De ingewijde - uzelf - is een van de medespelers. Er zijn anderen bij nodig, die belangrijke rollen te vervullen hebben. Als er daarom in het ritueel ''Meester" staat, slaat dat op degene, die u aanwijzingen geeft, alsof u zich werkelijk in een echte Rozekruisers-Tempel zou bevinden.

 

Ritueel

Een paar opmerkingen vooraf
Voordat u de volgende bladzijden gaat lezen, moet u er wel zeker van kunnen zijn dat u alleen bent in een kamer met gedempt licht en dat u, zonder dat anderen dat kunnen horen, zachtjes een paar woorden kunt zeggen of fluisteren. We hebben u verteld hoe u uw Sanctum moest inrichten. Steek de kaarsen nu nog niet aan, maar laat het een of ander lampje branden, waarbij u nog net kunt lezen. Houdt de lucifers bij de hand om de kaarsen te kunnen aansteken als dat straks nodig is. Zet een stoel voor uw telesterion en begin dan - staande - te lezen. Denk er dus aan, dat het woordje "Neofiet" op u – als kandidaat voor deze Inwijding - slaat.
Meester van de Loge: (Lees de volgende woorden met zachte stem en denk u in, dat de Meester van één van onze, over de gehele wereld verspreide Rozekruisers-Loges , tot u spreekt.)

"Geliefde Neofiet, ik begroet u op alle punten van onze Gewijde Driehoek. Als Meester van uw Loge begroet ik u en reik u de hand om op dit tijdstip uw schreden te geleiden in deze Inwijding. Ik vraag om uw ernstige aandacht, uw devotie en uw vertrouwen, opdat uw intrede in de Verheven Orde van het Rozekruis vredig moge zijn en u tot het Licht moge voeren. Ik draag u nu op, naar uw telesterion te gaan en de kaars aan uw linkerhand aan te steken, terwijl u daarbij in de spiegel kijkt. Steek nu de kaars aan!"
(Doe wat u is opgedragen - dit is de eerste stap om remmingen en vooroordelen te verwijderen. U moet alle bezwaren tegen wat nieuw of anders is, opzij zetten. Blijf open en onderzoekend van geest.)
Meester van de Loge: (Hij richt zich weer tot u - lees met zachte stem, net als daarnet:)
Zeg nu deze woorden:
"Heilig Licht, symbool van het Groter Licht van Kosmische Wijsheid, werp uw stralen temidden van de duisternis en verlicht mijn pad."
(Steek nu de kaars aan uw rechterkant aan en zeg op zachte toon de volgende woorden:)

"Licht wordt bij Licht gevoegd, opdat de kruisende stralen de lijnen en schaduwen mogen verzachten en zo een symbool zijn van het lenigen van lijden en smart, gelijk de komst van het Groter Licht van Kosmische Wijsheid dat voor de mensheid heeft gedaan".
Neofiet: (Ga nu rustig op de stoel voor het telesterion zitten, zo dicht mogelijk erbij, zodat het kaarslicht, de symbolische Lichten, uw gezicht beschijnt en u in de spiegel uw spiegelbeeld kunt zien. Nu zegt u op fluisterende toon deze woorden:)

"Voordat ik de verstandelijke en geestelijke drempel van dieper inzicht overschrijd moet ik moedig die realiteiten, die denkbeelden onder ogen zien, die zich zolang in de schaduwen van mijn denkvermogen verscholen hebben, om mij te honen en te dwarsbomen. Op dit ogenblik heb ik de kracht van het Kosmische in mij nodig".
Neofiet: (Laat nu een minuut lang ontspannen uw gedachten de vrije loop.)
(Sta nu op en ga vlak voor uw telesterion staan. Trek met uw rechterwijsvinger een kruis op de spiegel. Doe dit, door midden op de spiegel met uw vinger een rechte lijn van ongeveer 12 à 13 cm van boven naar beneden te trekken. Het natuurlijke huidvet van uw vingertop zal een vage afdruk op het glas achterlaten. Trek dan van links naar rechts een lijn dwars door de eerste, zodat er een zinnebeeldig kruis ontstaat. De betekenis van dit kruis - als symbool, want het heeft hier geen enkele sektarische of godsdienstige betekenis - zal u later worden uitgelegd)
(Ga nu wat verder van het telesterion af staan. Kijk naar het kruis dat u net heeft gemaakt en zeg dan zachtjes de hieronder gegeven woorden. Denk er wèl aan, dat u deel neemt aan een Inwijding. Zie uzelf als één van de vele kandidaten, die bijeen zijn gekomen om dezelfde ervaring mee te maken. Visualiseer met uw geestesoog de rituële Officianten, die op verschillende punten in de Tempel of de Loge-zaal staan en u de weg wijzen en geleiden. Alleen zo, we herhalen het nadrukkelijk, kunt u uw eigen inwijding vol trekken.)

"Wees gegroet, O gewijd Symbool van Leven, Liefde en Wederopstanding. In het midden van uw Kosmisch Lichaam zal de Roos verschijnen, de ziel van 's mensen wezen - en gij zult mijn teken zijn.
Wees gegroet, Rozekruis!"
Neofiet: (Blijf nu staan, koncentreer u nog een minuut langer op het vaag zichtbare kruis, dat u maakte. Realiseer u dat het het symbool is van uw oprechtheid en van de plechtigheid van dit ogenblik.)
(Ga nu weer zitten. U bent nu gereed voor de zelfkommunikatie van de Inwijding. U (uw objektieve zelf) gaat aan uw innerlijk-zelf een vraag stellen - en u krijgt daar antwoord op. Stel u voor, dat uw innerlijk en uiterlijk zelf elkaar in de ogen zien. Geef zachtjes het antwoord Zeg rustig "ja'' of "nee" op elke vraag. Bedenk, dat het doel hiervan is een mystieke en psychologische band tussen uw beide "zelven" tot stand te brengen. Dit zal helpen om elke barrière, die er tussen die twee mocht bestaan, te verwijderen.)

1. "Zoudt ge het geheim van uw wezen willen doorgronden?"
(antwoord)
2 "Wilt ge luisteren naar de stem, die antwoord?"
(antwoord )
3. "Scheidt twijfel thans uw uiterlijk zelf van uw innerlijk zelf?"
(antwoord)
4 "Kent uw uiterlijk zelf uw innerlijk zelf?"
(antwoord)
5 "Hebt ge gehoord van "geweten"?"
(antwoord)
6 "Weet ge, dat "geweten" de innerlijke stem is en dat dat geweten spreekt, als het er de gelegenheid voor krijgt?"
(antwoord)
7. "Wilt ge het de vrijheid geven, tot u te spreken? "
(antwoord)
8. "Weet ge, dat uw geweten uw Hoeder is?"
(antwoord)
9. "En weet ge, dat deze Heilige Behoeder steeds aanwezig zal zijn in uw Sanctum, om u te geleiden en te beschermen?"
( antwoord )
(U, uw objektieve zelf, heeft deze vragen gesteld aan uw innerlijk zelf en dat heeft ze beantwoord. Lees ze nu nog eens over, langzaam, één voor één, en in diepe stilte. Overweeg zorgvuldig de nieuwe en afwijkende gedachten, die bij u opkomen in verband met elk van de negen vragen. Lees dan zachtjes het volgende:)

"Na te hebben gemediteerd over de vragen, die u heeft gesteld aan uw spiegelbeeld, dat een symbool is van het Kosmisch Bewustzijn in uw binnenste - en na te hebben gepeinsd over de antwoorden, moet u zich realiseren dat u een Bewaarder van dit Sanctum heeft aangesteld en erkend. Dit is dus nu uw Loge, Uw sanctum en Gewijde Plek. U bent een Neofiet, op de Drempel van Inwijding, in tegenwoordigheid van de meest betrouwbare Hoeder, die de mens maar hebben kan: zijn ware innerlijk zelf, het Geweten van de mens, het Kosmische denkvermogen binnen in hem."
Bedenk voortaan altijd, wanneer u uw Sanctum binnenkomt, dat uw Behoeder, uw Geweten, mèt u binnentreedt en steeds aanwezig is als getuige van alles wat u denkt, zegt of doet; en dat hij waakt over uw gedachten en uw daden, op ieder uur van uw wakend bestaan, bij elke verleiding, bij elke overwinning van het Goede over het Kwaad.
(Sta nu op en doof de kaars aan de linkerkant. Doof daarna de rechterkaars en zeg zachtjes:)

"Voor het Teken des Kruises en in het Sanctum van mijn Hoeder, smeek ik om Licht en Kracht, om nu het Portaal naar de Tempel van Onderricht binnen te treden.
Zo moge het zijn."

Dit beëindigt de eerste stap van uw installatie in de Orde. De volgende week om deze tijd, zult u weer uw Sanctum binnengaan. U zult u dan gereedmaken om uw volgende les van onze, in Graden verdeelde studie-kursus te ontvangen.
Voordat we eindigen, zullen we het woord "Rozekruis" nog eens nader bezien. Wat nu volgt, is de mystieke en metafysische betekenis. Het is dus niet de definitie van de een of andere godsdienstige sekte. In feite is de Roos het symbool van de zich ontwikkelende zielepersoonlijkheid. Daarom is het steeds een gedeeltelijk-geopende roos, nooit een knop, maar ook nooit een geheel open bloem. Haar kleur is rood, omdat door alle eeuwen heen rood het symbool van het geestelijke of Kosmische bewustzijn is geweest.
Vanaf de vroegste tijden is het Kruis het symbool geweest van aardse beproevingen. Er bestaan bijna driehonderd verschillende soorten kruizen. Vormen van het Kruis zijn te vinden op enkele muren van oude Egyptische graftomben en op obelisken. Zoals het Kruis door de Rozekruisers wordt gebruikt, betekent het 't lichaam van de mens met uitgestrekte armen en stelt het de beproevingen van het fysieke lichaam voor, door lijden, bezoekingen en leren.
De Roos op het Kruis symboliseert daarom de ziele-persoonlijkheid, die haar evolutie doormaakt door de beproevingen, die haar als aardse levenslessen worden opgelegd. Dit is de essentie van de Rozekruisers leringen: door onze ervaringen, beproevingen en ons leed, alle van het objektieve zelf, louteren we dat zelf en bevrijden daardoor de evoluerende ziele-persoonlijkheid. Deze wordt uiteindelijk bevrijd en kan dan boven het Kruis uitstijgen - boven de beperkingen, die haar door het lichaam werden opgelegd.
Het zinnetje "Zo moge het zijn", dat in deze inwijding wordt gebruikt en dat u in onze rituelen zult tegenkomen, is een oude Rozekruisers term.
Schrijf nu een kort verslag over het ritueel en gebruik daarvoor alleen het ingesloten formulier. Zend het aan A.M.O.R.C. Nederland, Postbus 7031, Den Haag.
Met broederlijke groet,
UW KLASSEMEESTERHome