Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1958

 

I. Communisme Internationaal

 
   

 Toegenomen macht van het partijsecretariaat onder Chroestsjow

maandoverzicht 1, p. 5

 Zeker eerherstel van het geheim politie-apparaat in de USSR

maandoverzicht 1, p. 6

 Reorganisatie Sowjet-vakbond

maandoverzicht 1, p. 1

 Veranderingen in de persoonsbezetting van de CPSU-leiding

maandoverzicht 1, p. 3

 De verkiezingen voor de Opperste Sowjet van de USSR

maandoverzicht 2, p. 1

 Het "Rode Leger" 40 jaar

maandoverzicht 2, p. 2

 De Grote Sowjet-Encyclopedie; nieuwe beknopte bijdrage over Stalin

maandoverzicht 2, p. 3

 Het "revisionistische gevaar"; Prawda-artikel van het hoofd der sectie agitatie en propaganda van het C.C. der CPSU

maandoverzicht 2, p. 4

 De agrarische hervormingen; plan Chroestsjow door centraal comitť goedgekeurd

maandoverzicht 2, p. 5

 Zuivering in de Oost-Duitse partijleiding

maandoverzicht 2, p. 7

 Het doorvoeren van de agrarische hervormingen in de Sowjet-Unie

maandoverzicht 3, p. 1

 De verkiezing van de Opperste Sowjet; 400.000 "stemmen van onwaarde"

maandoverzicht 3, p. 2

 Boelganin uit de politieke leiding; Chroestsjow voortaan ook eerste minister; Worosjilow herkozen als "staatshoofd" der USSR

maandoverzicht 3, p. 4

 Stalin's fouten en verdiensten

maandoverzicht 3, p. 4

 Nieuw communistisch internationaal blad zal verschijnen

maandoverzicht 3, p. 5

 Gomulka verwijdert enige "stalinisten"

maandoverzicht 3, p. 6

 De zuivering in Oost-Duitsland; verheerlijking van de macht

maandoverzicht 3, p. 7

 Chroestsjow reorganiseerde de Sowjetleiding; dubbel leiderschap in zijn persoon

maandoverzicht 4, p. 1

 Maarschalk Boelganin's nieuwe, lagere functie

maandoverzicht 4, p. 1

 F.R. Kozlow in partij en regering van de USSR naar het eerste plan 

maandoverzicht 4, p. 1

 De Hongaarse reis van de nieuwe Sowjet-premier

maandoverzicht 4, p. 2

 Weer politieke spanningen tussen Moskou en Belgrado

maandoverzicht 4, p. 4

 De tegenstelling Moskou/Belgrado

maandoverzicht 5, p. 1

 Het Sowjet-Russische offensief tegen het "revisionisme"; "Prawda"-artikel van B. Ponomarjow

maandoverzicht 5, p. 2

 Het Chinese partijdagblad te Peking gaat het verst in de stellingname tegen de Bond van Joegoslavische Communisten

maandoverzicht 5, p. 2

 De Kominform-resolutie van 1948 contra Belgrado "principieel" gefundeerd geacht

maandoverzicht 5, p. 3

 Scherp antwoord van de Joegoslavische "Kommunist" aan de Chinese partijleiding

maandoverzicht 5, p. 4

 PrincipiŽle veroordeling van het Zuid-Slavische partijprogram door het VIIIste Chinese partij-congres

maandoverzicht 5, p. 5

 Mogelijke beweegredenen voor en gevolgen van het weer opgerakelde geschil

maandoverzicht 5, p. 6

 Rede van Chroestsjow te Sofia tegen het Joegoslavische revisionisme

maandoverzicht 6, p. 1

 Voortgezette, nog heftiger aanval van Peking tegen Belgrado

maandoverzicht 6, p. 1

 De executie van Nagy en zijn vrienden in relatie met de campagne tegen revisionisme en "verraad"

maandoverzicht 6, p. 2

 De Poolse partijleider Gomulka bepaalde zijn positie; rede te Dantzig

maandoverzicht 6, p. 2

 Snel op elkaar volgende zittingen van het centraal comitť van de CPSU; belangrijke economische beslissingen; JoegoslaviŽ kennelijk op de agenda

maandoverzicht 6, p. 3

 Hernieuwde aanvallen op de "anti-partijgroep" van Molotow c.s.

maandoverzicht 6, p. 4

 Eerherstel aan enkele Sowjet-componisten en -auteurs; politiek dubbelzinnige tendens van een desbetreffend c.c.-besluit

maandoverzicht 6, p. 5

 Mutaties in het partij-apparaat van de Sowjet-Unie

maandoverzicht 6, p. 7

 De geheime conferentie van Chroestsjow en Mao Tse-toeng te Peking

maandoverzicht 7/8, p. 1

 Verdere politieke degradatie van oud-Sowjetpremier maarschalk Boelganin

maandoverzicht 7/8, p. 2

 Vijftien communistische partijen beraadslagen in Oost-Berlijn

maandoverzicht 7/8, p. 4

 Het vijfde partijcongres van de SED; Ulbrichts centrale machtspositie nog verder versterkt

maandoverzicht 7/8, p. 5

 Tactisch-politieke nasleep van de executie van Nagy e.a.

maandoverzicht 7/8, p. 6

 Het nieuwe internationale tijdschrift "Vraagstukken van Vrede en Socialisme"

maandoverzicht 9, p. 2

 De problematiek van het moderne revisionisme; strubbelingen in de Deense communistische partij; commentaar van Paul de Groot in "De Waarheid"

maandoverzicht 9, p. 4

 Buitengewoon XXIste CPSU-congres in begin 1959, zal hoofdzakelijk economische zaken behandelen

maandoverzicht 9, p. 5

 Stalin en zijn werk; aanvullende publicaties in een pas uitgekomen deel van de Sowjet-encyclopedie

maandoverzicht 9, p. 6

 Conferenties van resp. economoen en partijhistorici in Oost-Berlijn

maandoverzicht 10, p. 1

 Nieuw leerboek "Geschiedenis van de CPSU", eerste drie hoofdstukken gepubliceerd

maandoverzicht 10, p. 4

 Het conflict in de CP van Denemarken; XXste partij congres te Kopenhagen gehouden

maandoverzicht 10, p. 5

 Publicatie in de "Prawda", ontleend aan twee artikelen van Paul de Groot tegen het revisionisme in de Deense zusterpartij

maandoverzicht 10, p. 7

 Joegoslavisch commentaar op de positie van Aksel Larsen en zijn minderheidsgroep

maandoverzicht 10, p. 6

 Bijdrage van de Poolse communisten aan de eenheid van het socialistische kamp

maandoverzicht 11, p. 2

 Twee recente aanvallen van partijleider Gomulka op het Joegoslavische revisionisme

maandoverzicht 11, p. 4

 Pools-Russische solidariteitsverklaring van 10 november 1958 te Moskou

maandoverzicht 11, p. 2

 Joegoslavisch commentaar op de "evolutie" in de Poolse gedragingen

maandoverzicht 11, p. 5

 Oud-premier maarschalk Boelganin in ongenade; Chroestsjow schaart hem thans openlijk onder de "anti-partijgroep"

maandoverzicht 11, p. 6

 "Kommunist"-artikel van B.N. Ponomarjow over de positie van de CPN en andere communistische partijen van het Westen; aanval op de groep Wagenaar

maandoverzicht 11, p. 7

 Het anti-revisionisme; gedragingen van "partij" en "staat" in de socialistische landen

maandoverzicht 12, p. 1

 De agrarische politiek van de CPSU

maandoverzicht 12, p. 1

 Chroestsjow's rede in de zitting van 15 december '58 van het partijbestuur

maandoverzicht 12, p. 2

 Zelfkritiek van Boelganin als lid van de anti-partijgroep

maandoverzicht 12, p. 4

 Sowjet-Russische Staatsveiligheid onder nieuwe leider

maandoverzicht 12, p. 5

   
   

II. Activiteiten van de CPN en haar hulporganisaties

 
   

 Het conflict CPN-EVC; betekenis van de resoluties van 10-12-57 en 7-1-58

maandoverzicht 1, p. 10

 Paul de Groot weer in de aanval

maandoverzicht 1, p. 13

 Gewijzigde samenstelling CPN-Kamerfracties

maandoverzicht 1, p. 15

 Communistische vredesbeweging nog steeds op zoek naar een brede basis

maandoverzicht 1, p. 19

 De ANJV-leiding; plv. bestuurders

maandoverzicht 1, p. 20

 De verdere reacties van de communistische vakbeweging op het geschil met de partij

maandoverzicht 1, p. 23

 Reuter uit het partijbestuur uitgesloten; Brandsen als partijlid geschorst

maandoverzicht 2, p. 9

 Paul de Groot over zijn beleid

maandoverzicht 2, p. 11

 Zes nieuwe partijbestuurders alleen met raadgevende stem

maandoverzicht 2, p. 13

 Wijzigingen in het bestuur van "Bepenak"

maandoverzicht 2, p. 15

 Herdenking van de februaristaking te Amsterdam

maandoverzicht 2, p. 16

 De communistische vredesbeweging; voortgezette anti-Amerikaanse agitatie

maandoverzicht 2, p. 18

 Openlijke ANJV-steun aan de verkiezingscampagne van de CPN

maandoverzicht 2, p. 19

 Nieuw periodiek van het Culturele Informatie Centrum der Vereniging "Nederland-USSR"

maandoverzicht 2, p. 19

 De NVB en de Internationale Vrouwendag

maandoverzicht 2, p. 20

 Buchenwald-Vriendenkring

maandoverzicht 2, p. 20

 Vakbeweging - "Ledenbrief" EVC als protest tegen de gedragingen der partijleiding

maandoverzicht 2, p. 22

 Standpunt van enkele EVC-bonden in de kwestie Reuter/Brandsen

maandoverzicht 2, p. 23

 De communistische acties in de bouwvakken

maandoverzicht 2, p. 25

 Internationale activiteiten van de CPN

maandoverzicht 3, p. 11

 Ontwikkeling van het conflict in de partij

maandoverzicht 3, p. 14

 Wagenaar neemt stelling tegen De Groot

maandoverzicht 3, p. 15

 De Statenverkiezingen 1958; verliezen der communisten voornamelijk in de grote steden

maandoverzicht 3, p. 17

 Nederlandse Vredesraad zoekt in de actie tegen raketbases niet-communistische medestanders

maandoverzicht 3, p. 21

 De (opgeheven) WOKS in een nieuwe verschijningsvorm

maandoverzicht 3, p. 23

 Het VIIe ANJV-congres voorbereid

maandoverzicht 3, p. 24

 De NVB en de Internationale Vrouwendag

maandoverzicht 3, p. 27

 Verdere afbraak van de EVC

maandoverzicht 3, p. 29

 De "putsch" in "De Metaal/EVC"

maandoverzicht 3, p. 31

 "Voorlopige commissie" tegenover het EVC-secretariaat

maandoverzicht 3, p. 32

 De krachtsverhouding in het conflict CPN/EVC

maandoverzicht 3, p. 34

 EVC en WVV

maandoverzicht 3, p. 36

 Het royement van partij-voorzitter Wagenaar en van drie andere vooraanstaande CPN-figuren

maandoverzicht 4, p. 9

 Methode van verdachtmaking toegepast door De Groot c.s.

maandoverzicht 4, p. 10

 CPN-fractie in de Tweede Kamer uiteengevallen; "geen anti-communisme"

maandoverzicht 4, p. 13

 Partij-bestuur CPN in zijn strijd tegen het politieke isolement

maandoverzicht 4, p. 14

 Verdere verslechtering van de financiŽle positie der CPN

maandoverzicht 4, p. 15

 Petitie tegen vestiging raketbases in Nederland op gang; steun van de NVR

maandoverzicht 4, p. 17

 Het VIIe ANJV-congres; duidelijker communistische stellingname dan in het verleden

maandoverzicht 4, p. 18

 "N.U."-functionarissen op 1 mei-feest te Moskou

maandoverzicht 4, p. 22

 De twee-deling in de EVC; Landelijke EVC-conferentie in mei '58 enerzijds, buitengewoon congres in juni a.s. anderzijds

maandoverzicht 4, p. 23

 Communisten vormden nieuwe leiding in zes EVC-bonden

maandoverzicht 4, p. 24

 Landelijk tegen-secretariaat door partijgetrouwe EVC-figuren opgericht; landelijk adviesbureau als tegenhanger van het landelijk EVC-bureau voor rechtsbijstand in de maak

maandoverzicht 4, p. 25

 De internationale communistische relaties van de EVC; toenemend terrein-verlies van de groep Reuter c.s.

maandoverzicht 4, p. 26

 Eigen orgaan van de CPN-oppositie "De Brug"

maandoverzicht 5, p. 9

 Wagenaar: Oppositie blijft communistisch en anti-revisionistisch

maandoverzicht 5, p. 9

 "Oude partijgenoot" verwijt De Groot vroegere oppositie ind e CPH

maandoverzicht 5, p. 11

 De omvang van de huidige oppositie

maandoverzicht 5, p. 12

 Geringe reactie van "De Waarheid" op de verschijning van "De Brug"

maandoverzicht 5, p. 13

 Partijbestuurzitting (31 mei en 1 juni) kondigt tegenmaatregelen aan

maandoverzicht 5, p. 14

 De "Prawda" ondersteunt met een artikel van de dagelijks bestuurder Joop Wolff het standpunt van de CPN

maandoverzicht 5, p. 15

 Stellingname van CPN tegen de "dictatuur van De Gaulle" in Frankrijk

maandoverzicht 5, p. 16

 De verliezen van de CPN bij de jongste raadsverkiezingen

maandoverzicht 5, p. 18

 MantelorganisatiesU: NVR-campagne tegen raketbases ontwikkelt zich langzaam

maandoverzicht 5, p. 22

 CPN-partijbestuur spoort aan tot verhoogde petitionnementsactiviteit in juni

maandoverzicht 5, p. 22

 Internationale (regionale) coŲrdinatie van de communistische vredesacties beoogd; multilateraal partijberaad over de mogelijkheid daartoe op 4 en 5 maart te Luxemburg

maandoverzicht 5, p. 23

 Congres voor ontwapening en internationale samenwerking in juli a.s. te Stockholm

maandoverzicht 5, p. 24

 IVe Congres van de Internationale Democratische Vrouwen Federatie te Wenen; NVB-actie ter financiŽle ondersteuning

maandoverzicht 5, p. 25

 Internationaal Auschwitz-comitť vergaderde eind mei te Amsterdam

maandoverzicht 5, p. 26

 Delegatie van "Nederland-USSR" in de Sowjet-Unie; contact met "GeorgiŽrs van Texel"

maandoverzicht 5, p. 27

 Vakbeweging: Vierde congres van ABT/EVC heeft oude leiders geroyeerd

maandoverzicht 5, p. 28

 Groep Reuter procedeerde in kort geding succesvol tegen bestuurders van de "contact-commissie"

maandoverzicht 5, p. 29

 EVC-brief en -brochure tegen de "scheurmakers"

maandoverzicht 5, p. 30

 5e EVC-congres begin november 1958

maandoverzicht 5, p. 31

 Zwakke internationale positie van EVC-verbondsbestuur

maandoverzicht 5, p. 31

 Aanstaande conferentie van de oppositiegroep

maandoverzicht 6, p. 8

 Mr. H.P.L.Wiessing achter Wagenaar c.s.

maandoverzicht 6, p. 8

 CPN-aanvallen op "De Brug"

maandoverzicht 6, p. 9

 Interventie van een veteraan van het communisme, Ir. S.J. Rutgers

maandoverzicht 6, p. 11

 Reactie op de executie van Nagy c.s.; ideologische "hardheid"

maandoverzicht 6, p. 12

 Geen Waarheid Zomerfeest 1958

maandoverzicht 6, p. 13

 De ongunstige financiŽle positie van de partij

maandoverzicht 6, p. 14

 Buitenlandse reizen van CPN-ers; deelname aan conferentie van 15 communistische partijen te Berlijn

maandoverzicht 6, p. 14

 Vredesbeweging - gewijzigde handtekeningencampagne tegen de vestiging van raketbases

maandoverzicht 6, p. 16

 Het secretariaat van de Wereldvredesbeweging stichtte een "vredeshuis" te Brussel; de "Internationale Club"

maandoverzicht 6, p. 17

 Pogingen tot frontverbreding en verjonging van "Verenigd Verzet 1940-1945"

maandoverzicht 6, p. 19

 ANJV-vrijgestelden uit geldnood ontslagen

maandoverzicht 6, p. 20

 ANJV-acties tegen raketbases in Nederland

maandoverzicht 6, p. 21

 NVB-stertocht

maandoverzicht 6, p. 23

 Vakbeweging - agitatie onder bouwvakarbeiders n.a.v. de nieuwe CAO

maandoverzicht 6, p. 24

 Locale demonstraties en stakingen

maandoverzicht 6, p. 25

 Buitengewoon EVC-congres van CPN-getrouwe groep

maandoverzicht 6, p. 26

 "EVC-1958, aangesloten bij het Wereldvakverbond"

maandoverzicht 6, p. 28

 Reactie van de "oude" EVC

maandoverzicht 6, p. 31

 Nationaal en internationaal facet van de breuk in de EVC; de gedragslijn van de WVV-leiding

maandoverzicht 6, p. 31

 Partijleden reageerden ongeanimeerd op de gebeurtenissen in het Midden-Oosten

maandoverzicht 7/8, p. 8

 CPN-activiteiten tot een dieptepunt gedaald

maandoverzicht 7/8, p. 8

 Het optreden van de groep Wagenaar c.s.

maandoverzicht 7/8, p. 9

 Meer positief-communistische tendensen in "De Brug"

maandoverzicht 7/8, p. 10

 Strijd van de CPN tegen "laster"

maandoverzicht 7/8, p. 11

 Bevooroordeeld onderzoek van de CPN tegen de illegale partijleiding in de laatste oorlogsjaren

maandoverzicht 7/8, p. 12

 Nederlandse uitgave van nieuw internationaal communistisch maandblad

maandoverzicht 7/8, p. 14

 De aanhoudend slechte financiŽle positie van de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 15

 Vredesbeweging - Het congres van de WVR in juli jl. te Stockholm

maandoverzicht 7/8, p. 17

 Internationaal Buchenwaldcomitť; onthulling van een monument; Nederlandse bijdrage

maandoverzicht 7/8, p. 21

 Uilenspiegelkamp 1958

maandoverzicht 7/8, p. 24

 Vakbeweging - De relatie tussen oude EVC en de partijgetrouwe nieuwe formatie

maandoverzicht 7/8, p. 26

 WVV-jeugdconferentie in Praag

maandoverzicht 7/8, p. 29

 De communistische reacties op troonrede en miljoenennota

maandoverzicht 9, p. 9

 Overweegt de oppositiegroep Wagenaar het prichten van een nieuwe partij?

maandoverzicht 9, p. 9

 Aanklachten en verwijten over en weer resp. in "De Brug" en in de CPN-pers

maandoverzicht 9, p. 10

 Agenda van het 19e partijcongres der CPN in december 1958 te Amsterdam

maandoverzicht 9, p. 11

 De weer verslechterde positie van "De Waarheid"

maandoverzicht 9, p. 13

 De oplage van het nieuwe internationale communistische maandblad in Nederlandse vertaling

maandoverzicht 9, p. 13

 Filmdienst van de CPN en Filmstudio-Amsterdam

maandoverzicht 9, p. 14

 Vredesbeweging - Vierde internationale conferentie tegen kernwapenen in Tokio gehouden. Gedelegeerden uit 32 landen, waaronder Nederland

maandoverzicht 9, p. 16

 Vierdaagse internationale ontmoeting in Buchenwald; monument onthuld; 200 Nederlandse afgevaardigden

maandoverzicht 9, p. 17

 Jeugdbeweging - ANJV-plannen voor deelneming aan het VIIe Wereldjeugdfestival van 1959 te Wenen

maandoverzicht 9, p. 18

 Vrouwenbeweging - toegenomen werfacties der NVB

maandoverzicht 9, p. 19

 Vakbeweging - De behuizing van de "oude" en de afgescheiden partijgetrouwe EVC

maandoverzicht 9, p. 20

 Opheffing van het "Solfonds", instelling van een soortgelijke "Hulp- en strijdfonds" door de EVC-1958

maandoverzicht 9, p. 21

 Beperkte stakingen onder bouwvakarbeiders

maandoverzicht 9, p. 21

 Oostduitse bemiddelingspogingen in het EVC-conflict

maandoverzicht 9, p. 22

 Agitatie van de internationale communistische vakbeweging tegen de Europese Gemeenschappelijke Markt

maandoverzicht 9, p. 23

 Internationale ontmoetingen

maandoverzicht 9, p. 22

 Beroep van de oppositie op het komende partijcongres van de CPN?

maandoverzicht 10, p. 11

 Besluit van het partijbestuur om op het 19e partijcongres ook stelling te nemen tegen het sectarisme en dogmatisme in de CPN; richtlijnen voor het verloop van de congresvoorbereidingen

maandoverzicht 10, p. 12

 De verhouding partij en vakbeweging; radicale uitspraak van partijbestuurder Piet Bakker

maandoverzicht 10, p. 15

 Nederlandse delegatie naar eind november in Wenen te houden FIR-congres

maandoverzicht 10, p. 19

 De Nederlandse Vredesraad; pogingen tot versteviging van de organisatie door het meer inschakelen van plaatselijke vredescomitť's

maandoverzicht 10, p. 20

 Nationaal festival van het ANJV van Kerstmis naar Pasen verschoven

maandoverzicht 10, p. 21

 Ingetoomde krachtmeting van de beide EVC's op internationale conferentie der VVI "Metaal"

maandoverzicht 10, p. 22

 Bezoek van twee WVV-functionarissen aan Nederland; informaties over communistische vakbeweging ingewonnen

maandoverzicht 10, p. 24

 Het congres van de "oude" EVC; aanhoudense crisisverschijnselen

maandoverzicht 10, p. 24

 Pamfletten van de EVC-1958 verspreid resp. in de kring van bouwvakarbeiders en metaal-bewerkers

maandoverzicht 10, p. 25

 Voorbereidingen voor het 19e partijcongres van de CPN

maandoverzicht 11, p. 10

 Verslag van het partijbestuur behandelt de economische en politieke toestand, de rol van de partij en haar interne situatie

maandoverzicht 11, p. 10

 Geen zelfkritiek van het partijbestuur

maandoverzicht 11, p. 12

 Dagelijks bestuur van de CPN rapporteert over "De communistische partij in de oorlog", beschuldigingen tegen illegale partijleiding (Wagenaar c.s.)

maandoverzicht 11, p. 14

 "Bulletin" van de groep rondom "De Brug" en Gerben Wagenaar in persoonlijk verweer contra De Groot

maandoverzicht 11, p. 16

 Moskouse correspondent van "De Waarheid" vervangen

maandoverzicht 11, p. 18

 De exploitatie van gebouw "Felix Merites"

maandoverzicht 11, p. 19

 Vredesbeweging - Ontwikkeling in de Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 11, p. 21

 De kwijnende actie voor de petitie tegen raketbases in Nederland

maandoverzicht 11, p. 23

 Jeugdbeweging - Het ANJV en de militairen; actie voor diensttijdverkorting

maandoverzicht 11, p. 24

 Leden- en abonnť-werfactie van "Nederland-USSR"

maandoverzicht 11, p. 27

 Muziekafdeling van het Cultureel Informatie Centrum in de Vereniging "Nederland-USSR" opgericht

maandoverzicht 11, p. 28

 Vakbeweging - Het onderzoek door twee WVV-functionarissen ingesteld in de gescheurde EVC

maandoverzicht 11, p. 29

 Het vijfde congres van de "oude" EVC

maandoverzicht 11, p. 31

 Groot-Reessink EVC-voorzitter in plaats van de teruggetreden Reuter; Brandsen als secretaris herkozen; Gortzak een van de 17 leden van het nieuwe verbondsbestuur

maandoverzicht 11, p. 33

 Het conflict in de partij; ontwikkelingsgang gedurende 1958

maandoverzicht 12, p. 6

 Internationale verbindingen

maandoverzicht 12, p. 8

 Financiering CPN-activiteiten

maandoverzicht 12, p. 8

 Het toezicht op het publiciteitsapparaat der partij

maandoverzicht 12, p. 10

 "Bruggroep" gaat deelnemen aan de Kamerverkiezingen van maart 1959

maandoverzicht 12, p. 11

 Het 19de partijcongres der CPN en zijn betekenis

maandoverzicht 12, p. 13

 Mantelorganisaties in 1958, gebrek aan innerlijke samenhang

maandoverzicht 12, p. 21

 Communistische vakbeweging, balans van het afgelopen jaar

maandoverzicht 12, p. 27

   
   
III. Andere stromingen  
   

 P.S.P.-voorlichting tegen de NAVO

maandoverzicht 1, p. 30

 De revisionisten en de orthodoxen van de 4e Internationale; de RCP en het Pablo-isme

maandoverzicht 2, p. 26

 Optreden van enkele oud-politieke delinquenten in de kring van ontevreden landbouwers

maandoverzicht 2, p. 27

 Het stembussucces van de Pacifistisch Socialistische Partij

maandoverzicht 3, p. 38

 "Hinag"-activiteit vindt geringe weerklank in de kring van oud-politieke delinquenten

maandoverzicht 3, p. 39

 "Hinag"-bijeenkomst te Amsterdam; pleidooi van niet-bestuursleden voor politieke activiteit

maandoverzicht 4, p. 27

 Nieuwe neo-nazistische jeugdorganisatie in oprichting

maandoverzicht 4, p. 28

 De Pacifistisch Socialistische Partij verwerft 17 raadszetels

maandoverzicht 5, p. 32

 Te verwachten gedragslijn van de PSP; mogelijke raakpunten voor een eventuele samenwerking met CPN-raadsleden

maandoverzicht 5, p. 32

 Rechtsextremisme - propganada in Nederland voor de "Sorbe" 

maandoverzicht 6, p. 34

 De protesten van de PSP tegen Oost en West; politiek-radicale standpunten

maandoverzicht 7/8, p. 31

 Houding van de PSP tegen de CPN

maandoverzicht 7/8, p. 33

 A.A.-Vrouwenwerkgroep op Prinsjesdag 1958 in actie; communistische invloeden

maandoverzicht 9, p. 25

 Camouflage-pogingen van "De Waarheid"

maandoverzicht 9, p. 26

 Nieuwe neo-nazistische jeugdorganisatie

maandoverzicht 10, p. 27

 "Hinag"-vergadering in Amsterdam verwekte politieke deining

maandoverzicht 10, p. 28

 De PSP-successen in 1958

maandoverzicht 12, p. 33

 Activiteiten van oud-politieke delinquenten

maandoverzicht 12, p. 35

   
   

IV. Activiteiten van IndonesiŽrs etc.

 
   

 Stilzwijgen van de "P. I."

maandoverzicht 1, p. 32

 Ambonese problemen in Nederland

maandoverzicht 1, p. 33

 De moeilijkheden van in Nederland studerende IndonesiŽrs

maandoverzicht 2, p. 30

 Mogelijke vervanging van de "Perhimpoenan Indonesia" door een andere vereniging

maandoverzicht 2, p. 30

 Chinese cultuur-spreiding

maandoverzicht 2, p. 31

 Aanhoudende onzekerheden voor Indonesische studenten in Nederland

maandoverzicht 3, p. 40

 De agitatie onder Surinamers in ons land

maandoverzicht 3, p. 41

 De aanhoudende moeilijkheden voor in Nederland studerende IndonesiŽrs

maandoverzicht 4, p. 29

 Terugslag van de onzekere toestand op het Indonesische verenigingsleven in ons land

maandoverzicht 4, p. 29

 De ambonezen in Nederland; geen assimilatie

maandoverzicht 4, p. 30

 Kwalitatieve uitbreiding van Peking's diplomatieke vertegenwoordiging in Den Haag

maandoverzicht 4, p. 31

 Aantal Indonesische studenten verlaat Nederland

maandoverzicht 5, p. 35

 Ambonezen in Nederland willen repatrieren

maandoverzicht 5, p. 35

 Uitbreiding van de culturele uitwisseling met de Chinese Volksrepubliek

maandoverzicht 5, p. 36

 De trek van Indonesische studenten naar West-Duitsland en elders

maandoverzicht 6, p. 37

 Grotere R.I.-belangstelling voor de Ambonezen

maandoverzicht 7/8, p. 34

 De financiŽle moeilijkheden van de diplomatieke R.I.-vertegenwoordiging in Nederland

maandoverzicht 9, p. 27

 Opheffing "bureau militaire zaken"

maandoverzicht 9, p. 27

 Persoonlijke mutaties in R.I.-legatie

maandoverzicht 9, p. 27

 Chinese herdenkingen

maandoverzicht 9, p. 27

 Indonesische persreactie op Nederlands-Australisch overleg inzake Nieuw-Guinea

maandoverzicht 10, p. 30

 Vertogen van Zuid-Molukkers in Nederland in de kwestie van de 37 teruggezonden Indonesische verstekelingen

maandoverzicht 10, p. 30

 Overheidsingrijpen in Nederland tegen voorgenomen politiek optreden van twee Algerijnen

maandoverzicht 10, p. 31

 Jeugduitwisseling met communistisch China

maandoverzicht 10, p. 31

 De aanhangers van het bewind van Tsjang-Kai-sjek; Vereniging "Nederland-Vrij China" opgericht

maandoverzicht 10, p. 31

 "Perhimpunan Indonesia" liet weinig van zich horen

maandoverzicht 12, p. 37

 In Nederland studerende IndonesiŽrs; hulp van DDR en Tsjechoslowakije in de "strijd tegen het kolonialisme"

maandoverzicht 12, p. 37

 Het optreden van de communistische Chinezen

maandoverzicht 12, p. 38

   
   

V. Agenda

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei

maandoverzicht 5

Juni

maandoverzicht 6

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

   
   

VI. Overzicht stakingen

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

 Juni

maandoverzicht 6

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

   
   
Bijlagen  
   
 Beknopt overzicht van de resultaten van de CPN bij de Provinciale Statenverkiezingen in Maart 1958 maandoverzicht 3

terug naar overzicht

Deze niet-geschoonde maandoverzichten zijn afkomstig uit: Tresoar, Leeuwarden, Archief Gerechtshof en Parket van de Procureur-Generaal te Leeuwarden 1950-1959, nummer toegang 17.02, inventarisnummer 587.