Inhoudsopgave BVD-maandoverzichten 1957

 

I. Communisme Internationaal

 
   

 Pogingen Sowjet-Unie om met bijstand van China de eenheid in het Socialistische kamp te herstellen

maandoverzicht 1, p. 1

 Vermaan van Peking aan Belgrado

maandoverzicht 1, p. 2

 CHROESTSJOW als "stalinist"

maandoverzicht 1, p. 4

 Hardere koers van het internationale communisme

maandoverzicht 1, p. 5

 Bilaterale conferenties van "keiharde" leiders

maandoverzicht 1, p. 6

 PCF en PCI onderling afwijkend t.o.v. het TITO-regiem

maandoverzicht 1, p. 7

 Zitting Centraal Comité CPSU; straffere econ.coördinatie

maandoverzicht 1, p. 8

 Economische beleid USSR, nieuwe Sowjet-Russische regerings-commissie ter bestudering van de technische ontwikkeling

maandoverzicht 2, p. 1

 SHEPILOW vervangen door GROMYKO als Minister van Buitenlandse Zaken der Sowjet-Unie en herbenoemd tot lid van het CPSU-partijsecretariaat

maandoverzicht 2, p. 2

 F.R. KOZLOW benoemd tot plaatsvervangend lid van het presidium der CPSU

maandoverzicht 2, p. 4

 PCF en PCI benoemen permanente vertegenwoordigers in elkaars centraal comité

maandoverzicht 2, p. 8

 Opgevoerde agitatie tegen "het imperialistische gevaar"

maandoverzicht 3, p. 1

 "Pravda" prijst opnieuw Stalin's kwaliteiten

maandoverzicht 3, p. 1

 Waarschuwing tegen het "nationaal communisme" van TITO en tegen het revisionisme

maandoverzicht 3, p. 2

 Rede van de Joegoslavische Minister van Buitenlandse Zaken, K. POPOWITSJ, d.d. 27-2-57 accentueert het conflict Moskou-Belgrado

maandoverzicht 3, p. 2

 Het in april '56 opgeheven Kominform en het zoeken naar andere internationale communicatie tussen CP'en

maandoverzicht 3, p. 4

 Belgische partijdelegatie naar Moskou ontboden

maandoverzicht 3, p. 7

 Décentralisatie van de Sowjet-industrie en de bouwnijverjeid; publicatie van desbetreffende "Chrostsjow-thesen", op 30 maart 1957

maandoverzicht 4, p. 1

 Afschaffing gedwongen staatsleningen in de Sowjet-Unie aangekondigd

maandoverzicht 4, p. 3

 Bilaterale besprekingen tussen communistische partijen

maandoverzicht 4, p. 4

 Beschuldigingen van BOELGANIN en KADAR aan het adres van Zuid-Slavië

maandoverzicht 4, p. 4

 Rede van maarschalk TITO te Brioni voor de "Socialistische Alliantie" d.d. 18-4-1957

maandoverzicht 4, p. 5

 De affaire HARICH en LUKACS

maandoverzicht 4, p. 5

 Joegoslavië in de verdedigende aanval; artikel van Vlajko BEGOWITSH in de "Borba" van 5-4-1957

maandoverzicht 4, p. 6

 De 1 mei-feesten in Moskou en elders; navrante demonstratie in communistische Polen; "humanistisch" geluid van Tito; onverzoenlijkheid van KADAR (Boedapaest)

maandoverzicht 5, p. 1

 "Prawda"-hoofdartikel d.d. 1 mei 1957 van de Sowjet-leider B. PONOMARJOW

maandoverzicht 5, p. 1

 De plenaire zitting van het Centraal Comité der Verenigde Poolse Arbeiders Partij; positie van GOMULKA's tegenstanders verder verzwakt

maandoverzicht 5, p. 8

 Beschouwingen over het wezen van het communisme in Rood-China gegeven

maandoverzicht 5, p. 6

 De persbreidel in Polen

maandoverzicht 5, p. 8

 TITO over initiatief van Joegoslavië tegen "verdere verslechteringen" van de betrekkingen met de S.U.

maandoverzicht 6, p. 1

 Scherpe Poolse C.C.-resolutie over excessen van bepaalde voormalige veiligheidsorganen; "oud zeer" uit de Stalintijd

maandoverzicht 6, p. 2

 "Waarheid"-kritiek op GOMULKA-rede

maandoverzicht 6, p. 3

 Rood China en het wereldcommunisme; herziene tekst van belangrijke MAO-rede gepubliceerd

maandoverzicht 6, p. 4

 De machtsverschuivingen in de Sowjet-Unie

maandoverzicht 7/8, p. 1

 Partijresolutie C.C. van de CPSU tegen "anti-partijgroep", aanvallen op MALENKOW e.a.

maandoverzicht 7/8, p. 2

 De "Leningrad-affaire" opgerakeld

maandoverzicht 7/8, p. 2

 Nieuw Partij-Presidium

maandoverzicht 7/8, p. 7

 Relatie Moskou-Belgrado

maandoverzicht 7/8, p. 9

 Oktoberrevolutie 1917 / Stellingen van de CPSU n.a.v. komende herdenking

maandoverzicht 9, p. 1

 Uitspraken over "de nieuwe klasse"

maandoverzicht 9, p. 2

 Lof en blaam voor wijlen Stalin

maandoverzicht 9, p. 4

 Het sluiten van de "socialistische gelederen"

maandoverzicht 9, p. 7

 De communistische samenwerking

maandoverzicht 9, p. 9

 De vervanging van maarschalk Zjoekow als minister van defensie der USSR door maarschalk Malinowski

maandoverzicht 10, p. 1

 Chrostsjow pers-interview van 7-10-1957

maandoverzicht 10, p. 1

 Tegensgestelde aspecten van de Sowjet-Russische buitenlandse politiek

maandoverzicht 10, p. 3

 Moskou over de onaantastbare kern van het marxisme-leninisme

maandoverzicht 10, p. 5

 Mogelijke contacten op regionale basis der communistische partijen

maandoverzicht 10, p. 8

 Soeslow rapporteur van het C.C. der CPSU in de Zjoekow-zaak

maandoverzicht 11, p. 3

 Chroestsjow voor de Opperste Sowjet

maandoverzicht 11, p. 5

 Geen nieuwe communistische "Internationale"

maandoverzicht 11, p. 7

 Twee internationale partijconferenties te Moskou en een aansluitende te Praag

maandoverzicht 11, p. 8

 De Moskouse conferenties van november '57; de rol van China en Polen; de partijlijn

maandoverzicht 12, p. 1

 Communistische commentaren

maandoverzicht 12, p. 2

 Politie omzichtiger optredend Joegoslavië

maandoverzicht 12, p. 4

 De eenheid in de "socialistische" wereld sterk naar de voorgrond geschoven

maandoverzicht 12, p. 6

 Het vraagstuk van de Duitse hereniging; speciale taak van de communistische partijen in de landen aan Duitsland grenzend

maandoverzicht 12, p. 8

   
   

II. De CPN en haar hulporganisaties

 
   

 Nasleep Hongaarse kwestie nadelig voor CPN-relaties met andersdenkenden

maandoverzicht 1, p. 8

 De communisten en de Vredesbeweging in Nederland

maandoverzicht 1, p. 9

 De GROOT attaqueert het "sociaal-pacifisme" en de Derde Weg

maandoverzicht 1, p. 9

 CPN-partijsecretaris over het Joodse vraagstuk

maandoverzicht 1, p. 10

 De ongunstige positie van het partijdagblad "De Waarheid"

maandoverzicht 1, p. 12

 Sonja PRINS uit "Politiek en Cultuur" als red.secretaresse

maandoverzicht 1, p. 14

 Reorganisatie buurt- en bedrijfsafdelingen CPN

maandoverzicht 1, p. 15

 Nederlandse Vredesraad, opvallende mutaties, leidende rol van de CPN uitgespeeld?

maandoverzicht 1, p. 18

 Pogingen om "vredesacties" alsnog te bundelen tegen de Duitse herbewapening

maandoverzicht 1, p. 19

 Voortdurende organisatorische moeilijkheden EVC

maandoverzicht 1, p. 27

 EVC wil actie-comité's op brede basis

maandoverzicht 1, p. 28

 Internationale verbindingen EVC

maandoverzicht 1, p. 30

 CPN terug naar het offensief?

maandoverzicht 2, p. 9

 Visies van Paul de GROOT gepubliceerd in de Sowjet-Russische partijpers

maandoverzicht 2, p. 10

 Spanningen in de redactie van het maandblad "Politiek en Cultuur"

maandoverzicht 2, p. 11

 Nieuwe agitatie tegen de Duitse herbewapening

maandoverzicht 2, p. 12

 De verklaring-Romein c.s. inzake Hongarije, scherper geworden CPN-reactie daarop; royement M.v.EMDE BOAS

maandoverzicht 2, p. 13

 Vredesbeweging in het ongerede

maandoverzicht 2, p. 17

 EVC-reorganiseert en bezuinigt

maandoverzicht 2, p. 22

 Resolutie partijbestuur CPN 29-12-1957 instrueert inzake eensgezinde actie tegen verlaging van het levenspeil; sindsdien toegenomen agitatie contra bestedingsbeperking

maandoverzicht 3, p. 8

 Onverminderde agitatie tegen benoeming generaal Speiden in NAVO-commando

maandoverzicht 3, p. 9

 De Russische vertaling van enige ideologische artikelen van Paul de GROOT; Moskou's hoge instemming met het geponeerde

maandoverzicht 3, p. 10

 Harry VERHEY valt Ger HARMSEN's standpunten in "Politiek & Cultuur" aan; Harmsen kennelijk "P. & C."-hoofdredacteur af

maandoverzicht 3, p. 11

 De partijfilmdienst en zijn vermommingen

maandoverzicht 3, p. 12

 Het verscheiden van twee CPN-bestuurders: Jan HAKEN (nov.'56) en Jaap BRANDENBURG (maart '57)

maandoverzicht 3, p. 13

 mr. H.P.L.WIESSING's anti-Mc-Carthy-stunt

maandoverzicht 3, p. 14

 Ook vredes- en jeugdbeweging voeren actie tegen Speidel

maandoverzicht 3, p. 16

 Kalmerende toon van overreding Wereldvredesbeweging overgenomen; Nederlandse Vredesraad vindt enige gereserveerde toenadering bij "Kerk en Vrede"

maandoverzicht 3, p. 17

 Terugtreden van Joop WOLFF uit het ANJV

maandoverzicht 3, p. 21

 Kadergebrek "Nederland-USSR"

maandoverzicht 3, p. 21

 EVC-bouwvakkers tegen CAO

maandoverzicht 3, p. 23

 Geschokte positie van "De Metaal/EVC" enigszins hersteld, toegenomen invloed in de metaalbedrijven; uitslagen verkiezingen leden ziekenkas NDSM, ondernemingsraden ADM en Draka

maandoverzicht 3, p. 24

 Succes bij bedrijfsverkiezingen van "onafhankelijke" ongeorganiseerden

maandoverzicht 3, p. 25

 EVC-delegatie bezocht Hongarije; propaganda voor KADAR-regime in slecht bezochte verslagvergaderingen

maandoverzicht 3, p. 26

 Partij-agitatie tegen Speidel over haar hoogtepunt heen

maandoverzicht 4, p. 9

 Sowjet-Russische "atoom"-waarschuwing aan Nederland op 4-4-1957 via Radio-Moskou; "Waarheid"-commentaar van Marcus BAKKER

maandoverzicht 4, p. 9

 Voortdurende agitatie der communisten tegen "bestedingsbeperking"

maandoverzicht 4, p. 10

 Toenemend stemming maken contra de nieuwe huurverhoding

maandoverzicht 4, p. 10

 De "Pegasus"-brochure van De GROOT's artikelen, een weggelaten passage

maandoverzicht 4, p. 11

 De CPN-districtsconferentie na het 18e partijcongres van oktober 1957 gehouden van februari tot eind april '57

maandoverzicht 4, p. 12

 De Hongaarse kwestie voor de CPN een thans volledig afgedane zaak

maandoverzicht 4, p. 13

 Wowjet-roman in opspraak; communistische tegenkantingen tegen uitgave van een Nederlandse vertaling

maandoverzicht 4, p. 14

 Vastere propagandalijn van de mantelorganisaties

maandoverzicht 4, p. 17

 Drie bijeenkomsten in Oost-Berlijn van resp. internationale vredes-, vrouwen- en oud-verzetslieden-beweging; mogelijke achtergrond

maandoverzicht 4, p. 17

 Zitting Bureau Wereldvredesraad, het "Appčl van Berlijn"

maandoverzicht 4, p. 18

 Plannen van de Nederlandse Vredesraad

maandoverzicht 4, p. 19

 ANJV zal agitatie tegen Speidel voort zetten; ANJV-pamfletten aan militairen uitgereikt

maandoverzicht 4, p. 21

 Communistische vrouwenbeweging internationaal en nationaal; praktijk-moeilijkheden bij het zoeken naar de "brede basis"

maandoverzicht 4, p. 24

 Huidige positie van de EVC; geen herstel van de teruggang in ledental na "Hongarije"

maandoverzicht 4, p. 25

 De verhouding tussen de CPN en de EVC

maandoverzicht 4, p. 264

 Congressen van drie EVC-bedrijfsbonden

maandoverzicht 4, p. 27

 1 mei-viering 1957, minder belangstelling dan vorig jaar, matte stemming

maandoverzicht 5, p. 10

 Geen afzonderlijke communistisch optreden op nationale herdenkingsdagen

maandoverzicht 5, p. 10

 Bedrijfswerk CPN voortaan door de gewone partijafdelingen te verrichten

maandoverzicht 5, p. 11

 Districtsconferentie Amsterdam; vrij grote mededeelzaamheid van partijwege

maandoverzicht 5, p. 12

 De materiele positie van "De Waarheid"; toestand nog zorglijk ondanks betoond optimisme

maandoverzicht 5, p. 13

 Vredesbeweging ondersteunt met kracht anti-atoombomcampagne

maandoverzicht 5, p. 15

 Actie tegen West-Duitse remilitarisatie overvleugeld

maandoverzicht 5, p. 17

 Jeugdbeweging verlegt accent der agitatie ook naar anti-atoombomactie

maandoverzicht 5, p. 18

 Het 4e WFDJ-congres van 16-22 augustus a.s. te Kiev, slechts een kleine delegatie uit Nederland

maandoverzicht 5, p. 19

 Het Moskouse Jeugdfestival begint 28 juli 1957; aantal niet-communisten in de delegatie uit Nederland waarschijnlijk hoger dan bij vorige internationale festivals der communisten

maandoverzicht 5, p. 20

 Vriendschaps- en culturele organisaties; de bescheiden rol van "Nederland-USSR"

maandoverzicht 5, p. 21

 Vakbeweging - ook de EVC ingeschakeld in de campagne tegen kernwapens

maandoverzicht 5, p. 23

 Uitslag ondernemingsraadsverkiezingen in een Amsterdams groot-bedrijf; feitelijk enige achteruitgang in stemmental ondanks het gepropageerde "winst-aspect"

maandoverzicht 5, p. 24

 EVC-afgevaardigden te zijner tijd naar het 4e WVV-congres

maandoverzicht 5, p. 25

 Internationale contacten van de communistische vakbeweging in Nederland

maandoverzicht 5, p. 25

 Eerste openbare rede van Paul de GROOT te Amsterdam sedert november 1957; strijd tegen het isolement van de communisten

maandoverzicht 6, p. 8

 Speidel's bezoek aan Nederland; partij-agitatie

maandoverzicht 6, p. 9

 Partijconferentie d.d. 14 en 15 juni 1957; De GROOT over "ontaardingsverschijnselen" binnen de CPN

maandoverzicht 6, p. 10

 Onenigheid in het partijbestuur; controversen met EVC-leiders

maandoverzicht 6, p. 11

 Vacantie en zakenverblijf achter het IJzeren Gordijn

maandoverzicht 6, p. 11

 11e Waarheid Zomerfeest op 25-8-1957 te Amsterdam, veel inspanning vooraf

maandoverzicht 6, p. 12

 Theun de VRIES distancieert zich n.a.v. de "affaire-Harich" van zijn collega-auteur Nico ROST

maandoverzicht 6, p. 13

 Uitgeverij "Pegasus" niet ontvankelijk verklaard in kort geding over vertaling van Sowjet-roman

maandoverzicht 6, p. 15

 Gezamenlijke Nederlands-Indonesische verklaring op Conferentie te Colombo van de Wereldvredesraad

maandoverzicht 6, p. 18

 Mantelorganisaties trachten initiatief te behouden van anti-atoombomactie in Nederland

maandoverzicht 6, p. 19

 Moskou-nummer van "Nederland-USSR" n.a.v. Wereldjeugdfestival

maandoverzicht 6, p. 22

 11e NVB-landdag op 25-6-1957

maandoverzicht 6, p. 22

 Vakbeweging-Wervingsmoeilijkheden; "EVC geen bijkantoor van de CPN" 

maandoverzicht 6, p. 24

 Aansporing tot productie-remmende acties in bedrijven 

maandoverzicht 6, p. 26

 Snelle reactie van de CPN-leiding op politieke veranderingen in de USSR

maandoverzicht 7/8, p. 10

 Betuiging van trouw aan CPSU in een verklaring van het partijbestuur der CPN

maandoverzicht 7/8, p. 11

 Het conflict in het partijbestuur; breuk voorkomen

maandoverzicht 7/8, p. 12

 Communistische commentaren op artikel van prof.dr. J. TINBERGEN in het kader van de strijd tegen het politieke isolement

maandoverzicht 7/8, p. 14

 CPN-agitatie tegen huurverhoging

maandoverzicht 7/8, p. 16

 Partij-invloed in talrijke anti-huurverhogingscomité's 

maandoverzicht 7/8, p. 17

 Acties tegen Duitse herbewapening

maandoverzicht 7/8, p. 17

 Partijresoluties over "De Waarheid" en "Politiek en Cultuur"

maandoverzicht 7/8, p. 18

 Het 11e Waarheid-Zomersfeest

maandoverzicht 7/8, p. 19

 CPN-partijbestuurders achter het IJzeren Gordijn

maandoverzicht 7/8, p. 20

 Vredesbeweging - Na de Colombo-conferentie

maandoverzicht 7/8, p. 22

 A.A.-conferentie te Tokio; Nederlandse arts als gedelegeerde

maandoverzicht 7/8, p. 22

 Ruim 700 jongeren uit Nederland bezochten het 6e Wereldjeugdfestival te Moskou

maandoverzicht 7/8, p. 24

 ANJV-propaganda voor verkorte militaire diensttijd in Nederland

maandoverzicht 7/8, p. 26

 Nieuwe functionarissen OPSJ

maandoverzicht 7/8, p. 26

 Nederlandse comité van aanbeveling in prjsvraag voor Auschwitz-monument

maandoverzicht 7/8, p. 28

 Vakbeweging - Manifest EVC tegen herstel samenwerking in Unie-verband

maandoverzicht 7/8, p. 29

 Verkiezingen ondernemingsraad Hoogovens IJmuiden

maandoverzicht 7/8, p. 29

 Buitenlandse reizen EVC-bestuurdrs

maandoverzicht 7/8, p. 31

 Reorganisatie van de partijleiding

maandoverzicht 9, p. 10

 Samenstelling nieuw degelijks bestuur en partijsecretariaat

maandoverzicht 9, p. 12

 Harry VERHEY thans 2e algemeen secretaris

maandoverzicht 9, p. 13

 Vrijgestelden GEELHOED en VERREYT exit

maandoverzicht 9, p. 14

 Aanstaande viering van 40ste verjaardag der Russische oktoberrevolutie

maandoverzicht 9, p. 16

 De organisatie van huidige partijscholing

maandoverzicht 9, p. 17

 Twee Nederlandse uitgaven van de omstreden DOEDINTSEW-roman "Niet bij brood alleen"

maandoverzicht 9, p. 19

 Acht jaar CPN-filmdienst

maandoverzicht 9, p. 21

 Vredesbeweging - Actie tegen kernwapens voortgezet

maandoverzicht 9, p. 23

 Tot dusver weinig succes voor Nederl. Vredesraad - algemene politieke achtergrond der acties

maandoverzicht 9, p. 25

 Jeugdbeweging - Afloop 4e Wereldjeugdcongres Kiev

maandoverzicht 9, p. 25

 ANJV-winterwerk; voorbereiding 7e ANJV-congres april '58

maandoverzicht 9, p. 26

 Vakbeweging - "Guidance" uit de Sowjet-Unie

maandoverzicht 9, p. 28

 "Politiek en Cultuur" over aard, methoden en doeleinden van de vakbeweging

maandoverzicht 9, p. 29

 Het 4e WVV-congres en "de eenheid"

maandoverzicht 9, p. 30

 Algemene hoofdbestuursvergadering EVC/14-9-57

maandoverzicht 9, p. 31

 Internationale contacten

maandoverzicht 9, p. 32

 Conflict in het partijbestuur; nog steeds geen verzoening

maandoverzicht 10, p. 9

 Veel gedokter aan pertijbestuursresolutie van 10 oktober 1957

maandoverzicht 10, p. 9

 Brief van de CPSU aan de PvdA; "Waarheid"-kritiek op het aan Moskou gegeven "negatieve" antwoord

maandoverzicht 10, p. 13

 Drie delegaties uit Nederland naar de Sowjet-Unie ter gelegenheid van de herdenking van de Oktober-revolutie 1017

maandoverzicht 10, p. 14

 Komende receptie in de Sowjet-Ambassade te 's-Gravenhage

maandoverzicht 10, p. 14

 De "vrijdagkrant" van het CPN-dagblad; uitwerking van colportage- en abonnee-wervingsplannen

maandoverzicht 10, p. 14

 Enige bedrijvigheid van communistische vriendschapsorganisaties

maandoverzicht 10, p. 16

 Gewestelijke contactdagen en een landelijke conferentie der Nederlandse Vrouwen Beweging

maandoverzicht 10, p. 16

 Jongste ontwikkelingen in de wereldvredesbeweging, recent overleg in Lausanne

maandoverzicht 10, p. 17

 Handtekeningenactie van de Nederlandse Vredesraad nog niet hervat

maandoverzicht 10, p. 19

 Pogingen om het zogenaamde militaire werk van het ANJV te verbeteren

maandoverzicht 10, p. 19

 De EVC-delegatie naar het 4e WVV-congres te Leipzig (4-15 oktober 1957)

maandoverzicht 10, p. 23

 De propagandistische opzet van Leipzig; dienstbetoonaan de Sowjet-Unie

maandoverzicht 10, p. 21

 B. BRANDSEN, algemeen secretaris EVC, herkozen als een der WVV vice-presidenten

maandoverzicht 10, p. 25

 De verhouding tussen de partij en de EVC

maandoverzicht 11, p. 12

 Omstreden uitspraak van Frits Reuter en nadere toelichting zijnerzijdss in "De Waarheid, 11-11-57

maandoverzicht 11, p. 12

 Ideologische beschouwing over het wezen van de vakbonden (Waarheid 9-9-57)

maandoverzicht 11, p. 14

 CPN-herdenking van de Russische Oktoberrevolutie

maandoverzicht 11, p. 15

 Publicaties van Nederlandse partijfiguren in buitenlandse periodieken etc.

maandoverzicht 11, p. 15

 Moreel van de gemiddelde partijgenoot gestegen

maandoverzicht 11, p. 16

 Colportage met het partijdagblad vergroot

maandoverzicht 11, p. 17

 Nieuwe "Waarheid"-ribriek: "Journaal van de Arbeid"

maandoverzicht 11, p. 17

 Landelijke verkiezingsconferentie op 23/24 november 1957 te Amsterdam

maandoverzicht 11, p. 18

 Vredesbeweging - Internationaal overleg te Stockholm

maandoverzicht 11, p. 20

 Geen bijzondere AA-activiteit in Nederland waargenomen, sterk verminderde invloed op de massa

maandoverzicht 11, p. 20

 Toegenomen agitatie der communistische vredesbeweging in Nederland tegen de NAVO

maandoverzicht 11, p. 20

 Het "Duitse probleem" weer meer naar de voorgrond

maandoverzicht 11, p. 21

 Het "militaire werk" van het ANJV

maandoverzicht 11, p. 23

 Rumoer in "Verenigd Verzet 1940-1945"

maandoverzicht 11, p. 23

 De Vakbeweging - De EVC-agitatie in verband met de bestedingsbeperking en de loonkwestie

maandoverzicht 11, p. 25

 Activiteit van "Ons Belang"

maandoverzicht 11, p. 25

 EVC houdt "loonconferenties"

maandoverzicht 11, p. 27

 Verkiezingen in twee grote bedrijven

maandoverzicht 11, p. 27

 De doorwerking van het conflict in het partijbestuur der CPN

maandoverzicht 12, p. 12

 Reorganisatie van de partij

maandoverzicht 12, p. 18

 Ledental CPN in 1957 sterk teruggelopen

maandoverzicht 12, p. 20

 Vele reizen van partijbestuurders naar het Oosten

maandoverzicht 12, p. 21

 Reacties op de Indonesische kwestie

maandoverzicht 12, p. 23

 De "mantels" in 1957; toegespitste aandacht voor Azië

maandoverzicht 12, p. 25

 De "Spoetnik"-successen en de toegenomen propaganda-kansen op lange termijn van de communisten

maandoverzicht 12, p. 29

 De EVC in 1957, jaar van vruchteloos pogen

maandoverzicht 12, p. 32

 Laagterecord voor stakingen

maandoverzicht 12, p. 39

 Grote reis-activiteit van EVC-bestuurders

maandoverzicht 12, p. 37

   
   
III. Overige Groeperingen  
   
 Oprichtingscongres pacifistisch-socialistische partij

maandoverzicht 2, p. 25

 Socialistische Unie bepleit "Labour-structuur" van PvdA

maandoverzicht 3, p. 29

 Vijf jaar "Derde Weg"

maandoverzicht 3, p. 29

 RCP-invloed in het SDC

maandoverzicht 3, p. 31

 Opleving van de RCP, nieuw trotskistisch blad in Nederland

maandoverzicht 4, p. 32

 Terechtwijzing van de communistische vredesbeweging door het periodiek "De Derde Weg"

maandoverzicht 4, p. 32

 Uiteenlopende reacties van "Lerk en Vrede" en "De Derde Weg" ten opzichte van deelname aan het Moskouse Jeugdfestival; kritische commentaar van dr. O. NOORDENBOS

maandoverzicht 5, p. 28

 Rechts-extreme activiteit - Belangstelling voor georganiseerde protesten van kleine boeren tegen landbouwbeleid der Regering

maandoverzicht 5, p. 30

 Oproep van "Kerk en Vrede" inzake gevaar van kernwapens

maandoverzicht 6, p. 29

 Vrij constante propaganda der Pacifistisch Socialistische Partij

maandoverzicht 6, p. 30

 Carlos PRONK en anderen uit de Socialistische Unie

maandoverzicht 6, p. 30

 Nieuw orgaan onder hoofdredactie van oud-SS-er

maandoverzicht 6, p. 32

 dr. T. GOEDEWAAGEN spraak in Duitsland voor neo-nazistisch georienteerde organisatie

maandoverzicht 6, p. 33

 De Derde Weg en het communistische jeugdfestival in Moskou

maandoverzicht 7/8, p. 32

 "Hinag-activiteiten"

maandoverzicht 7/8, p. 32

 Commissoriaal advies in Speidel-zaak bekritiseerd

maandoverzicht 9, p. 33

 Neo-nazistische publicatie

maandoverzicht 9, p. 35

 Het A.A.A.-comité te Haarlem in zijn "neutraliteits"-beleid

maandoverzicht 11, p. 30

 Financiële crisis in "De Derde Weg"

maandoverzicht 11, p. 31

 "Hinag"-activiteit

maandoverzicht 11, p. 32

 Socialistische Unie opgeheven, Pacifistische Socialistische Partij opgericht

maandoverzicht 12, p. 40

 Vijf jaar Derde Weg-beweging

maandoverzicht 12, p. 42

 de neo-nazistische activiteit

maandoverzicht 12, p. 43

 De "illegale" RCP en de relatie met de 4e Internationale

maandoverzicht 12, p. 45

   
   

IV. Activiteiten van Indonesiërs, Chinezen, West-Indiërs etc.

 
   

 Getemperde Indonesische activiteit in Nederland

maandoverzicht 1, p. 32

 Surinaams Comité te Amsterdam ter bevordering van het deelnemen aan het Moskouse Jeugdfestival

maandoverzicht 2, p. 27

 Indonesische studentenvereniging "PPI" ijvert voor het zenden van een delegatie naar het 6e Wereldjeugdfestival te Moskou

maandoverzicht 3, p. 33

 Communistische invloed in "Ons Suriname"

maandoverzicht 3, p. 34

 PI-sympathieën voor communistische standpunten

maandoverzicht 4, p. 35

 Nieuwe Ambonese organisatie

maandoverzicht 5, p. 32

 Indonesische en Surinaamse acties ten behoeve van het Wereldjeugdfestival in Moskou

maandoverzicht 6, p. 34

 Herdenking twaalfde verjaardag stichting R.I.

maandoverzicht 7/8, p. 38

 Vertrek naar Indonesië van P.I.-hoofdbestuurders

maandoverzicht 7/8, p. 38

 Stichting organisatie van in Europa studerende Indonesiërs

maandoverzicht 7/8, p. 39

 Personeelsinkrimping verwacht bij Indonesische vertegenwoordiging in Nederland

maandoverzicht 9, p. 36

 8ste verjaardag Chin. Volksrepubliek in Den Haag en Amsterdam gevierd

maandoverzicht 9, p. 37

 Studentenconferentie in meerderheid tegen communistisch propagandabetoog

maandoverzicht 10, p. 27

 Omstreden "Nationale Raad" der Ambonezen in Nederland

maandoverzicht 10, p. 27

 Indonesische studentenverenigingen gecoördineerd

maandoverzicht 11, p. 33

 Belgische contacten van Chinezen in Nederland

maandoverzicht 11, p. 35

 De anti-Nederlandse campagne en de Indonesische reacties in Nederland

maandoverzicht 12, p. 48

   
   

V. Agenda

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Mei

maandoverzicht 5

Juni

maandoverzicht 6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

   
   

VI. Overzicht stakingen

 
   

Januari

maandoverzicht 1

Februari

maandoverzicht 2

Maart

maandoverzicht 3

April

maandoverzicht 4

Juni

maandoverzicht 6

Juli / Augustus

maandoverzicht 7/8

September

maandoverzicht 9

Oktober

maandoverzicht 10

November

maandoverzicht 11

December

maandoverzicht 12

   
   
Bijlagen  
   
 Chronologische opsomming van enkele fasen in het conflict CPN-EVC en in het partijbestuur van de CPN maandoverzicht 12

terug naar overzicht

Deze niet-geschoonde maandoverzichten zijn afkomstig uit: Tresoar, Leeuwarden, Archief Gerechtshof en Parket van de Procureur-Generaal te Leeuwarden 1950-1959, nummer toegang 17.02, inventarisnummer 586.