Stichting Argus

 

Stichting Argus is een onafhankelijk onderzoeks- en persbureau.

We verrichten onderzoek naar politieke, economische, religieuze en maatschappelijke (machts-)structuren (zogenaamde para-politiek) en publiceren daarover.

We verrichten voorts in opdracht van derden onderzoek en kunnen derden trainen en begeleiden in onderzoekswerk. Daarnaast kunnen we u ook behulpzaam zijn bij het verkrijgen van informatie op grond van openbaarheidswetgeving en bieden zonodig juridische ondersteuning.

Een van de projecten van de afgelopen jaren betreft een onderzoek naar broederschappen, zoals Vrijmetselarij en hedendaagse Ridderorden. Een deel van de verzamelde gegevens is op deze site terug te vinden, een deel wordt gepubliceerd op downloads.

Een tweede onderzoek is naar rapportages die Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben opgesteld ten behoeve van de departementsleiding, politie en de politiek.

Met deze internetsite willen wij primaire bronnen die wij in de loop van de jaren hebben verzameld voor een breder publiek toegankelijk maken en daarmee bevorderen dat ook anderen, mede op basis van dit materiaal, zelfstandig onderzoek kunnen verrichten.

 

The Argus Foundation is an independent research and press-agency

Our main topics of research are political, economical, religious and social (power-)structures (so-called parapolitics). We publish on these subjects.

We also conduct research on behalf and on request of others and can train and assist researchers.
For the latter we can also help with Freedom of Information requests.

One of the largest projects of the past years is an inquiry into fraternal organizations, such as Freemasonry, modern chivalric orders and Greek Letter Societies.

A second project is an investigation into reports of Dutch intelligence services to their ministers, the police and other officials.

A part of the collected material is published on this site, another part is published on downloads.

With this site we want to make available a large number of primary sources we have collected over the past years and in that way support research by others, based on this material.

 

 

 

Stichting Argus, Goedestraat 46, 3572 RV Utrecht, Netherlands, info@stichtingargus.nl