Rituaal voor de Graad van Royal Ark Mariner

Nederland
2018Aanwijzingen

Vorm van de Loge
De Loge is driehoekig van vorm, overeenkomstig de plattegrond. De plaats van de Officieren is daarop aangegeven.


Inrichting van de Loge
De inrichting van een Loge is als volgt:
Tafel van de Achtbare Commandeur
De Commandeur zit op de normale plaats in het Oosten met voor zich een tafeltje waarop zich bevinden:
- de Porfieren Steen met daarop een kleine gelijkzijdige Driehoek geplaatst wanneer de Loge geopend is;
- een kleine (gesloten) Bijbel;
- een Bijl, een Zaag en een Avegaar;
- het Constitutieboek der Orde.
Tafels van de Opzieners
De Opzieners zitten op de twee hoekpunten in het Noordwesten en het Zuidwesten. Zij hebben elk een tafeltje voor zich.
Scepters
De Commandeur en de Opzieners hebben geen mokers, maar dragen in de holte van de linker ellenboog een kleine Scepter, waarmee zij met de rechterhand de slagen geven.
Wanneer zij in orde staan in het Teken van Begroeting geven ZIJ de slagen met de linkerhand.
Geen Kaarsen
Er zijn geen kaarsen in de Loge aanwezig.
Diakenen
De Diakenen zitten naast elkaar in het Westen. Beiden hebben staven. De 1e Diaken zit aan de zuidzijde van de 2e Diaken.
Wachter
De Wachter zit bij de deur. Hij beschikt over een kleine gelijkzijdige Driehoek.
De Driehoek
In het midden van de Loge is op de vloer een grote gelijkzijdige Driehoek geplaatst, zo groot dat een Broeder met grote schoenmaat goed in het midden ervan kan staan.
De punt van deze Driehoek is meestal gericht naar het Oosten. Gedurende de Ceremonie van Verheffing wordt deze punt naar het Westen gekeerd. De Driehoek wordt daarbij omgedraaid, niet 'omgeklapt'.
Tableau
Het Tableau van de Royal Ark Mariners is zodanig geplaatst dat het goed zichtbaar is.
Olijftak
Gedurende de Ceremonie van Verheffing wordt aan de Kandidaat een Olijftak aangeboden. Aangezien deze in Nederland niet altijd gemakkelijk te verkrijgen is, mag ook een ander groen twijgje worden gebruikt. De Commandeur spreekt echter ook dan altijd van 'een Olijftak' wanneer hij deze aan de Kandidaat aanbiedt.
Merkmeester-schootsvel
Gedurende de Ceremonie van Verheffing draagt de Kandidaat het schootsvel van een Merkmeester. Wanneer hij een hogere rang in de Merkvrijmetselarij bekleedt, dient hij toch een Merkmeester-schootsvel met rozetten te dragen. De Loge dient dus altijd zo'n schootsvel in voorraad te hebben.
De Kandidaat draagt niet het borstjuweel van Merkmeester noch andere versierselen.
Royal Ark Mariner-schootsvel en borstjuweel
Voor elke Kandidaat dient een op de juiste maat afgesteld schootsvel, alsmede een borstjuweel, gereed te liggen bij de Eerste Opziener.
Het Driehoekige Pad van Ommegang
Dit Pad geeft de route in de vorm van een driehoek aan waarlangs de bewegingen in de Loge plaatsvinden. De Officieren dienen zich te realiseren dat alle ceremoniële bewegingen langs dit Pad verlopen.
Punt van Aankondiging
Dit punt bevindt zich juist voor de stoelen van de Diakenen, in het midden van de Westzijde van het Pad van Ommegang. Vanaf dit punt worden alle aankondigingen door de Wachter aan de Commandeur gedaan en groeten de Broeders wanneer zij de Loge binnentreden.
Openings- en Sluitingslied
Hoewel deze liederen facultatief zijn wordt het ten sterkste aangemoedigd dat deze bij alle bijeenkomsten van de Loges ten gehore worden gebracht.
Uitleg van het Tableau
Met nadruk wordt erop gewezen dat in deze uitleg de Engelse situatie wordt beschreven, met name in het vierde deel waar wordt gesproken over de inrichting van de Loge, de wijze van bekleding van een Leerling, en de leerrede van de Eerste Graad.
Meer dan één Kandidaat
De Schrijver of Ceremoniemeester dient ervoor te zorgen dat voor aanvang per Kandidaat voorhanden zijn:
- Merkmeester-schootsvel
- Blinddoek
- Olijftak
- Royal Ark Mariner-schootsvel en borstjuweel
- Constitutions
- Jaarboek van het District
- By-Laws van de Loge
Het verdient aanbeveling dat een (al is het maar een korte) oefening wordt gehouden door de Ceremoniemeester met de beide Diakenen, opdat de verheffingsceremonie met de Kandidaten soepel zal kunnen verlopen.
Wanneer men zich rond de Loge beweegt wordt de eerste Kandidaat begeleid door de 1e Diaken (met de Kandidaat aan de linkerzijde van de Diaken) en de 2e Diaken begeleidt de andere Kandidaat (ook aan zijn linkerzijde).
Als de beide Kandidaten voor het tafeltje van de Commandeur of de Opzieners worden gebracht, staan zij naast elkaar, de 1e Diaken ter rechterzijde van de Kandidaten, de 2e Diaken ter linkerzijde (in volgorde van links naar rechts: 2e Diaken, tweede Kandidaat, eerste Kandidaat, 1e Diaken).
Als er te weinig ruimte is, dienen de beide Diakenen achter de Kandidaten te gaan staan.Opening

Het Openingslied mag worden gezongen voordat de Loge wordt geopend. In dat geval blijft iedereen na het zingen van het Openingslied staan.
A.Cdr. (zittend wanneer er geen openingslied werd gezongen) geeft met de rechterhand één slag met de Scepter, herhaald door de 1e en 2e Opz.:
Broeders Royal Ark Mariner, helpt mij de Loge van Royal Ark Mariners te openen.
Wanneer er geen Openingslied gezongen werd staan allen thans op.
A.Cdr. tot de 2e Opz.:
Broeder … naam, wat is de eerste plicht van iedere Royal Ark Mariner?
2e Opz., geen teken:
Ervoor te zorgen dat de Loge behoorlijk is beveiligd.
A.Cdr.:
Doe u hiervan verzekeren.
2e Opz. tot Wachter:
Broeder … naam, onderzoek of de Loge is beveiligd .
De Wachter gaat naar de deur, opent deze en ziet, of de Buitenwachter aanwezig is. Daarna sluit hij de deur en stelt zich weer voor zijn stoel op. Er wordt niet geklopt.
Wachter tot de 2e Opz., geen teken:
Broeder … naam, de Loge is beveiligd.
2e Opz. één slag, geen teken, tot de Cdr.:
De Loge is beveiligd.
A.Cdr. tot de 1e Opz.:
Broeder … naam, welke is onze volgende plicht?
1e Opz. geen teken:
Zich ervan te overtuigen dat slechts Royal Ark Mariners aanwezig zijn.
A.Cdr.:
Broeders, in orde als Royal Ark Mariner.
Allen stellen zich in orde met het Teken van Begroeting.
A.Cdr. tot de 2e Opz.:
Sem, mijn zoon, van welk gedeelte der aarde kwamen de Royal Ark Mariners?
2e Opz.:
Uit de bergen van Armenië.
A.Cdr. tot de 1e Opz.:
Jafeth, mijn zoon, waarheen begaven zij zich?
1e Opz.:
Zij verspreidden zich over het oppervlak der aarde, en kwamen tot rust daar waar de voorzienigheid van God hen bracht.
A.Cdr.:
Broeders, nu wij een rustplaats hebben gevonden, is het mijn wens dat deze Loge van Royal Ark Mariners zal worden gehouden.
Allen beëindigen het Teken van Begroeting en leggen de rechterhand op het hart gedurende het gebed. Duim en vingers tegen elkaar aan; dus duim niet haaks!
Kapelaan (of Cdr.):
Laat ons de bijstand afsmeken van de Grote Commandeur des Heelals, opdat onze werken, op de juiste wijze aangevangen, mogen worden volvoerd in harmonie en beëindigd in vrede.
Allen:
Zo moge het zijn.
A.Cdr.:
Ere zij God in de hoogste hemelen en vrede op Aarde.
Allen laten de rechterhand vallen.
A.Cdr.:
Jafeth, mijn zoon, waarop wordt een Loge van Royal Ark Mariners naar behoren geopend?
1e Opz.:
Op de geheimzinnige Porfieren Steen.
A.Cdr.:
Sem, mijn zoon, waarom op de Porfieren Steen en niet op het Boek van de Heilige Wet?
2e Opz.:
Omdat in het tijdperk waarop wij de oorsprong van deze graad herleiden, de Heilige Schrift nog niet bestond.
A.Cdr.:
Jafeth, mijn zoon, ik neem aan dat er overleveringen zijn, die betrekking hebben op de Porfieren Steen en die van voldoende belang zijn om het gebruik te rechtvaardigen een Loge van Royal Ark Mariners daarop te openen?
1e Opz.:
Die zijn er.
A.Cdr.:
Noem ze.
1e Opz.:
De overleveringen die betrekking hebben op de Porfieren Steen in relatie tot deze Graad zijn drie in getal.
Ten eerste: op deze Steen rustte de aartsvader Noach, wanneer hij terugkwam van zijn dagelijkse vrome arbeid aan de Ark. De Steen werd door hem in het midden van de Ark geplaatst toen deze voltooid was.
Ten tweede: met deze Steen bevestigde Noach de Ark op haar plaats, als met een Anker van Hoop, toen zij tot rust was gekomen op de berg Ararat.
Ten derde: op deze Steen bracht Noach zijn eerste offerande aan de Heer, dankbaar voor zijn redding. Hij bepaalde dat de Steen zou worden geplaatst aan de voet van de berg Ararat, totdat de eerste van zijn nakomelingen zou worden opgeroepen om opnieuw te reizen, hetzij over land of over water.
A.Cdr.:
In de Naam van de Grote Commandeur des Heelals verklaar ik deze Loge van Royal Ark Mariners naar behoren geopend.
De Commandeur geeft met zijn Scepter de slagen *** *,
Daarna geeft de 1e Opz. met zijn Scepter de slagen *** *.
Daarna geeft de 2e Opz. met zijn Scepter de slagen *** *.
Daarna gaat de Wachter naar de deur en geeft de slagen *** *.
De Buitenwachter antwoordt met *** *.
De (Laatst) Gewezen Commandeur begeeft zich naar het tafeltje en plaatst de Driehoek op de Porfieren Steen, met een punt naar het Oosten. Daarna groet hij de Commandeur met het Teken van Begroeting (de Commandeur geeft slechts een knikje terug) en begeeft zich terug naar zijn plaats.
Let op! Het Tableau is al zichtbaar en behoeft dus niet te worden omgedraaid.
A.Cdr.:
Broeders, herneemt uw plaatsen.
 
 
Verheffing tot Royal Ark Mariner

A.Cdr.:
Mijn zonen! Nu u door de Voorzienigheid van God bewaard zijt gebleven voor de overstelpende wateren, en Gods stem hebt gehoord en gehoorzaamd om vruchtbaar te zijn en u op aarde te vermenigvuldigen, kent u nu iemand die bereid is zich aan te sluiten bij deze Loge van Royal Ark Mariners, teneinde de herinnering aan deze opmerkelijke redding te helpen te bewaren?
Beide Opzieners staan op en geven het Teken van Begroeting.
1e Opz.:
Wij kennen zo iemand en wij geloven dat, indien het hem wordt toegestaan in onze Ark binnen te treden, hij zich een getrouw en oprecht Broeder zal betonen.
of in het geval van meerdere kandidaten:
1e Opz.:
Wij kennen dezulken en wij geloven dat, indien het hen wordt toegestaan in onze Ark binnen te treden, zij zich getrouwe en oprechte Broeders zullen betonen.
Beide Opzieners beëindigen het Teken.
A.Cdr.:
Broeders Diakenen!
Beide Diakenen staan op en nemen hun staf in de rechterhand.
A.Cdr.:
Trekt u terug, onderzoek de Kandidaat (of de Kandidaten) als Merkmeester en bereidt hem (of hen) voor naar aloud gebruik.
De 1e Diaken geeft zijn staf aan de 2e Diaken, gaat naar een punt onmiddellijk voor de tafel van de 1e Opz. en begeeft zich dan naar de Driehoek op de vloer. Hij draait deze zo, dat een punt naar het Westen wijst. Daarna gaat hij naar zijn plaats terug via een punt onmiddellijk voor de tafel van de 2e Opz. en neemt zijn staf weer over van de 2e Diaken. Beiden plaatsen dan hun staf in hun linkerhand en geven samen het Teken van Begroeting. Daarna nemen zij hun staf weer in de rechterhand, draaien naar het Noorden en trekken zich terug uit de Loge, waarbij de 2e Opz. leidend is. Daarna sluit de Wachter de deur van de Loge.
Gedurende de Ceremonie van Verheffing draagt de Kandidaat het schootsvel van een Merkmeester (maar niet zijn borstjuweel en geen Collarette). Wanneer hij een hogere rang in de Merkvrijmetselarij bekleedt, dient hij toch een Merkmeester-schootsvel met rozetten te dragen. De Loge dient dus altijd zo'n schootsvel in voorraad te hebben.
De Kandidaat wordt onderzocht door de 1e Diaken, die hem het Drieledig Teken, het Woord en de Aanraking (let wel: dit is niet het Paswoord en niet de Pasgreep!) van een Merkmeester vraagt. Daarna wordt de Kandidaat geblinddoekt. De Buitenwachter klopt één maal aan de deur.
Wachter stelt zich in het Teken van Begroeting:
Broeder 2e Opziener, er wordt geklopt. Beëindigt het Teken.
De 2e Opz. blijft zitten, kijkt naar de A. Cdr., wacht op diens goedkeurende hoofdknik en geeft één slag. De Wachter gaat naar de deur en opent deze.
Wachter:
Wie is daar?
Buitenwachter:
De Broeders Diakenen bij hun terugkeer.
De Wachter sluit de deur, gaat naar Punt van Aankondiging, stelt zich in het Teken van Begroeting en wendt zich tot de Commandeur.
Wachter:
Achtbare Commandeur, de Broeders Diakenen bij hun terugkeer.
A.Cdr.:
Laat hen binnentreden.
De Wachter beëindigt Teken, gaat naar de deur en opent deze. De Diakenen treden binnen. De Wachter sluit de deur, gaat naar zijn plaats en gaat zitten. De Diakenen gaan naar hun plaatsen, nemen gelijktijdig de staven in hun linkerhand, geven gelijktijdig het Teken van Begroeting. Zij nemen de staven in hun rechterhand en gaan zitten. Dan zetten zij de staven in de standaards.
De Buitenwachter wacht even, geleidt vervolgens de Kandidaat tot voor de deur en klopt * * **.
Wachter staat op, stelt zich in het Teken van Begroeting:
Broeder 2e Opziener, er wordt geklopt. De Wachter beëindigt het Teken.
2e Opz. geeft één slag met zijn scepter, staat op, stelt zich in het Teken van Begroeting:
Achtbare Commandeur, er wordt geklopt.
A.Cdr.:
Sem, mijn zoon, onderzoek wie toegang verlangt.
2e Opz. beëindigt het Teken, gaat zitten:
Broeder Wachter, onderzoek wie toegang verlangt.
Wachter opent de deur:
Wie is daar?
Buitenwachter:
Een Merkmeester, onderzocht en geschikt bevonden.
Wachter:
Hoe is zijn naam?
Buitenwachter:
Noachida.
Wachter:
Hoe is hij gekleed?
Buitenwachter:
In de kledij van een Vrijmetselaar die in nood verkeert.
Wachter:
Is hij in het bezit van het Paswoord?
Buitenwachter:
Neen, dat is hij niet, maar ik kan het voor hem geven.
Wachter:
Geef het mij.
De Buitenwachter geeft fluisterend het Paswoord (Methusalem) aan de Wachter zo, dat de Kandidaat het niet hoort.
Wachter:
Laat hem geduldig wachten, terwijl ik verslag uitbreng aan de Achtbare Commandeur. De Wachter sluit de deur, begeeft zich naar het Punt van Aankondiging en groet de Commandeur met het Teken van Begroeting.
Wachter:
Achtbare Commandeur, een Merkmeester, onderzocht en geschikt bevonden, wiens naam is Noachida, en die gekleed is in de kledij van een Vrijmetselaar in nood, vraagt toegang tot deze Loge van Royal Ark Mariners.
A.Cdr.:
Is hij in bezit van het paswoord?
Wachter:
Dat is hij niet maar zijn geleider heeft het mij voor hem gegeven.
A.Cdr.:
Kom nader en geeft het mij.
De Wachter beëindigt het Teken, begeeft zich via het Driehoekig Pad van Ommegang tot voor de tafel van de Commandeur. Daar geeft hij hardop het Paswoord
Wachter:
Methusalem.
A.Cdr.:
Het paswoord is juist.
De Wachter keert via het Driehoekig Pad van Ommegang terug naar het Punt van Aankondiging. Aldaar wendt hij zich naar de Commandeur en stelt zich in het Teken van Begroeting.
A.Cdr.:
Overtuig u dat de Kandidaat de vereiste verklaring heeft ondertekend en laat hem dan binnentreden.
De Wachter beëindigt het Teken van Begroeting en gaat naar de deur.
A.Cdr.:
Broeders Diakenen!
De Diakenen staan op en volgen de Wachter naar de deur. De Wachter opent de deur en laat de beiden Diaken door naar buiten. De Diakenen controleren of de Kandidaat voldoende geblinddoekt is. Vervolgens laat de Wachter zich door de Buitenwachter ervan overtuigen dat de vereiste verklaring door de Kandidaat is getekend. De Wachter gaat niet naar buiten; de deur staat een weinig open.
Vervolgens doet de Wachter de deur geheel open. De Kandidaat wordt daarna tussen de twee Diakenen binnengeleid en houden halt iets na de het passeren van de deur. De Wachter sluit de deur achter de Diaken en de Kandidaat.
De Kandidaat staat dan iets voor de deur, de 1e Diaken rechts van hem, de 2e Diaken links. De Wachter neemt zijn gelijkzijdige driehoek, gaat voor de Kandidaat staan en plaatst deze met een punt op de borst van de Kandidaat.
Wachter:
Treed binnen, Broeder Noachida.
De Wachter treedt opzij. De Diakenen voeren de Kandidaat naar een punt één pas ten Westen van het Punt van Aankondiging, en zorgen dat hij naar het Oosten is gericht. De Wachter gaat zitten.
1e Dk:
Groet de Achtbare Commandeur als Merkmeester.
De Kandidaat doet één pas naar voren en geeft het Drieledig Teken van een Merkmeester.
De Commandeur geeft één slag, herhaald door achtereenvolgens de 1e en de 2e Opziener, allen staan op en plaatsen de rechterhand, met duim en vingers aaneengesloten, op het hart gedurende het gebed dat zal volgen. De 1e Diaken doet de Kandidaat ook deze houding aannemen. De Diakenen kruisen hun staven boven het hoofd van de Kandidaat.
Kapelaan (of Cdr.):
Glorierijke Commandeur van Hemel en Aarde, Die sprak en het geschiedde, Die opdracht gaf en alles stond vast! Wij, de zwakke schepselen van Uw voorzienigheid, smeken U nederig Uw belofte te vervullen, dat waar twee of drie in Uw Naam vergaderd zijn, U in hun midden zult zijn om hun goed te doen. In Uw Naam zijn wij bijeen om een Broeder te verheffen die met ons de herinnering levendig moge houden aan de wonderbaarlijke redding van Noach en zijn gezin van de Zondvloed.
Geef dat hij een oprecht Broeder moge blijken te zijn, in staat om de geheimen van de Aloude en Achtbare Broederschap van Royal Ark Mariners te ontdekken. Moge hij de Broederschap ongeveinsd liefhebben, wetende dat Liefde de vervulling der Wet is.
Mogen wij ons in deze Ark zo gedragen dat wij, wanneer WIJ van hier door U worden weggeroepen, een toevlucht mogen vinden in het Huis van eeuwigdurende rust.
Allen:
Zo moge het zijn.
De Diakenen laten hun staven zakken. Allen laten de rechterhand vallen. De 1e Diaken laat ook de Kandidaat dit doen.
A.Cdr.:
Broeders, herneemt Uw plaatsen.
Allen, behalve de 1e Diaken en de Kandidaat, gaan zitten.
De 2e Diaken gaat naar zijn plaats en gaat zitten.
De 1e Diaken geleid de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang via het Oosten naar het tafeltje van de 2e Opz. De Kandidaat staat ten Zuiden van de 2e Opz., gewend naar het Noordwesten. Der Diaken staat rechts van hem.
2e Opz. zittend:
Het eerste punt waarheen ge zijt geleid heet Schoonheid. Zij zal het innerlijk van de mens sieren, en zal ons eraan herinneren, dat Gods Schoonheid zich in de gehele Schepping openbaart in symmetrie en orde. Zij wijst tevens op het bijzondere en meesterlijke vakmanschap van Noach, betoond bij de bouw van de Ark, waarvan de eenvoud de Schoonheid zelve was.
De 1e Diaken geleidt de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang rechtstreeks naar het tafeltje van de 1e Opz. De Kandidaat staat ten Noorden van de 1e Opz., gewend naar Zuidwesten. Der Diaken staat rechts van hem.
1e Opz. zittend:
Het tweede punt beet Kracht. Het geeft aan dat de Grote Commandeur des Heelals almachtig is en u zal steunen in alle moeilijkheden. Dit werd aangetoond toen de wateren die de aarde overspoelden de Ark droegen waarin Noach en zijn gezin werden gered.
De 2e Diaken staat op. De 1e Diaken geleidt de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang tot voor de Commandeur. De 2e Diaken volgt hen op de voet. Zij stellen zich gedrieën op voor de Commandeur, deze aanziend, met de Kandidaat in het midden, de 1e Diaken rechts van hem, de 2e Diaken links.
A.Cdr. zittend:
Het derde en laatste punt heet Wijsheid. Zij herinnert ons eraan dat Gods Wijsheid onbeperkt is en u zal leiden bij al uw handelingen. Als zinnebeeld van deze goddelijke eigenschap vertegenwoordigt het tevens de wijsheid van Noach, die hem de Ark deed bouwen, waardoor de mensheid werd bewaard van de ondergang in de Zondvloed.
A.Cdr.:
Wanneer U kennis wenst te nemen van onze mysteriën, wordt van U thans een plechtige belofte verlangd. Bent U daartoe bereid?
Kandidaat eventueel aangemoedigd door de 1e Diaken met de woorden 'geef antwoord':
Ja, dat ben ik.
A.Cdr.:
Sta dan rechtop; geef mij uw handen, die ik hierbij op de Porfieren Steen plaats.
De Kandidaat doet zulks, zo nodig geassisteerd door de Diakenen. De Commandeur plaatst beide handen van de Kandidaat op de Porfieren Steen.
Let op! Het is noodzakelijk dat de Kandidaat in rechtopstaande houding de belofte aflegt. Het kan derhalve nodig zijn dat de Porfieren Steen omhoog gehouden wordt om te voorkomen dat de Kandidaat voorovergebogen staat. Hier ligt een taak voor de Ceremoniemeester om de Steen zodanig vast te houden dat de Kandidaat rechtop staat tijdens het afleggen van de belofte.
De Commandeur geeft één slag, nagevolgd door de 1e en 2e Opziener. Allen staan op en plaatsen de rechterhand op het hart, vingers tegen elkaar aan, duim haaks op de vingers.
De Diakenen kruisen hun staven boven het hoofd van de Kandidaat.
A.Cdr.:
Herhaal eerst het woord "Ik" en noem dan uw voornamen en achternaam voluit en zeg mij na:
Ik, naam
in tegenwoordigheid van
de Grote Commandeur des Heelals
en ten overstaan van
deze Loge van Royal Ark Mariners
verplicht mij uit eigen vrije wil
de geheimen en mysteriën
van deze Graad in de Vrijmetselarij
genaamd de Royal Ark Mariner
ongeschonden te bewaren
en hen slechts te onthullen aan Ark Mariners
die mij goed bekend zijn
of die zulks na goed onderzoek
zullen blijken te zijn;
dan wel in een Loge van
Royal Ark Mariners
wettig geconstitueerd
onder het gezag van
de Royal Ark Council van de Grootmeester.
Ik verplicht mij tevens
de reputatie van een Broeder
te zullen verdedigen
zover als verenigbaar is
met mijn plicht ten aanzien van God
mijn naaste en mijzelf,
alsmede hem bij te staan
zover als voorzichtigheid
de grens bepaalt en
gerechtigheid de maat.
Ik verplicht mij verder
alle wettige tekens
en behoorlijk gewaarmerkte oproepingen
te beantwoorden
mits binnen het bereik
van mijn kabeltouw.
Dit alles beloof ik plechtig
onder geen geringere straf
dan dat mijn ribben worden gebroken
en ik word overspoeld door de wateren
en weggevaagd van het oppervlak der aarde.
Zo helpe mij
de Grote Commandeur des Heelals
en doe mij getrouw zijn
aan deze mijn plechtige belofte.
Allen laten de rechterhand vallen en blijven staan. De Diakenen laten hun staven zakken.
De 1e Diaken doet de Kandidaat zijn handen van de Porfieren Steen halen.
A.Cdr.:
Broeder 1e Diaken, wil onze Broeder het licht teruggeven.
De 1e Diaken geeft zijn staf aan de 2e Diaken, neemt daarna de Kandidaat de blinddoek af en geeft deze vervolgens aan de Ceremonie-meester, die deze opbergt. De 2e Diaken geeft de staf weer terug aan de 1e Diaken. Daarna neemt de 1e Diaken zijn plaats weer in aan de rechterzijde van de Kandidaat.
A.Cdr.:
Broeders, herneemt Uw plaatsen.
Allen gaan zitten. De Commandeur, de Diakenen en de Kandidaat blijven staan.
A.Cdr.:
Ik bied U hierbij een olijftak aan.
De Commandeur geeft een olijftak aan de Kandidaat.
A.Cdr.:
Het is een teken van hoop, en herinnert aan het dalen van de wateren. Luister nu naar de belofte die volgt uit het verbond dat God sloot met Noach.
De Commandeur gaat zitten.
Kapelaan staat op en leest Jesaja 54: 8-10:
"In een kleine toom heb Ik Mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen; maar met eeuwige goedettierenheid zal Ik Mij over u ontfermen, zegt de Heere, uw Verlosser.
Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach; toen Ik zwoer, dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan, alzo heb Ik gezworen dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal.
Want bergen zullen wijken, en heuvels wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw Ontfermer."
De Kapelaan gaat zitten.
A.Cdr. zittend:
Met deze belofte van God mag u in vertrouwen met Uw Broeders Royal Ark Mariner verkeren. Zij zal u steunen in moeilijkheden, u bemoedigen in het uur van uw dood, en u gelukkig maken tot in alle eeuwigheid.
A.Cdr.:
Wees tevens de verdere belofte indachtig.
Kapelaan staat op en leest Jesaja 54: 17:
"Alle instrument, dat tegen u bereid wordt, zal niet gelukken, en alle tong, die in het gericht tegen u opstaat, zult gij veroordelen; dit is de erve van de knechten des Heeren, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de Heere."
De Kapelaan gaat zitten.
A.Cdr.:
Broeder le Diaken, wil de Kandidaat naar het Westen geleiden, en hem leren hoe het Oosten met de juiste passen te naderen.
De 1e Diaken beduidt de Kandidaat de Olijftak in zijn (borst-)zak te steken. De 1e Diaken geleidt de Kandidaat vervolgens langs het Driehoekig Pad van Ommegang naar een plaats ten Zuiden van de Driehoek. Daarna doet hij de Kandidaat zich wenden naar de Driehoek.
De 2e Diaken volgt hen, gaat achter de Kandidaat langs en stelt zich links van de Kandidaat op, op één lijn met de 1e Diaken en de Kandidaat.
De 1e Diaken gaat voor de Kandidaat langs en stelt zich net ten Westen van de Driehoek op, gewend naar het Oosten.
1e Dk.:
De wijze om in deze Graad vanuit het Westen het Oosten te naderen is door middel van negen passen. De eerste vier worden gemaakt beginnend met de rechtervoet, de overige vijf beginnend met de linkervoet.
1e Dk.:
Iedere pas wordt begonnen en beëindigd met de voeten in een hoek van 60 graden (de 1e Diaken stelt zich aldus op) overeenkomend met de hoeken van een gelijkzijdige driehoek. Te uwer instructie zal ik ze voordoen en u zult daarna mijn voorbeeld volgen.


 
 
De eerste drie passen gericht naar het midden van de Driehoek.
De laatste zes passen gericht naar het Oosten.
De eerste vier passen beginnend met de rechtervoet.
De laatste vijf passen beginnend met de linkervoet.
De 1e Diaken demonstreert de negen passen.
Daarna keert hij terug naar de Kandidaat en plaatst deze op het uitgangspunt ten Westen van de Driehoek, met de voeten van de Kandidaat in een stand van 60 graden.
De 2e Diaken gaat achter de Kandidaat langs naar een plaats ten Noorden van de Driehoek, gewend naar het Oosten en ter hoogte van het hierboven weergegeven nummer 4.
1e Dk.:
Maak de eerste vier passen, beginnend met de rechtervoet.
De Kandidaat doet dit, eventueel met behulp van de 1e Diaken die met de onderkant van zijn staf aanwijzingen kan geven. Na het voltooien van de vierde pas, gaan de Diakenen op één lijn naast hem staan, de 1e Diaken ten Zuiden van hem en de 2e Diaken ten Noorden van hem.
1e Dk.:
Maak de laatste vijf passen, beginnend met de linkervoet.
De Diakenen en de Kandidaat maken deze passen gezamenlijk en eindigen ongeveer één pas van de tafel van de Commandeur. Daar aangekomen doen de Diakenen één pas achterwaarts.
A.Cdr. zittend:
De Tekens van deze Graad zijn zeven in getal. Het zijn: Het Zwem- of Noodteken, het Pasteken, het Teken van de Duif, het Strafteken, het Teken van Begroeting, het Teken van Vragen en het Teken van Veiligheid.
De Commandeur legt zijn Scepter neer en staat op. Het is de bedoeling dat de uitleg van de tekens "by heart" wordt gegeven. De beste positie voor de Commandeur is dan vlak voor de Kandidaat. Hij zal daarvoor zijn zetel zuidwaarts verlaten.
A.Cdr.:
Het eerste Teken is het Zwem- of Noodteken. Het wordt gemaakt door de armen voor het lichaam uit te steken in de vorm van een driehoek, de handpalmen naar beneden en de armen daarna opzij uit te spreiden, als bij het zwemmen. De Commandeur doet het Teken voor tijdens de uitleg.
A.Cdr. tot de Kandidaat:
Wil nu het Zwem- of Noodteken maken. De Kandidaat doet zulks.
Daarna beëindigen beiden het Teken.
A.Cdr.:
Het zinspeelt op hen die tijdens de zondvloed een wanhopige poging deden om al zwemmend naar hooggelegen plaatsen te ontkomen. Het zinspeelt tevens op het symbool van deze Graad, de gelijkzijdige Driehoek.
De Commandeur wijst op de Driehoek op de Porfieren Steen.
A.Cdr.:
Het tweede Teken is het Pasteken.
Het wordt gemaakt door de linkerarm voor het hoofd op te heffen en te buigen en vervolgens het hoofd naar voren te buigen en in de kromming van de elleboog te leggen, alsof men daarbij de arm laat rusten op een vensterbank.
De Commandeur doet het Teken voor tijdens de uitleg.
A.Cdr. tot de Kandidaat:
Wil nu het Pasteken maken. De Kandidaat doet zulks.
Daarna beëindigen gaan beiden het Teken.
A.Cdr.:
Het zinspeelt op Noach, die al uitziende naar de duif het hoofd in de holte van zijn linkerarm liet rusten.
De Commandeur herhaalt het Pasteken. De Kandidaat volgt hem hierin nu niet meer na.
A.Cdr.:
Het derde Teken is het Teken van de Duif. Het wordt gemaakt door de rechterhand uit te strekken met gestrekte wijsvinger, als om er een vogel op te laten neerstrijken. Daarna brengt men de rechterhand naar de linkerschouder, onder het uitspreken van de woorden: "Ziet, daar komt zij."
De Commandeur doet het Teken voor tijdens de uitleg.
A.Cdr. tot de Kandidaat:
Wil nu het Teken van de Duif maken. De Kandidaat doet zulks, incl. het uitspreken van de woorden "Ziet, daar komt zij". Daarna beëindigen gaan beiden het Teken.
A.Cdr.:
Het zinspeelt op Noach die zijn hand uitstak voor de Duif
De Commandeur herhaalt het Teken en de woorden. De Kandidaat volgt hem hierin nu niet meer na.
A.Cdr.:
Het vierde Teken is het Strafteken.
Het wordt gemaakt door de rechterhand uit te strekken als in het vorige Teken, dan de arm naar de zijkant van het lichaam te brengen en met de elleboog stevig tegen de ribben te stoten, aldus.
De Commandeur doet het Teken voor tijdens de uitleg.
A.Cdr. tot de Kandidaat:
Wil nu het Strafteken maken. De Kandidaat doet zulks.
Daarna beëindigen gaan beiden het Teken.
A.Cdr.:
Het zinspeelt op de traditionele straf uit uw belofte, waarbij de ribben gebroken zouden worden.
De Commandeur herhaalt het Teken. De Kandidaat volgt hem hierin nu niet meer na.
A.Cdr.:
Het vijfde Teken is het Teken van Begroeting. Het wordt gemaakt door de rechterhand met aaneengesloten vingers boven het hoofd te brengen en ze dan te laten zaken tot de uitgestrekte vingers juist boven de kruin zijn.
Het is het onvolledige Teken van de Regenboog.
De Commandeur doet het Teken voor tijdens de uitleg.
A.Cdr. tot de Kandidaat:
Wil nu het Teken van Begroeting maken. De Kandidaat doet zulks. Daarna beëindigen gaan beiden het Teken.
A.Cdr.:
Dit Teken de Commandeur herhaalt het Teken, daarin nu wel gevolgd door de Kandidaat. Beiden beëindigen het Teken wordt gegeven wanneer men de Loge binnenkomt of verlaat, of wanneer men het woord richt tot de Achtbare Commandeur.
A.Cdr.: Het zesde Teken is het Teken van Vragen. Het wordt gemaakt, en wil mij hierin direct navolgen, door de rechterhand uit te strekken, met de wijsvinger naar voren, iets gekromd en naar boven gekeerd (palm naar boven, overige vingers gekromd als bij een vuist met de duim over gekromde vingers). De Commandeur doet het Teken voor tijdens de uitleg. De Kandidaat volgt hem hierin na.
A.Cdr.:
Dit Teken wordt altijd beantwoord door het zevende en laatste Teken: het Teken van Veiligheid. Dit wordt gemaakt door het omdraaien van de rechterhand de Commandeur draait zijn hand met de palm omlaag en doet hetzelfde bij de Kandidaat door diens rechterpols met de linkerhand vast te pakken en de hand te draaien. Beiden handhaven daarbij de stand van het Teken van Vragen. en dan de vingertoppen van de wijsvingers bij elkaar te brengen De Commandeur doet dit.
A.Cdr.:
Het zinspeelt op de volkomen boog de Commandeur wijst daarbij met zijn linkerhand op de door de gekromde wijsvingers gevormde boog ten teken van het verbond dat door God met Noach werd gesloten. Beiden beëindigen het Teken.
A.Cdr.:
De Aanraking wordt gegeven door elkaars rechterhand te grijpen en vervolgens deze Aanraking te laten los slippen.
De Commandeur geeft met zijn rechterhand de Kandidaat de rechterhand, terwijl hij de rechteronderarm van de Kandidaat vasthoudt, waarna hij vanuit de handdruk zijn hand los laat slippen.
A.Cdr.:
Door deze Greep kan men een Broeder bij dag en bij nacht herkennen. De Greep herinnert ons aan de episode, waarin zij die voor de zondvloed leefden en veroordeeld waren tot de bodemloze diepte der wateren, trachtten de Toom des Hemels te keren door elkander op te trekken naar de toppen der bergen, de kruinen der bomen en alle andere plaatsen die een tijdelijke uitkomst leken te bieden voor het Oordeel van Hem, Die vernietiging uitstortte over hun hoofden.
Daarom wordt deze Aanraking het Teken van Vertwijfeling genoemd.
A.Cdr.:
Het Paswoord of Oude Woord is Methusalem.
De Kandidaat herhaalt dit.

Het Verborgen Woord is Jared.
De Kandidaat herhaalt dit.

Het Heilige Woord is Lamech.
De Kandidaat herhaalt dit.
A.Cdr.:
Ik mag u eraan herinneren dat Lamech, Methusalem en Jared respectievelijk de vader, de grootvader en de betovergrootvader van Noach waren.
De Commandeur gaat via de noordzijde naar zijn zetel, gaat zitten en neemt zijn Scepter weer op.
A.Cdr.:
Broeder 1e Diaken, geleid onze Broeder naar onze zoon Sem.
De 1e Diaken geleidt de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang naar de 2e Opziener, alwaar zij voor zijn tafel stilstaan en zich wenden naar het Noordwesten, langs het Driehoekig Pad van Ommegang. De 2e Diaken volgt hen, gaat achter beiden langs en stelt zich ter linkerzijde van de Kandidaat op, eveneens gewend naar het Noordwesten.
2e Opz.:
De nood van een Broeder kan ontstaan door drie verschillende oorzaken. Ten eerste door moeilijke omstandigheden, waarin het nodig kan zijn bij een Broeder te rade te gaan. De aldus aangesproken Broeder zal u raden naar vermogen in getrouwheid en oprechtheid, zijn gedrag richtend naar de regel "Doe anderen zoals gij wilt dat u geschiedt".
Ten tweede kan de nood van een Broeder voortkomen uit diepe armoede, wanneer hij voedsel of kleding ontbeert. Als dit het geval is, dient de Broeder aan wie dit kenbaar wordt gemaakt te trachten die nood te lenigen, indachtig aan het woord dat het beter is te geven dan te ontvangen. Want hoe kan de liefde van God wonen in hem die, ziende dat zijn Broeder in nood verkeert, hem zijn medelijden onthoudt? Daarom zullen wij, als wijze rentmeesters van de gaven Gods, altijd hand en hart gereed hebben om een Broeder in nood te helpen.
Ten derde kan de nood van een Broeder ontstaan doordat hij zich te midden van zijn vijanden bevindt, zodat het voor hem noodzakelijk is een beroep te doen op de kracht van een van zijn Broeders. (de 2e Opziener staat op en geeft het Teken van Begroeting) De Broeder die zijn Teken van Begroeting waarneemt zal hem onmiddellijk te hulp komen (de 2e Opziener beëindigt het Teken van Begroeting en gaat zitten). Zijn liefde voor zijn Broeder zal, als hij hem daartoe waardig acht, zo groot zijn dat hij eerder aan zijn zijde zou sterven dan hem verlaten.
2° Opz.:
De Driehoek is altijd aangebracht op convocaties voor belangrijke bijeenkomsten van Royal Ark Mariners. In zulke gevallen moet u, indien mogelijk, aanwezig zijn. Als dit door onvermijdelijke omstandigheden onmogelijk is, zult u van de reden schriftelijk mededeling doen, met hetzelfde Teken. De Broeder of Loge die dit ontvangt zal dit dan aanvaarden als een ontheffing van uw plicht.
A.Cdr.:
Broeder 1e Diaken, wil nu de Kandidaat naar onze zoon Jafeth voeren teneinde bekleed te worden.
De 1e Diaken geleidt de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang naar de tafel van de 1e Opziener, gevolgd door de 2e Diaken.
De Kandidaat wordt ten Noorden van de tafel van de 1e Opziener opgesteld en gewend naar het Zuiden. De beide Diakenen stellen zich achter de Kandidaat op, eveneens naar het Zuiden gewend.
De 1e Diaken geeft zijn staf aan de 2e Diaken en neemt dan het Merkmeesterschootsvel van de Kandidaat af en geeft dit aan de 2e Diaken, die het weglegt.
De 1e Opziener legt zijn Scepter neer en staat op.
1e Opz.:
Broeder … achtemaam, ik bekleed u met dit schootsvel (doet dit, bijgestaan door de 1 e Diaken, die daarna zijn staf weer overneemt van de 2e Diaken) en tooi u met dit juweel (hij speldt het juweel op de linkerborst van de Kandidaat).
1e Opz.:
Ik draag u op dit schootsvel nimmer te dragen wanneer u in onmin verkeert met een Broeder. Want het is een embleem van liefde en deugd, en daardoor waardevoller dan welke gift ook waarmee Keizer of Koning u zouden kunnen vereren. Verzoen u daarom eerst met uw Broeder, zodat u m eendracht en broederlijke genegenheid samen kunt komen.
Want op allen die zich naar deze regel gedragen zal Vrede nederdalen.
De 1e Opz. gaat zitten en neemt zijn Scepter weer in de arm.
Daarna geleidt de 1e Diaken de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang tot voor de tafel van de Commandeur. De 2e Diaken volgt hen en stelt zich links van de Kandidaat op. De 1e Diaken staat rechts van de Kandidaat. Alle drie zijn gewend naar het Oosten.
A.Cdr. zittend, toont waar van toepassing de diverse werktuigen:
Ik toon u de werktuigen van een Ark Mariner, waarmee Noach werkte toen hij de Ark bouwde. De belangrijkste waren:
• een Bijl waarmee hij de bomen velde en bewerkte;
• een Zaag waarmee hij de bomen tot planken maakte; en
• een Avegaar of boor, waarmee hij gaten in de planken maakte.
A.Cdr.:
Met de Bijl maakte hij ook houten nagels, die hij in de gaten dreef, zodat de planken bijeen werden gehouden. Door de wijsheid van Noach en door zijn vernuftig vakmanschap ontstond dat prachtig bouwwerk, de Ark, wier gedegenheid de aardse redding mogelijk maakte van hemzelf, zijn gezin en alle levende schepselen die er een plaats in vonden.
De werktuigen hebben tevens een andere betekenis, die ik u zal uitleggen.
A.Cdr.:
De Bijl velde de bomen die door hun val zinnebeeldig zijn voor de val van de oude wereld.
A.Cdr.:
De Zaag die de boomstammen scheidde in planken, is zinnebeeldig voor de scheiding die de Heer teweegbracht tussen Noach en zijn gezin enerzijds en de rest der mensheid anderzijds.
A.Cdr.:
De Avegaar die gaten in de planken maakte, leert ons het nut van beproevingen, die leiden tot nederigheid en zelfonderzoek.
A.Cdr.:
Zoals de Ark met deze werktuigen werd gebouwd, zo wordt ons getoond dat wij door te volharden in Geloof, Hoop en Liefde, zullen worden opgenomen in een veilige Ark, wanneer eens de elementen zich in vurige hitte zullen oplossen en de gehele aarde zal worden ontbonden.
A.Cdr.:
De rondgang in de vorm van een Driehoek was bedoeld om u de vorm van de Loge in te prenten. De reden waarom u stilstond bij de drie punten ervan was om u eraan te herinneren dat Wijsheid, Kracht en Schoonheid werden tentoongespreid bij de bouw van de Ark. Zij hebben tevens een morele betekenis die reeds aan u werd uiteengezet.
A.Cdr.:
Uw rechtopstaande houding bij het afleggen van de belofte was bedoeld om u te herinneren aan de houding van Noach, toen hij offerde aan God, Hem dankzeggend voor zijn redding van de zondvloed. De Grote Commandeur des Heelals plaatste toen zijn regenboog op de wolken en sloot een verbond met Noach, dat de wateren nooit meer tot een vloed zouden worden, die al wat leeft zou vernietigen.
A.Cdr.:
De voornaamste Officieren der Loge vertegenwoordigen Noach en zijn twee zonen, Jafeth en Sem. De Commandeur wijst naar elk van hen wanneer hij deze noemt.
A.Cdr.:
De Driehoek is tevens een zinnebeeld van de Zon, de Maan en de Sterren, en wel in deze zin: Zij die in de maatschappij de hoogste posities innemen hebben het grootste bereik waarin zij goed kunnen doen, maar zij die lager zijn geplaatst zullen zich op even voortreffelijke wijze onderscheiden, als zij zich op de juiste wijze gedragen en bruikbare leden van de maatschappij blijken te zijn. Het meest hoogstaand is hij die aan zijn taak het best vorm geeft, en niet hij die de hoogste positie inneemt.
Zoals de Maan, hoewel zij haar licht ontleent aan de Zon, duidelijk de Heerlijkheid van God tentoonspreidt, zo getuigen de bloemen op het veld evenzeer van Zijn Kracht als de Sterren aan de Hemel dat doen.
A.Cdr.:
Wil nu luisteren naar een uitleg van de negen passen.
De Diakenen en de Kandidaat begeven zich op één lijn achterwaarts naar het Zuidoosten totdat zij op het Driehoekig Pad van Ommegang staan. De Kandidaat moet nu ter hoogte van de Driehoek staan zodat hij deze goed kan zien, de 1e Diaken rechts van hem en de 2e Diaken links.
Dit betekent dat alle drie achterwaarts een soort waaierpatroon hebben gevolgd waarbij de 1e Diaken de kleinste boog maakt en de 2e Diaken de grootste. Het verdient aanbeveling deze achterwaartse waaierbeweging van tevoren te oefenen.
De 1e Opziener begeeft zich met zijn Scepter rechtstreeks naar de Westelijke punt van de Driehoek en stelt zich daar op, gewend naar het Oosten en de voeten geplaatst in een hoek van 60 graden.
1e Opz.:
De eerste drie passen op de Driehoek komen overeen met de eerste regelmatige passen van de Symbolieke Vrijmetselarij, doch hebben hier nog een aanvullende betekenis.
1e Opz.:
Aan u is reeds medegedeeld dat de drie punten van de Driehoek overeenkomen met Wijsheid, Kracht en Schoonheid.
1e Opz.:
De mens die, aan het begin van zijn pelgrimstocht, meent zeker te zijn en het gebruik van het nimmer falend Kompas terzijde schuift, dwaalt af van de rechte koers en loopt daardoor gevaar te worden overstelpt door de wateren. Wanneer hij echter de eerste regelmatige pas heeft gezet (de 1e Opziener neemt de eerste pas op de Driehoek, beginnend met de rechtervoet en sluit zijn linkervoet aan; beide voeten staan dus weer in een hoek van 60 graden) staan zijn voeten op vaste grond, en is zijn blik gericht op de plaats waar Schoonheid regeert (de 1e Opziener kijkt daarbij naar het Oosten en niet naar zijn beide voeten).
1e Opz.:
Het gevaar dat hem nu bedreigt is echter nog groter dan tevoren, want als zijn stap nu zou afwijken van de rechte koers, dan wordt zijn lot als dat van de Rietpluim, heen en weer bewegend bij elk zuchtje wind. (De 1e Opziener houdt zijn Scepter voor zich en geeft deze heen- en-weer gaande beweging daarmee aan.)
1e Opz.:
Wanneer u echter, mijn Broeder, de tweede pas krachtig (de 1e Opziener doet de volgende pas met de rechtervoet) en fier (hij completeert de stap met de linkervoet) zet op het punt van Kracht, dan bevindt u zich op de weg naar Wijsheid.
1e Opz.:
Vandaar is Uw pad gemakkelijk, want wanneer Wijsheid (de 1e Opziener doet de derde pas met de rechtervoet) uw passen leidt (completeert de pas met de linkervoet), mag u er op vertrouwen, dat u die hoogte zult bereiken die u wenst en die het doel is van al uw inspanningen.
1e Opz.:
De vierde pas (de 1e Opziener doet met de rechtervoet de vierde pas in het midden van de Driehoek en completeert deze met de linkervoet) brengt u, omgeven door Wijsheid, Kracht en Schoonheid (de 1e Opziener wijst de hoeken van de Driehoek met de onderzijde van zijn scepter aan op het moment dat hij ze noemt; let op, de hoek die Schoonheid symboliseert bevindt zich nu achter hem) in het midden van de Driehoek. En vandaar uit kunt u de ladder bestijgen, totdat u de Ark bereikt zult hebben: de veilige Haven der Ruste.
1e Opz.:
De laatste vijf passen houden in dat u gedurende uw voortgang er onverminderd voor dient te zorgen die vijf Kardinale Deugden in praktijk te brengen, die zo kenmerkend zijn voor de Vrijmetselarij: De 1e Opziener maakt met zijn linkervoet de vijfde pas en completeert deze met de rechtervoet (de voeten maken een hoek van 60 graden).
1e Opz.: Waakzaamheid
De 1e Opziener maakt met zijn linkervoet de zesde pas en completeert deze met de rechtervoet.

1e Opz.: Voorzichtigheid
De 1e Opziener maakt met zijn linkervoet de zevende pas en completeert deze met de rechtervoet.

1e Opz.: Broederlijke Liefde
De 1e Opziener maakt met zijn linkervoet de achtste pas en completeert deze met de rechtervoet.

1e Opz.: Waarheid
De 1e Opziener maakt met zijn linkervoet de negende pas en completeert deze met de rechtervoet.

1e Opz.: Naastenliefde.
De 1e Opziener begeeft zich, zonder de Commandeur te groeten of naar hem te knikken, langs het Driehoekig Pad van Ommegang via het Zuiden en Westen weer naar zijn plaats en gaat zitten.
De beide Diakenen en de Kandidaat maken nu hetzelfde waaierpatroon terug naar de tafel van de Commandeur. Zij stellen zich daar naast elkaar op, de Kandidaat in het midden, de 1e Diaken rechts van hem en de 2e Diaken links.
A.Cdr.:
Aangezien u gevraagd zal worden bepaalde bedragen te betalen voor Uw verheffing, is het juist u te tonen op welk gezag wij handelen.
De Commandeur staat op en toont de Kandidaat de Constitutiebrief, Eventueel kan die hem worden aangereikt door de Laatst Gewezen Commandeur.

A.Cdr.:
Dit is onze Constitutiebrief van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas.
Op deze en elke andere bijeenkomst van de Loge is deze voor u ter inzage aanwezig.
De Commandeur geeft de Constitutiebrief terug aan de Laatst Gewezen Commandeur, die deze opbergt. De Commandeur gaat zitten.
A.Cdr.:
De Regels van de Orde zijn vervat in het Constitutieboek van de Grand Lodge of Mark Masters, (de Commandeur toont een exemplaar) waarvan u reeds een kopie hebt ontvangen. Dit is ons Huishoudelijk Reglement (overhandigt het aan de Kandidaat). Uit beide zult u uw plichten leren kennen jegens de Royal Ark Mariner Vrijmetselarij in het algemeen en tegenover deze Loge in het bijzonder.
A.Cdr.:
U bent nu gerechtigd uw plaats in een Loge van Royal Ark Mariners in te nemen.
De Commandeur heet de Kandidaat welkom.

 

Uitleg van het Tableau

Dit Tableau, met een grote historische waarde, is een erfenis van de "Antients", die de Vrijmetselarij op alle niveaus beoefenden.
Hoewel het een wezenlijk onderdeel was van de oude Grand Lodge of Ark Mariners, die al voor 1790 opereerde onder het gezag van de alomtegenwoordige Dunckerley, verbeeldt het niet alleen de oorsprong van deze Graad, maar ook belangrijke gebeurtenissen en symbolen die betrekking hebben op de vele Graden waarin de Maconnieke Loges in de 18de eeuw werkten.
Onder de Engelse Constitutie worden de meeste van deze Graden, die elk nu een soevereine grootmacht zijn, bestuurd door of de United Grand Lodge of England of de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales and its Districts and Lodges Overseas.
Het Tableau bevat veel details en de uitleg ervan moet met toegenegenheid en behoedzaamheid worden gegeven, zodat de luisteraar de erin vervatte lessen op de juiste waarde kan schatten. Deze uitleg zal ongeveer twintig minuten duren.
Vier Broeders dienen een deel van de uitleg te verzorgen en de tekst is zodoende in vier secties opgedeeld.
De uitleg is voor het eerst door twee Royal Ark Mariners uit Hertfordshire herzien, tussen 1950 en 1960, te weten A.Br. J.E.N. Walker en A.Br. Lt. Col. C.G.W. Parker, OBE, nadat zij ijverig onderzoek hadden gedaan in de archieven van Mark Masons' Hall. Om het verband tussen de uitleg en het ritueel van de Graad beter tot zijn recht te laten komen, is ervoor gezorgd dat de schoonheid van de formuleringen en de relevantie van de onderwerpen behouden is gebleven.
Aan het einde van de Ceremonie van Verheffing geleidt de 1e Diaken de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang naar de Noordwesthoek van de Loge. De 2e Diaken begeeft zich naar de Driehoek en draait deze met een punt naar het Oosten en verplaatst daarna deze ongeveer een meter naar het Oosten. Vervolgens plaatst de 2e Diaken het Tableau in het midden van de Loge, met de bovenzijde naar het Oosten, zodanig dat de basis van de Driehoek zich enkele centimeters boven het Tableau bevindt. De Broeder die de uitleg geeft wordt door de Ceremoniemeester opgehaald en bij de Zuidwesthoek van het Tableau geplaatst. Vervolgens nemen de beide Diakenen en de Ceremoniemeester hun zetels weer in. De Kandidaat blijft tijdens de uitleg van het Tableau staan.Sectie 1
Broeder … naam, uw vorderingen in de Vrijmetselarij stellen u in staat enkele van de hier afgebeelde symbolen te herkennen. Ik moet echter eerst uitleggen, dat dit Tableau niet slechts betrekking heeft op deze Graad. Het is een afbeelding van een aloud Tableau dat reeds bestond, vele jaren voordat de verschillende Graden in de Vrijmetselarij, zoals we die nu kennen, zelfstandige Grootmachten werden. Het beeldt derhalve, op een samengestelde wijze, niet alleen de oorsprong van de Aloude en Achtbare Broederschap van Royal Ark Mariners uit, maar ook symbolen en episoden die verband houden met andere Graden, waarvan sommigen u heden niet verklaard kunnen worden.
Bovenaan het Tableau ontwaart u de "Berg der Openbaringen" (top, centraal), alwaar het de Almachtige behaagde zijn trouwe dienaren te inspireren met dat helder inzicht en waarnemingsvermogen, dat hen wijsheid en begrip schonk dat uitsteeg boven dat van hun naasten. Aldus verhieven de rechtschapenen van weleer zich boven de dwaasheden der mensheid en toonden middels voorschrift, voorbeeld en voorspelling de weg die de Mens moest trachten te bewandelen.
Onder hen, is de eerste op wie ik uw aandacht behoor te vestigen de aartsvader Henoch. Het boek Genesis vertelt ons dat "hij wandelde met God" en aan hem werd op de "Berg der Openbaringen" de vernietiging getoond die de verdorvenheid der mensheid te wachten stond.
Verlangend de grondslagen van Wetenschap te behouden voor het nageslacht van diegenen welke het God zou behagen te sparen, vervaardigde hij twee zuilen (laag, centraal).
Een daarvan vormde hij uit baksteen en de ander uit marmer (links en rechts daarvan). De eerste om vernietiging door vuur te weerstaan, de laatste om uiteenvallen door water te vermijden.
In elk vervaardigde hij een geheime bergplaats waarin hij de Archieven der Wijsheid borg, "Want", zei hij, "laat Wijsheid niet met het Kwaad van de aardbodem verdwijnen". Deze zuilen waren veilig in een holte geplaatst en werden benaderd door een stelsel van negen gewelfbogen, welke hier slechts op abstracte wijze zijn afgebeeld (wijst hiernaar). De marmeren zuil doorstond de wateren, maar werd pas lange tijd daarna gevonden, waarbij haar inhoud voor het eerst werd ontdekt en zodoende voorzienig werd behouden ten voordele van toekomstige generaties.
Het visioen van Henoch werd bewaarheid in de dagen van zijn achterkleinzoon Noach. En het apocriefe boek van Henoch verhaalt: "Lamech's vrouw bracht een kind ter wereld welks huid wit was als sneeuw en rood als de roos. Het hoofdhaar was wit als wol en lang, en zijn ogen waren wonderschoon. Toen hij ze opendeed vervulde hij het huis met licht, als de zon. En toen hij uit handen van de vroedvrouw werd genomen en daarbij ook zijn mond opendeed sprak hij tot de Heer der Rechtschapenheid. Lamech wordt beangstigd door het wonderkind en gaat naar zijn vader Methusalem en vertelt hem dat hij een zoon heeft voortgebracht die niet is als andere kinderen. Methusalem raadpleegt Henoch die zich "te midden van de engelen bevindt" en Henoch legt uit, dat er, vanwege de verdorvenheid van de wereld, een stortvloed gezonden zou worden, maar dat Noach en zijn familie gered zouden worden".
En Noach groeide op tot man (top, centraal: Noach met Bijl en Driehoek) en vond genade in het aangezicht van de Heer, en de Heer zag af van zijn voornemen om al het vlees onder de Hemelen te vernietigen, opdat niet Rechtschapenheid met het Kwaad van de aardbodem gevaagd zou worden.
Aldus vervaardigde Noach, onder Goddelijke leiding, de Ark (top, rechts in de hoek) en nam zijn familie daarin op alsmede alle dieren die hij bijeen kon brengen. En de Heer ontketende een grote Vloed die de aarde overspoelde en alle levende schepselen vernietigde. Maar de Ark dreef veilig op het oppervlak van het wateren (top, centraal).

Sectie 2
Toen het regenen ophield, opende Noach een venster en zond een raaf uit. Deze scheerde weg op de wind en kwam niet terug. Daarna zond hij een duif uit, die geen rustplaats vond, en dus terugkeerde. En terwijl Noach wachtte op haar terugkeer liet hij zijn hoofd in de holte van zijn arm op de vensterbank rusten (maakt het 2e Teken).
En toen zij uiteindelijk terugkwam, stak hij zijn hand uit opdat ze daarop kon neerstrijken (maakt het 3e Teken), en zei "ziet, daar komt zij", en bracht haar binnen in de Ark. Na zeven dagen zond hij de duif wederom uit, en dit keer kwam zij terug, met in haar snavel een afgeplukte olijftak. Na nogmaals zeven dagen zond hij haar wederom uit, maar dit keer kwam zij niet terug. Zodoende was Noach zeker dat zij een rustplaats had gevonden en dat hij spoedig de Ark veilig en vreedzaam zou kunnen verlaten. Van deze omstandigheden zijn het tweede en derde Teken van deze Graad afgeleid en worden de Duif en de Olijftak alom beschouwd als symbool van vrede.
Nadat de wateren waren gedaald, rustte de Ark op de berg Ararat, en Noach zond de dieren uit (onderaan, links) om zich te vermenigvuldigen en toe te nemen in aantal. Als dankbetoon richtte hij een altaar op en bracht daar, samen met zijn drie zoons, een brandoffer (onderaan, centraal). Waarop de Heer zijn regenboog (wijst hiernaar) aan de Hemel plaatste als bewijs van zijn Verbond, dat hij de mensheid niet meer zou vernietigen middels de wateren van een vloed. Aldus symboliseren de Regenboog, de duif en de olijftak de oorsprong van deze Graad en vormen zij tezamen het juweel (wijst naar eigen juweel) dat door Royal Ark Mariners gedragen wordt.
Door de Hand van God, dankzij Henoch en Noach, werden zowel Wijsheid als Rechtschapenheid bewaard van vernietiging. In Royal Ark Mariner Vrijmetselarij gedenken wij meer in het bijzonder Noach en zijn zonen Jafeth en Sem, welke worden vertegenwoordigd door de Achtbare Commandeur en zijn beide Opzieners, maar Cham, Noach's derde zoon viel in ongenade, en heeft geen plaats in ons midden.
De Woorden van de Graad, die u bij Uw verheffing werden gegeven zijn terug te vinden in het boek Genesis, in de genealogie van Henoch en Noach.
Vele eeuwen later toen Mozes voor de brandende braamstruik stond, in de woestijn van Sinaï, droeg God hem op naar Egypte te gaan en de Israëlieten te bevrijden van hun slavernij. Bewust van zijn eigen tekortkomingen vroeg Mozes om een teken, opdat hij zou weten dat Heer hem terzijde zou staan bij zijn taak. En God beval Mozes zijn staf op de grond te werpen, hetwelk hij deed; en de staf veranderde in een slang. Angstig, maar met een vast Geloof maakte Mozes het Teken van Vrede (boven het midden, links) en vatte op Goddelijk bevel, de slang bij de staart die wederom een staf in zijn hand werd.
Aldus gesterkt door God verrichte Mozes menig wonder in Egypte en leidde uiteindelijk de Israëlieten naar de oevers van de Rode Zee. De overlevering van de wonderbaarlijke overtocht en de vernietiging van het Egyptische leger door de wateren is u ongetwijfeld bekend. En hier zien wij (boven het midden, rechts) dat moment van prachtige verlossing, waarbij Mozes en het hele volk hun stem verhieven in een spontane lofzang, zoals wij lezen in het boek Exodus "Ik zal den Heere zingen; want Hij is hogelijk verheven! Het paard en zijn ruiter heeft Hij in de zee geworpen" (wijst naar de kop van een wit paard dat i het water te zien is).
Deze episode maakt geen deel uit van deze Graad, maar het zal U niet zijn ontgaan, dat de Heer hier ten tweede male de krachten der grote wateren gebruikte voor de vernietiging van het Kwaad en daarbij de middelen verschafte waarmee zijn Uitverkoren in veiligheid konden worden behouden.

Sectie 3
Hier ziet u (centraal, rechts) een man die de fundering voor het gebouw uitzet. En hier (centraal, links) ziet u ambachtslieden bezig met bewerken van de stenen voor het bouwwerk. Onder de werklieden van Koning Salomo bevonden zich vele vaardige ambachtslieden uit Sidonië, die gezonden waren door Hiram, Koning van Tyrus.
De stenen voor de bouw van de Heilige Tempel werden vervaardigd, gemerkt en genummerd in de steengroeven, en zo volmaakt was hun afwerking, dat, wanneer zijn op hun plek in het bouwwerk geplaatst werden, zij met de grootste nauwkeurigheid pasten. Dit herinnert u aan de volmaaktheid van vakmanschap dat immer het vereiste niveau van de Operatieve Metselaar is geweest.
Aanvullend op deze historische verwijzingen ziet u nog een aantal andere Maçonnieke symbolen. Deze twee groepen (top, rechts en links) bestaan uit juwelen uit het tijdperk dat het Tableau geschilderd werd. De Passer die een vroege voorstelling van het Alziend Oog omsluit (rechts) werd gedragen door de Meester; het Waterpas en Schietlood door de beide Opzieners, zoals dat ook thans nog het geval is. De Passer, die het Zegel van Salomo, een vijfpuntige ster (links), zinnebeeldig voor de Vijf Punten van het Meesterschap, omsluit, en het diagram van de Stelling van Pythagoras werden door Gewezen Meesters gedragen als respectievelijk cordonjuweel (Passer en Ster) en borstjuweel (Diagram).
U ziet hier dus de Leiders van de Loge; de Meester en zijn beide Opzieners, ondersteund door de Gewezen Meesters. De Sleutel (centraal, links) herinnert u er in elke Graad in de Vrijmetselarij aan Uw Maçonnieke geheimen te bewaren in de veilige schatkamer van uw hart. Het Zwaard der Gerechtigheid (centraal, rechts) staat eenieder te wachten, die zijn belofte verbreekt.
De emblemen van de Graad van Merkmeester (lager, links) zijn u natuurlijk vertrouwd, zoals ook de Winkelhaak van elk van de drie Keurmeesters (lager, rechts). Ik vraag hier ook uw aandacht voor een afbeelding van een hand die een schietlood vasthoudt (links van de Zuivere Kubiek). De betekenis hiervan is bekend voor een Geïnstalleerd Meester van een Loge van Merkmeesters
De Kubieke en Langwerpige Steen en de Sluitsteen zijn, hoewel zij allen van een volmaakt vakmanschap getuigen, verschillend.
Zo zal ook het werk van ieder van ons moeten verschillen en zijn merk dragen: het merk van onze onderscheidende karakters.
De Hamer en Beitel (links), die gebruikt worden om het Merkmeestersteken van goedkeuring op aanvaard werk aan te brengen, en de Winkelhaken (rechts) waarmee dat werk eerst getoetst dient te worden, dienen om u te leren, dat, zo u in het Hiernamaals het merk van goedkeuring hoopt te verwerven, u:
- (1e Winkelhaak) de talenten waarmee u bent gezegend naar beste vermogen dient te ontwikkelen;
- (2e Winkelhaak) U zich een taak dient te stellen waartoe deze talenten op waardige wijze kunnen worden aangewend; en
- (3e Winkelhaak) indachtig te zijn, dat, ongeacht de vaardigheid van de ambachtsman, een grotere beloning hém wacht, die zich inzet voor zijn medemens in plaats van voor zichzelf.
De Vaas (links) met daarin de Wijdingsolie zou u moeten aansporen om uw leven, zover als dat in Uw vermogen ligt, in dienst te stellen van Hem die het u gegeven heeft.
De Arke des Verbonds (onderaan, centraal links), de Troffel (onderaan, centraal, links) de Sluiers van de Tempel (onderaan, centraal), Aaron's Staf (rechts van de Kubieke Steen) en de Heraut (onderaan, rechts) hebben betrekking op bepaalde hogere Graden waarvoor u, naar ik vertrouw, te zijner tijd in aanmerking zult komen om een uitleg te ontvangen.
De Gevleugelde Zandloper (rechts) geeft het vliegen van de tijd weer, u herinnerend aan de waarschuwing, die U kreeg van de Broeder die u verhief tot de Verheven Graad van Meester Vrijmetselaar, er zorg voor te dragen de u toebedeelde taken uit te voeren zolang het dag is, want de nacht komt, waarbij niemand kan werken.
Het Anker (naast de Gevleugelde Zandloper), het symbool van Hoop, zal u immer aanmoedigen om vast te houden aan dat streven hetwelk het centrale doel behoort te zijn van elke Vrijmetselaar: het bereiken van die innerlijke perfectie, hier zo beduidend verbeeld in het midden van het Tableau (wijst hiernaar) door de Kubieke Steen.

Sectie 4
U kunt zien dat de Porfieren Steen (wijst naar de steen), gelijk de Kubieke Steen op de tafel van de Achtbare Commandeur was geplaatst, zoals ook twee van de Stenen in de Graad van Merkmeester (wijst deze aan op het Tableau) dat waren.
Vanaf het eerste moment van uw toetreding tot de Vrijmetselarij heeft de Kubieke Steen zich voor u bevonden. Immers, toen de Eerste Opziener van uw Moederloge u bekleedde met het onderscheidende embleem van een Vrijmetselaar, was de Kubieke Steen binnen uw handbereik, daar hij de tafel van de Eerste Opziener siert in elke Symbolieke Loge (Dit verwijst naar het gebruik in de Engelse Loges). Laat mij u daarom de wonderschone woorden van de leerrede van de Eerste Graad in herinnering brengen:
"De Kubieke Steen is een steen die volmaakt is en haaks, hetgeen slechts getoetst kan worden met de winkelhaak en passer (wijst naar de gereedschappen die over de Zuivere Kubiek hangen op het Tableau). Het vertegenwoordigt de mens in zijn laatste jaren, na een regelmatig leven, wel besteed in vroomheid en deugd, hetwelk op geen andere wijze getoetst en goedgekeurd kan worden dan door de Winkelhaak van Gods Woord en de Passer van zijn eigen, zelf overtuigde, geweten."
Haar plaatsing, in het midden van het Tableau, geeft aan dat, vanaf het moment van uw Aanneming, Vrijmetselarij u voortdurend het symbool heeft voorgehouden van dat bouwwerk waartoe u werd aangemoedigd het op te richten "volmaakt in haar delen en een eerbewijs aan de bouwer".
In het midden van de steen bevindt zich (wijst hiernaar) een Driehoek binnen een Cirkel. De Driehoek (wijst naar de Driehoek op de vloer van de Loge) is het embleem van deze Graad en is tevens een symbool voor de Godheid. De Cirkel symboliseert de Eeuwigheid. Hun samenvallen, leert u die fundamentele waarheid dat Godheid doordringt tot in de Eeuwigheid.
En aangezien dit symbool ook verwijst naar de Orde van het Heilig Koninklijk Gewelf, wordt u er wederom aan herinnerd dat er nog grotere kennis is welke u kunt verwerven.
De tweevoudige lering van dit Tableau, welke u zowel door de symbolen als door de afgeschilderde gebeurtenissen wordt voorgespiegeld, is als volgt: zoals de Graad van Merkmeester u leert Uw talenten op waardige wijze te ontplooien en te streven naar hun vervolmaking, zo verzekert de Graad van Royal Ark Mariner u ervan dat aan hen die met ijver en geloof streven, een veilige overtocht over de woelige wateren des levens wordt geboden door de Grote Commandeur des Heelals. Hoe duister ook de wolken of hoe sterk de storm, vergeet nimmer de genadevolle woorden die u bij uw verheffing heeft gehoord: "Want bergen zullen wijken, en heuvels wankelen; maar Mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond Mijns vredes zal niet wankelen, zegt de HEERE, uw Ontfermer. ".
Zo mag u in geloof en vertrouwen gehoor geven aan de oproep van Hem (de Achtbare Commandeur geeft één slag met zijn scepter, herhaald door 1 e en 2e Opziener: allen staan op en leggen de rechterhand op hun hart, met de vingers en de duim aaneengesloten) die u als enige kan leiden en ontvangen in de laatste Toevluchtshaven: dat Huis (boven, centraal), niet door mensenhanden gemaakt, eeuwig in de Hemelen.
Alle broeders, inclusief degene die de uitleg heeft gegeven, hernemen hun plaatsen. De 1e Diaken geleidt de Kandidaat langs het Driehoekig Pad van Ommegang naar een zitplaats in het Zuidoosten en neemt ook zelf weer plaats. De 2e Diaken brengt het Tableau terug naar de plaats waar het vandaan kwam, legt de Driehoek weer terug op zijn plaats en herneemt zijn plaats.

 

Uitreiking van een Grand Lodge Certificate

De Ceremoniemeester geleidt de ontvanger van het Certificaat naar het Oosten. Veelal zal degene die het Certificaat uitreikt aldaar gezeteld zijn.

Broeder … naam, het doet mij veel genoegen u dit Certificaat van Royal Ark Mariner te kunnen aanbieden.
Deze aloude Graad met zijn waardevolle lessen en lezingen is sedert 1871 onder de jurisdictie van de Grand Lodge of Mark Master Masons of England and Wales en wordt bestuurd door de Grand Master's Royal Ark Council. Iedere Loge van Royal Ark Mariners dient verbonden te zijn aan een Loge van Merkmeesters met hetzelfde nummer.
Bovenaan het certificaat vindt u het Wapen van de Grootloge, welke ook te zien is als watermerk in het centrum. U ziet tevens de naam van de Grand Lodge of Mark Master Masons door wie het certificaat is uitgegeven, alsmede de naam van de huidige Grootmeester.
U ziet tevens een voorstelling van de Ark, waaraan de Orde haar naam en werkwijze ontleent en een Latijns motto (uit het boek Genesis, hoofdstuk 6, vers 18). De Ark zinspeelt op de continue steun die wij van de Grote Commandeur des Heelals hopen te ontvangen en het motto onderstreept dit. ('But with Thee will I establish my covenant.')
Onderaan vindt u de Driehoek met daarin de initialen van de drie belangrijkste officieren, Noach, Japhet en Sem. De Driehoek herinnert ons tevens aan de negen stappen, leidend tot de Ark, de veilige haven der ruste.
Zoals gebruikelijk in de Vrijmetselarij is het Certificaat niet volledig zonder dat u uw handtekening hierop heeft geplaatst. U zult dit doen aan de tafel van de Schrijver van deze Loge.
Maar voordat u dat gaat doen feliciteer ik u en wens ik u geluk met Uw toetreding tot deze mooie en interessante graad. Ik wens u heel veel gelukkige jaren in deze Broederschap in het algemeen en in deze … naam Royal Ark Mariner Loge en nummer in het bijzonder.
De Ceremoniemeester wacht totdat de Gewezen Commandeur die het certificaat heeft uitgereikt weer zit en geleidt de ontvanger van het Certificaat vervolgens langs het Driehoekig Pad van Ommegang naar de tafel van de Schrijver en daarna weer langs het Driehoekig Pad van Ommegang terug naar zijn plaats.

 

Sluiting

Nota Bene.
De A. Cdr. dient zich terdege te realiseren, dat het nu volgende "zich verheffen van zijn zetel" in de agenda van de bijeenkomst meestal wordt aangeduid met: "Behandeling van overige zaken, die op regelmatige wijze ter beoordeling of kennisneming naar voren zullen worden gebracht".
A.Cdr. blijft zitten, geeft één slag met de Scepter, daarin nagevolgd door de beide Opzieners. Daarna staat hij op.:
Ik verhef mij om te onderzoeken of één van de Broeders iets naar voren heeft te brengen in het belang van de Ark Vrijmetselarij in het algemeen of van deze Loge van Royal Ark Mariners in het bijzonder.
Hierna gaat de A. Cdr. weer zitten.
Let op! Bij de sluiting van de Loge verheft de A.Cdr. zich slechts éénmaal: Er is slechts één 'rising'.
Na behandeling van alle zaken geeft de Commandeur één slag met de Scepter, herhaald door de 1 een 2e Opziener.
A.Cdr. blijft zitten:
Broeders Royal Ark Mariner, staat mij bij deze Loge te sluiten.
Allen, inclusief de A.Cdr., staan op; geen teken.
A.Cdr.:
Sem, mijn zoon, wat is de voortdurende plicht van iedere Royal Ark Mariner?
2e Opz. stelt zich in het Teken van Begroeting:
Aan te tonen dat de Loge is beveiligd.
A.Cdr.:
Doe u hiervan verzekeren.
1e Opz. beëindigt het teken:
Broeder Wachter, toon aan dat de Loge is beveiligd.
De Wachter begeeft zich naar de deur en geeft de slagen *** *. De Buitenwachter antwoordt met *** *. De Wachter gaat naar zijn plaats en stelt zich in het Teken van Begroeting.
Wachter:
Broeder 2e Opziener, de Loge is beveiligd beëindigt het teken.
1e Opz. geeft met zijn Scepter de slagen *** * en stelt zich in het Teken van Begroeting:
Achtbare Commandeur, de Loge is beveiligd beëindigt het teken.
A.Cdr.:
Jafeth, mijn zoon, welke is onze volgende plicht?
1e Opz. stelt zich in het Teken van Begroeting:
Ervoor te zorgen dat de Broeders zich in orde stellen als Royal Ark Mariner.
A.Cdr.:
In orde Broeders, als Royal Ark Mariner.
Allen stellen zich in het Teken van Begroeting.
Kapelaan (of Cdr.):
Laat ons, voordat de Loge wordt gesloten, de Grote Commandeur des Heelals, die de storm deed bedaren en de golven van de wilde wateren tot rust bracht, en die uit het water vaste grond deed ontstaan, smeken ons in zijn hoede te nemen, totdat wij opnieuw bijeenkomen in Zijn Naam, of totdat Hij beschikt dat wij worden opgenomen in de Ark van Zijn Verbond.
Allen:
Zo moge het zijn.
A.Cdr.:
Jafeth, mijn zoon, nu de werkzaamheden zijn beëindigd, draag ik u op deze Loge van Royal Ark Mariners te sluiten.
De Commandeur blijft rechtop in het Teken van Begroeting staan, pakt zijn Scepter in de linkerhand en geeft daarmee de slagen *** *.
1e Opz.:
Broeders, in de Naam van de Grote Commandeur des Heelals en in opdracht van de Achtbare Commandeur sluit ik de Loge.
Allen beëindigen het Teken van Begroeting.
De 1e Opz. geeft met zijn Scepter de slagen *** *.
2e Opz.:
En de Loge is dienovereenkomstig gesloten tot de volgende regelmatige bijeenkomst, spoedbijeenkomsten uitgezonderd, waarvan tijdig bericht zal worden gegeven.
De 2e Opz. geeft met zijn Scepter de slagen *** *.
De Wachter gaat naar de deur en geeft de slagen *** *.
De Buitenwachter antwoordt met *** *.
De (laatst) Gewezen Commandeur begeeft zich naar het tafeltje, neemt de Driehoek van de Porfieren Steen, en begeeft zich naar zijn plaats. Let op! Er wordt hierbij geen teken aan de Commandeur gegeven.
(Laatst) Gewezen Commandeur:
Broeders, ons rest niets meer dan naar aloud gebruik onze geheimen te verzegelen in de veilige schatkamer van ons hart, verenigd in Getrouwheid, Getrouwheid, Getrouwheid, (pauze) Getrouwheid.
Hierbij wordt tegelijkertijd met het uitspreken van het woord "Getrouwheid" telkens het Teken van Trouw gegeven, i.e. rechterhand op het hart, vingers tegen elkaar aan, duim haaks op de vingers.
Het ritme waarop dit gebeurt is gelijk aan het tempo van de slagen, i.e. *** *
Het Sluitingslied kan nu worden gezongen.


 Home