Internationale Orde van Goede Tempelieren
Inwijdingsrituaal

 
1946


Openingsplechtigheid.
 
Stipt op tijd opent de H.T. de zitting. Is hij afwezig, dan neemt de V.T. deze taak.x^yer, of bij diens afwezigheid de O.H.T.
H.T., *: Het is tijd de zitting te openen. Zusters en broeders, ik heet U welkom.
Indien gasten aanwezig zijn, deze speciaal welkom heten. Eventueel ook leden, die lange tijd afwezig geweest zijn.
Ik hoop, dat gij allen zult meewerken om deze. zitting vlot en goed te doen verlopen en dat de besprekingen op een hoog peil zullen staan.
Ik zal trachten de werkzaamheden nauwgezet te leiden en reken daarbij op de hulp van mijn mede-ambtenaren en de aandacht en steun van alle leden. * * *.
V.T.: Ik zal U helpen om de rust tijdens de besprekingen te bewaren en de aandacht der leden te verzekeren.
O.H.T. Ik voeg er de wens aan toe, dat deze bijeenkomst bevorderlijk moge zijn aan het doel, waarvoor ze belegd werd. Laat er eensgezindheid onder ons heersen en moge er zegen rusten op onze gemeenschappelijke arbeid.
H.T.: Ik verzoek U als openingslied te zingen lied no. uit onze bundel.
L.: Wij hebben onze dagelijkse bezigheden terzijde gelegd en zijn hier wederom bijeen, om moed en kracht te verzamelen voor ons grote werk, de bevordering der broederschapsgedachte en der geheelonthouding. Moge deze bijeenkomst onze trouw versterken, een geest van barmhartigheid en verdraagzaamheid ons bezielen en onze beraadslagingen leiden. Mogen welwillendheid en eensgezindheid hier heersen. Laten wij allen bezield zijn met heilige geestdrift voor ons grote doel: de mensheid te verheffen en onze samenleving te bevrijden van de drankellende.
De L. kan ook een andere passende toespraak gebruiken.
H.T.: Ik verklaar thans de zitting voor wettig geopend. Laat de Wachter de leden, die nog in het voorportaal mochten vertoeven, binnenlaten.
 
 
Inwijdingsplechtigheid
 
H.T.: Wij zullen nu tot inwijding overgaan van de candidaat ... noemt de naam van de candidaat. S., heeft de candidaat het candidaatsformulier getekend en is hij op regelmatige wijze als lid aangenomen?
S.: H.T., dat is in orde.
H.T.: P., is het in treegeld betaald?
2e P.: H.T., dat is ontvangen.
H.T.: Maarschalken, U beiden verzoek ik naar het voorportaal te gaan, U te overtuigen of de genoemde candidaat aanwezig is en hem binnen te leiden, zodra het begroetingslied is aangevangen.
De Maarschalken begeven zich naar het voorportaal.
Zusters en broeders, laat gedurende de inwijding niets anders uw aandacht bezig houden. Vermijdt elke onnodige beweging en ieder overbodig woord. Bedenkt, dat alles wat de candidaat kan afleiden of hinderen, de indruk de inwijding schaadt. Deze moet voor hem van blijvende betekenis zijn. Laten wij dan allen onze verantwoordelijkheid gevoelen en er ernstig naar streven deze inwijding tot een plechtigheid te verheffen.
Moge de hoge ernst, die onze arbeid bezielt, zijn weerspiegeling vinden in onze inwijdingsplechtigheid.
* * *.
We zullen als begroetingslied zingen no ....
H.T.: Wij heten U hartelijk welkom, het verheugt ons, dat Ge U wenst te onthouden van alle bedwelmende dranken en dat Ge, met ons verenigd, wilt medewerken aan de verbanning daarvan uit onze gemeenschap.
Het doel van onze Orde is veelzijdig, doch allereerst vraag ik uw blijvende belangstelling voor de bestrijding van het alcoholisme. De Orde wil meewerken aan alles, wat tot d verheffing der mensheid bijdraagt. Vr alles is het echter noodzakelijk, dat de alcohol als genotmiddel verdwijnt. Het kwaad, dat wij bestrijden, is oud en overal verbreid. De ervaring heeft geleerd, dat de alcohol veel geluk vernietigt, het verantwoordelijkheidsgevoel vermindert, de gezondheid benadeelt, het zedelijk peil verlaagt en belemmerend werkt bij elk streven naar een betere samenleving. Verhoging van ons ledental betekent versterking van onze invloed. Daarom heeft uw verlangen, lid van onze Orde te worden, vreugde gewekt in onze broederkring.
Door de ondertekening van het candidaatsformulier hebt ge ingestemd met onze beginselen. Indien Ge bereid zijt, deze gelofte hier openlijk te bevestigen, antwoord mij dan: Ja.
De candidaat antwoordt: Ja. Bij inwijding van meer dan n candidaat wordt hun gevraagd n voor n de vraag te willen beantwoorden.
Dan zullen ook andere ambtenaren U toespreken. In de eerste plaats de V.T. aan de overzijde van deze kring, die U de gelofte zal voorlezen. De Maarschalken zullen U daarheen geleiden.
V.T.: Ik verzoek U de rechterhand op uw hart te leggen en de volgende verbintenis te aanvaarden:
Langzaam en duidelijk lezen.
In het volle bewustzijn van uw verantwoordelijkheid tegenover uw geweten en uw medemensen, belooft Gij plechtig en onvoorwaardelijk in het bijzijn van deze getuigen, dat Gij, zo lang Gij lid zij t, U onthouden zult van elk gebruik van alcoholhoudende drank, in welke vorm ook, en bovendien van alle andere bedwelmende middelen, zoals morfine, cocane, opium en dergelijke; dat Ge deze dranken en andere bedwelmingsmiddelen niet als zodanig zult schenken, aanbieden of doen verstrekken, vervaardigen, kopen of verkopen; dat Gij de handhaving van de wetten tegen de drankhandel, zomede die tegen de bedwelmende middelen, zult helpen bevorderen, en dat Gij U in alle opzichten zult houden aan de reglementen en gebruiken van de Orde.
Belooft Gij dit? Zo ja, antwoord mij dan: Ik beloof het.
De candidaat antwoordt: Ik beloof het. Bij inwijding van meer dan n candidaat wordt hun gevraagd n voor n de vraag te willen beantwoorden.
*.
H.T.: Ik verzoek U thans U te wenden tot de Lector, die zich aan uw rechterzijde bevindt.
L.: Wij staan niet als enkeling in de wereld, maar maken deel uit van een groot geheel: de mensheid. Waar wij wonen, welke taal we spreken, welke kleur onze huid heeft of tot welk ras of geslacht wij behoren, bepaalt niet onze waarde. In alle tijden, in alle landen, hebben de harten der mensen dezelfde hoop en verlangens, dezelfde noden en dezelfde hunkering naar liefde en geluk.
Ons streven als Tempelier moet zijn: In naam der menselijkheid iets bij (te dragen tot het geluk van allen. Dit is de ware broederschap:
Hiervoor is geen kennis nodig, noch rijkdom, noch geleerdheid. Een warm hart en een nuchter verstand, bereidheid tot helpen, tot troosten en verzachten, het op de achtergrond plaatsen van ons eigen kleine zelf en het steeds uitzien naar gelegenheid tot dienstbetoon aan anderen, dit zijn de stenen, die de Tempelier kan aanbrengen voor de bouw van de tempel der broederschap.
H.T.: Wij vragen nu Uw aandacht voor de O.H.T., die zich achter U bevindt.
O.H.T.: Onze Orde voert niet alleen de drankbestrijding, maar heeft ook een andere culturele taak. In plaats van onze geest te bedwelmen, willen wij hem ontwikkelen.
Kennis, kunst, schoonheid en gezonde ontspanning zijn de treden, waarlangs wij kunnen opgaan naar hoger geestelijk peil. Daarom willen wij alles doen, wat in ons vermogen ligt, om onze leden in aanraking te brengen met de vruchten, die kunst en wetenschap voortbrengen.
Daardoor zullen wij geestelijk en zedelijk groeien en dit zal ons in staat stellen, onze taak in de maatschappij beter te vervullen.
Wij verwachten van U, dat ook Gij zult deelnemen aan ons ontwikkelingswerk. Dit betreft zowel datgene, wat U geboden wordt, als hetgeen Gij naar aanleg en ontwikkeling uw medeleden bieden kunt. Door deze wisselwerking zult Gij des te beter worden toegerust voor onze gemeenschappelijke strijd en bevrediging vinden in een hoger en edeler levensgenot.
H.T.: Maarschalken, leidt nu onze candidaat voor deze tafel.
Gij hebt nu openlijk onze gelofte afgelegd en daarmee de verplichting tot geheelonthouding en drankbestrijding op U genomen.
Uit de voorgaande toespraken hebt Ge kunnen vernemen, dat alles, wat op cultureel en zedelijk gebied opbouwend werkt, onze instemming heeft.
Ook is U aangetoond, dat de broederschap, het fundament waarop onze Orde rust, een ruime plaats in uw leven behoort in te nemen.
Dit laatste legt U eveneens ernstige verplichtingen op. Het betekent, dat Gij niet zult achterblijven, wanneer op sociaal gebied uw hulp of steun nuttig kan zijn. Schenk daarom ook aandacht aan het maatschappelijk werk buiten onze Orde.
Zulk een levenshouding zal niet alleen ten goede komen aan Uzelf en aan onze Orde, doch ook aan ons volk en de gehele mensheid. Zo bouwt Gij mee aan een samenleving, waarin niemand wordt vervolgd om zijn geloof of ras, waar geschillen op vreedzame wijze worden beslecht, en waarin alle volkeren en rassen met gelijke rechten de zegeningen van de democratische vrijheden zullen genieten. Er resten mij nu nog slechts enkele practische mededelingen.
Wanneer ge na de opening binnenkomt, gaat ge naar het midden der zaal en blijft staan tegenover de O.H.T., (die links van mij zit,) en brengt hem deze groet . Door hm te groeten, groet gij de gehele Loge. Door Uw open hand toont ge Uw oprechtheid en Uw broederlijke geest.
De O.H.T. beantwoordt Uw groet op dezelfde wijze en dan neemt ge plaats.
Wanneer ge een andere Loge bezoekt, geeft ge aan de wachter Uw naam, de naam van Uw Loge, en, als gij in een andere gemeente zijt, die van Uw woonplaats. Gij behoort nu tot Loge No. .
Wij verwachten van onze leden, dat ze aanwezig zijn bij de opening en blijven tot de sluiting van de zitting. Maar als gij vertrekken moet, vr deze gesloten is, dan plaatst ge U voor de V.T. en groet hem op gelijke wijze als zo juist is aangegeven. Als Uw aanwezigheid niet om de een of andere reden vereist wordt, beantwoordt de V.T. Uw groet op dezelfde wijze en dan kunt ge heengaan. Gij ziet dus, dat groeten alln nodig is, als gij n a de opening komt of
vr de sluiting heengaat.
Gij zult meer omtrent Uw plichten als Goede Tempelier leren uit Statuten en Huishoudelijk Reglement, die de M. U zal geven.
Thans verzoek ik de leden de broederkring om ons te vormen.
* * *.
De H.T. gaat bij de candidaat staan voor de bestuurstafel.
De kring, die gij om U ziet, is het zinnebeeld van de eeuwigdurende vriendschap. De vereniging der handen betekent de eenheid van ons doel en streven bij ons grote werk.
Schenk vriendschap, aanvaard vriendschap, tracht uw medeleden te overtreffen in voorkomendheid en richt uw leven in volgens de aloude kernspreuk: Wat Gij wilt, dat anderen U doen, doe Gij hun desgelijks. Moge het U, zo arbeidende, weigaan!
De H.T. drukt nu het nieuwe lid de hand en zegt: Namens de Nederlandse Groot-Loge verklaar ik U tot lid der Internationale Orde van Goede Tempelieren en ik verzoek U thans mee een schakel te willen vormen' in onze broederkring.
De H.T. gaat naar zijn plaats terug. De Maarschalken leiden het nieuwe lid naar zijn plaats in de kring naast de V.T.
Indien meer personen zijn ingewijd zij de opstelling zo, dat de V.T. in het midden en de Maarschalken aan de buitenzijde staan.
Ziet nu, waar wij allen verenigd staan en elkander trouw hebben toegezegd, hoe heerlijk en verheffend het is, als zusters en broeders in eendracht tezamen zijn. Moge de broederlijke band, die ons nu verenigt, eerst met de dood verbroken worden.
Laat ons als slot-inwjdingslied zingen no
Wanneer het lied beindigd is, wordt de broederkring verbroken, waarna de H.T. een persoonlijk woord van gelukwens tot t nieuwe lid richt. Daarna zegt hij: We houden nu pauze, om allen gelegenheid te geven met ons nieuwe lid kennis te maken.
De Maarschalk zorgt er voor, dat het nieuwe lid een goede plaats krijgt. De leden begroeten het nieuwe lid en stellen zich aan hem voor. Men zorge er voor, dat hij gedurende de gehele pauze bezig gehouden wordt.
 
 
Sluitingsplechtigheid
 
H.T.: We zullen nu de zitting gaan sluiten. 2e Penningmeester, wat zijn de verschillende ontvangsten van deze avond?
2e P.: De ontvangsten zijn .
H.T.: Heeft de P. deze bedragen in ontvangst genomen?
P.: Ja, H.T., ik heb die bedragen ontvangen.
H.T.: Heeft de S. het genotuleerd?
S.: Ja, H.T.
H.T., * * *: Ambtenaren en leden, ik dank U voor uw tegenwoordigheid en uw aandacht gedurende deze zitting. Laten we, voor we uiteengaan, nog enige raadgevingen aanhoren.
V.T.: Zusters en broeders, we hebben de gelofte afgelegd, ons te onthouden van alle bedwelmende middelen en naar onze beste krachten de drinkgewoonte te bestrijden. We hopen, dat deze zitting ons gesterkt heeft in ons besluit. Laat ons zorgen ook op de eerstvolgende bijeenkomst tegenwoordig te zijn, om daar wederom nieuwe kracht tot de strijd te geven en te ontvangen.
H.T.: We moeten nu gaan scheiden en komen weer te staan tegenover de moeilijkheden en verzoekingen van het dagelijks leven. Laten we alles vermijden, wat ons ertoe zou kunnen brengen, onze plichten en goede voornemens te vergeten, en laten wij door onze levenswandel bewijzen, dat de arbeid en de leringen van onze Orde niet zonder invloed op ons gedrag zijn.
Laat ons als sluitingslied zingen no .
H.T.: Tot slot zal nu onze L. nog enkele woorden tot ons spreken.
L.: Het uur van scheiden is daar. We gaan thans uiteen, om weer huiswaarts te keren. Laat ons bij de vele beslommeringen van het dagelijks leven het heilige vuur der geestdrift bewaren, dat met gestadige, nooit verdovende vlam in ons aller hart ontstoken is. Laat ons in de ogenblikken van zelfbeproeving aan al ons werken en streven de zuivere toets aanleggen van zelfverloochening en waarheidsliefde.
De L. kan ook een andere toespraak gebruiken.
H.T.: Hiermede sluit ik de bijeenkomst en wens U allen wel thuis.


Home