Orde van de Roos en het Kruis van Jerusalem – België
te Gent
 
STATUTEN

Het jaar 1969, de 22e januari, werd door de hierna genoemde personen overeengekomen:
- De Meijer, Antoon louis, nijveraar, Aaigemstraat 127, Gent.
- Huybrechts, Ludo, nijveraar, Mariahof, Lindenlei 51, Mortsel (provincie Antwerpen).
- Pede, Daniël, leraar-accountant, Veldstraat 8, Mariakerke, Gent.
- Van Allemeersch, Jozef, beheerder, Onafhankelijkheidslaan 22, Antwerpen.
- Van Herck, Albert, advokaat, Oudegemselaan 289, Brussel-4.
- Hulstaert, François, nijveraar, Tulpenstraat 14, Sint-Niklaas-Waas.
- Janssens, François, industrieel, Lambermontlaan 442, Brussel-3.
- Ardaen, A., hotelier, Jan Breydellaan 72, Brugge.
- Mulier, André, directeur, Gerardstraat 73, Etterbeek-Brussel-4.
Allen van Belgische nationaliteit, een vereniging zonder winstbejag op te richten, onder hen en alle personen die er later deel van uitmaken.
De standregels werden vastgesteld als volgt:
 
TITEL I. – Naam, zetel, doel, duur
Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Orde van de Roos en het Kruis van Jerusalem-België.
Zij is de wettelijke en Belgische vereniging van de Internationale Verbroedering van Ridders van de Tempel.
Art. 2. De zetel is thans gevestigd te Gent, Aalgemstraat 127, maar kan door de algemene vergadering bij gewone meerderheid van stemmen gevestigd worden in ieder stad van België, of op ieder adres in dit land, door haar te bepalen.
Art. 3. De vereniging heeft tot doel in een geest van kristelijke broederschap en naastenliefde een verband te stichten tussen haar leden en leden van zusterverenigingen in andere landen waar dergelijke verenigingen bestaan, met de bedoeling de maatschappij dienstig te zijn.
Alhoewel autonoom door haar wettig bestaan in België, si deze vereniging in geest en in feite afhankelijk van de internationale Orde van de Roos en het Kruis van Jerusalem. Het doel en de innerlijke werkwijze is allernauwkeurigst omschreven in de “algemene standregelen” en de “organieke artikelen”, welke als gehecht en integrerend deel dienen aangezien van deze statuten en toepasselijk voor al de leden van de vereniging van de Orde van de Roos en het Kruis van Jerusalem, alsook voor alle toekomstige of kandidaat-leden als dusdanig worden voorgesteld door twee leden van de vereniging.
Art. 4. De vereniging is voor onbepaalde duurtijd opgericht. Zij kan te allen tijde ontbonden worden in de door de wet vereiste vormen en voorwaarden.
 
TITEL II. – Deelgenoten, aanneming, ontslag, rechten, verplichtingen, hiërarchie
Art. 5. Het aantal deelgenoten is onbeperkt, maar moet ten minste zeven personen bedragen.
Art. 6. De beheerraad aanvaardt met gewone meerderheid van stemmen de kandidaatleden die zich verbinden zowel de Belgische statuten als de algemene standregelen en de organieke artikelen na te leven.
Bij weigering van kandidatuur is de beheerraad ontslagen de reden hiervan op te geven. Hij verbindt zich echter hieraan geen ruchtbaarheid te geven.
Art. 7. De beheerraad stelt in eigen midden de regelen op van inwendige orde.
Art. 8. Het ontslag als lid van de vereniging dient gericht te worden aan de voorzitter die het mededeelt aan de beheerraad die over de aanvaarding ervan beslist nadat het lid voldoening geschonken heeft aan al zijn nog te vervullen verplichtingen.
Art. 9. Eventuele uitsluiting wordt voorgesteld door de beheerraad aan de voorzitter die hierover, zonder beroep, beslist volgens de bestaande voorschriften en per aangetekend schrijven het uitgesloten lid verwittigt.
Art. 10. De ontslagnemende, uitgesloten of uittredende leden, evenals de erfgenamen van een overleden lid, hebben hoegenaamd geen recht op het vermogen van de vereniging. Zij kunnen noch opgaven of overlegging van rekeningen, noch plaatsing van zegels noch inventaris eisen of vorderen.
Art. 11. De leden hebben geen persoonlijke verantwoordelijkheid uit hoofde van de verplichtingen van de vereniging.
 
TITEL III. – Middelen, inkomsten
Art. 12. De middelen der vereniging bestaan uit:
a) een inkomrecht van minstens 5 000 frank, of elke hogere som te bepalen volgens de eigen mogelijkheden van het intredend lid;
b) de jaarlijkse bijdrage bepaald op minstens 1 500 frank per lid;
c) de toelagen, giften, en legaten die zij zou kunnen ontvangen;
d) alle andere inkomsten of middelen die zij zou kunnen verwerven.
Al de bedragen bepaald onder littera a en b, kunnen vermeerderd of verminderd worden door de beheerraad.
 
TITEL IV. – Beheer
Art. 13. De vereniging wordt beheerd door zeven leden welke door de algemene vergadering worden benoemd onder de leden en dit voor ten hoogste drie jaar. Zij zijn herkiesbaar. Elke beheerder aangeduid om te voorzien in een tijdens de duur van het mandaat opengevallen plaats, is slechts aangeduid voor de tijd dat het mandaat nog duurt. Elke vernieuwing, na verstrijken van mandaat, geschiedt op de algemene vergadering jaarlijks te houden op een zaterdag van de maand mei.
De zeven leden van de beheerraad zetelen van rechtswege in het Nationaal Kapittel van de Orde-België.
Art. 14. De beheerraad kiest onder zijn leden drie afgevaardigde-beheerders, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Bij onstentenis of verhindering van de voorzitter worden zijn functies waargenomen door de oudste beheerder in functie of bij staking in ouderdom.
Art. 15. De raad vergadert op bijeenroeping van de voorzitter of van twee beheerders. Hij mag slechts beslissen indien de meerderheid van zijn leden aanwezig is.
De beslissingen van de beheerraad worden getroffen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter of zijn plaatsvervanger doorslaggevend.
De besprekingen en beslissingen worden opgenomen in een proces-verbaal ondertekend  door de voorzitter en de secretaris en in een bijzonder register ingeschreven. De uittreksels die men ervan moet geven hetzij in rechte, hetzij elders, worden genaamtekend door de voorzitter of door twee beheerders.
Art. 16. De beheerraad heeft in zijn bevoegdheid al de handelingen die behoren tot het beheer van de vereniging in de ruimste zin van het woord. In die zin kan hij namelijk alle betalingen doen en ontvangen en ervoor kwijting verlenen of eisen, alle bezwaargevingen doen en ontvangen, alle roerende en onroerende goederen verkrijgen, verwisselen of prijsgeven, evenals huren en verhuren, zelfs voor langer dan negen jaren; alle private of officiële toelagen, giften en schenkingen aanvaarden en ontvangen; alle kontrakten, verkopingen en ondernemingen aangaan en sluiten; alle subrogatoriën en borgstellingen toestaan of aanvaarden, toestemmen in de hypotheken op onroerende goederen van de vereniging; alle leningen en voorschotten afsluiten en doen van alle zakelijke of uit verplichtingen voortspruitende rechten afstand doen evenals van alle zakelijke of persoonlijke waarborgen, handlichtingen verlenen voor en na betaling van alle bevoorrechte of hypothecaire inschrijvingen, beslagleggingen of andere beletselen; pleiten als eiser of verweerder voor alle rechtbanken; uitvoeren of doen uitvoeren van alle vonnissen; dadingen treffen en compromis aangaan.
De beheerraad benoemt en ontslaat eveneens, hetzij zelf, hetzij bij opdracht al de agenten, bedienden en leden van het personeel van de vereniging. Hij bepaalt hij werkzaamheden en bezoldiging.
Art. 17. De beheerraad kan het dagelijks beheer der vereniging afvaardigen, met het gebruik van de maatschappelijke handtekening aan dat beheer verbonden, aan drie afgevaardigde-beheerders, gekozen onder de leden van de beheerraad. Hij kan eveneens zekere bevoegdheden aan eender welke mandataris van zijn keuze opdragen.
Art. 18. Al de andere akten dan deze die vallen onder het dagelijks beheer of waarvoor bijzondere opdracht werd gegeven door de beheerraad, zijn getekend door drie afgevaardigde-beheerders.
Art. 19. De rechtsvorderingen, als eiser of verweerder, worden ingesteld of verdedigd namens de beheerraad op vervolging en benaarstiging van de voorzitter of van de drie afgevaardigde-beheerders.
 
TITEL V. – Algemene vergadering
Art. 20. De Algemene vergadering is samengesteld uit al de leden en heeft het soeverein gezag van de vereniging als rechtspersoon. Tot haar bevoegdheid zijn voorbehouden:
a) de wijziging aan de standregels van de vereniging zonder winstbejag;
b) de benoeming en afzetting van de beheerders;
c) de goedkeuring van de begrotingen en rekeningen;
d) de vrijwillige ontbinding van de vereniging zonder winstbejag;
e) het uitsluiten van leden na verslag van de voorzitter;
f) alle beslissingen die de grenzen overschrijden van de wettelijke voorschriften of door deze statuten aan de beheerraad opgedragen bevoegdheden, dit alles zonder afbreuk te doen aan de traditie en de bevoegdheden toegekend en behorende aan de Grootmeester van België door de internationale voorzitter.
Art. 21. Er moet ten minste elk jaar een algemene vergadering gehouden worden in de loop van de maand mei.
Een buitengewone algemene vergadering kan gehouden worden telkenmale het belang van de vereniging het eist.
Zij moet eveneens bijeengeroepen worden wanneer ten minste een vijfde van de leden of drie beheerders het aanvragen.
Elke vergadering wordt gehouden op dag, uur en plaats aangeduid op de oproepingsbrief. Al de leden moeten ertoe uitgenodigd worden.
Art. 22. De bijeenroepingen worden door de beheerders gedaan, per aanbevolen brief aan elk lid gericht ten minste acht dagen vóór de vergadering en ondertekend namens de beheerraad, door de voorzitter of door de afgevaardigde-beheerders of door twee beheerders. De oproeping bevat de dagorde. Elk voorstel dat ondertekend is door een getal leden bedragende een twintigste deel van het op de jaarlijkse lijst voorkomend aantal, moet op de dagorde gebracht worden.
Art. 23. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de beheerraad of, bij onstentenis van deze, door de oudste der aanwezige beheerders.
Art. 24. In de algemene regel is de vergadering geldig samengesteld, welk ook het getal der aanwezige of vertegenwoordigde leden weze en haar beslissingen worden genomen bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is deze van de voorzitter doorslaggevend.
Bij uitsluiting van de voorgaande alinea, worden de beslissingen van de vergadering welke wijziging brengen aan de standregelen van vereniging; uitsluiting van een lid of vrijwillige ontbinding van de vereniging, slechts genomen mits de bijzondere voorwaarden van aanwezigheid, meerderheid en eventuele rechterlijke homologatie vastgesteld door artikels 8, 12 en 20 der wet van 27 juni 1921.
Art. 25. De beslissingen van de algemene vergadering worden opgenomen in processen-verbaal, getekend door de voorzitter en secretaris, alsook door de leden die het vragen. Zij worden in een bijzonder register ingeschreven. De in rechte of elders voor te brengen uittreksels daarvan, worden getekend door de voorzitter van de beheerraad of door twee beheerders. Die uittreksels worden gegeven aan elk lid of aan elke derde die het vraagt mits deze wettig belang doet gelden.
 
TITEL VI. – Begrotingen en rekeningen
Art. 26. Elk jaar op 31 december worden de rekeningen van het verlopen jaar vastgesteld en wordt de begroting opgemaakt voor het volgend dienstjaar. Beide worden onderworpen aan de goedkeuring van de gewone algemene vergadering daaropvolgend.
 
TITEL VII. – Ontbinding en vereffening
Art. 27. In geval van vrijwillige ontbinding duidt de algemene vergadering een of twee vereffenaars aan en bepaalt hun bevoegdheden.
Art. 28. In elk geval van ontbinding, hetzij vrijwillige of gerechtelijke, op elk ogenblik en voor welke oorzaak zij zich ook voordoet het netto maatschappelijk aktief, na het vereffenen der schulden en het aanzuiveren der lasten, besteed aan een werk van gelijk doel en voorwerp als deze huidige vereniging, hetwelk door de algemene vergadering wordt aangeduid.
 
TITEL VIII. – Benoeming
Art. 29. Worden bij deze in de hoedanigheid van beheerders vastgesteld: de heren A. de Meijer, Daniël Pede, Ludo Huybrechts, J. van Allemeersch, F. Janssens, Hector Hulstaert en A. van Herck, allen voornoemd, die allen dit mandaat voor drie jaar aannemen.
 
TITEL IX. – Aankondiging
Art. 30. De statuten zullen afgekondigd worden in samenvatting in de bijlage van het Belgisch Staatsblad, door de zorgen van de beheerraad, overeenkomstig artikels 3, 9 en 11 van de wet van 27 juni 1921.
En terstond heeft de beheerraad, vergaderd om te voldoen aan de voorschriften van artikels 14 en 17 der statuten, benoemd:
a) in hoedanigheid van afgevaardigde beheerders, de heren:
Antoon de Meijer;
Daniël Pede;
Ludo Huybrechts;
b) in hoedanigheid van secretaris: Ludo Huybrechts;
c) in hoedanigheid van commissaris: J.F. van Allemeersch;
d) in hoedanigheid van penningmeester: de heer Daniël Pede;
e) in hoedanigheid van beheerders:
Pierre François Janssens, Hector Hulstaert, Albert van Herck.
voorgaande beslissingen genomen zijnde met eenparigheid van stemmen.
Waarvan akte, en om te voldoen aan artikel 1325 BW, worden deze stukken gedrukt in zoveel exemplaren als er onderschrijvers zijn.
Gedaan te Brussel, de 22e januari 1969.
En na gedane voorlezing hebben de leden getekend.
(Volgend de handtekeningen).

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 20 feb. 1969 N. 971

Orde van de Roos en het Kruis van Jerusalem – België
te Gent
 
KAPITTEL VAN BELGIË

Ardaen, A. ridder Heilige Stad, Jan Breydellaan 72, Brugge, Belg
De Wever, André, ridder Heilige Stad, Ahornlei 14, Wilrijk, Belg.
de Meijer, Antoon Louis, ridder Groot-Kruis van het Heilig Graf, landcommandeur, Aalgemstraat 127, Gent, Belg.
Huybrechts, Ludo, ridder Groot-Kruis van het Heilig Graf, secretaris, Mariahof, Lindenlei 51, Mortsel, Belg.
Huybrechts, Pierre Paul, commandeur van de Tempel, raadslid, Acacialaan 1, Vlierdonk, Brasschaat, Belg.
Hulstaert, Hector, commandeur van de Tempel, vaandrig. Tulpenstraat 14, Sint-Niklaas-Waas, Belg.
Janssens, François, commandeur van de Tempel, Lambermontlaan 442, Brussel-3, Belg.
Lebon, Sylvère, commandeur van de Tempel, rue de la Charité nr. 14, Brussel-4, Belg.
André Mulier, commandeur van de Tempel, Gerardstraat 73, Etterbeek, Brussel-4, Belg.
Philips, Robert, commandeur van de Tempel, Jettelaan 45, Koekelberg, Belg.
Pede, Daniël, ridder Groot-Kruis van het Heilig Graf, penningmeester, Veldstraat 8, Mariakerke-Gent, Belg.
Steghers, Frederik, commandeur van de Tempel, avenue Julien Hanssens, 10, Brussel, Belg.
Van Herck, Albert, advokaat, ridder Groot-Kruis van het Heilig Graf,, juridisch adviseur, Oudergemselaan 289, Brussel-4, Belg.
Van Allemeersch, Jozef, ridder Groot-Kruis van het Heilig Graf, archivaris, Onafhankelijkheidslaan 22, Antwerpen, Belg.
Van Gool, Jozef, ridder Heilige Stad, Van Eycklei 17-18, Antwerpen, Belg.
Van Ackeren, André, commandeur van de Tempel, avenue de Tervueren, 148, Brussel-4, Belg.

Gent, 26 januari 1969.
Antoon de Meijer voorzitter-beheerder.

Bijlage tot het Belgisch Staatsblad 20 feb. 1969 N. 972


Home