Van Uden Stichting
statuten

 
Heden de vier en twintigste augustus negentienhonder vier en zestig, veschenen voor mij, Jannes van der Veen, candidaat-notaris, wonende te Apeldoorn, als plaatsvervanger van Dirk Jan Wierenga, notaris ter standplaats Apeldoorn:
1. Zijne excellentie Cornelius Lambertus Anthonius van Uden, Kanselier van de Ridderlijke Orde van Sint Salvator en van Sinte Birgitta van Zweden voor het Nederlandse taalgebied, wonende te Apeldoorn, Alexanderlaan 6;
2. de heer Doctor Everardus Alphonsus van Uden, econoom, wonende aan de Postelsehoeflaan 114 te Tilburg;
3. de heer Otto Marinus van Uden, student aan de Technische Hogeschool te Delft, volgens zijn verklaring geboren op zes en twintig mei negentienhonderd twee en veertig en wonende aan de Rotterdamse weg 232 te Delft.
De comparanten verklaarden bij deze akte op te richten een stichting, welke zal worden geregeerd door de volgende statuten:
Artikel 1.
De stichting draagt de naam: Van Uden Stichting. Zij is gevestigd te Vught. Haar beschermheilige is Sint Birgitta van Zweden.1
Artikel 2.
De stichting heeft ten doel het behartigen van de ideële en sociale belangen van alle leden der familie van Uden, die deelnemers zijn.
Artikel 3.
De stichting tracht haar doel te bereiken op alle geoorloofde wijzen, meer in het bijzonder door:
a. het registreren van alle personen uit de familie van Uden;
b. het organiseren van familiebijeenkomsten;
c het uitgeven van genealogische, heraldische en heemkundige geschriften;
d. het in het leven roepen van een familieraad;
e. het autoriseren van familiewapens en het uitgeven van wapenbrieven die aan bepaalde personen het recht geven een wapen te voeren;
f. het samenstellen van kwartierstaten en stambomen;
g. het bedrijven van liefdadigheid;
h. het stichten en/of exploiteren van een tehuis voor bejaarden;
Artikel 4.
Deelnemers zijn zij, die door het bestuur der stichting als zodanig zijn aangenomen en de door het bestuur vast te stellen jaarlijkse contributie betalen.
Als deelnemers kunnen worden aangenomen zij die de naam Van Uden dragen, alsmede afstammelingen van een Van Uden of een Van Cuijck.
Deelname kan te allen tijde door het bestuur worden opgezegd, onder andere wegens wanbetaling van het aan de stichting verschuldigde of wegens handelingen in strijd met de belangen van de stichting of wegens handelingen die het aanzien van de familie Van Uden schaden.
Opzegging of roiement ontslaat de betreffende deelnemer niet van zijn geldelijke verplichtingen jegens de stichting.
Artikel 5.
Het vermogen der stichting wordt gevormd:
a. het beginkapitaal ten bedrage van vijfhonderd gulden, dat heden door comparanten in de kas der stichting wordt gestort;
b. periodieke contributies en bijdragen van de deelnemers;
c. eventuele batige saldi, voortvloeiende uit door de stichting te bewijzen diensten en te doene uitgaven;
d. alle andere baten en inkomsten;
Artikel 6.
Het bestuur der stichting is opgedragen aan drie personen, te weten een president en twee assessors.
Het bestuur voorziet zelf in zijn vacatures en is bevoegd bij elke benoeming de zittingsduur van het betreffende bestuurslid te bepalen, behoudens het hierna omtrent de president bepaalde.
De president wordt door het bestuur uit zijn midden aangewezen, hij wordt voor onbepaalde tijd benoemd en is in afwijking van het vorenstaande zelf bevoegd in zijn opvolging te voorzien. Hij is voorts bevoegd een der assessors als zijn plaatsvervanger aan te wijzen; deze assessor zal dan de titel vice-president voeren.
In afwijking van hetgeen hiervoor is bepaald, is het bestuur bevoegd te beslissen dat in de vacature van assessor niet zal worden voorzien dan nadat in een door de president bijeen te roepen vergadering van deelnemers door die deelnemers bij volstrekte meerderheid van stemmen een bindende voordracht van drie personen zal zijn opgemaakt, uit welke voordracht door de zittende bestuursleden een assessor zal worden benoemd.
Alle besluiten tot benoemen van bestuurders worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Indien bij benoeming van personen of het maken van voormelde bindende voordracht de stemmen staken, beslist het lot.
Artikel 7.
De president is belast met het dagelijks beheer en de leiding van de zaken. Hij vertegenwoordigt de stichting zo in als buiten rechten.
Bij zijn ontstentenis wordt hij vervangen door de vice-president, doch alleen voor wat betreft het dagelijks beheer, de leiding van zaken en de vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechten.
Behoudens het hiervoor bepaalde regelen de bestuursleden onderling hun werkzaamheden.
Artikel 8.
Tenminste eens per jaar wordt een congres gehouden van alle deelnemers. Het bestuur brengt dan verslag uit over de gang van zaken van de stichting.
Artikel 9.
Jaarlijks vergadert het bestuur om de door de president op te maken rekening en verantwoording over het gevoerde beheer te ontvangen. Goedkeuring van deze rekening en verantwoording strekt de president tot décharge.
Artikel 10.
Het bestuur stelt uit de deelnemers een familieraad samen van vijf personen en wijst uit die raadsleden de voorzitter van die familieraad aan.
De familieraad heeft tot taak:
a. het balloteren van nieuwe door het bestuur als zodanig aan te nemen deelnemers;
b. het bemiddelen in familieconflicten;
c. het beoordelen van afstammingen;
d. het geven van toenamen aan takken der genoemde familie, zulks te hunner onderscheiding;
e. het inzien en verifieren van de in artikel 9 bedoelde, door het bestuur goedgekeurde rekening en verantwoording.
De raadsleden worden voor onbepaalde tijd benoemd, met dien verstande, dat het lidmaatschap van de familieraad slechts voor deelnemers mogelijk is. het bestuur voorziet in vacatures in de familieraad.
De vergaderingen en overige werkzaamheden van de familieraad staan onder leiding van de voorzitter van deze raad. De raadsleden regelen overigens zelf hun werkzaamheden.
Artikel 11.
Ballotage door de familieraad geschiedt op de bewijsstukken, welke adspirant-deelnemers overleggen ten bewijze dat zij stammen uit het Huis van Cuijck dan wel van een bepaalde familie Van Uden.
Van de ballotagebeslissing van de familieraad kunnen adspirantdeelnemers in beroep komen bij het bestuur der stichting.
Artikel 12.
Deelnemers die naar het oordeel van de familieraad stammen uit het Huis van Cuijck, zijn voor wat de stichting betreft bevoegd achter hun naam “Van Uden” de toevoeging “Cuijck” te plaatsen. Deelnemers, die zogenaamde emigrante-van Uden’s zijn, voegen de naam, die hun respectieve families voerden vóór emigratie uit de heerlijkheid Uden aan hun naam toe.
Artikel 13.
Deelnemers die zich ten opzichte van de stichting niet gedragen overeenkomstig het in artikel 12 bepaalde zullen door het Bestuur op voordracht van de familieraad als deelnemer worden geroieerd.
Artikel 14.
Het Bestuur stelt een Huishoudelijk Reglement vast, hetwelk geen bepalingen mag bevatten in strijd met deze statuten.
Artikel 15.
In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, alsmede bij geschillen omtrent de uitlegging of toepassing beslist het Bestuur.
Artikel 16.
a. Aanvulling of wijziging van deze statuten kunnen worden vastgesteld door het Bestuur in een bepaaldelijk daartoe belegde vergadering, waar tenminste twee/derde van het vastgestelde aantal bestuurders aanwezig zijn. het besluit moet worden genomen met twee/derde der aldaar uitgebrachte geldige stemmen.
b. Een vergadering, waarin tot aanvulling of wijziging van deze statuten zal worden besloten, moet tenminste veertien dagen tevoren schriftelijk worden bijeengeroepen.
c. Indien in een vergadering wegens onvoltalligheid geen besluit genomen kan worden, zal tussen de zevende en vijftiende dagna die vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen worden, die ongeacht het aantal aanwezigen beslist omtrent het in de eerste vergadering aan de orde gestelde met algemene stemmen. Bij staken der stemmen kan geen statuten-wijziging plaatsvinden, in overige gevallen beslist de president en bij afwezigheid diens plaatsvervanger.
Artikel 17.
a. Indien de stichting niet meer aan haar doel kan beantwoorden of haar voortbestaan om andere reden niet gewenst is, is het Bestuur bevoegd de stichting te ontbinden.
b. Ingeval van ontbinding is het Bestuur belast met de vereffening, tenzij in het ontbindingsbesluit anders wordt bepaald.
c. Het batig saldo der liquidatie-rekening zal worden uitgekeerd aan een vereniging of instelling, werkzaam op het gebied der genealogie of aan een eventueel door deze stichting in het leven geroepen stichting, welke ten doel heeft de exploitatie van een tehuis voor bejaarden, zulks ter keuze van het bestuur.
Tenslotte verklaarden de comparanten, dat voor het eerst als bestuurders zullen optreden de comparanten, en wel de eerstgenoemde comparant als president en beide andere comparanten als assessors.
Waarvan akte, in minuut is verleden te Apeldoorn op de datum in den hoofde vermeld (...). De comparanten en de getuigen, aan mij plaatsvervangend notaris bekend, hebben onmiddellijk na voorlezing deze akte met mij, plaatsvervangend notaris, ondertekend.
 
 
1. Bij statutenwijziging in 1979 werd de statutaire woonplaats Vught. Verder bleven de statuten ongewijzigd.


Home