Royal Ark Mariners
Rituaal


1978


Opening

A.C. geeft n slag, herhaald door de Opzieners:
Bbr. Ark Mariners, staat mij bij deze Loge van R.A.M. te openen.
Allen staan op.

Br. , wat is de eerste plicht van iedere Ark Mariner?
1e Opz., geen teken:
Er voor te zorgen dat de Loge beveiligd is.
A.C.:
Doe u hiervan verzekeren.
1e Opz.:
Br. ..., zorg dat de Loge beveiligd is.
De Binn.D. opent de deuren ziet dat de Buit.D. op zijn post is.
Binn.D., geen teken:
Br. ..., de Loge is beveiligd.
1e Opz., n slag, geen teken:
De Loge is beveiligd.
A.C.:
Br. , welke is de tweede plicht?
2e Opz., geen teken:
Zich er van te overtuigen dat alle Ark Mariners aanwezig zijn.
A.C.:
Bbr., in orde als Ark Mariner. Geschiedt.
Zoon Sem, uit welk gedeelte der aarde kwamen de Ark Mariners?
1e Opz.:
Uit de bergen van Armenie.
A.C.:
Zoon Jafeth, waarheen begaven zij zich?
1e Opz.:
Zij werden verspreid over het oppervlak der aarde, en kwamen tot rust daar waar de voorzienigheid van God hen bracht.
A.C.:
Dan is het, waar wij een rustplaats hebben gevonden, mijn wens dat deze Loge van R.A.M. zal worden gehouden.
De Bbr. stellen zich in H. van T.
Chap.:
Laat ons de bijstand afsmeken van de Grote Commandeur, opdat onze werken, op de juiste wijze aangevangen, mogen worden geleid in harmonie en beindigd in vrede.
Allen:
Zo moge het zijn. Allen uit het H. van T.
A.C.:
Ere Zij God in de Hoge en Vrede op aarde.
Zoon Jafeth, waarop wordt een Loge van R.A.M. geopend?
1e Opz.:
Op de geheimzinnige Porfiersteen.
A.C.:
Zoon Sem, waarom op de P.S. en niet B. van de H.W.?
2e Opz.:
Omdat in het tijdperk waarop wij de oorsprong van deze graad herleiden de Heilige Schrift niet bestond.
A.C.:
Zoon Jafeth, ik neem aan dat er overleveringen zijn, die betrekking hebben op de P.S. en belangrijk genoeg zijn om het gebruik te rechtvaardigen een Loge van R.A.M. daar op te openen.
1e Opz.:
Die zijn er.
A.C.:
Verhaal ze.
1e Opz.:
De overleveringen die betrekking hebben op de P.S; in relatie tot deze graad zijn er drie:
Ten eerste. Op deze steen rustte de aartsvader N. als hij terugkwam van zijn dagelijkse vrome arbeid aan de Ark; en de steen werd door hem in het midden van de Ark geplaatst toen deze voltooid was.
Ten tweede. Met deze steen bevestigde N. de Ark op haar plaats, toen zij tot rust kwam, als met een Anker van Hoop, op de berg Ararat.
Ten derde. Op deze steen bracht N. zijn eerste offerrande aan de Heer, dankbaar voor zijn veilige bevrijding. Het was zijn wens dat de steen zou worden bevestigd aan de voet van de berg Ararat, totdat de eerste van zijn nakomelingen zou worden opgeroepen om verder te reizen, over land of over water.
A.C.:
In Naam van de G.C.d.H. verklaar ik deze Loge van R.A.M. naar behoren geopend.
A.C.: *** *.
1e Opz.: *** *.
2e Opz.: *** *.
Binn.D.: *** *.
Buit.D.: *** *.
L.G.C. plaatst de D. op de P.S., een punt naar het O.

 
 
Verheffing
 
A.C.:
Mijn Zonen! Nu ge door de voorzienigheid van God bewaard zijt gebleven voor de overstelpende wateren, en Gods stem hebt opgemerkt en gehoorzaamd om vruchtbaar te zijn en u op aarde te vermenigvuldigen, weet ge nu iemand die geneigd is zich aan te sluiten bij deze Loge van R.A.M. teneinde de herinnering aan deze bevrijding te helpen bewaren?
1e Opz, staat op, teken:
Wij weten zo iemand en wij geloven dat, indien het hem wordt toegestaan in onze Ark binnen te treden, hij een oprecht en getrouw Br. zal blijken te zijn. Maakt teken en gaat zitten:
A.C.:
Bbr. Diakenen, trekt u terug uit de Loge, onderzoekt de Cand. als Merkmeester en bereid hem voor naar aloud gebruik.
1e Diaken keert de L. op de vloer om. Beide Diakenen groeten en verlaten de Loge. De Cand. Wordt onderzocht als Merkmeester en g.b.d. Daarna wordt hij voor de deur geleid. De Buit.D. klopt 1 x.
Buit.D., als Binn.D. de deur opent:
De Bbr. Diakenen bij hun terugkeer.
Binn.D. sluit de deur, geeft teken:
A.C., de Bbr. Diakenen bij hun terugkeer.
A.C.:
Laat hen binnenkomen.
Binn.D. laat de Diakenen binnen. Deze nemen hun plaatsen in. Geen tekens.
Buit.D. klopt * * **.
2e Opz., geeft teken, n slag:
A.C., er wordt geklopt.
A.C.:
Zoon S., onderzoek wie toegang verlangt.
2e Opz. maakt teken af, gaat zitten:
Br. , onderzoek wie toegang verlangt.
Binn.D. opent de deur:
Wie is daar?
Buit.D.:
Een Merkmeester, onderzocht en goed bevonden.
Binn.D.:
Wat is zijn naam?
Buit.D.:
N...
Binn.D.:
Hoe is hij gekleed?
Buit.D.:
In de kledij van een Vrijmetselaar in nood.
Binn.D.:
Is hij in het bezit van ons paswoord?
Buit.D.:
Neen, dat is hij niet, maar ik zal het voor hem geven.
Binn.D.:
Geef het mij.
Buit.D. geeft fluisterend het paswoord N.
Binn.D.:
Laat hem geduldig wachten, terwijl rapport wordt uitgebracht aan de A.C.
Binn.D. sluit de deur, teken:
A.C., een Merkmeester, onderzocht en goed bevonden, als zijn naam opgevend N..., en in de kledij van een Vrijmetselaar in nood vraagt toegang tot onze Loge van R.A.M.
A.C.:
Is hij in het bezit van het paswoord?
Binn.D.:
Dat is hij niet, maar zijn geleider heeft het mij voor hem gegeven.
A.C.:
Kom nader en geef het mij.
Buit.D., uit het teken, nadert tot voor de tafel van de A.C., deelt het paswoord hardop mede, keert terug naar zijn plaats en stelt zich weer in het teken.
A.C.:
Het p.w. is juist. Laat de Cand. binnentreden.
Bbr. Diakenen!
Buit.D. laat de Cand. binnen en plaatst de punt van een op zijn borst:
Treedt binnen, Br. N....
De Diakenen nemen de Cand. over en plaatsen hem in het W., naar het O. gekeerd.
1e Diaken:
Groet de A.C. als Merkmeester. Geschiedt.
A.C. geeft n slag. Allen staan op en nemen de H.v.T. aan.
Chap.:
Glorierijke Commandeur van hemel en aarde, die sprak en het geschiedde, die opdracht gaf en alles stond vast! Wij, de zwakke schepselen van uw voorzienigheid, wij smeken u, uw belofte te vervullen, ut waar twee of drie in uw Naam vergaderd zijn, Gij in hun midden zult zijn om hen goed te doen. In uw Naam komen wij deze avond bijeen om een Br. te verheffen die met ons de herinnering levendig moge houden aan de wonderbaarlijke redding van N. en zijn familie van de zondvloed.
Geef, dat hij een oprecht Br. moge zijn, in staat om de geheimen van de Ark Vrijmetselarij te ontdekken. Moge hij de Broederschap liefhebben zonder te veinzen, wetende, dat Liefde de vervulling der Wet is.
Mogen wij ons in deze Ark zo gedragen dat wij, wanneer wij van hier door U worden opgeroepen een toevlucht mogen vinden in het Huis van eeuwigdurende rust.
Allen:
Zo moge het zijn.
A.C.:
Bbr., herneemt uw plaatsen.
De Diakenen geleiden de Cand. rond de Loge in de vorm van een D., gaan aan de A.C. voorbij en stoppen voor de 2e Opz.
2e Opz.:
Het eerste punt waarheen gij zijt geleid heet Schoonheid. Zij zal de naar binnen gerichte mens sieren, en zal ons er aan herinneren dat de Schoonheid van God aanwezig is in de gehele Schepping, in symmetrie en orde.
Zij wijst tevens op het bijzondere en meesterlijke vakmanschap van N. bij de bouw van de Ark, wier eenvoud de Schoonheid zelve was.
De Diakenen brengen de Cand. naar de 1e Opz.
1e Opz.:
Het tweede punt heet Kracht. Het geeft aan dat de G.C.d.H. almachtig is en u zal steunen in alle moeilijkheden. Dit werd aangetoond toen de wateren, uitgebreid over het oppervlak der aarde, de Ark droegen waarin N. en zijn familie werden gered.
De Diakenen brengen de Cand. voor de A.C.
A.C.:
Het derde en laatste punt heet Wijsheid. Zij herinnert ons er aan dat Gods Wijsheid onbeperkt is en richting zal geven aan al uw handelingen, die daardoor tot een teken zullen worden van die Goddelijke eigenschap.
Zij vertegenwoordigt tevens de Wijsheid van N.
Zij deed hem de Ark bouwen, waardoor de mensheid werd bewaard voor ondergang in de alomtegenwoordige zondvloed.
Ge zult nu een plechtige gelofte afleggen, wanneer ge kennis wenst te nemen van onze mysterin.
Zijt ge daartoe bereid?
Cand.:
Dat ben ik.
A.C.:
Sta dan rechtop en plaats uw beide handen op de P.S.
n slag. Allen in H.v.T. Diakenen kruisen hun staven.

Zeg uw naam voluit en herhaal mij als volgt:
Ik, ..., in tegenwoordigheid van de G.C.d.H. en voor deze Loge van R.A.M., verplicht mij uit eigen vrije wil de geheimen en mysterin van deze graad in de Vrijmetselarij, genaamd de R.A.M., ongeschonden te bewaren, en deze slechts te onthullen aan Ark Mariners die mij goed bekend zijn, of die zulks na goed onderzoek zullen blijken te zijn; of in een Loge van R.A.M., wettig geconstitueerd onder het gezag van de Royal Ark Council van de Grootmeester.
Ik verplicht mij tevens de reputatie van een Br. te zullen verdedigen zover als verenigbaar is met mijn plicht ten aanzien van God, mijn naaste en mijzelf, alsmede hem bij te staan zover als voorzichtigheid het toelaat en gerechtigheid de maat bepaalt.
Ik verplicht mij verder alle wettige oproepen te beantwoorden, mits binnen mijn bereik.
Dit alles beloof ik plechtig, onder geen geringere straf dan dat mijn ribben worden gebroken en ik word overspoeld door de wateren en weggevaagd van het oppervlak der aarde.
Zo helpe mij de G.C.d.H. en doe mij getrouw zijn aan deze mijn plechtige belofte.
Diakenen laten hun staven zakken. De Bbr. gaan uit het H.v.T.

Bbr. Diakenen wil onze Br. het L... teruggeven.
Geschiedt.

Bbr., herneemt uw plaatsen.
Ik bied u een olijftak aan. Het is een teken van Hoop en herinnert aan het dalen van de wateren.
Luister nu naar de belofte met betrekking tot het verbond dat God sloot met N.
Chap. staat op en leest Jesaja 54:8, 9 en 10.

"In een uitstorting van Toorn heb ik mijn aangezicht een ogenblik voor u verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid ontferm ik mij over u, zegt uw Verlosser, de Heer.
Dit is mij als in de dagen van Noach: zoals ik gezworen heb dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zo heb ik gezworen dat ik niet meer toornig op u zal zijn, noch u zal dreigen. Want bergen mogen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken en mijn vredesverbond zal niet wankelen, zegt uw Ontfermer, de Heer".
A.C.:
Met deze belofte van God moogt ge in vertrouwen met uw Bbr. in de Ark Vrijmetselarij verkeren.
Zij zal u steunen in moeilijkheden, u bemoedigen in het uur van uw dood en u gelukkig maken tot in alle eeuwigheid.
Wees tevens de verdere belofte indachtig.
Chap. staat op en leest Jesaja 54: 17.

"Elk wapen dat tegen u gesmeed wordt zal niets uitrichten, en elke tong die zich voor het gericht tegen u keert, zult gij in het ongelijk stellen. Dit is het deel van de knechten des Heren, en hun recht van Mijnentwege, zo luidt het woord des Heren".
A.C.:
Bbr. Diakenen, wil de Cand. naar het Z. geleiden en hem leren hoe het O. met de juiste passen te naderen. Geschiedt.
1e. Diak. stelt zich naast de W.-hoek van de D.:
De wijze om in deze graad vanuit het W. het O. te naderen is door middel van negen passen. De eerste vier worden gemaakt beginnend met de rechter voet, de overige vijf beginnend met de linker voet.
Iedere pas wordt begonnen en beindigd met de voet in een hoek van 60 graden, overeenkomend met de hoeken van een gelijkzijdige D.
1e Diak.:
Te uwer instructie zal ik ze voordoen en u zult daarna mijn voorbeeld volgen.
A.C.: De tekens van deze graad zijn zeven in getal:
1. Het Teken van Nood of het Teken van Zwemmen. Het wordt gemaakt door de a... voor het l... uit te steken en daarna u... te str... als bij het z.... Het zinspeelt op hen die tijdens de zondvloed een poging deden naar een hoog gelegen plaats te ontkomen door te zwemmen. Het zinspeelt tevens op het symbool van deze graad, de D....
2. Het Pas-Teken wordt gemaakt door de l... a op te heffen en te b... en het h... in de el... ervan te leggen. Het zinspeelt op N., die, al uitziende naar de Duif zijn h... in de h... van de 1... a.. liet rusten.
3. Het Teken van de Duif wordt gemaakt door de r... h... naar voren te brengen met uitgestrekte wijsvinger, als om de vogel er op te laten n...str.... Daarna brengt men hem naar de 1... sch.... Het Teken gaat vergezeld van de woorden: "Ziet, daar komt zij".
4. Het Teken van straf wordt gemaakt door de r... h... uit te st..., als in het vorige Teken.
dan de a... naar de z... van het l... te brengen en met de el... tegen de r... te stoten. Het zinspeelt op de straf uit uw gelofte.
5. Het Teken van Begroeting wordt gegeven door de re... h... omhoog te br... met de t... van de aaneengesloten vingers boven de k. Het is het Teken van de onvolledige r... b. Dit Teken wordt gegeven wanneer men de Loge binnenkomt of verlaat, of wanneer men het woord richt tot de A.C.
6. Het Teken van Vragen wordt gegeven door de re... h... uit te str..., de w... v... gek... en naar b... geheven, aldus, en het wordt beantwoord door het:
7. zevende en laatste Teken of Teken van Zekerheid. Men geeft het door het Teken van Vragen over te nemen en de t... van de w... v... van een Br. a... te r.... Het wijst op de volkomen b... ten teken van het verbond dat met N. werd gesloten.
A.C.: De Greep wordt aldus gegeven: De re... h... worden i... g... en u... g.... Door deze Greep kan men een Br. bij dag en bij nacht herkennen. Het herinnert aan de episode, waarin zij die vr de zondvloed leefden; veroordeeld tot de bodemloze diepte der wateren, trachtten de toorn des Hemels teniet te doen door elkander op te trekken naar de toppen der bergen, de kruinen der bomen, en alle andere plaatsen die een tijdelijke uitkomst leken te bieden voor de Gerechtigheid van Hem, die vernietiging uitstortte over hun hoofden.
Sindsdien wordt het het Teken van Uitputting genoemd.
Het Paswoord of Oude Woord is : M....
Het Verborgen Woord is: J....
Het Geheime Woord is: L....
Bbr. Diakenen, geleidt de Cand. naar Zoon S.
De Diak. geleiden de Cand. naar de 2e Opz., rechts van hem, gericht naar het N.
2o Opz.:
De nood van een Br. kan ontstaan door drie verschillende oorzaken:
Ten eerste door moeilijke omstandigheden, waarin het nodig kan zijn het advies van een Br. te vragen. De aldus aangesproken Br. zal antwoorden naar in zijn vermogen ligt, in Getrouwheid en Oprechtheid, zijn gedrag richtend naar de regel: "Doe anderen zoals Gij wilt dat u geschiedt".
Ten tweede kan de nood van een Br. ontstaan door grote armoede. Rij zou geen voedsel te eten kunnen hebben, noch kleding om aan te trekken. Als dit het geval is, zal de Br. aan wie het kenbaar gemaakt wordt trachten die nood te lenigen, zich herinnerend dat het beter is te geven dan te ontvangen.
Want hoe kan de Liefde van God nederdalen op hem, die, ziende dat zijn Br. in nood verkeert, zijn medelijden opschort?
Daarom zullen wij, als wijze rentmeesters van de gaven Gods, altijd hand en hart gereed hebben om een Br. in nood te helpen.
Ten derde kan de nood van een Br. ontstaan doordat hij zich temidden van zijn vijanden bevindt, zodat het voor hem noodzakelijk is een beroep te doen op de kracht van een van zijn Bbr. De Br. die zijn Teken van Begroeting opvangt maakt het Teken zal hem onmiddellijk te hulp komen; en zijn liefde voor zijn Br. zal ZO groot zijn, als hij hem daartoe waardig acht, dat hij eerder aan zijn zijde zou sterven dan hem verlaten.
De D. is altijd geplaatst op belangrijke convocaties van R.A.M.; In zulke gevallen moet ge, indien mogelijk, aanwezig zijn.
Als het door onvermijdelijke omstandigheden onmogelijk is, zult ge van uw redenen schriftelijk mededeling doen, met hetzelfde Teken.
De Br. of Loge die uw bericht ontvangt zal dit dan aanvaarden als een ontheffing van uw plicht.
A.C.:
Bbr. Diakenen, wil nu de Cand. naar Zoon J. voeren teneinde bekleed te worden.
De Diakenen plaatsen de Cand. rechts van de 1e. Opz., gericht .naar het O. De Diakenen staan achter de Cand.
1e Opz.:
Ik bekleed u met dit schootsvel en tooi u met dit Juweel, waarvan ik u opleg ze nooit te dragen wanneer ge in onmin verkeert met een Br.
Want het is een embleem van Liefde en Deugd, en daardoor meer in waarde dan we1ke gift ook die
keizer of koning u kan toe bedelen.
Verzoen u daarom eerst met uw Br., zodat ge u in eendracht en broederlijke genegenheid ter neder kunt zetten.
Want op allen die zich naar deze regel gedragen zal Vrede nederdalen.
De Diakenen geleiden de Cand. naar de A.C.
A.C.:
Ik toon u de werktuigen van de Ark Mariner, waarmede N. arbeidde toen hij de Ark bouwde.
De belangrijkste waren een bijl waarmede hij de bomen velde en bewerkte; een zaag waarmede hij de bomen tot planken maakte; en een boor waarmede hij gaten in de planken maakte. Met de bijl maakte hij ook houten nagels, die hij in de gaten dreef, zodat de planken bijeen werden gehouden.
Door de wijsheid en het vernuftig vakmanschap van N. ontstond dat prachtige bouwwerk, de Ark, waarvan de sterkte de aardse redding mogelijk maakte van hemzelf, zijn familie en alle levende schepselen die er een plaats in vonden.
Deze werktuigen hebben ook een andere betekenis, die ik u zal uitleggen.
De bijl velde de bomen die zinnebeeldig zijn voor de oude wereld.
De zaag die de boomstam scheidde in planken, is zinnebeeldig voor de scheiding van N. en zijn familie van de rest der mensheid, door de Heer. De boor die gaten in de planken maakte, leert ons het nut van tegenspoed. Zij brengt nederigheid met zich en doorvorsing van het eigen hart.
Zoals de ark met deze werktuigen werd gebouwd, zo is aan ons getoond dat wij bij volharding in Geloof, Hoop en Liefde, zullen worden ingesloten in een Ark van veiligheid, wanneer de elementen zich eens in vurige hitte zullen oplossen en de gehele aarde zal worden ontbonden.
De rondgang in de vorm van een D. was bedoeld om de Vorm van de Loge in uw geest te prenten.
De reden waarom ge stilstond bij de drie punten ervan was om u er aan te herinneren dat Wijsheid Kracht en Schoonheid ten toon werden gespreid bij de bouw van de Ark.
Zij hebben ook een morele betekenis, die reeds aan u werd uiteengezet.
A.C.:
Uw rechtopstaande houding bij het afleggen van de Gelofte was bedoeld om u te herinneren aan de houding van N., toen hij offerde aan God, Hem dankend voor zijn veilige redding van de Zondvloed.
De G.C.d.H. plaatste toen zijn regenboog op de wolken en sloot een verbond met N., dat de wateren nooit meer tot een vloed zouden worden, die al wat leeft vernietigen zou.
De voornaamste Officieren van de Loge vertegenwoordigen N. en zijn twee zonen J. en S.
De derde zoon, Cham, heeft geen plaats onder ons, als gevolg van de vervloeking uitgesproken tegen zijn nageslacht.
De D. is ook een zinnebeeld van de Zon, de Maan en de Sterren, en wel in deze zin: Zij die in de hoogste kringen van de maatschappij verkeren hebben het grootste bereik waarbinnen zij goed kunnen doen, maar zij die in lagere regionen verkeren zullen zich op even voortreffelijke wijze onderscheiden als zij zich op de juiste wijze gedragen en bruikbare leden van de samenleving blijken te zijn.
Het meest hoogstaand is hij, die aan zijn taak het beste vorm geeft en niet hij die de hoogste positie inneemt; zoals de Maan, hoewel haar licht ontlenend aan de Zon duidelijk de Heerlijkheid van God ten toon spreidt en zoals de bloemen op het veld zijn kracht evenzeer bekend maken als de sterren aan de hemel.
Wil nu luisteren naar een uitleg van de negen passen.
De Diakenen plaatsen de Cand. in het Z.O., staande bij de W.-hoek van de D.
1e Opz.:
De eerste drie passen op de D. komen overeen met de eerste regelmatige passen uit de symbolieke Vrijmetselarij, doch hebben nog een aanvullende betekenis.
1e Opz.:
Aan u is eerder medegedeeld dat de drie punten van de D. staan voor Wijsheid, Kracht en Schoonheid. De man, die aan het begin van zijn pelgrimstocht, meent zeker te zijn en het gebruik van de nimmer falende Passer ter zijde schuift, dwaalt af van de rechte koers en loopt daardoor gevaar te worden overstelpt door de wateren.
Wanneer hij echter de eerste regelmatige pas heeft gezet doet 1e pas, staan zijn voeten op gedegen grond, en is zijn blik gericht op de plaats waar Schoonheid regeert.
Het gevaar dat hem nu bedreigt is echter nog groter dan tevoren, want als zijn stap nu zou afwijken van de rechte lijn, dan wordt zijn lot alsdat van het riet, heen en weer buigend bij elk zuchtje wind doet 2e pas. Wanneer gij echter, mijn Br., de tweede pas krachtig en fier zet op het punt van Kracht, dan zult ge uzelf vinden op de weg naar Wijsheid.
Vandaar is uw pad gemakkelijk, want wanneer Wijsheid uw passen leidt doet 3e pas, moogt ge er in vertrouwen gerust op zijn, dat ge die hoogte zult bereiken die ge wenst en die het doel is van al uw inspanning,.
De vierde pas doet de pas brengt u in het midden van de D., omgeven door Wijsheid, Kracht en Schoonheid, en daarna zult u de ladder bestijgen totdat ge de Ark bereikt zul t hebben, de veilige haven der ruste.
De laatste vijf passen houden in dat ge gedurende de uw voortgang er onverminderd voor dient te zorgen die vijf deugden in praktijk te brengen die zo kenmerkend zijn voor de Vrijmetselarij; Waakzaamheid doet 5e pas, Voorzichtigheid doet 6e pas, Broederlijke Liefde doet 7e pas, Waarheid doet 8e pas en Naastenliefde doet 9e pas.
le Opz. herneemt zijn plaats, Diakenen plaatsen de Cand voor de A.C.

1e Opz.: Aangezien u gevraagd zal worden bepaalde bedragen te betalen voor uw verheffing, is het juist u te tonen op welk gezag wij handelen staat op.
Dit is onze Constitutiebrief van de Grand Lodge of M.M.M. Op deze en elke andere Logebijeenkomst is deze voor u ter inzage aanwezig. gaat zitten. Het Constitutieboek van onze Orde is vervat in het Constitutieboek van de Grand Lodge of M.M.M.
Dit is het Huishoudelijk Reglement overhandigt het.
Hieruit zult ge uw plichten leren kennen tegen over de Ark Mariners in het algemeen en tegenover deze Loge in het bijzonder.
U bent nu gerechtigd uw plaats in een Loge van R.A.M. in te nemen.
1e Diaken keert de D. op de vloer om.

 
 
Sluiting

A.C., n slag, herhaald door de Opzieners:
Ik verhef mij van mijn zetel om te onderzoeken of n van de Bbr. iets naar voren heeft te brengen voor het belang van de Ark Vrijmetselarij in het algemeen of van deze Loge van R.A.M. in het bijzonder.
Verschillende zaken kunnen nu worden behandeld.
n slag, herhaald door de Opzieners.

Bbr. Royal Ark Mariner, sta mij bij deze Loge te sluiten.
Zoon S., wat is de voortdurende plicht van iedere Ark Mariner?
2e Opz., geen teken:
Na te gaan of de Loge behoorlijk beveiligd is.
A.C.:
Doe u daarvan verzekeren.
2e Opz., geen teken:
Br. Binn.D. ga na of de Loge naar behoren is beveiligd.
Binn.D. geeft de slagen *** * op de deur, beantwoord door de Buit.d.
Binn.D., geeft teken:
Br. Opziener de Loge is naar behoren beveiligd.
2e Opz., geeft teken en slagen:
A.C., de Loge is naar behoren beveiligd.
A.C.:
Zoon J., wat is onze tweede plicht?
1e Opz.: Er voor te zorgen dat de Bbr. zich als R.A.M. doen kennen.
A.C.:
In orde Bbr., als R.A.M.
De Bbr. stellen zich in orde.
Chap.:
Laat ons voordat de Loge wordt gesloten de G.C.d.H., die de storm deed bewaren en de golven tot stilte bracht, die de woestenij tot stilstaand water maakte, en uit het water droge aarde liet ontstaan, smeken ons in zijn hoede te nemen, totdat wij opnieuw bijeenkomen in zijn Naam, of totdat het zijn Wens is dat wij worden opgenomen in de Ark van zijn Verbond.
Allen:
Zo moge het zijn.
A.C.:
Zoon J., nu de werkzaamheden zijn beindigd, draag ik u op de Loge te sluiten.
Slagen *** *, met de li. Hand.
1e Opz:
Bbr., in de Naam van de G.C.d.H. en in opdracht van de A.C., sluit ik de Loge.
Slagen *** *.
2e Opz.:
En de Loge is dienovereenkomstig gesloten tot de volgende regelmatige bijeenkomst, spoed bijeenkomsten uitgezonderd, waarvan tijdig bericht zal worden gegeven.
Slagen *** *.
Binn.D.: *** *.
Buit.D.: *** *.
L.G.C.:
Bbr., ons rest niets meer dan naar aloud gebruik onze geheimen te verzegelen in de veilige schatkamer van ons hart, verenigd in G.G.G.G.
Neemt D. van P.S.


Home