Ordenen Døtre af Norge
Ritual


1938


Aabnings-Ceremonier

Presidenten:
Vi er nu ifærd med at aabne ... Loge No. ... Døtre af Norge. Alle some ikke er Medlemmer af denne Orden, vil behage at fjerne sig.
Officerer og Mediemmer vil iføre sig de passende Sløifer eller Regalier og indtage sine Pladse.
Officererne indtager de dem ifølge omstaaende Plan anviste Pladse, hvorpaa Presidenten foretager de nødvendige Udnævnelser af midlertidige Officerer, og derpaa fortsætter som følger:
Presidenten:
Ledsagere, de vil paase, at Vagterne er paa sine Poster, og undersøge om alle tilstedeværende er i Besiddelse af det rette Pasord og rapportere Resultatet.
Ledsagerne ser til, at Vagterne er paa sine Poster, giver Pasordet til Presidenten, derpaa erholder det fra samtlige tilstedeværende; hvert Medlem reiser sig og giver Ledsageren Haanden, naar Pasordet afgives; derpaa gaar Ledsagerne til Alteret, saluterer Presidenten og rapporterer saaledes:
Ledsager:
President! Jeg finder at Vagterne er paa sine Poster, og at alle tilstedeværende paa Dere høire Side er i Besiddelse af det rette Pasord og saaledes berettigede til at sidde i denne Loge.
Assistrende Ledsager:
Jeg finder at allo tilstedeværende, paa Deres venstre Side er i Besiddolse af det rette Pasord ag saaledes berettiget til at sidde i denne Loge.
President:
Indre Vagt, De vil se til, at ingen kommer ind i Logen, førend vi er færdig med vore Aabnings-Ceremonier.
President:
Ydre Vagt, hvad er Deres Bestilling i Logen?
Ydre Vagt:
Min Bestilling or at optage det halvaarlige Pasord ved den ydre Dør, og ikke tillade nogen at komme ind i Farværelset uden at være fuldt berettigede dertil.
President:
Indre Vagt, hvad er Deres Bestilling i Logen?
Indre Vagt:
Min Bestilling er at optage det staaende Pasord ved den indre Dør, og ikke tillade nogen uberettigede Adgang til Salon uden Tilladelse af Logens President
President:
Ledsager, hvad er Deres Bestilling i Logen?
Ledsager:
Min Bestilling er at optage Pasordene vod Aabningen af Møderne, at være Presidenten behjælpelig, naar det bliver balloteret over Kandidater, at ledsage Kandidaterne ved Optagelse i Logen, samt paa Presidentens Anmodning ledsage besøgende for at Logens President kan gjøre dem bekjendt med de tilstedeværende.
President:
Finssekretæer, hvad er Deres Bestilling i Logen?
Finnanasekretæren:
Min Bestilling er at føre et fuldstændigt og nøiagtigt Regnskab imellem Logen og dens Medlemmer, at paase, at Medlemmerne betaler sine Afgifter punktlig, at indkræve af de Medlemmer, som staar til Rest med deres Afgifter, hvad de maatte skylde Logen. Ved hvert Mødes Slutning overlevere til Kassereren de siden foregaaende Møde indkasserede Penge, samt paa det første Møde i hvert Halvaar indlevere til Logen en skriftlig og detaljeret Rapport over de i Halvaarets løb modtagne indtægter.
President:
Kasserer hvad er Deres Bestilling i Logen?
Kasserer:
Min Bestilling er at føre et nøiagtigt Regnskab over Logens Indtægter og Udgifter. At modtage de af Finanssekretæren indkasserede Penge, og ved hvert Mødes Slutning oplyse om Kassens Tllstand, samt paa første Møde i hvert Halvaar indlevere til Logen en skriftlig og detaljeret Rapport over Logens Indtægter og Udgifter i Halvaarets Løb.
President:
Sekretær, hvad er Deres Bestilling i Logen?
Sekretær:
Min Bestilling som Sekretær er at føre en nøiagtig og upartisk Protokol over alle Logens Forhandlinger, føre alle dens Korrespondancer og dertil føre Regnskab med Logens Finanssekretær og Kasserer.
President:
Cermoner, hvad er Deres Bestilling i Logen?
Cermoner:
Min Bestilling er at aabne den hellige Skrift for os, som skal være vor Regel og Rettesnor, og saa give alle Ordenens Tegn samt at lede Sangen.
President:
Forhenværende President, hvad er Deres Bestilling i Logen?
Forhenværende President:
Min Bestilling er at lede vore Andagtsøvelser ved Aabning, Slutning og medens vi optager vore Kandidater, samt at udføre saadan anden Forretning, som bliver mig paalagt.
President:
Vice-President, hvad er Deres Bestilling Logen?
Vice-President:
Min Bestilling er at se til, at Vagterne er paa sine Poster, at hjælpe Presidenten med at opretholde Orden i denne Loge, og naar Presidenten er fraværende at overtage Presidentens Post.
President:
Min Bestilling som President er at lede Logens Forhandlinger paa en ærlig og upartisk Maade og se til, at Logens Bestemmelser blier udførte saavidt som muligt. Alt dette jar jeg høitideligt lovet at gjøre, og haaber, at I ville alle være mig behjælpelig dermed.
President:
Vi vil nu synge vor Aabnings-Sang:
O Venner som forsamlet er,
I Brødre og i Søstre kjær,
Vi samlet ofre Bøn og Sang,
Og Tiden synes os er lang,
Men skilles vi maa.
Dog vi samles igjen, naar vi Maalet opnaa,
Vi samles hos vor Frelser kjær,
Vort hjem er der.
Saa godt det er at sammen ho,
Hvor Kjærlighed og Haab ag Tro
Forener Sjælene i Gud,
Maa vi dog fra hverandre ud.
Ja, skilles vi maa, osv.
Forhenværende President holder derpaa Bøn:
Himmelske Fader! Maa din Velsignelse hvile over os, medens vi er her forsamlede; maatte vort Møde og Arbeide blive dig til Behag, og os til Nytte og Gavn. Hold ogsaa din beskyttende Haand over de fraværende og ledsag og bevar os alle! Amen.
President:
Cermoner, De vil nu aabne den hellige Skrift for os, som skal være vor Regel og Rettesnor, og saa give as alle Foreningens Tegn.
Cermoneron aabner derpaa Bibelen paa Alteret, gaar derpaa til sin Plads og giver alle Foreningens Tegn.
President:
Søstre og Brødre, hvad er Logen Valgsprog?
Hele Logen svarer i Kor:
Troskab, Sandhed og Haab.
President:
Søstre og Brødre. Jeg erklærer herved ... Loge No. ... Døtre af Norge lovlig aabnet og færdig til Forretning.
Indre Vagt vil anmod adgangsberretigde Medlemmer i Forværelset om at indtræde.
President:
Saaledes forholder det sig, og jeg erklærer derfor ... hun nævner Ansøgerens Navn at være lovligen indvalgt til Optagelse i vor Loge.
Hvis derimod befindes at være kastet 3 eller fiere sorte Kugler, siger Vice-Presidenten:
Vice-Presidenten:
Balloturnen er mørk, Søster President!

Efter at Presidenten har overtydet sig om Rigtigheden deraf, siger hun:

Presidenten:
Saaledes forholder det sig, og jeg erklærer derfor Indmeldelsesansøgning fra ... hun nævner Ansøgerens Navn, at være forkastet og den ansøgende afvist.
  
 
Optagelses Ceremonier
 
President:
Indre Vagt! De vil erkyndige Dem om, hvorvidt der er nogen Kandidater i Forværelset, som ønsker at optages i vor Loge.
Indre Vagt begiver sig ud i Forværelset, kommer tilbage og rapporterer som følger:
Indre Vagt:
President! Jeg finder … Kandidater i Forværelset, som ønsker at optages i vor Loge.
Presidenten:
Sekretær! De vil begive Dem ud i Forværelset og erkyndige Dem om, hvorvidt disse Kandidaters Optagelsesansøgninger og Doktorattester er i Orden, og i saa Tilfælde indkræve det resterende af deres Optagelsesgebyhr og rapportere deres Navne.
Sekretæren fjerner sig, og idet hun kommer tilbage, stiller hun sig foran Alteret, hilser Presidenton og rapporterer som følger:
Sekretæren:
President! Jeg finder tilstede i Forværelset følgende Kandidater, som ønsker at blive optagne i vor Loge: Sekretæren oplæser Kandidaternes Navne, og fortsætter derpaa: Disse Kandidaters Optagelsesansøgninger of Doktoratttester or i Orden deres Indtrædelsespenge er betalt og saaledes berettigede til Optagelse i vor Loge.
Sekretæren overrækker Kandidaternes Optagelsesansøgning til Forhenværende President og derpaa indtager sin Plads.
President:
Kaptein! Er de som or med at marschere tilstede?
Kaptein:
President! De er tilstede.
President:
Kaptein! De vil behage at gjøre Dem færdig.
I Tilfælde af, at Logens President og Vice-President er Medlemmer af Drillen, saa vil De udnævne en i sin Plads, medens de er ude og forbereder sig.
Presidenten:
Forhenværende President og Ledsager vil behage at træde from til Altaret. De træder frem til Alterat og hilser. I vil begive eder ud i Forværelset for at udfinde, hvorvidt Kandidaterne er villige til at aflægge de Løfter og undorkaste sig de Love og Regler, sum vor Orden fordrer.
Forhenværende President og Ledsager gaar ud i Forværelset medhavende
Optagelsesansøgningerne, hvorpaa Forhenværende President forhører hver enkelt Kandidat, idet hun viser dem deres optagelsesansøgning, som følger:
Forhenværende President:
Er dette Deres Optagelsesansøgning og Underskrift?
Kandidaten:
Ja!
Forhenværende President:
Eftersom De har ansøgt om at blive optagen som Medlem af denne Orden, maa De nu give løfte om, at De vil hjælpe til at ophygge den, saa at den ken blive til Ære for os og vor Nation.
Do Løfter og Forpligtelser, som vor Orden kræver af eder, vil ikke paa nogensomhelst Maade fjerne eder fra eders Familie, eders Land eller eders Kirke. Vor Orden søger kun at opvække de ædleste og reneste Følelser i eders Hjerter. Den fordrer af eder, at i skal beredvilligen bistaa de Medlemmer, som maatte være I Nød og Fare. Men paa den anden Side lover de ogsaa eder og eders Familie Hjælp og Bistand i Nødens tunge Time.
Vil I aflægge de Løfter og indgaa paa de Forpligtelser, som kræves af eder?
Kandidaterne:
Ja!
Forhenværende President:
Lover I aldrig at meddele til nogen udenforstaaende, hvad i maatte se eller høre inden denn Loge?
Kandidaterne:
Ja!
Forhenværende President:
Vi vil nu forlade eder: men I vil af andre Søstre straks blive ledsaget ind i vor Logesal.
Forhenværende President og Ledsager træder ind i Salen, gaar hen til Alteret, giver Tegnet og rapporterer som følger:
President! Kandidaterne er nu forberedte til at indtræde, hvorpaa de tager sine Pladse.
Presidenten:
Søstre og Brødre! Vor Loge vil blive forsterket med ... nye Medlemmer. Vagter, I vil paase, at Logen ikke forstyrres under Optagelses-Ceremonierne.
Ledsager og Assisterende Ledsager, I vil begive eder ud i Forværelset for at indføre Kandidaterne.
L. og A. L. gaar til Alteret, hilser og forlader Salen.
Ledsageren giver to Slag paa Døren.
Indre Vagt:
Hvem forstyrrer denne Logen Forhandlinger?
Ledsager:
Ledsager og Assisterende Ledsager med Kandidater ønsker at træde ind.
Indre Vagt:
Vice-President! Ledsager og Assisterende Ledsager med Kandidater søger Adgang til vor Loge.
Vice-Presidenten:
President! Indre Vagt rapporterer, at Ledsager og Assisterende Ledsager med Kandidater søger Adgang til vor Loge.
Presidenten:
Tillad dem at træde ind.
Naar de kommer ind, gaar de to Gange rundt Salen og stanser foran Vice-Presidentens Stol. Medens de gaar rundt spilles en Marsch ....
Ledsager:
Vice-President! Jog fremstiller for Dem disse Kandidater, som ønsker at optages som Medlemmer af vor Orden.
Vice-Presidenten:
Kandidater! Er denne Ansøgning om at blive optaget som Medlem af denne Orden af eders egen frie Vilje?
Kandidaterne:
Ja!
Vice-Presidenten:
Jog ønsker eder hjertelig velkommen til vor Loge. Eders Ansøgning om Optagelse i denne Loge er Bevis for, at i er iafald delvis underrettet om og paaskjønner denne Ordens Formaal.
Førend I kan blive fuldt Medlem af denne Orden, er det nødvendigt for eder at give et bestemt Løfte om at holde alle Ordenens Love og Regler efterrettelig, samt Troskab og Ærlighed til alle dets Medlemmer, og at holde alle Forhandlinger, Tegn og Pasord hemmeligt for den ydre Verden. Er I villig at give et saadant Løfte?
Kandidaterne svarer:
Jeg er.
Vice-President:
Ledsager, De vil nu veilede Kandidaterne til Alteret.
Ledsager:
President, Kandidaterne er nu færedige til at tage de Løfter, som vor Orden fordrer.
President, gaar til Alteret:
Læg høire Haand paa Hjertet, nævn eders fulde Navn og gjentag after mig. Jeg lover disse Venners Nærvær, at jeg vil holde alle de Love og Regler, som nu er gjældende eller som kunde blive antagna at denne Forening. Jeg vil altid bestræbe mig for at handle mod mine Søstre som jeg vilde ønske de skulde handle mod mig. Jeg vil yde dem Hjælp i Sygdom og Nød; jeg vil forsvare deres gode Navn og Rygte, og være villig til at hjælpe og opmuntre dem paa enhver ærlig Maade. Jeg vil aldrig røbe noget af denne Forenings hemmeliga Arbeide, hellere lide Uret end at bryde disse Løfter.
....
President:
Ledsager, De vil nu veilede Kandidaterne til vor forhenværende President, som vil undervise dem om vort Valgsprog og dets Betydning.
Forhenværende President:
Vort Valgsprog er: Troskab, Sandhed og Haab.
Ved Troskab paamindes De om at være trofast og eftergiven. Tænk altid over, hvorledes De selv vilde handle og gjøre, førend De dømmer andre; thi on for hastig Dom or ofte skadelig baade for sig selv og sine Medmennesker.
Sandhed er et Ord, som altid er værd at merke, da Usandhed ofte forvolder meget ondt; vær derfor altid sanddru og oprigtig i enhver Handling, baade i Ord og Gjerning, da Sladder, Bagvaskelse og Løgn er Roeon til alt ondt. Hvis De altid holder Dem disse Regler efterrettelig, saa vil De stedse og altid blive baade agtet og afholdt of Deres Søstre og Brødre i Fremtiden.
Haabet er den Grundvold, paa hvilket vi støtter vort Fremtids Anker; det opmuntrer, trøster og styrker os i alt, hvad vi foretager og gjør; det hjælper os frem til det Maal, som vi har bestemt as til at naa. Uden Haab kan vi ikke naa derhen.
Ledsager, De vil nu veilede Kandidaterne til Ceremoneren.
Cermoner:
Da De nu har taget de løfter, som vi kræver af alle vore Medlemmer, saa vil jeg tilføie nogle Bemerkninger desangaaende.
Nordstjernen er Merket for denne Forening, og med den Bestandighed, som den viser, skulde De erindre vort kjære Fædreland med Slegt og Venner. Og dertil skulde den ogsaa minde Dem om de Løfter, som De har givet ved dette Alter, at De i alle Henseender holder Dem det efterrettelig. Handle mod andre paa samme Maade, som De ønsker at de skulde handle mod Demw. Lad et søsterligt og broderligt Venskab herske mellom Dem og denne Forenings Medlemmer. Vær bestandig villig til at tilgive enhver Feil, som De maatte opdage hos nogen af denne Forenings Medlhemmer, saa vil bestandig Troskab og Venskab herske iblandt os.
Ledsager, De vil nu veilede Kandidaterne til vor President, som vil ondervise dem i det hemmelige Arbeide.
President:
Hvis De ønsker at træde ind i Logen efter at den er kaldt til Orden, saa giver De hvilketsomhelst Signal par den ydre Dør for at tilkalda den ydra Vagts Opmerksomhed, og, til hende giver De vort halvaarlige Pasord. Dette Pasord foraares hver seks Maaneder, og dat er nu for nærværende saaledss giver Pasordet. Hvis det er rigtigt, vil De bliva tilladt Adgang til det ydra Værelse. Derpaa giver De to Slag paa den indre Dør. Den Indre Vagt vil da aabne Døren, og De vil da give det staaende Pasord. Dette Pasord forandres ikke, og er saaledes giver Pasordet. Hvis det er rigtigt, vil De blive tilladt at træde ind. De vil da gaa til Altarat og hilse Presidenten paa denne Maade viser Tegnet, some besvares af hende med venstre Haand. De vil derpaa gjøre helt om og hilse Vice-Presidenten paa samme Maade med Undtagelse af, at De gjør det med den ventre Haand, som besvares af hende med den høire Haand paa denne Maade viser Tegnet. Derpaa kan De tage Sæda blandt de andre Medlemmer. Dette Tegn kaldes Hilsningstegn allar saluterende Tegn, og Betydningen med dette Tegn er, at De er opmerksom og lytter vel til under Mødernes Forhandlinger samt at De vil derved vise vore Officerer den Æra og Opmerksomhed, som disse tilkommer.
Vi har ogsaa et Stemmetegn, som bruges for at afgjøre Resultatet, naar et Forslag eller lignende er bragt op for Foreningen, og gjøres paa denne Maada viser Tegnet.
Vi har ogsaa at Kjendetagn, som gjøres paa denne Maade viser Tegnet, og Svaret gjøres paa denne Maade. Dette Tegn er til Tjeneste for denne Forenings Medlemmer, hvis de skulde være ude blandt fremmede eller i Fare. Hvis De skulde ønske Hjælp eller Bistand i nogen Henseende, saa viser De dette Tegn. Er der da noget Medlem af deane Forening tilstede, vil de svare Dem det samme Tegn; derpaa hilser De med Haanden for at undersøge om de har det rette Haandtag; dette Haandtag er gjort saaledes underviser den. Hvis det er rigtigt, kan De væra sikker paa, at det er at Medlem af denne Forening, og det er vor Pligt at yde al den Hjælp og Bistand, som staar i vor Magt i saa Henseende.
Dette Haandtag brugs kun blandt denne Forenings Medlemmer, og det maa ogsaa gives til Ledsageren ved Optagelse af Pasordene og ved Aabningen af Møderne.
Ligeledes har vi den liden Klubbe, som vi bruger under Foreningens Møder. Et Slag * kalder Logen til Orden. To Slag * * kalder Officererne til at stige op. Tre Slag * * * kalder hele Logan til at stige op, og et Slag * sætter Logan.
Hvis De skulde ønske at forlade Mødet førend det er hævet, saa maa De reise Dem, give Hilsningstegnet til Presidenten og spørgr om Tilladelse til at forlade Mødet. Hvis De fear Tilladelse, saa gaar De til Alteret og hilser Presidenten og Vice-Presidenten paa samme Maade, som naar De kom ind; derefter kan De forlade Salen.
Hvis De ønsker at tale eller gjøre noget Forslag, saa maa De reise Dem, hilse Presidenten med det samme Tegn, og De vil blive tilladt at fortsætte.
Efterat Mødet er kaldt til Orden, maa De aldrig gaa mellem Alteret og Presidentens Stol, med Undtagelse af, at De er behjælpelig med Optagelse af nye Medlemmer.
Naar vi stemmer over Optagelse af nye Medlemmer, saa bruger vi en liden Kasse med hvide og sorte Regler I, som Ledsageren sætter paa Alteret. Ønsker De at stemme, gaar De til Alteret, og saa kan De stemme.
Husk paa, at hvide Kugler er til Kandidatens Fordel og de sorte Kugler forkaster, og stem bestandig til Foreningens bedste.
Søstre og Brødre, ifølge Fuldmagt af Ordenen Døtre af Norge erklærer jeg herved, at disse Kandideter er Medlemmer af denne Loge og saaledes berettigede til alle de Rettigheder, Privilegier og den Beskyttelse, som er hjemlet Medlemmerne af denne Orden ved vor Konstitution, Tillægslov, Regler og Skikke. Og saa vil jeg paa Ordenens Vegne ønske Dem velkommen iblandt os. Tager dem i Haanden.
Presidenten:
Ledsagen, De vil nu vende Kandidaterne mod Alteret.
Naar Presidenten er færdig med at instruere Kandidaterne stiller Ledsagaren dem foran Presidentens Stol med Ansigtet mod Alteret. Der spilles en Marsch. Medlemmer gaar fra begge Sider ned i Salen, kommer op en og en paa. Presidentens høire Side, gaar til Kandidaterna, tager dem i Haanden og ønsker dem velkommen, gaar til sin Plads og bliver staaenda til Presidenten sættar Logen. Naar alle har hilst paa Kandidaterna befalar Presidenten Ledsageren at føre Kandidaterne til Sekretærens Pult.

 

Slutnings-ceremonier

Presidenten:
Hvis der ikke en nogen anden Forretning, som skal forhandles paa dette Møde, vil vi slutte vort Arbeide for i Aften.
Presidenten: Vi vil nu synge vor Slutningssang No. 2.
Farvel min Søster og min Bror,
Maaske vi sees ei mer paa Jord.

Farvel! men tag nu Jesus med,
Saa skilles vi i Herrens Fred.
Saa skilles vi maa, ja skilles vi maa;
Dog vi samles igjen, naar vi Maalet opnaa.
Vi samles hos Frelser kjær,

Vort Hjem er der, vort Hjem er der.
Presidenten:
Var Forlhenværende President vil nu læse Velsignelsen.
Farhenværende President: Maatte Gud af sin Naade og Barmhjertighed styrke os og lede vore Hjerter til det gode, samt stedse og altid lade sin Velsignelse hvile over os alle!
Hele Logen svarer i Kor:
Amen!
Presidenten:
Søstre og Brødre, jeg erklærer nu denne Loges Møde hævet, indtil næste almindelige Møde er aabnet. Jeg raader eder alle, at I ikke med nogen Handling eller Udtryk vil vanære eller beskjæmme denne Orden eller dens Medlemmer. Vort næste Møde er den .... Jeg erklærer herved dette Møde hævet.


Home