Rituaal voor de Graad van Ridder van de Koninklijke Bijl, Prins van de Libanon

Deze tekst stamt uit de tweede helft van de negentiende eeuw. Tegenwoordig wordt een tekst gebruikt die op een aantal punten afwijkt van deze tekst.Opening van het College

Z\ W\ , geeft twee gelijke hamerslagen: Wijze Prins, hebben alle aanwezigen de Graad waarin we werken?
1e W\ , na onderzoek: Zeer Wijze, die hebben wij.
Z\ W\ : Wat is de eerste plicht van een Vrijmetselaar in de Loge?
1e W\ : Te zien of de Loge behoorlijk is gedekt.
Z\ W\ : Doe u daarvan verzekeren, 1e en 2e Wijze.
Het antwoord komt op de gebruikelijke wijze.
Z\ W\ : Waar bevinden wij ons, 1e Wijze?
1e W\ : Op de berg Libanon.
Z\ W\ : De bomen zijn volwassen en geschikt om te worden gehakt. De Z\ W\ strekt zijn hand tot ter hoogte van zijn voorhoofd en laat hem dan op zijn dij vallen. Alle Broeders volgen hem daarin.
Z\ W\ : Er zijn bomen omgehakt en ze zijn voor het Heilig Doel gebruikt: voor de bouw van de Ark van Noach; voor de bouw van de Ark des Verbonds en voor de bouw van de Tempel. Aangezien dat zo is, mijne Broeders, laten wij ons dan buigen voor de Opperste Bouwheer des Heelals, opdat Zijn wil geschiede. Hij slaat twee maal, herhaald door de Opzieners.
Z\ W\ : Volg mij na, Broeders, met Teken en Slagen!
Het College is geopend! Aan het Werk!
De Opzieners herhalen dit.
Z\ W\ : 1e Wijze Prins, wat is het doel van de bijeenkomst vandaag?
1e W\ : Zeer Wijze Prins, het is de verbreiding van onze Orde en de Aanneming van Broeder .
Z\ W\ : Wijze Prins Ceremoniemeester, ga de kandidaat voorbereiden. Zodra hij gereed is, wilt u hem wel aankondigen aan de Tempelpoort.
Na de gebruikelijke plichtplegingen brengt de Ceremoniemeester de kandidaat naar de deur, waar hij aanklopt. Hij wordt aangekondigd, nadat is vastgesteld wie het is.
Z\ W\ : Wijze Ceremoniemeester, staat u voor de kandidaat in?
Cer\ Mr\ : Jawel, Zeer Wijze.
Z\ W\ : Is hij onderlegd? Kan hij schrijven? Is hij dapper, zelfbeheerst en bovenal, is hij deugdzaam?
Alle vragen worden herhaald door de Opzieners.
Cer\ Mr\ : Jawel.
Z\ W\ : Laat hem dan binnentreden.
De kandidaat wordt binnengeleid.
Z\ W\ : Waarde Broeder, stemt u erin toe om op het Heilig Boek, waarin het Geloof van de voorstanders van de Deugd is vastgelegd, te zweren om alles te verlaten om uw Broeders te volgen naar de Libanon, om er desnoods uw hele leven te wijden aan de wederopbouw van de Tempel van de Opperste Bouwheer des Heelals, als er een beroep op u wordt gedaan?
Kand\ : Ik stem toe.
Z\ W\ : Prins Ceremoniemeester, wapen hem!
De Ceremoniemeester geeft hem een Bijl op de rechterschouder, vastgehouden door de rechterhand.
Z\ W\ : Laat hem de drie geheimzinnige reizen maken.
De 1e Opziener gaat rechts, de 2e Opziener gaat links van hem en de Ceremoniemeester voorop. Hij reist door het Noorden en terug door het Zuiden.
1e Opz\ : Zeer Wijze, de Eerste reis is volbracht.
Z\ W\ : Stemt u erin toe, om voor de Opperste Bouwheer des Heelals te zweren dat u het kostbare werktuig dat u draagt, zult aanwenden voor de bouw van een nieuwe Tempel?
Kand\ : Ja.
Z\ W\ : Laat hem dan zijn tweede reis ondernemen.
Geschiedt, na afloop:
Z\ W\ : Het College van Prinsen verlangt van een kandidaat, voordat hij wordt ingewijd in onze Heilige Orde, dat hij de Gelofte die hem moet verbinden, bezegelt met zijn eigen bloed. Stemt u daarin toe?
Kand\ : Jawel.
Z\ W\ : Laat hem dan zijn derde reis maken.
Geschiedt, na afloop:
Z\ W\ : Laat dan nu de kandidaat naar het Altaar komen om zijn Gelofte af te leggen.
De kandidaat knielt op beide knieën, de rechterhand op de Bijbel, de twee Wijzen en alle Broeders om hem heen, gewapend met hun Bijlen.
 

Gelofte

Op dit Heilig Boek van de aanhangers van de Deugd hernieuw ik nadrukkelijk en zonder enig voorbehoud alle verplichtingen die ik reeds ben aangegaan. Ik zweer dat ik alles in de steek zal laten om de Prinsen, mijn Broeders, te volgen en te werken aan de wederopbouw van de Tempel, en er desnoods mijn hele leven aan te wijden, en om het kostbare gereedschap waarmee ik gewapend ben, voor die Heilige onderneming te gebruiken. Dit wil ik bezegelen met mijn bloed. Zo waarlijk helpe mij de Opperste Bouwheer des Heelals. Amen. Amen. Amen.
De Zeer Wijze, de Opzieners en alle Broeders houden hun Bijlen kruiselings boven het hoofd van de kandidaat.
Z\ W\ : Op grond van de macht waarmee ik ben toebetrouwd maak ik u, en neem ik u aan tot Prins van de Libanon en ik ontvang u als lid van dit College.
De Zeer Wijze laat de kandidaat opstaan, omhelst hem en laat hem gaan zitten.
Z\ W\ : Broeders Prinsen, u ziet met welk een overgave deze nieuwe Prins zich onderwerpt aan wat er van hem wordt verlangd. Laten wij onze Groot Patriarchen smeken om toestemming voor hem te verkrijgen voor zijn toelating tot de Ronde Tafel.
De Prinsen laten hun Bijlen zakken als teken van goedkeuring.
Z\ W\ : Ga, mijn Broeder! Overdenk alles nog eens. Richt uw eerbied tot de Opperste Bouwheer des Heelals. Vraag Hem de nodige Deugden om waardig de plaats in te nemen die wij voor u zullen vragen.
De kandidaat wordt naar de Voorhof gebracht. De Ceremoniemeester vergezelt hem en blijft bij hem.
Alle Broeders gaan naar de tweede zaal.
 

Opening van de Raad

De Groot Patriarch keert zijn rug naar het Oosten en de plaats tegenover hem aan de tafel blijft beschikbaar voor de kandidaat.
De Ceremoniemeester klopt aan met twee slagen.
Als antwoord worden ook twee slagen gegeven; dan wordt de kandidaat aangekondigd die het voordeel verlangt van te worden toegelaten tot de Raad van de Ronde Tafel.
De 1e Opziener gaat naar de deur en vraagt met luide stem: Zweert u voor de Opperste Bouwheer des Heelals Zwijgzaamheid, Nederigheid, Geloof en Gehoorzaamheid?
Kand\ : Dat zweer ik.
Gr\ P\ : Laat hem dan binnenkomen. Geschiedt.
Ofschoon u mens bent moet u wel weten dat u alle menselijke hartstochten bij de toegang tot de Tempel moet achterlaten. Aldus stelt u zich open om de beginselen van de Wijze Mens in u op te nemen, of, anders gezegd, u houdt op mens te zijn om te worden tot een der volgelingen van de Deugd. De Patriarchen die deze Raad vormen hebben het hun door het College gedane verzoek om u in hun midden toe te laten, in overweging genomen en zij staan u dit belangrijke voordeel toe. U zult aldus nog sterker aan de Vrijmetselarij gehecht raken. Uw broeders zullen u nog dierbaarder worden. Uw behoeften zullen de hunne zijn, want hier, Wijze Broeder, helpt de sterke de zwakke. Er is geen onderscheid tussen ons dan dat van de Deugd. Ik waarschuw U ook dat het niet meer in uw macht zal liggen om u aan onze bijzondere daden te onttrekken.
Men laat de kandidaat op de voor hem bestemde zetel plaats nemen.
Alle Patriarchen houden hun Degen boven het hoofd.
Gr\ P\ : Op grond van de macht die mij is toebetrouwd, en van de eenstemmige goedkeuring van alle Patriarchen, mijn Broeders en mijn gelijken, neem ik u aan tot lid van deze Raad. Zo waarlijk helpe ons de Opperste Bouwheer des Heelals.
Hij laat de kandidaat opstaan, omhelst hem en allen hernemen hun plaatsen.
Gr\ P\ : Wijze 1e Patriarch, geef aan onze nieuwe Broeder het eerste element van verhouding en bespreking.
1e P\ laat de kandidaat met de Passer een Cirkel tekenen.
Gr\ P\ : Wijze Broeder, dit symboliseert ons zedelijk stelsel en laat zien dat het leven van een wijze een voortdurende cirkel moet zijn van deugdbeoefeningen. Laat dit grondbeginsel van onze Orde nooit uit uw geheugen ontsnappen. De Vrijmetselaren hebben zich verenigd om beter mens te worden en om gezamenlijk het prachtige bouwwerk van de menselijke Vervolmaking op te richten.
De geschiedenis van deze Graad leert ons het volgende.
 

Historisch Bouwstuk

Onze voorvaderen, de Sidoniërs, waren aangenomen bij het hakken van de Ceders op de berg Libanon onder leiding van Japhet. Hun nakomelingen hakten ook voor de constructie van de Ark des Verbonds, onder leiding van de Prinsen Harodim. Vervolgens hakten ze, in opdracht van Salomo het nodige hout voor de bouw van de Tempel van de Opperste Bouwheer des Heelals en voor de twee volgende tempels.
Na de wijding van de Tempel van Salomo vestigde hij de Sidoniërs op de berg Libanon. Hij vormde verscheidene Colleges, waarvan de leden verplicht waren hun voortgang te bewijzen, niet alleen in de kunde van het houthakken en de kennis van Verhoudingen, Maten en Kwaliteiten, maar ook in het beoefenen van Vriendschap, Weldadigheid en het zich houden aan sociale verplichtingen. Kortom, in alle Deugden die een Wijze bezit.
Er werd een Raad gekozen uit de leden van de Colleges om te waken over de zedelijke kant van die instelling, en voor de bestudering van de Verhoudingen, Maten en Afmetingen.
Gr\ P\ : Dat is uw taak, Wijze Broeder. Voelt u zich sterk genoeg om die te vervullen?
Kand\ : Ja.
Gr\ P\ : Wijze Broeder, net als in andere Graden hebben wij ook in deze Graad Woorden, Tekens en Aanraking en die zal ik u nu mededelen.
Het Teken wordt gemaakt door beide handen naar de rechterschouder op te heffen en ze vervolgens op de linkerzijde te laten vallen, alsof u met een Bijl een boom omhakt. Dit Teken wordt beantwoord door beide handen ter hoogte van het voorhoofd te heffen en ze dan tot op de dij te laten vallen.
De Aanraking wordt gegeven door elkander kruiselings bij de handen te nemen. Dit heet het Teken van Vertrouwen.
De Slagen in deze Graad zijn twee gelijke Slagen.; de Passen zijn drie gekruiste passen, te beginnen met de rechtervoet. Dit is een verwijzing naar de drie reizen.
De Heilige Woorden in deze Graad zijn Noach, Bezaleel en Sidonius; de Paswoorden zijn Japheth, Aholiab en Libanon.
De Groot Patriarch geeft een slag met het lemmet van zijn Degen op de tafel; deze wordt herhaald door de beide Opzieners.
Gr\ P\ : Patriarchen van de Ronde Tafel, laten wij ons gelukkig prijzen dat wij het getal der volgelingen van de Deugd hebben vermeerderd.
Opzz\ : Patriarchen van de Ronde Tafel, laten wij ons gelukkig prijzen dat wij het getal der volgelingen van de Deugd hebben vermeerderd.
Allen geven het Teken, de Slagen en roepen: Vivat! Vivat! Vivat!
Gr\ P\ : Patriarchen! Als iemand iets heeft voor te dragen tot nut van de Orde, dan zal hem het woord worden verleend!
De Groot Patriarch geeft een slag met zijn Degen, herhaald door de Opzieners.
Allen geven het Teken van Zwijgzaamheid
Gr\ P\ : Broeders Patriarchen, de Raad van de Ronde Tafel is gesloten.


Home