Rituaal voor de installatie van de Principes
 

Dit rituaal dateert uit 1990 en wordt in deze vorm in Nederland gebruikt.


Het Kapittel wordt op de gebruikelijke wijze geopend
Komt men tot het agendapunt van de Installatie van de Principes, dan volgt de volgende werkwijze:
Nadat de vier slagen door de Principes zijn gegeven:
Z::V::Z:::
Ridders, wij gaan thans over tot de installatie van de drie Principes voor het komende werkjaar.
Cer.Mr. geleidt de gekozen 3e Princeps naar het Spreekpunt en richt zich tot Z::V::Z:::
Zeer Verhevene, ik breng u Ridder ..., die op wettige wijze tot Derde Princeps van dit Kapittel is gekozen, met het verzoek hem als zodanig te doen beŽdigen.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder Ceremoniemeester, aan uw verzoek zal de nodige aandacht worden gegeven. Ik verleen het woord aan Verheven Ridder Jozua teneinde Ridder ... in staat te stellen op de vereiste wijze de belofte af te leggen, die nodig is om de functie van Derde Princeps te kunnen vervullen.
V::J::, staand:
Waarde Ridder ..., ik wens u geluk met de eer, welke u te beurt is gevallen door uw verkiezing tot Derde Princeps van dit Kapittel, en met het feit dat uw gedrag als mens en uw ijver en trouw als Vrijmetselaar op deze wijze door uw mederidders worden gewaardeerd en thans zullen worden beloond.
Ik moet u nu vragen of gij bereid en gereed zijt de aan dit hoge ambt verbonden plichten getrouwelijk en met ijver te vervullen. Wat is hierop uw antwoord?
Kand., door Cer.Mr. voorgezegd:
Dat ben ik!
V::J:::
Belooft gij, tezamen met uw mede-principes, de waardigheid van de Orde te bewaren, en vrede, harmonie en eenheid te handhaven in het Kapittel, waarover gij straks mede zult presideren?
Kand., voorgezegd:
Dat beloof ik!
V::J:::
Belooft gij de wetten en reglementen van de Orde en die van dit Kapittel te zullen handhaven en, voor zover dit in uw macht ligt, ervoor te zorgen. dat zij worden gehandhaafd?
Kand., voorgezegd:
Dat beloof ik!
V::J:::
Belooft gij onpartijdig recht te spreken en de ongehoorzamen met rede en gestrengheid te berispen, doch tevens nooit te vergeten, dat Genade het Hemelse Attribuut is van Hem, aan Wie wij onze Heilige Tempel hebben gewijd?
Kand., voorgezegd:
Dat beloof ik!
V::J:::
En zijt gij bereid. de plechtige belofte af te leggen, dat ge nimmer op
onwaardige wijze de Geheimen en MysteriŽn zult onthullen, die u nu of later als Princeps van een Kapittel van het Heilig Koninklijk Gewelf zullen worden toevertrouwd?
Kand., voorgezegd:
Dat ben ik!
V::J:::
Begeef u dan naar de Noordzijde van het Altaar, kniel daar neer op beide knieŽn en leg beide handen op de Driehoek.
De Ceremoniemeester geleidt de kandidaat naar de Noordzijde van het Altaar, maakt daar plaats voor hem door voor zover nodig Vaandels en Kandelaar te verplaatsen en doet hem op een voor dit doel gereed gehouden kussen knielen

V::J:::
In Orde, Ridders.
Alle Ridders stellen zich op met de rechterhand op het hart, de duim in de hand verborgen

De drie Principes staan op. De Verheven Jozua stelt zich op ten Zuiden van het Altaar, tegenover de kandidaat.

V::J:::
Zeg mij nu de volgende belofte na, en noem daarbij uw voornamen en naam.
Ik, ..., beloof hierbij hier raakt V::J:: met zijn Scepter de handen van de kandidaat aan en hierop hier raakt V::J:: met zijn Scepter de Driehoek aan plechtig in tegenwoordigheid van de Opperste Bouwmeester des Heelals en van dit Kapittel uit vrije wil en met volle instemming dat ik de Geheimen die tot het ambt van Derde Princeps behoren nooit zal onthullen aan wie ook, behalve aan een Ridder van deze Verheven Graad die op wettige wijze in dit ambt is verheven en zelfs dan met zonder de bijstand van twee of meer GeÔnstalleerde Principes.
Verder beloof ik plechtig dat ik altijd voor zover dat in mijn vermogen ligt de wetten en voorschriften van de Orde en de bepalingen betreffende de ceremoniŽn zal eerbiedigen en dat ik nimmer een kandidaat tot verheffing in dit Hoge Ambt zal toelaten tenzij ik de volle overtuiging heb dat hij deze eer waardig is. Op plechtige wijze beloof ik hier raakt V::J::

weer met zijn Scepter een ogenblik de handen van de kandidaat aan
al deze punten getrouwelijk in acht te zullen nemen, vertrouwende op de bijstand van de Opperste Bouwmeester des Heelals.
BeŽdigd Derde Princeps, sta op!
V::J:: moet de kandidaat niet met de hand oprichten, doch hem met zijn Scepter beduiden op te staan.

V::J:::
Ridders, herneemt uw zitplaatsen.
V::J:: keert terug naar zijn Zetel en de Principes zetten zich; de Ridders hernemen hun plaatsen. De Ceremoniemeester geleidt de kandidaat naar een plaats in het Westelijk einde van de Noorderkolom, vervolgens gaat hij naar het Tableau en herstelt de plaatsing van Kandelaar en Vaandels.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder ..., de gewezen 1e Princeps, ik moge u verzoeken tijdelijk de plaats van Verheven Ridder Jozua in te nemen.
De Ceremoniemeester geleidt de aangewezene naar zijn Zetel, is behulpzaam bij het wisselen van Mantel en Cordon en geleidt de aftredende Verheven Jozua naar het Westen.

Cer.Mr.:
Zeer Verhevene, ik breng u Verheven Ridder ..., die op wettige wijze tot Tweede Princeps van dit Kapittel is gekozen, met het verzoek hem als zodanig te doen beŽdigen.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder Ceremoniemeester, aan uw verzoek zal de nodige aandacht worden gegeven. Ik verleen het woord aan Verheven Ridder Haggai, teneinde Verheven Ridder ... in staat te stellen op de vereiste wijze de belofte af te leggen, die nodig is om de functie van Tweede Princeps te kunnen vervullen
V::H::, staand:
Verheven Ridder ..., het kan u slechts reden tot grote voldoening zijn, dat uw werkzaamheid als Derde Princeps zů is gewaardeerd, dat uw mede-Ridders u thans hebben gekozen tot de belangrijke functie van Tweede Princeps van dit Kapittel.
Bij uw vorige installatie werden u de plichten van een Princeps volkomen uitgelegd, en aangezien ik er niet aan twijfel, dat zij een zeer sterke indruk op u hebben gemaakt, wil ik ze thans niet herhalen, in de volledige overtuiging. dat gij niet van het pad der gerechtigheid zult afwijken, dat u heeft geleid tot meerdere eer en onderscheiding. Ik moet u thans vragen of gij bereid en gereed zijt de plechtige belofte af te leggen, die verbonden is aan het ambt van Tweede Princeps.
Kand., door Cer.Mr. voorgezegd:
Dat ben ik!
V::H:::
Begeef u dan naar de Zuidzijde van het Altaar, kniel daar neer op beide knieŽn en leg beide handen op de Driehoek.
De Ceremoniemeester geleidt de kandidaat naar de Zuidzijde van het Altaar, maakt daar plaats voor hem, door voor zover nodig Vaandels en Kandelaar te verplaatsen, en doet hem op een voor dit doel gereed gehouden kussen knielen.
V::H:::
In Orde, Ridders.
Allen stellen zich op met de rechterhand op het hart, de duim in de hand verborgen. De Principes staan op. V::H:: stelt zich op aan de Noordzijde van het Altaar tegenover de kandidaat.

V::H:::
Zeg mij de volgende belofte na, en noem daarbij uw voornamen en naam.
Ik, ..., in tegenwoordigheid van de Opperste Bouwmeester des Heelals en van dit Kapittel beloof hierbij hier raakt V::H:: met zijn Scepter de handen van de kandidaat aan en hierop hier raakt hij met zijn Scepter de Driehoek aan uit vrije wil en met volle instemming dat ik mij strikt zal houden aan de verschillende verplichtingen door mij gedurende mijn maÁonnieke loopbaan aanvaard, doch bovenal, dat ik nooit de geheimen die behoren tot het ambt van Tweede Princeps aan iemand zal openbaren tenzij aan een Ridder van deze Verheven Graad die van te voren is geÔnstalleerd als Derde Princeps, daarna op wettige wijze is verkozen tot het ambt van Tweede Princeps en geÔnstalleerd is in een Conclave van GeÔnstalleerde Tweede Principes dat daartoe op wettige wijze is bijeengeroepen. Op plechtige wijze beloof ik hier raakt V::H:: met zijn Scepter de handen van de kandidaat aan dit alles getrouwelijk in acht te zullen nemen, vertrouwende op de bijstand van de Opperste Bouwmeester des Heelals.
BeŽdigd Tweede Princeps, sta op!
V::H:: moet de kandidaat niet met de hand oprichten, doch hem met zijn Scepter beduiden op te staan.

V::H:::
Ridders, herneemt uw zitplaatsen.
V::H:: keert terug naar zijn Zetel en de Principes zetten zich, de Ridders hernemen hun plaatsen. De Ceremoniemeester geleidt de kandidaat naar een plaats in het Westelijk einde van de Noorderkolom, vervolgens gaat hij naar het Tableau en herstelt de plaatsing van Kandelaar en Vaandels.

Z::V::Z:::
Verheven Ridder ..., gewezen 1e Princeps, ik moge u verzoeken tijdelijk de plaats van Verheven Ridder Haggai in te nemen.
De Ceremoniemeester geleidt de aangewezene naar zijn Zetel, is behulpzaam bij het wisselen van Mantel en Cordon en geleidt de aftredende Verheven Haggai naar het Westen.

Cer.Mr.:
Zeer Verhevene, ik breng u Verheven Ridder ..., die op wettige wijze tot Eerste Princeps van dit Kapittel is gekozen, met het verzoek hem als zodanig te beŽdigen.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder Ceremoniemeester, aan uw verzoek zal de nodige aandacht worden gegeven.
Verheven Ridder ..., ik wens u geluk met de onderscheiding waartoe u bent waardig gekeurd door dit Kapittel, waarvan de leden u, op grond van uw vele verdiensten en de vereiste kennis van de Vrijmetselarij, hebben uitverkoren om als Eerste Princeps over hen te presideren.
De wijze waarop gij tot nu toe de plichten hebt vervuld van de verschillende functies die gij in de Vrijmetselarij hebt bekleed, is een goede waarborg voor uw toekomstige daden. Ik moge u er echter ernstig op wijzen, dat, hoe verder gij doordringt in de Geheimen der Vrijmetselarij, en hoe hoger rang gij bekleedt, des te zwaarder verplichtingen u worden opgelegd, en des te gewichtiger diensten van u worden gevraagd.
Het ambt van Zerubabel is het hoogste ambt, dat het Kapittel in staat is te verlenen.
Zijn leden hebben derhalve het recht te verlangen, dat de tot deze waardigheid verkozen Ridder, een voorbeeld van rechtschapenheid zij, voor alle mensen en voor alle Vrijmetselaren.
Zo zult gij op uw beurt aanspraak kunnen maken op de eerbied, verschuldigd aan de hoge rang, waarmede gij op het punt staat te worden bekleed, alsmede op het vertrouwen en de aanhankelijkheid van uw mederidders.
Ik moet u nu derhalve vragen of gij bereid en gereed zijt de plechtige belofte af te leggen, die verbonden is aan het ambt van Eerste Princeps, en de daarin neergelegde plichten naar uw beste vermogen te vervullen.
Kand., voorgezegd door Cer.Mr.:
Dat hen ik!
Z::V::Z::: Begeef u dan naar de Westzijde van het Altaar, kniel daar neer op heide knieŽn en leg beide handen op de Driehoek.
De Ceremoniemeester gaat via het Noorden tussen de Vaandels van Aser en Dan door, die hij eventueel tijdelijk opzij schuift, naar het Westen van het Altaar, maakt daar plaats door de Kandelaars, Platonische Lichamen en kussen met Bijbel terzijde te schuiven; hij haalt dan de kandidaat en geleidt hem langs dezelfde weg naar de Westzijde van het Altaar, waar hij hem doet knielen op een voor dat doel gereed gehouden kussen.
Z::V::Z:::
In Orde, Ridders.
Allen stellen zich op met de rechterhand op het hart, de duim in de hand verborgen. De Principes staan op en Z::V::Z:: stelt zich op aan de Oostzijde van het Tableau tegenover de kandidaat.

Z::V::Z:::
Zeg mij nu de volgende belofte na, en noem daarbij uw voornamen en naam: Ik, ..., in tegenwoordigheid van de Allergenadigste, Almachtige en Eeuwige Opperste Bouwmeester des Heelals, voor zijn Heilige en Mystieke Naam, en tegenover de leden van dit Kapittel van het Heilig Koninklijk Gewelf, beloof hierbij hier raakt de Z::V::Z:: met zijn Scepter de handen van de kandidaat aan en hierop hier raakt de Z::V::Z:: met zijn Scepter de Driehoek aan plechtig, uit vrije wil en met volle instemming dat ik de Geheimen en MysteriŽn die behoren tot het ambt en de rang van Zerubabel van dit Kapittel steeds ongerept zal bewaren, dat mijn hart de heilige kluis voor deze Geheimen zal zijn en dat ik deze nooit aan iemand zal openbaren, tenzij aan een Ridder van deze Verheven Graad, die volgens de oude gebruiken der Orde daartoe volkomen gerechtigd is en dan nog alleen in een Conclave van GeÔnstalleerde Eerste Principes dat op regelmatige wijze daartoe is bijeengeroepen.
Evenzo beloof ik plechtig dat ik bij de uitoefening van mijn ambt strikte onpartijdigheid in acht zal nemen en dat ik nooit een Ridder zal benoemen of zal toestemmen in zijn benoeming tot enig ondergeschikt ambt tenzij ik de stellige overtuiging heb dat hij daarvoor volledig geschikt is.
Voorts beloof ik plechtig dat ik steeds in overleg met mijn mede-Principes zal handelen teneinde daardoor de gehoorzaamheid aan de Wetten en Bepalingen van de Orde te bevorderen en dat ik de hechte band van harmonie en broederlijke saamhorigheid zal bewaren die steeds het fundament is geweest waarop onze gehele Vrijmetselarij in al haar geledingen is gegrondvest.
Tot al deze dingen verbind ik mijzelf plechtig hier raakt de Z::V::Z:: met zijn Scepter wederom een ogenblik de handen van de kandidaat aan onder de straffen van al mijn vorige beloften, hierbij vertrouwende op de bijstand van de Opperste Bouwmeester des Heelals.
BeŽdigd Eerste Princeps, sta op!
Z::V::Z:: moet de kandidaat niet met de hand oprichten, doch hem met zijn Scepter beduiden op te staan.

Z::V::Z:::
Ridders, herneemt uw zitplaatsen.
Z::V::Z:: keert terug naar zijn Zetel, de Principes zetten zich en de Ridders hernemen hun plaatsen.

De Ceremoniemeester geleidt de kandidaat naar een plaats in het Westelijk einde van de Noorderkolom, vervolgens gaat hij terug naar het Tableau en herstelt de opstelling van Kandelaars, Platonische Lichamen en Bijbel, eventueel van verplaatste Vaandels.

Installatie van de Derde Princeps

Z::V::Z:: geeft ťťn slag: Ridders, ik verzoek thans een ieder beneden de rang van Derde Princeps het Kapittel te verlaten. met uitzondering van Ridder ..., die als Derde Princeps van dit Kapittel zal worden geÔnstalleerd.
De Dekker opent de Poort. De Officieren laten hun Mantels en/of Cordons op hun Zetels liggen, en alle Ridders verlaten de Kapittelzaal zonder enig Teken. De Ceremoniemeester sluit de Poort.

De zittende Tweede- en Derde Princeps hernemen hun respectieve Zetels in het Oosten. Hun plaatsvervangers bekleden hen weer met Mantel en Cordon en hernemen hun oorspronkelijke plaatsen.

Z::V::Z:: geeft ťťn slag:
Verheven Ridders, ik verklaar dit wettig samengesteld Conclave van GeÔnstalleerde Derde Principes te zijn geopend.
De Ceremoniemeester plaatst zich met de kandidaat in het Westen achter de stoelen van de drie Zoekers.

Cer.Mr. tot kand.:
Ontdoe uw voeten van uw schoeisel, want de grond waarop gij staat is Heilige Grond (Exodus 3: 5).
Hij zet de uitgetrokken schoenen buiten de Poort. Daarna houdt hij de kandidaat een bekken met water voor en zegt:
Zeg mij na: ,,Ik was mijn handen in onschuld, en ik ga rondom uw altaar, O Here" (Psalm 26: 6).
Kandidaat doet dit en krijgt een handdoek om de handen te drogen. Hierna plaatst de Ceremoniemeester hem op het Spreekpunt en richt zich tot de Z::V::Z:: zonder enig Teken te maken:
Zeer Verhevene, ik breng u Ridder ..., die op wettige wijze tot Derde Princeps van dit Kapittel is gekozen en als zodanig beŽdigd, met het verzoek hem te doen installeren.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder Ceremoniemeester, aan uw verzoek zal de nodige aandacht worden geschonken, doch alvorens hieraan gevolg te geven, moet ik Ridder ... verzoeken mij het paswoord te geven, dat toegang geeft tot de zetel van Derde Princeps en dat hetzelfde is als dat van een Meester-Vrijmetselaar.
Kand. wordt door Cer.Mr. voorgezegd:
Giblim.
Z::V::Z:::
En wat is de betekenis van dat woord?
Kand. wordt voorgezegd door Cer.Mr.:
Bekwame Bouwers.
Z::V::Z:::
Dank u. Het woord is thans aan Verheven Ridder Jozua die de installatie zal verrichten.
V::J:::
Ridder ..., kniel thans voor de Zetel van de Derde Princeps en luister naar de voorlezing van een gedeelte uit de Heilige Schrift.
De Cer.Mr. neemt het knielkussen en doet de kandidaat hierop knielen voor de Zetel van de Derde Princeps. V::J:: staat op, doet een stap terzijde en leest:
Uit Exodus 28: 1: Daarna zult gij uw broeder Aaron en zijn zonen met hem, tot u doen naderen uit het midden van de kinderen IsraŽls, om mij het priesterambt te bedienen.
Uit Leviticus 8: 10 en 12: Toen nam Mozes de zalfolie, en zalfde de Tabernakel en al wat daarin was en heiligde ze. Daarna goot hij van de zalfolie op het hoofd van Aaron, en hij zalfde hem om hem te heiligen.


Tijdens het lezen van het laatste vers wordt de Verkozen Jozua gezalfd.

Uit Numeri 16: 46-48: En Mozes zeide tot Ašron: neem het wierookvat en doe vuur daarin van het Altaar en leg reukwerk daarop; haastiglijk gaande tot de vergadering, doe over hen verzoening, want een grote toorn is van voor het aangezicht des Heren uitgegaan, de plaag heeft aangevangen. En Ašron nam het, zoals Mozes gesproken had, en liep in het midden der gemeente, en ziet, de plaag was aangevangen onder het volk, en hij legde reukwerk daarin en deed verzoening over het volk En hij stond tussen de doden en tussen de levenden, alzo werd de plaag opgehouden.
Uit Genesis 33: 20: En hij richtte een Altaar open noemde het ,,De God IsraŽls is God".
V::J:::
Waarde Ridder, sta op! Ik zal u niet bezig houden met verklaring of uitleg van deze teksten. Het zal voldoende zijn, op te merken dat Mozes ons een getuigenis heeft nagelaten van het mededogen van de Opperste Bouwmeester des Heelals, wat duidelijk blijkt uit het feit dat Hij Zijn Hogepriester uitzond temidden van de stervenden en de doden om de plaag te doen ophouden. Ik zal u nu Teken en Woord van een Derde Princeps toevertrouwen.

V::J:: legt zijn Scepter op zijn zetel.

Het Teken wordt gegeven, alsof men het Wierookvat zwaait met de rechter hand en met de linker hand en zo beschermt tegen de pestilentie, in overeenstemming met het zojuist voorgelezen schriftgedeelte, waar Ašron boete doet voor de zonden van het volk.
Het Woord is "E... E... I...", de betekenis hiervan is "De God IsraŽls is God". Dit Woord moet gij steeds in uzelf herhalen. wanneer gij gedurende de CeremoniŽn uw Scepter groet en opneemt, om uw plaats op de Zetel van de Derde Princeps in te nemen.
V::J:: ontdoet zich van Cordon en Mantel en overhandigt deze aan de Ceremoniemeester. De Ceremoniemeester helpt de kandidaat de Mantel aan te doen en V::J:: trekt deze met beide handen over diens borst tezamen, daarna hangt hij hem het Cordon om, terwijl hij zegt:
Ik bekleed u nu met Mantel en Cordon van uw ambt.
V::J:: neemt de Scepter van zijn Zetel, toont hem en zegt: Ik leg de Scepter van uw ambt in uw handen Wil deze thans groeten, het Woord "E... E... I..." in uzelf herhalen en uw zetel als Derde Princeps innemen.

Als de nieuw geÔnstalleerde Jozua is gezeten, neemt degene die hem heeft geÔnstalleerd plaats in het uiterste Oosten van de Zuider kolom.
Hierna geeft de Z::V::Z:: ťťn slag en zegt:
Verheven Ridders, ik verklaar dit Conclave van GeÔnstalleerde Derde Principes te zijn gesloten.

Installatie van de Tweede Principes

Z::V::Z:: geeft ťťn slag en zegt: Verheven Ridders, ik verzoek thans een ieder beneden de rang van Tweede Princeps het Kapittel te verlaten, met uitzondering van de Verheven Ridder ..., die als Tweede Princeps van het Kapittel zal worden geÔnstalleerd.
De zojuist geÔnstalleerde Jozua legt zijn Scepter, Mantel en Cordon op zijn Zetel en wordt door de Ceremoniemeester naar de Poort geleid. V::J:: en alle andere aanwezige Derde Principes verlaten dan het Kapittel zonder enig teken te maken. V::J:: kan dan buiten zijn schoenen weer aantrekken. Hierna sluit de Ceremoniemeester de Poort, haalt de kandidaat voor Tweede Princeps van zijn plaats in het Oosten van de Zuiderkolom en geleidt hem naar een plaats in het Westen van de Noorderkolom.

Als dit is geschied, geeft de Z::V::Z:: wederom ťťn slag en zegt:
Verheven Ridders. ik verklaar dit wettig samengesteld Conclave van geÔnstalleerde Tweede Principes te zijn geopend.
De Ceremoniemeester plaatst zich nu met de te installeren Haggai op het Spreekpunt en zegt zonder Teken te maken:
Zeer Verhevene, ik breng u Verheven Ridder ..., die op wettige wijze tot Tweede Princeps van dit Kapittel is gekozen en als zodanig beŽdigd, met het verzoek hem te doen installeren.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder Ceremoniemeester, aan uw verzoek zal de nodige aandacht worden geschonken, doch alvorens hieraan gevolg te geven, moet ik u verzoeken deze Verheven Ridder het paswoord te geven, dat tot de Zetel van Tweede Princeps leidt en hem er de betekenis van mede te delen.
Cer.Mr.:
Het Paswoord is "B..." en de betekenis ervan is "Verbond".
Z::V::Z:::
Verheven Ridder ..., wil mij thans het Paswoord geven wordt gegeven en de betekenis ervan wordt gegeven.

Dank u. Het woord is thans aan Verheven Ridder Haggai, die de installatie zal verrichten.
V::H:::
Verheven Ridder ..., kniel thans voor de Zetel van de Tweede Princeps en luister naar de voorlezing van een gedeelte uit de Heilige Schrift.
De Ceremoniemeester neemt het knielkussen en doet de kandidaat hierop knielen voor de Zetel van de Tweede Princeps.

V::H:: staat op. doet een stap terzijde en leest:
Uit Deuteronomium 5: 2: De Here onze God heeft een verbond met ons gemaakt aan Horeb.
Uit 1 Samuel 3: 20 en 21: En gans IsraŽl van Dan tot Ber-Sťba toe, bekende dat Samuel bevestigd was tot een profeet des Heren. En de Here voer voort, te verschijnen te Silo; want de Here openbaarde Zich aan Samuel te Silo door het Woord des Heren.
Uit Exodus 14: 21-23, 26 en 27: Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Here de zee weggaan door een sterke oostenwind, die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen IsraŽls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge, en de wateren waren hen een muur, aan hun rechter- en aan hun linkerhand. En de Egyptenaren vervolgden hen en gingen in, achter hen, al de paarden van Farao, zijn wagens en zijn ruiters, in het midden van de zee. En de Here zeide tot Mozes: Strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaren, over hun wagens en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgenstond kwam de zee weer tot haar kracht, en de Egyptenaren vluchtten die tegemoet, en de Here stortte de Egyptenaren in het midden der zee.
Uit Genesis 17: 1: Als nu Abraham negen en negentig jaar oud was, zo verscheen de Here aan Abraham en zeide tot hem: ,,Ik ben God de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht".
Verheven Ridder, sta op.
In het zojuist gelezen gedeelte van de Heilige Schrift vinden wij een sterk getuigenis van de majesteit en de machtige daden van de Opperste Bouwmeester des Heelals en Zijn bereidheid om hen die Hem liefhebben en gehoorzamen immer bij te staan. Laten wij daarom met ontzag en eerbied buigen voor Zijn Heilige Naam.
Ik zal u nu Teken en Woord van een Tweede Princeps toevertrouwen.
V::H:: legt zijn Scepter op zijn zetel.

Het Teken wordt aldus gegeven: De rechter arm wordt gebogen en de hand naar voren gebracht alsof men iemand de hand wil geven, de vingers en de duim aaneengesloten en recht vooruit. De hand wordt dan iets omlaag gebracht, daarna naar links bewogen en vervolgens naar rechts, waarna men haar langs het lichaam laat vallen.
Dit, in overeenstemming met het schriftgedeelte dat zojuist is voorgelezen: Mozes, de wateren scheidende. Het Woord is "E... S...", de betekenis ervan is: God de Almachtige".
Dit Woord moet gij steeds in uzelf herhalen, wanneer gij gedurende de CeremoniŽn uw Scepter groet en opneemt, alvorens uw plaats op de Zetel van de Tweede Princeps in te nemen.
V::H:: ontdoet zich van Cordon en Mantel en overhandigt deze aan de Ceremoniemeester. De Ceremoniemeester helpt de kandidaat de Mantel aan te doen en V::H:: trekt deze met beide handen over diens borst tezamen. daarna hangt hij hem het Cordon om, terwijl hij zegt:
Ik bekleed u nu met Mantel en Cordon van uw ambt.
V::H:: neemt de Scepter van zijn Zetel, toont hem en zegt:
Ik leg de Scepter van uw ambt in uw handen. Wil deze thans groeten, het Woord E.S... in uzelf herhalen en uw Zetel als Tweede Princeps innemen.
Als de nieuw geÔnstalleerde Haggai is gezeten, neemt degene die hem heeft geÔnstalleerd plaats in het uiterste Oosten van de Zuiderkolom.

Hierna geeft de Z::V::Z:: ťťn slag en zegt:
Verheven Ridders, ik verklaar dit Conclave van GeÔnstalleerde Tweede Principes te zijn gesloten.

Installatie van de Eerste Princeps

Z::V::Z:: geeft ťťn slag en zegt: Verheven Ridders, ik verzoek thans een ieder beneden de rang van Eerste Princeps het Kapittel te verlaten, met uitzondering van Verheven Ridder ..., die als Eerste Princeps van het Kapittel zal worden geÔnstalleerd.
De zojuist geÔnstalleerde Haggai legt zijn Scepter, Cordon en Mantel op zijn Zetel en wordt door de Ceremoniemeester naar de Poort geleid. Nadat deze door hem is geopend, verlaten V::H:: en alle andere aanwezige Tweede Principes het Kapittel zonder enig Teken te maken. Hierna sluit de Ceremoniemeester de Poort, haalt de kandidaat voor Eerste Princeps van zijn plaats in het Oosten van de Zuiderkolom en geleidt hem naar een plaats in het Westen van de Noorderkolom.
Als dit is geschied, geeft de Z::V::Z:: wederom ťťn slag en zegt:
Verheven Ridders, ik verklaar dit wettig samengesteld Conclave van GeÔnstalleerde Eerste Principes te zijn geopend.
De Ceremoniemeester plaatst zich met de te installeren Zerubabel op het Spreekpunt en zegt zonder Teken te maken:
Zeer Verhevene, ik breng u Ridder ..., die op wettige wijze tot Eerste Princeps van dit Kapittel is gekozen en als zodanig beŽdigd, met het verzoek hem te installeren.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder Ceremoniemeester, aan uw verzoek zal de nodige aandacht worden geschonken, doch alvorens hieraan gevolg te geven. moet ik u verzoeken deze Verheven Ridder het Paswoord te geven, dat tot de Zetel van Eerste Princeps leidt, en hem de betekenis ervan mede te delen.
Cer.Mr.:
Het Paswoord is "N..." en de betekenis ervan is Gelofte.
Z::V::Z:::
Verheven Ridder .... wil mij thans het Paswoord geven wordt gegeven en de betekenis ervan wordt gegeven. Dank u.
Verheven Ridder ..., kniel thans voor de Zetel van de Eerste Princeps en luister naar de voorlezing van een gedeelte uit de Heilige schrift.
De Ceremoniemeester neemt het knielkussen en doet de kandidaat hierop knielen voor de Zetel van de Eerste Princeps. Z::V::Z:: staat op, doet een stap terzijde en leest:
Uit Psalm 65: 2: De lofzang is in stilheid tot u, o God in Sion, en u zal de gelofte betaald worden.
Uit 1 Samuel 16: 11-13: Voorts zeide Samuel tot Isai: Zijn dit alle jongelingen? En hij zeide: De jongste is nog over en zie, hij weidt de schapen. Samuel nu zeide tot Isai: Zend heen en laat hem halen, want wij zullen niet rondom aanzitten totdat hij hier zal gekomen zijn. Toen zond hij heen, en bracht hem in. Hij nu was roodachtig, alsook schoon van ogen en schoon van aanzien, en de Here zeide: Sta op, zalf hem, want deze is het. Toen nam Samuel de oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner Broederen, en de Geest des Heren werd vaardig over David, van die dag af en voortaan. Daarna stond Samuel open ging naar Rama.
Uit Exodus 3: 14: En God zeide tot Mozes: Ik zal zijn die Ik zijn zal! Ook zeide hij: Alzo zult gij tot de kinderen IsraŽls zeggen: Ik zal zijn heeft mij tot u gezonden.
Uit Exodus 6: 2 en Psalm 68: 5: En ik ben Abraham, Isaak en Jacob verschenen als God de Almachtige, doch met mijn naam 'Hereí ben ik hun niet bekend geweest.
Zingt Gode. Psalmzingt zijn Naam, verhoogt de wegen voor Hem Die in de vlakke velden rijdt, omdat Zijn Naam is JAH; en springt op van vreugde voor Zijn aangezicht.
Verheven Ridder ..., in de zojuist aangehaalde schriftgedeelten vinden we, dat de Heer niet ziet zoals de mens, want de mens kijkt naar de uiterlijke verschijning, doch de Heer ziet het hart. Daarom koos Hij zijn dienstknecht David om met Koninklijke macht te worden gezalfd. Gij zijt vandaag, overeenkomstig de oude riten van onze Orde, voorbereid om de vorstelijke rang te ontvangen, die onze voorgangers ook hadden.
Moge de Grote Ik Ben, Wiens eeuwig bestaan is aangeduid door de Gewijde Naam zelf, met u zijn, nu, en voor altijd!
Verheven Ridders, laat ons bidden. In Orde. Z::V::Z:: keert zich naar het Oosten.

Allen staan op, keren zich met het gelaat naar het Oosten en stellen zich in het volledige Teken van Eerbied.

Z::V::Z:::
Almachtige Opperste Bouwmeester des Heelals, wij verenigen ons in diepgevoelde dank tot u, voor de veelvuldige zegeningen, welke wij uit uw onuitputtelijke bron ontvingen.
Geef, dat onze arbeid vruchten van Wijsheid, Heiligheid en Liefde moge dragen en dat, terwijl wij er naar streven een aardse Tabernakel voor Uw Heilige Naam op te richten, wij tegelijkertijd een pad mogen bereiden naar Uw Hemelse Tempel, waar Vrede en Lof heersen in Eeuwigheid.
Allen:
Amen.
Z::V::Z:::
Verheven Ridders, herneemt uw zitplaatsen.
Verheven Ridder ..., sta op.
Ik zal u ook nu niet bezig houden met verklaring of uitleg van deze teksten, doch u bekend maken met Teken en Woord van een Eerste Princeps, het ook nu weder aan uzelf overlatend, door nadere bestudering en overdenking van deze schriftgedeelten, hun betekenis te vinden voor uzelf en voor het Hoge Ambt dat gij thans gaat bekleden.
Z::V::Z:: gaat staan en legt zijn Scepter op zijn Zetel.

Het Teken wordt gegeven door de top van de duimen en van de wijsvingers bij elkaar te brengen zodat ze een driehoek vormen, aldus doet het voor, waarbij de andere drie vingers van de handen gebogen blijven. Men brengt deze driehoek dan voor her rechteroog en buigt het hoofd, als om door het midden ervan de Heilige en Mystieke Naam op de Gouden Plaat op het Altaar te beschouwen. Het woord is "J...". De betekenis ervan werd u bij uw verheffing in deze Graad reeds duidelijk gemaakt.
Dit woord moet gij steeds in uzelf herhalen, wanneer gij gedurende de CeremoniŽn uw Scepter groet en opneemt, alvorens uw plaats op de Zetel van de Eerste Princeps in te nemen.
De Z::V::Z:: ontdoet zich van Cordon en Mantel en overhandigt deze aan de Ceremoniemeester. De Ceremoniemeester helpt de kandidaat de Mantel aan te doen en Z::V::Z:: trekt deze met beide handen over diens borst tezamen, daarna hangt hij hem het Cordon om, terwijl hij zegt:
Ik bekleed u nu met Mantel en Cordon van Uw ambt.
Z::V::Z:: neemt de Scepter van zijn Zetel en zegt:
Ik leg de Scepter van uw ambt in uw handen. Wil deze thans groeten, het woord "J..." in uzelf herhalen en uw Zetel als Eerste Princeps innemen.
Als de nieuw geÔnstalleerde Z::V::Z:: is gezeten, neemt degene die hem heeft geÔnstalleerd plaats in het uiterste Oosten van de Zuiderkolom.
Hierna geeft de nieuwe Z::V::Z:: ťťn slag en zegt:
Verheven Ridders, ik verklaar dit Conclave van GeÔnstalleerde Eerste Principes te zijn gesloten.
De Ceremoniemeester geleidt eerst de zojuist geÔnstalleerde 2e en 3e Principes binnen het Kapittel brengt hen naar hun respectieve Zetels en is hen behulpzaam bij het aandoen van de mantels. Nadat zij gezeten zijn, zegt de Z::V::Z:::
Ridder Ceremoniemeester, wil toegang verlenen aan alle Ridders van het Heilig Koninklijk Gewelf, die aan de verdere arbeid van het Kapittel willen deelnemen.
Alle Ridders komen zonder groet binnen en hernemen hun zitplaatsen. Als allen gezeten zijn staat V::H:: op, legt zijn Scepter op zijn Zetel, stelt zich op voor de Zetel van V::J::, die opstaat, raakt diens Mantel aan en zegt:
De kleur van uw Mantel onderscheidt zich zowel door haar schoonheid als door haar duurzaamheid. De hemelsblauwe kleur wordt terecht door de Symbolieke Vrijmetselarij gebruikt als kenmerkend voor onze instellingen, die eeuwen oud zijn. Het blauw is de allegorische kleur van universele welwillendheid, goedheid en mildheid van gemoed, en leert ons dat in het gemoed van de Vrijmetselaar deze deugden even uitgebreid dienen te zijn als het blauw van de hemel. Uw Scepter is bekroond met de mijter, het symbool van waardigheid. Moge dit embleem u herinneren aan de eerbiedwaardigheid van het ambt dat gij bekleedt, en laat het inschrift "Heiligheid" u steeds bewust doen zijn van uw afhankelijkheid van de Allerhoogste. Volmaaktheid is de mens op deze aarde niet gegeven en volmaakte heiligheid behoort uitsluitend aan het Opperwezen.
Hij knikt, waarop V::R::J:: gaat zitten na terug te hebben geknikt. V::R::H:: herneemt zijn zetel na zijn Scepter te hebben gegroet.

De Z::V::Z:: staat op legt zijn Scepter op zijn Zetel, stelt zich op voor de Zetel van

V::R::H::, die opstaat, raakt diens Mantel aan en zegt:
De kleur van uw Mantel, een vermenging van blauw en rood, is een symbool van eenheid. Het blauw is de kleur eigen aan de symbolieke Vrijmetselarij, het rood is de kleur van het Heilig Koninklijk Gewelf. Het leert u, dat het handhaven van de eenheid en de harmonie in het Kapittel steeds uw streven dient te zijn. Ge moet u er dan ook op toeleggen, alle aanstoot te vermijden en geen onderwerp aan te roeren, dat onenigheid of tweespalt in het Kapittel zou kunnen verwekken, en met alle middelen die u ten dienste staan, moet gij er naar streven de harmonie en het onderlinge begrip tussen de verschillende maÁonnieke lichamen te bevorderen.
En gelijk de stralende zon in haar hoogste stand de nevelen en wolken uiteendrijft, die de gezichtseinder verduisteren, zo mogen uw daden de duisternis van jaloezie en onenigheid, waar deze ook moge ontstaan, verdrijven.
Uw Scepter is bekroond met het Alziend Oog, het embleem van voortdurende waakzaamheid. Het leert u als een wachter op de toren uw mede-Ridders te behoeden, tot getrouwheid te manen en tot ijver aan te sporen. Laat deze Scepter tegelijkertijd een trouw vermaner voor uzelf zijn, zodat als de Grote Waker over IsraŽl, wiens oog nimmer sluimert of slaapt, u van uw post op aarde zal ontheffen, het u toegestaan zal zijn deel te hebben aan het geluk, dat nimmer zal eindigen.
Hij knikt, waarop V::R::H:: gaat zitten na terug te hebben geknikt Z::V::Z:: herneemt zijn zetel na zijn Scepter te hebben gegroet.

De L::G::Z:: staat op, stelt zich op voor de Zetel van de Z::V::Z::, die opstaat, raakt diens Mantel aan en zegt: De schone en rijke kleur van uw Mantel - donkerrood - symboliseert gloed en vurige ijver en is voorwaar de juiste kleur voor het Heilig Koninklijk Gewelf. Hij moge u indachtig doen zijn aan eerbied voor het Allerhoogste en toewijding aan uw medemensen.
Uw Scepter met de Kroon is het teken van hoogste waardigheid en hoogste macht. Hij moge u eraan herinneren, dat soeverein heersen in de harten van zijn medemensen, aan een zachtzinnig en edelmoedig gemoed veel groter voldoening schenkt dan heersen over hun even en geluk, en dat, om die hoogste voorrang met eer en voldoening te kunnen genieten, gij uw eigen hartstochten en vooroordelen moet onderwerpen aan de heerschappij van rede en barmhartigheid.
Laat het schitterende voorbeeld van uw verlichte voorgangers u aansporen tot trouwe plichtsvervulling zodat, wanneer de Koning der Koningen u in Zijn onmiddellijke tegenwoordigheid zal roepen, gij uit Zijn handen een erekroon zult ontvangen, die nimmer zal vergaan.
De L::G::Z:: herneemt zijn Zetel in het Oosten.

Hierna wordt het Kapittel gesloten.


Home