Rituaal voor de Stichting van een Loge

Zitting met alleen Broederen

Dit rituaal dateert uit 1995.De leden van het College van Grootbeambten en de voor deze zitting benoemde Grootbeambten nemen de plaatsen in die anders worden bezet door de gekozen en benoemde Beambten en wel als volgt:
Grootmeester zetel van de V.M.
Ged. Grootmeester zetel van de O.V.M.
Grootopziener zetel van de d.d. Ex Mr.
2e Grootopziener zetel van de G.V.
Grootsecretaris zetel van de Prot. Secr.
Grootpenningmeester zetel van de Penn.M.
Grootfinanciëel Secretaris zetel van de Fin. Secr.
Grootmaarschalk zetel van de Bewaarder
Grootgeleider zetel van de Hoofdgeleider
Grootheraut zetel van de Li. Scénegeleider
Grootwachter zetel van de Re. Scénegeleider
Distr.Ged.Gr.Meester zetel links van de d.d.Ex Mr.
De Grootmeester, Gedeputeerd Grootmeester, Grootsecretaris en Grootmaarschalk dienen in het bezit te zijn van de namen van de broederen, die het Charter hebben aangevraagd.
De Grootopziener dient in het bezit te zijn van de Ritualen en andere Logebescheiden die bestemd zijn voor de te stichten Loge.
De Grootsecretaris dient in het bezit te zijn van het Charter en de verklaring die ter ondertekening wordt voorgelegd aan de broederen die het Charter hebben aangevraagd.
De Grootmaarschalk draagt zorg voor een juiste inrichting van de Tempel.
De Grootheraut is belast met het afnemen van het passeerwoord van de lopende termijn.
De Grootwachter neemt het graden-passeerwoord af en is belast met het sluiten van de deuren.
Het Charter wordt na uitreiking op de daarvoor bestemde plaats opgehangen of in het midden van de Tempel op de mat geplaatst.
De Gedeputeerd Grootmeester en de Grootopziener blijven staan zolang de Grootmeester de leiding van de zitting heeft.
De functieregalia voor de gekozen en benoemde Beambten dienen ten behoeve van de Installerende Beambte en de Voorzittend Meester bij de zetel van de V.M. aanwezig te zijn.
Muziek

Opening.

G.M.: geeft één slag: Grootwachter, zijn de deuren gesloten?
G.W.:
Meest Achtbare Grootmeester, de deuren zijn gesloten.
G.M.:
Grootmaarschalk, is de Tempel ingericht zoals voor de komende bijeenkomst is vereist?
G.Msch.:
Meest Achtbare Grootmeester, de Tempel is ingericht zoals voor de komende bijeenkomst is vereist.
G.M.:
Grootheraut, zijn de aanwezige Broederen gerechtigd deze bijeenkomst bij te wonen?
G.H.:
Meest Achtbare Grootmeester, de aanwezige Broederen zijn gerechtigd deze bijeenkomst bij te wonen.

Doel bijeenkomst.

G.M.: Grootsecretaris, kunt u ons vertellen wat de reden van deze bijeenkomst is?
G.Secr.:
Meest Achtbare Grootmeester, deze bijeenkomst is belegd om een Loge te stichten.
G.M., geeft drie slagen:
Gedeputeerd Grootmeester, wilt u de proclamatie voorlezen?
Ged.G.M.:
Proclamatie
Het College van Grootbeambten, gelezen het verzoek van de Broederen ..., ..., ..., ... en ... tot het stichten van de ... Loge nr ..., heeft dit verzoek ingewilligd.
Krachtens de haar verleende autoriteit heeft het College van Grootbeambten besloten deze loge te stichten op ...dag ... ... 19.., te ....
Aangezien het stichten van een loge slechts kan plaatsvinden in een zitting in de Inwijdende Graad verklaar ik hiermede dat deze bijeenkomst direkt na voorlezing van deze proclamatie overgaat in een gewone zitting in de Inwijdende Graad.

... (plaats), ... ... 19..

was getekend,

Grootmeester.

G.M.: Waarde broederen, voor ons staat het Altaar dat is opgebouwd uit zeven stenen. Deze stenen vermelden de grondbeginselen van onze Orde, basis voor onze gedachten en handelingen. Wij geloven in een Hogere Macht onder erkenning van ieders recht tot het zelfstandig beleven daarvan.
De wijsheid, die wij niet kunnen ontberen, menen wij mede te kunnen vinden in de Bijbel die geopend op het Altaar ligt. Laten wij als teken van onze verbondenheid, elkaar als broederen begroeten.
De broederen brengen de groet, de G.M. beantwoordt deze.

G.M.:
Ik verklaar deze zitting voor geopend en heet u allen hartelijk welkom.
G.M. geeft één slag.
Muziek

Uitreiking Charter

G.M.: Grootmaarschalk, wilt u de namen noemen van de broederen die om het Charter voor de ... Loge, Nr .... hebben verzocht. Willen de door de Grootmaarschalk genoemde broederen voor mijn zetel komen staan?
G.Msch., noemt de namen van de broederen, die vervolgens voor de zetel van de G.M. gaan staan:
...
Meest Achtbare Grootmeester, voor u staan de broederen die om de stichting van de ... Loge Nr. ... hebben verzocht. Voordat deze Loge kan worden gesticht dienen zij een Charter te ontvangen opdat hun Loge een wettige Loge zal zijn, behorende tot de jurisdictie van de Grootloge van Nederland en België.
G.M.:
Bij deze zo belangrijke gelegenheid heb ik de eer in uw midden te zijn om het Charter aan u uit te reiken. Alle rechten, voorrechten en privileges van een Loge van de Independent Order of Odd Fellows staan hierin vermeld.
Omdat ik optreed voor en namens de Grootloge van Nederland en België eist mijn plicht dat ik, alvorens het Charter aan u te overhandigen, uw antwoord moet ontvangen op de volgende vragen:
Bent u de broederen die de Grootloge hebben verzocht om een Charter en die voornemens zijn een Loge te vormen, voor de stichting waarvan wij hier bijeen zijn?
Brn.:
Ja.
G.M.:
Wilt u beloven de wetten van de Orde te gehoorzamen en het algemeen welzijn te bevorderen van uw Loge en de Orde?
Brn.:
Ja.
G.M.:
Wilt u beloven de functie waartoe u zult worden geroepen op wettige wijze uit te oefenen, overeenkomstig de gebruiken, vormen en gewoonten van de Orde?
Brn.:
Ja.
G.M.:
Met deze antwoorden aanvaardt u, als aanvragers van de stichting van deze Loge, de opdracht trouw te zijn aan de beginselen van de Independent Order of Odd Fellows en uw kennis van deze beginselen te vergroten.
U geeft daarmee tevens aan dat het uw oprechte bedoeling is de beginselen van de Orde op de juiste wijze uit te dragen en de belangen van de Orde te bevorderen.
Om dit doel te bereiken zult u eendrachtig moeten samenwerken met de overige leden van de Orde.
Ik wens u toe dat u in staat zult zijn anderen te inspireren tot actieve deelname aan de uitvoering van onze opdracht om de zieke te bezoeken, de bedroefde te troosten, op plechtige wijze afscheid te nemen van de dode en - waar nodig - steun te geven aan de opvoeding van de wezen.
In de overtuiging dat u zult trachten deze verwachtingen te vervullen zal ik nu met vreugde gevolg geven aan uw wens deze nieuwe Loge te stichten.
Geeft drie slagen.

Grootsecretaris, wilt u nu de Nederlandse vertaling van de in het Engels gestelde tekst van het Charter voorlezen?
Gr.S.:

DE GROOTLOGE

van de

INDEPENDENT ORDER OF ODD FELLOWS

voor het

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN

EN HET KONINKRIJK BELGIE

 

in VRIENDSCHAP, LIEFDE en WAARHEID
Aan allen die dit horen of lezen:
De Grootloge voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België en de Jurisdictie van de Orde die onder deze Grootloge ressorteert geeft, krachtens het aan haar toegekende gezag, hierbij het recht en de volmacht aan de hierna genoemde broederen te weten: ..., ..., ..., ..., ... en hun opvolgers - naar behoren en wettig gekozen en geïnstalleerd een Loge te stichten die gekend en genoemd zal zijn bij de naam ... Loge Nr ... in de Grootloge voor het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België.
Zij en hun opvolgers worden tevens gemachtigd
- om daarvoor in aanmerking komende personen tot lid van genoemde Loge toe te laten, één en ander volgens de wetten, gebruiken en ceremoniën van de Orde en op geen andere wijze;
- om met macht en autoriteit te regelen, bepalen en beheren alle zaken de Orde betreffende binnen de Jurisdictie van genoemde Loge, één en ander volgens de voorschriften en reglementen van de Soevereine Grootloge van de Independent Order of Odd Fellows. Dit alles altijd onder voorbehoud dat de hierboven genoemde Broederen en hun opvolgers strikte gehoorzaamheid zullen betrachten ten aanzien van de volmachten en de wetten van deze Grootloge en de bepalingen van de Soevereine Grootloge daar anders dit Charter niet langer van kracht zal zijn.
Aldus gegeven onder het zegel van de genoemde Grootloge en de handtekeningen van haar Beambten te ..., op ...dag, de ... 19..
Grootmeester,              Grootsecretaris.

G.M.: Wilt u de rechterhand op het hart leggen en daarna zeggen: "ik, gevolgd door uw naam en voornamen"
Brn. achtereenvolgens:
Ik, ...,
G.M.:
beloof, ten overstaan van de aanwezige broederen, dat ik de wetten en bepalingen van de Grootloge van Nederland en België zal gehoorzamen en handhaven en het Charter zal gebruiken voor de doeleinden waarvoor het nu wordt verleend en zoals deze daarin zijn omschreven.
Bovendien beloof ik, indien het welzijn en het belang van de Orde dit eisen en de Grootloge zulks gelast, dat ik het Charter onmiddellijk aan de Grootmeester of aan een gemachtigde van de Grootloge terug zal geven.
Wilt u mij nu één voor één nazeggen: Dit verklaar ik op mijn erewoord.
Brn. achtereenvolgens:
Dit verklaar ik op mijn erewoord.
G.M. geeft één slag:
Ik verzoek de broederen die het Charter hebben aangevraagd nu tegenover de Grootsecretaris deze gelofte schriftelijk te bekrachtigen.
Na dat deze bekrachtiging heeft plaatsgevonden en de broederen weer voor de zetel van de G.M. staan.

Stichting Loge.

G.M., geeft drie slagen: Krachtens het gezag waarmee ik als Grootmeester ben bekleed noem ik, in naam en op gezag van de Independent Order of Odd Fellows, de zojuist gestichte Loge met de naam ... Loge nummer ... en verklaar deze te behoren tot de Grootloge van Nederland en België.
Ten bewijze van deze stichting zal ik nu het Charter overhandigen.
G.Secr. stelt de G.M. in het bezit van het Charter, die dit vervolgens overhandigt aan de broederen. Zij houden het Charter gezamenlijk vast.

G.M.:
Door het in ontvangst nemen van dit Charter is deze Loge geconstitueerd. De Grootloge belooft u de aan dit Charter verbonden rechten te eerbiedigen tot het moment waarop dit Charter zal worden vervallen verklaard, de Loge wordt opgeheven, of buiten verband gesteld.
Zo zij het!
Loge:
Zo zij het!
G.M., geeft één slag:
Wilt u nu het Charter op de daarvoor bestemde plaats hangen?
Grootopziener, wilt u de Districts Gedeputeerd Grootmeester van het District waartoe de ... Loge nr ... nu behoort, in het bezit stellen van de benodigde Logebescheiden.
G.O.:
Districts Gedeputeerd Grootmeester, deze gaat staan, nu de ... Loge nr ... is geconstitueerd, zal de Grootmeester u zo dadelijk verzoeken het bestuur te installeren.
Zoals alle broeder-Loges in onze jurisdictie de door de Grootloge vastgestelde Ritualen hanteren, zo zal ook de ... Loge nr ... deze vanaf heden dienen te gebruiken.
Ik verzoek u deze Ritualen en overige Logebescheiden aan de Voorzittend Meester te overhandigen, nadat u het gehele bestuur wettig heeft geïnstalleerd.
Ik overhandig u hierbij één rituaal, waarmee ik de overige ritualen en Logebescheiden symbolisch aan u overdraag.
De DGGM neemt het Rituaal in ontvangst en neemt weer plaats.

Muziek.

G.M.: Ik verzoek de leden van het College van Grootbeambten en de voor dit gedeelte van de zitting benoemde Grootbeambten hun plaatsen in de Tempel in te nemen, nadat ik deze zitting zal hebben geschorst.
G.M. geeft drie slagen.

Ik verzoek de Districts Gedeputeerd Grootmeester de leiding over te nemen teneinde het bestuur van de ... Loge nr ... te installeren.
Ik schors hierbij de zitting.
G.M. geeft één slag.
De G.M. overhandigt de hamer aan de Inst.B./DGGM. De Collegeleden en de benoemde Grootbeambten nemen plaats in de Tempel.

Bestuursinstallatie.

Inst.B., geeft één slag: Hierbij hef ik de schorsing op.
Grootvertegenwoordiger van de ... Loge nr. ..., wilt u mij assisteren en plaatsnemen voor de zetel van de Hoofdgeleider?
De G.V. neemt plaats voor de zetel van de Hoofdgeleider.

Inst.B.:
Broederen, ik zal nu overgaan tot installatie van gekozen beambten van de ... Loge, nr....
Broeder ... naam Ass.B., wilt u de namen en de functies noemen van de gekozen beambten van deze Loge. Zij worden, met uitzondering van de Grootvertegenwoordiger, verzocht, na het noemen van hun naam, vóór mijn zetel te komen.
Ass.B.:
Broeder ... naam Inst.B., het bestuur van de ... Loge ... zal voor de komende termijn worden gevormd door de broederen:
... als Voorzittend Meester,
... als Onder Voorzittend Meester,
... als Protocollerend Secretaris,
... als Financiëel Secretaris,
... als Penningmeester.
en als Grootvertegenwoordiger is gekozen broeder ....
De genoemde broederen, met uitzondering van de Grootvertegenwoordiger, nemen plaats vóór de Inst.Beambte.
Inst.B.:
Broederen, u bent gekozen door de leden van de ... Loge in oprichting. Door het aanvaarden van uw ambt neemt u een belangrijke taak op uw schouders. Als verstandige en ernstige mannen moet u de Loge besturen en vertegenwoordigen en dit doen met ijver en toewijding. Van u mag en zal worden verlangd, dat u gezamenlijk en ieder afzonderlijk zult werken in het belang van de ... Loge.
Ik zal u nu de gelofte afnemen.
Geeft drie slagen.

Wilt u de rechterhand op het hart leggen en daarna zeggen: "ik", gevolgd door uw naam en voornamen. Inst .B. wijst de te installeren broederen één voor één aan, die elk daarop zeggen:

Brn.:
Ik, ...
Inst.B.:
beloof, in tegenwoordigheid van de aanwezige leden van de Loge, dat ik de plichten en rechten van mijn ambt naar behoren zal vervullen en uitvoeren.
Ik zal de wetten, reglementen en besluiten van de Orde opvolgen.
Wilt u mij thans nazeggen: Dit verklaar ik op mijn erewoord.
Brn.:
Dit verklaar ik op mijn erewoord.
Inst.B. geeft één slag.

Wilt u nu weer plaatsnemen in de Tempel?
De functie van Grootvertegenwoordiger zal worden vervuld door Broeder ....
Ik verzoek u voor mijn zetel te komen staan.
Deze komt vóór de zetel van de Inst.B.

Uw taak als Grootvertegenwoordiger is tweeledig. Ten eerste vertegenwoordigt u uw Loge in de Grootloge en ten tweede vertegenwoordigt u de Grootloge in uw Loge. Daarnaast heeft u een adviserende stem in de vergaderingen van het Logebestuur en treedt u op als coördinator van de mentoren.
In de eerstvolgende Grootlogezitting zult u de Grootloge-Graad ontvangen, waarna u gerechtigd bent tot het dragen van de regalia van de Grootloge.
Tot die tijd kunt u de functie al wel vervullen.
Ik wens u veel voldoening bij de uitoefening van uw ambt.
U kunt de u toekomende plaats in de Tempel innemen.
Broeder ... gekozen Penningmeester, als Penningmeester van deze Loge moet u het beheer voeren over de gelden van de Loge, één en ander in overeenstemming met de geldende bepalingen.
U heeft een ware vertrouwenspost in de Loge.
Ik wens u veel voldoening bij de uitoefening van uw ambt. Alvorens u uw plaats in de Tempel kunt innemen, zal Broeder ... Ass.B. u bekleden met de regalia van uw functie.
Broeder ... gekozen Financieel Secretaris, als Financieel Secretaris van deze Loge zult u de Protocollerend Secretaris en de Penningmeester behulpzaam moeten zijn bij de uitoefening van hun ambt en hen bij afwezigheid moeten vervangen.
Het bestuur kan u ook andere organisatorische taken opdragen. Ik wens u veel voldoening bij de uitoefening van uw ambt. Broeder ... Ass.B. zal u ten bewijze van uw installatie bekleden met de u thans toekomende regalia, waarna u uw plaats in de Tempel kunt innemen.
Broeder ... gekozen Protocollerend Secretaris, als Protocollerend Secretaris van deze Loge heeft u een zeer bijzondere functie. Het is uw taak de gang van zaken in de zitting zo objectief mogelijk te registreren. Tevens bent u degene, die het schriftelijk contact met de overige Ordeinstellingen dient te onderhouden, één en ander in overeenstemming met de geldende bepalingen. Speciaal bent u belast met de zorg voor het Zegel van de Loge. Aan het eind van een termijn dient u een jaarverslag op te maken. Ik wens u veel voldoening toe in het vele werk, dat u in de komende termijn wacht.
Alvorens u uw plaats in de Tempel kunt innemen, zal Broeder ... Ass.B. u, ten bewijze van uw installatie, bekleden met de regalia van uw functie.
Broeder ... gekozen Onder Voorzittend Meester, als Onder Voorzittend Meester van deze Loge heeft u een zeer verantwoordelijke taak. U dient de Voorzittend Meester te vervangen bij diens afwezigheid. U bent belast met het toezicht op de Tempeldeur.
Ook bent u Voorzitter van de Commissie voor Onderzoek van Kandidaten en van de Commissie voor de Financiën. U zal in uw functie speciaal de Voorzittend Meester met raad en daad moeten bijstaan.
U zal op de plaats, die u in de Tempel toekomt, de hamer aantreffen, die bij uw functie hoort. De uitoefening van uw functie alsmede het gebruik van de hamer dienen te geschieden overeenkomstig de geldende bepalingen. Ik wens u veel voldoening in de uitoefening van uw ambt. Ten bewijze van uw installatie zal Broeder ... Ass.B. u bekleden met de regalia van Onder Voorzittend Meester. Daarna kunt u uw plaats in de Tempel innemen.
Broeder ... Ass.B., ik dank u voor de assistentie bij de installatie. Ik verzoek u een plaats in de Tempel in te nemen.
Broeder ... gekozen Voorzittend Meester, u bent voor de komende termijn gekozen tot Voorzittend Meester van deze nieuwe Loge.
Uw ambt zal veel, zeer veel van u vragen in elk opzicht: veel tijd, veel takt, veel geduld, veel werk, veel moed, veel kracht. Als vertrouwensman van de Loge moet u steeds een open oog hebben voor alle zaken, die de leden van de Loge afzonderlijk en gezamenlijk als Loge, aangaan. Het zal van u afhangen of de zittingen hoogtepunten zijn in het leven als Odd Fellow van de leden van de ... Loge.
Uw leiding zij altijd onpartijdig en onbevooroordeeld. Aan u is de grote taak, de Loge ‘correct’ te houden, dat wil zeggen: in overeenstemming met de wetten, reglementen en besluiten van de Orde, meer in het bijzonder van de Grootloge.
Omdat u gekozen bent tot eerste Voorzittend Meester van deze nieuwe Loge wordt u, overeenkomstig de grondwet, tevens de Ex-Meester-Graad verleend.
Wees ijverig in de vervulling van uw taak, maar matig uw ijver met verstand. Uw hart zij warm en koel uw hoofd. Zo dadelijk zal ik u de voorzittershamer overhandigen, het zinnebeeld van uw waardigheid.
Uw leiding zij wijs, rechtvaardig en humaan.
Geeft drie slagen.

Inst.B. komt van zijn zetel om de V.M. te bekleden met diens regalia.

Broeder ..., ten bewijze van uw installatie bekleed ik u met de regalia van Voorzittend Meester.
Keert terug naar zijn zetel.

Ik verklaar, in naam en op gezag van de Independent Order of Odd Fellows, dat het bestuur van de ... Loge nr ... onder de Grootloge van Nederland en België wettig is geïnstalleerd voor de lopende termijn en tot de installatie van hun wettige opvolgers.
Geeft één slag.

Voorzittend Meester, ik nodig u uit uw plaats in de Tempel in te nemen.
Zoals alle broeder-Loges in onze jurisdictie de door de Grootloge vastgestelde ritualen hanteren, zo zal ook de ... Loge nr ... deze vanaf heden dienen te gebruiken. Ik overhandig u hierbij acht Ritualen, één handboek voor de Voorzittend Meester, twee Logehandboeken, zes boekjes getiteld ‘Orde en Symboliek’ en één voorlichtingsvideofilm, die voor het goed functioneren van bestuur en Loge nodig zijn.
Ik overhandig u de hamer en draag de leiding van deze Loge aan u over.
Geeft één slag.

Inst.B. neemt plaats in de Tempel, de VM. op zijn zetel.

Muziek.

Installatie benoemde beambten

V.M.: Wij zullen thans overgaan tot het installeren van de benoemde beambten.
Onder Voorzittend Meester, wilt u mij hierbij assisteren?
O.V.M. neemt plaats voor de zetel van de V.M.

Wilt u de namen van de benoemde beambten voorlezen?
O.V.M. leest de namen van de benoemde beambten, die voor de zetel van de V.M. komen staan.

V.M.:
Broeder ..., ik benoem u tot Bewaarder.
Broeder ..., ik benoem u tot Hoofdgeleider.
Broeder ..., ik benoem u tot Rechter Ondersteuner van de Voorzittend Meester.
Broeder ..., ik benoem u tot Linker Ondersteuner van de Voorzittend Meester.
Broeder ..., ik benoem u tot Rechter Ondersteuner van de Onder Voorzittend Meester.
Broeder ..., ik benoem u tot Linker Ondersteuner van de Onder Voorzittend Meester.
Broeder ..., ik benoem u tot Buitenwachter.
Broeder ..., ik benoem u tot Binnenwachter.
Broeder ..., ik benoem u tot Muziekmeester
Broeder ... en Broeder ..., ik benoem u tot Scènegeleiders.
V.M.:
Broeder ... Bewaarder, Als Bewaarder is het uw voornaamste taak, voor elke zitting, de Tempel in te richten zoals vereist.
Voorts heeft u de zorg voor de inventaris van de Tempel. Uw verdere taak is omschreven in het Rituaal.
Alvorens u de u toekomende plaats in de Tempel kunt innemen, zal de Onder Voorzittend Meester u bekleden met de regalia van Bewaarder, ten bewijze van uw installatie.
O.V.M.:
In opdracht van de Voorzittend Meester bekleed ik u met de u toekomende regalia.
V.M.:
Broeder ... Hoofdgeleider, als Hoofdgeleider dient u in de eerste plaats behulpzaam te zijn bij het inwijden van de kandidaten en het verlenen van de Graden. Daarnaast dient u, zo nodig, de Bewaarder te assisteren. Ook u zal door de Onder Voorzittend Meester worden bekleed met de u toekomende regalia als bewijs van uw installatie. Daarna kunt u uw plaats in de Tempel innemen.
O.V.M.:
Ook u bekleed ik, in opdracht van de Voorzittend Meester, met de u toekomende regalia.
V.M.:
Broeders ..., ..., ... en ... Ondersteuners van de V.M. en O.V.M., het behoort tot uw taak de Voorzittend Meester en Onder Voorzittend Meester te assisteren en het decorum van de zittingen te bewaren.
De Rechter Ondersteuners dienen, indien de Voorzittend Meester respectievelijk de Onder Voorzittend Meester tijdens de zitting hun plaats moeten verlaten, deze onmiddellijk in te nemen.
De Onder Voorzittend Meester zal ook u bekleden met de u toekomende regalia ten bewijze van uw installatie. Daarna kunt u uw plaatsen innemen.
O.V.M.:
In opdracht van de Voorzittend Meester bekleed ik u met de u toekomende regalia. (4 x)

V.M.:
Broeder ... Buitenwachter, als Buitenwachter dient u toezicht te houden op de buitendeur van de Anti-Chambre en deze - nadat alle broederen de Tempel hebben betreden - voor de zitting te sluiten.
Alle bezoekende broederen dienen u fluisterend het passeerwoord van de lopende termijn te geven alvorens zij de Anti-Chambre betreden.
Uw verdere taken zijn omschreven in de Ritualen. Alvorens u uw plaats in de Tempel kunt innemen, zal de Onder Voorzittend Meester u bekleden met de u toekomende regalia, ten bewijze van uw installatie.
O.V.M.:
In opdracht van de Voorzittend Meester bekleed ik u met de u toekomende regalia.
V.M.:
Broeder ... Binnenwachter, als Binnenwachter dient u toezicht te houden op de Tempeldeur en deze - nadat alle broederen de Tempel hebben betreden - te sluiten voor de zitting.
U dient er op toe te zien, dat de broederen hun regalia op de juiste wijze dragen bij het betreden van de Tempel. Tevens dienen de broederen aan u fluisterend het passeerwoord te geven van de Graad waarin de zitting zal worden gehouden.
Ten bewijze van uw installatie zal de Onder Voorzittend Meester u bekleden met de u toekomende regalia. U kunt daarna uw plaats in de Tempel innemen.
O.V.M.:
Ook u bekleed ik, in opdracht van de Voorzittend Meester, met de u toekomende regalia.
V.M.:
Broeder ... Muziekmeester, als Muziekmeester vervult u een rituele functie.
Weest u er zich van bewust dat mede door uw bijdrage en die van uw assistenten stijl en inhoud van de zittingen bepaald worden.
Ik wens u veel succes bij de uitvoering van uw taak. De Onder Voorzittend Meester zal u ten bewijze van uw installatie bekleden met de u toekomende regalia. Daarna kunt u uw plaats in de Tempel innemen.
O.V.M.:
Ik bekleed u, in opdracht van de Voorzittend Meester, met de u toekomende regalia.
V.M.:
Broeder ... en Broeder ... Scène-geleiders, zowel bij de Inwijding van nieuwe broederen als bij de Afscheidszitting heeft u een belangrijke rituele functie. Het met zorg uitvoeren van deze taak draagt bij aan de stijl en inhoud van deze zittingen.
Ten bewijze van uw installatie zal de Onder Voorzittend Meester u bekleden met de u toekomende regalia. Daarna kunt u uw plaatsen in de Tempel innemen.
O.V.M.:
In opdracht van de Voorzittend Meester bekleed ik u met de u toekomende regalia.
V.M.:
Onder Voorzittend Meester ik dank u voor uw hulp. U kunt uw plaats weer innemen.
Geeft drie slagen.

Ik verklaar in naam en op gezag van de Independent Order of Odd Fellows, dat de benoemde beambten van de ... Loge nr. ..., ressorterende onder de Grootloge van Nederland en België wettig zijn geïnstalleerd voor de lopende termijn en tot de wettige installatie van hun opvolgers.
Geeft één slag

Muziek

V.M.:
Onder Voorzittend Meester, wilt u nu uw slotwoord uitspreken.

Slotwoord Onder Voorzittend Meester.

De volgende tekst kan door de Onder Voorzittend Meester worden gebruikt.
O.V.M.:
Broederen.
Deze Logezitting loopt ten einde. Ik hoop dat deze zitting ons vrede heeft geschonken en dat wij rust hebben gekregen door het verblijf in de vertrouwde kring van broederen. Onze geestkracht zal hierdoor weer zijn versterkt en zich in het dagelijks leven moeten openbaren door zelfbeheersing, vastheid van karakter en een volhardend streven naar verwezenlijking van onze idealen, van welk streven wij ons door generlei bezwaren mogen laten afschrikken.
Laat elke Logezitting voor ons een leerschool zijn, waarin wij onze broederlijke gevoelens jegens elkaar leren versterken, om daaruit kracht te putten voor hetgeen wij als Odd Fellows in praktijk moeten brengen. Immers, als lid van de samenleving zijn wij medeverantwoordelijk voor hetgeen zich op aarde afspeelt. Door het geven van Vriendschap en Liefde en het streven naar Waarheid trachten wij, vanuit onze verantwoordelijkheid, een grotere harmonie onder de mensen en het welzijn van onze medemensen te bevorderen. Het is goed daarbij te bedenken, dat er maar één land is dat is onze aarde, dat er maar één volk is .... dat is de gehele mensheid en dat er maar één taal is, ... dat is de taal der Liefde.
Muziek

Sluiting

V.M.: Wij zullen nu overgaan tot sluiting van de zitting.
De Binnen- en Buitenwachter zullen, na sluiting van de zitting, de hun toevertrouwde deuren openen, om u de gelegenheid te geven de Tempel op de bij ons gebruikelijk wijze, dat wil zeggen zwijgend en met uw regalia om, te verlaten.
Geeft drie slagen.

Ik verklaar deze zitting in de Inwijdende Graad voor gesloten en ons werk buiten de Tempel als begonnen.
Gaat in vrede!
Geeft één slag.


Home